Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2004.07.05 posėdį

2004-07-05 komiteto posėdyje

 

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

           

- Kultūros centrų įstatymo projektą IXP-3537

nusprendė: Iš esmės pritarti įstatymo projektui, siūlant pagrindiniam komitetui  tobulinti, atsižvelgiant į Teisės departamento išvadą ir šios išvados 2 dalyje komiteto pritartas pastabas ir pasiūlymus. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Vietos savivaldos įstatymo 7 ir 31 straipsnių  pakeitimo įstatymo projektą IXP-3538

nusprendė:   Siūlyti projektą tobulinti atsižvelgiant į komiteto siūlomą įstatymo projekto redakciją:

“1 straipsnis. 7 straipsnio 10 punkto pakeitimas

7 straipsnio 10 punkte po žodžio „teatrų“ įrašyti žodžius „kultūros centrų“ ir šį punktą išdėstyti taip:

 kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų bei kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra)

"2 straipsnis. 31 straipsnio 2 dalies 17 punkto pakeitimas

              Pakeisti 31 straipsnio 2 dalies 17 punktą ir jį išdėstyti taip :

„17) organizuoja kultūros ir kitų laisvalaikio centrų veiklą;"

(Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Švietimo įstatymo 69 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-3655

nusprendė: Iš esmės pritarti įstatymo projektui. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento pastabas įvertinus, kad priimtas Švietimo įstatymo 7, 8, 10, 11, 15, 16, 29, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 56, 58, 59, 60, 61, 66, 69, 70, 71, 72 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

(Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-3657

nusprendė: atsižvelgiant į šias pastabas, 5 straipsnio 2 dalies 2 punktą pripažinti netekusiu galios ir išdėstyti taip:

1. 1 straipsnis. 5 straipsnio 2 dalies 2 punkto pripažinimas netekusiu galios

5 straipsnio 2 dalies 2 punktą pripažinti netekusiu galios:

“2) savarankiškajai (Konstitucijos nustatytai) savivaldybių funkcijai mokymo pagal priešmokyklinio ugdymo, formaliojo švietimo (išskyrus aukštojo mokslo studijų) programas organizavimas ir įgyvendinimas pagal nustatytą šiai funkcijai atlikti lėšų apskaičiavimo metodiką;

2) priskirtajai (ribotai savarankiškai) savivaldybių funkcijai (vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrajam lavinimui organizuoti) – pagal nustatytą šiai funkcijai atlikti lėšų apskaičiavimo metodiką; ”.

 

2. Įstatymo projektą papildyti 2 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

“10 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Patvirtintas valstybės biudžeto dotacijų sumas, nurodytas šio straipsnio 1 dalyje, išskyrus specialią tikslinę dotaciją valstybės investicijų programoje numatytiems projektams ir priskirtajai (ribotai savarankiškai) vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo organizavimo savivaldybių funkcijai finansuoti, Finansų ministerija perveda kas ketvirtį lygiomis dalimis. Speciali tikslinė dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti pervedama atsižvelgiant į faktiškai atliktus darbus, nurodytus Finansų ministerijai savivaldybių teikiamose paraiškose, o speciali tikslinė dotacija priskirtajai (ribotai savarankiškai) vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo organizavimo savivaldybių funkcijai finansuoti pervedama atsižvelgiant į lėšų poreikį švietimo įstaigų darbuotojams – pedagogams darbo užmokesčiui už kasmetines atostogas mokėti. “

3. Siūlyti pagrindiniam komitetui įvertinti Lietuvos savivaldybių asociacijos pasiūlymus. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-3620

nusprendė: Iš esmės pritarti teikiamam įstatymo projektui, siūlant pagrindiniam komitetui tobulinti, atsižvelgiant į Teisės departamento išvadą šį komiteto pasiūlymą:

Kadangi galiojančiuose įstatymuose vartojamas terminas “nepriekaištingos reputacijos”, keliamas asmeniui eiti tam tikras pareigas turi visiškai kitą prasmę, keičiamo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą išdėstyti taip:

“2) neteistas už Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatytą sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba už nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai;” (Balsavimo rezultatai: 5 balsavo “už“, 1 “susilaikė“.)

 

Vykdydamas parlamentinę kontrolę, komitetas išklausė Vidaus reikalų ministerijos sekretoriaus Algirdo Astrausko informaciją apie Vyraiusybei teikiamą Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo iniciatyvos (PLANĄ) 2004-2006 m.

 

 

 

Informaciją parengė

Komiteto padėjėja

G.Jasaitienė
Naujausi pakeitimai - 2004 07 07.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas