Lietuvos Respublikos Seimas

2004m. birželio 30d. komiteto posėdis

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis 2004 06 30 d.

1.SVARSTYTA: Darbo grupės pasiūlymai dėl ikiteisminio tyrimo problemų, susijusių su specialistų išvadų ir ekspertizių paskyrimu, sprendimo

NUSPRĘSTA: įvertinęs Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto 2004 m.kovo 17d. įvykusios diskusijos “Įvykio vietos apžiūra ikiteisminiame tyrime” metu sudarytos darbo grupės iš Seimo narių E. Šablinsko ir E. Klumbio, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Lietuvos Respublikos policijos departamento, Lietuvos teisės universiteto Teismo medicinos instituto, Lietuvos teismo ekspertizės centro ir Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro atstovų pateiktą informaciją dėl ikiteisminio tyrimo problemų, susijusių su specialistų išvadų ir ekspertizių paskyrimu,pažymi, kad:

1) įvykio vietos tyrimą ir objektų tyrimo atlikimą ar skyrimą apsunkina:

- nepakankama ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokurorų kvalifikacija, specializacijos pagal atskiras nusikaltimų rūšis stoka, nepatraukli profesija, susistemintų metodinių rekomendacijų atskirų rūšių nusikaltimų tyrimo klausimais bei jų pagrindu parengtų mokymo programų ir mokymo sistemos nebuvimas. Tai sąlygoja žinių trūkumą ištirti objektus įvykio vietoje ir tinkamai bei pagrįstai skirti objektų tyrimą specialistams;

- aukštesnieji prokurorai pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodeksą neturi teisės įtakoti ikiteisminio tyrimo prokurorų, kas sąlygoja nepakankamą ikiteisminio tyrimo veiksmų kokybės kontrolę.

2) ekspertinių įstaigų veiklą apsunkina: skiriamas nepagrįstai didelis tyrimo objektų skaičių, nekvalifikuotai suformuluotos užduotys, pateikiami nevisi tyrimui reikalingi objektai, pateikiami netinkamos kokybės arba netinkamai įpakuoti objektai, trūksta reikiamos tyrimams atlikti įrangos bei reikalingų medžiagų, ekspertai ir specialistai nepagrįstai dažnai kviečiami į teismus, ekspertinėm įstaigom trūksta lėšų siauros specializacijos aukštos kvalifikacijos specialistams samdyti;

ir siūlo:

1) Lietuvos Respublikos Vyriausybei inicijuoti audito leidžiančio įvertinti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ikiteisminio tyrimo įstaigų, Valstybės saugumo departamento, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ekspertinių įstaigų galimybes įdiegti kokybės vadybos sistemas prokuratūroje, ikiteisminio tyrimo įstaigose ir ekspertinėse įstaigose;

2) sudaryti darbo grupę parengti teismo eksperto statusą ir jo socialines garantijas reglamentuojančių norminių aktų pakeitimo projektus; (variantas: Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybai parengti teismo eksperto statusą ir jo socialines garantijas reglamentuojančių norminių aktų pakeitimo projektus);

3) ekspertinėms įstaigoms kartu su ikiteisminio tyrimo įstaigomis ir prokuratūra atsižvelgiant į dabar galiojančias baudžiamojo proceso normas parengti naujas metodines priemones, jas susisteminti ir išleisti kaip vieną leidinį.

4) Generalinei prokuratūrai parengti Baudžiamojo proceso kodekso reglamentuojančio ikiteisminio tyrimo prokuroro veiksmų kontrolę atitinkamų straipsnių pakeitimo projektus;

5) ikiteisminio tyrimo įstaigoms išanalizuoti ikiteisminio tyrimo pareigūnų profesijos patrauklumo stokos priežastis bei parengti rekomendacijas jam gerinti;

6) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai sudaryti darbo grupę Teisinės sistemos reformos metmenų (1998 m. redakcija) dalies, reglamentuojančios ikiteisminio tyrimo įstaigų, ekspertinių įstaigų statusą koregavimo projektui parengti.

 

2.SVARSTYTA: Baudžiamojo proceso kodekso 120, 121, 126 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 132(1) straipsniu įstatymo IXP-3579

NUSPRĘSTA: : Gražinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti.

1. Įstatymo projekto siekiamus tikslus iš dalies užtikrina kitos dabartiniame LR Baudžiamojo proceso kodekse numatytos kardomosios priemonės.

2. Įstatymo projektu siūlomo LR Baudžiamojo proceso kodekso 1321 straipsnyje nepakankamai plačiai ir aiškiai reglamentuojamas naujos kardomosios priemonės - įpareigojimo gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo, turinys. Šios kardomosios priemonės taikomi apribojimai turėtų būti apibrėžti tiksliau. Be to neaiškus kardomosios priemonės – įpareigojimo gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo, santykis su LR Civilinio kodekso III-ios knygos 3.43, 3.65, 3.71 straipsniuose numatyta teismo taikoma laikinąja apsaugos priemone – įpareigojimu, esant galimybei, sutuoktinius gyventi skyrium bei Civilinio kodekso III-ios knygos 2 dalies 5 skyriuje reglamentuojamu sutuoktinių gyvenimu skyrium (separacija).

3. Svarstytinas tikslingumas numatyti naujos kardomosios priemonės įgyvendinimo mechanizmą, kuriuo būtų sprendžiama problema, kai įpareigojimas gyventi skyrium būtų taikomas mažas pajamas gaunantiems asmenims ir esant tikimybei, kad tokie asmenys negalės pasirūpinti laikina gyvenamąja patalpa.

Balsavimo rezultatai: Už – 6; susilaikė - 3.

 

3.SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 224, 259(1) straipsnių papildymo ir Kodekso papildymo 214(24) straipsniu įstatymo projektas IXP-3576

NUSPRĆSTA: 1. Projektą atmesti, atsižvelgiant į institucijų ir specialistų argumentus;

2. Siūlyti Žmogaus teisių komitetui problemas, susijusias su religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veikla, spręsti ne tokiu būdu (kaip pateikta šiame projekte), o, visų pirma, tobulinant LR religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu – uţ.

 

4.SVARSTYTA: Baudžiamojo kodekso 148 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-3577

NUSPRĆSTA: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui. Už 7, susilaikė 2.

 

5.SVARSTYTA: Civilinio proceso kodekso 51, 55, 56, 57, 60, 88, 98, 114, 119, 135, 142, 155, 162, 225, 243, 347, 354, 499, 793 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas IXP-2703

NUSPRĆSTA: bendru sutarimu projekto svarstyme daryti pertrauką. Svarstyti kartu su nauju Vyriausybės pateiktu Advokatūros įstatymo projektu.

6.SVARSTYTA: Konstitucijos 60, 61, 67, 84, 91, 92, 93, 97, 98, 99, 100 ir 101 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-3326

NUSPRĆSTA: padaryti pertrauką iki kito komiteto posėdžio.

 

7.SVARSTYTA: Dėl Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-3586

NUSPRĆSTA: siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurioms Teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė bei komiteto pasiūlymus:

1. siūlyti pagrindiniam komitetui svarstyti galimybę įstatymo projekto keičiamą 9 straipsnį papildyti nauja dalimi, kurioje būtų nustatyta, kad, kai keičiama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ar pobūdis, sutarties sąlygos keičiamos įstatymų nustatyta tvarka, kadangi neįtvirtinus įstatyme šios nuostatos, gali nukentėti savivaldybių biudžetai dėl galimų lėšų praradimo ( pakeitus žemės naudojimo paskirtį, turėtų keistis ir nuompinigių dydis);

2. vadovaujantis Įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 4 straipsnio 5 dalimi, siūlyti pagrindiniam komitetui užsakyti šio projekto įvertinimą antikorupciniu požiūriu.

 
Naujausi pakeitimai - 2004 07 01.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas