Lietuvos Respublikos Seimas

2004-06-30

Seimo Užsienio reikalų komitetas pritarė

Įstatymo dėl Konvencijos dėl Europos farmakopėjos rengimo, pataisytos pagal  Konvencijos dėl Europos farmakopėjos rengimo Protokolą, ratifikavimo projektui

Nr. IXP-2870(2).

 

 

Seimo Užsienio reikalų komitetas svarstė:

Įstatymo dėl Konvencijos dėl Europos farmakopėjos rengimo, pataisytos pagal  Konvencijos dėl Europos farmakopėjos rengimo Protokolą, ratifikavimo projektą              Nr. IXP-2870(2). Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė pateiktam ratifikavimo įstatymo projektui. Ratifikavimo įstatymo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Kęstutis Kuzmickas, Sveikatos ministerijos Farmakopėjos skyriaus vedėja Roma Mockutė bei Sveikatos ministerijos Farmacijos departamento Farmacinės veiklos skyriaus vyresnioji specialistė Daiva Dudutienė. Teikiamų naujos redakcijas teisės aktų projektų tikslas - ratifikuoti 1964 m. liepos 22 d. Strasbūre priimtą Konvenciją dėl Europos farmakopėjos rengimo, pataisytą pagal 1989 m. lapkričio 16 d. Strasbūre priimtą Konvencijos dėl Europos farmakopėjos rengimo protokolą. Pataisytas Konvencijos dėl Europos farmakopėjos rengimo tekstas įsigaliojo 1992 m. lapkričio l d. Konvencija dėl Europos farmakopėjos rengimo yra dokumentas, teisiškai įpareigojantis Konvencijos šalis rengti bendrą suinteresuotų šalių farmakopėją, kuri vadinama Europos farmakopėja. Prisijungdamos prie Konvencijos, šalys įsipareigoja imtis reikiamų priemonių užtikrinti, kad monografijos, kurios bus priimtos pagal šios Konvencijos straipsnius ir sudarys Europos farmakopėją, taptų oficialiais standartais, taikomais jų šalyse. Europos farmakopėja, kaip standartų visuma, įteisina laisvą vaistų judėjimą ne tik Europos, bet ir kitose pasaulio rinkose, taip pat standartinius terminus, vartojamus vaistų registracijos dokumentuose, ženklinant pagamintų vaistų pakuotes ir informacinius lapelius vartotojams. Bendra standartų sistema užtikrina bendrą kontrolę, kuri savo ruožtu - saugumą vartotojams. Šiuo metu prie Konvencijos yra prisijungusios 31 valstybė ir Europos bendrija.

            Lietuvai tapus pilnateise Europos Sąjungos nare, toliau derinant nacionalinę teisę su Europos Sąjungos acquis communautaire bei atsižvelgiant į vieningą Europos Sąjungos valstybių narių politiką tam tikrose srityse, buvo svarstyti priimtų Seimo nutarimų ir įstatymų, kuriais tarptautinės sutartys buvo ratifikuotos su tam tikromis išlygomis ir pareiškimais pakeitimo projektai:

            Įstatymo dėl Konvencijos dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje ratifikavimo 2 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr. IXP-3622. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė pateiktam ratifikavimo įstatymo papildymo įstatymo projektui. Minėtą projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Kęstutis Kuzmickas ir Teisingumo viceministras Gintaras Švedas. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Konvencijos dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje (toliau – Hagos konvencija) ratifikavimo 2 straipsnis yra papildomas 4 dalimi atsižvelgiant į Europos Sąjungos Tarybos 2004 kovo 18 d. dokumentą Nr. 7224/04 (JUSTCIV 43), priimtą Bendrųjų klausimų Civilinės teisės reikalų komitete bei į Europos Sąjungos Tarybos 2002 m. gruodžio 19 d. sprendimą (2003/93/EB), įgaliojantį valstybes nares Bendrijos interesais pasirašyti 1996 m. Hagos konvenciją bei padaryti pareiškimą dėl Bendrijos teisės vidaus taisyklių taikymo santykiuose tarp valstybių narių. Minėto įstatymo 2 straipsnio 4 dalies tekstas suformuluotas pagal šio Tarybos sprendimo 2 straipsnį.

            Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Europos 1990 metų konvencijos dėl pinigų išplovimo ir nusikalstamu būdu įsigytų pajamų paieškos, arešto bei konfiskavimo ratifikavimo“ 2 punkto pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-3623. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė pateiktam ratifikavimo įstatymo 2 punkto pakeitimo įstatymo projektui. Minėtą projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Kęstutis Kuzmickas ir Teisingumo viceministras Gintaras Švedas. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Europos 1990 metų Konvencijos dėl pinigų išplovimo ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, arešto bei konfiskavimo (toliau – 1990 m. Konvencija) ratifikavimo“ 2 punkto pakeitimo projektas parengtas atsižvelgiant į Tarybos pagrindų sprendimo Nr. 2001/500/TVR dėl pinigų plovimo, nusikaltimo priemonių ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų suradimo, įšaldymo, arešto ir konfiskavimo 1 straipsnio reikalavimą Europos Sąjungos valstybėms narėms nepareikšti, o pareiškus atšaukti išlygas, padarytas vadovaujantis 1990 m. Konvencijos 2 straipsniu.

            Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo  „Dėl 1957 m. gruodžio 13 d. Europos konvencijos dėl ekstradicijos, 1975 m. spalio 15 d. Europos konvencijos dėl ekstradicijos papildomo protokolo ir 1978 m. kovo 17 d. Europos konvencijos dėl ekstradicijos antrojo papildomojo protokolo ratifikavimo“ 2 punkto papildymo įstatymo projektas Nr. IXP-3624. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė pateiktam ratifikavimo įstatymo papildymo įstatymo projektui. Minėtą projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Kęstutis Kuzmickas ir Teisingumo viceministras Gintaras Švedas. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl 1957 m. gruodžio 13 d. Europos konvencijos dėl ekstradicijos, 1975 m. spalio 15 d. Europos konvencijos dėl ekstradicijos papildomo protokolo ir 1978 m. kovo 17 d. Europos konvencijos dėl ekstradicijos antrojo papildomojo protokolo ratifikavimo“ 2 punkto papildymo projektas parengtas atsižvelgiant į Europos Sąjungos Tarybos 2003 rugsėjo 11 d. dokumentą Nr. 12413/03 (CATS 55 COPEN 85), dėl Europos arešto orderio taikymo ir jo sąsajų su Europos Tarybos dokumentais bei remiantis tuo, kad Lietuvos tarpusavio santykiuose su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis asmenų perdavimas ekstradicijos tvarka keičiamas asmenų perdavimu pagal Europos arešto orderį. Atsižvelgiant į tai, Lietuvos Respublika daro pareiškimą, numatantį, kad Lietuvos Respublikos santykiuose su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis bus taikomos ne Europos Konvencijos dėl ekstradicijos bei jos papildomų protokolų nuostatos, bet asmens perdavimo pagal Europos arešto orderį procedūra, išskyrus atvejus, įvardintus Europos Sąjungos valstybių narių pareiškimuose, padarytuose pagal 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir valstybių narių tarpusavio perdavimo procedūrų 32 straipsnį.

 

 

 

 

 

Užsienio reikalų komiteto patarėjas

Deividas Stankevičius (23967 98)
Naujausi pakeitimai - 2004 07 02.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas