Lietuvos Respublikos Seimas

2004-06-16 PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

Spaudos tarnybai 2004-06-16

Komitetas 2004-06-16 posėdyje svarstė ir pritarė Įstatymo dėl Jungtinių Tautų Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims 20 straipsnio 1 dalies pakeitimo ir Jungtinių Tautų Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims Fakultatyvinio protokolo ratifikavimo projektui Nr.IXP-3530. Posėdyje dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sekretorius Valdas Rupšys.

Dalyvaujant Seimo nariui Aloyzui Sakalui, Lietuvos archyvų departamento generalinio direktoriaus pavaduotojams Veronikai Karklelienei ir Viktorui Domarkui, Komitetas svarstė Archyvų įstatymo pakeitimo įstatymo papildymo 31 straipsniu ir 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-3564, kurio tikslas - garantuoti buvusio SSRS valstybės saugumo komiteto (KGB) LTSR padalinio ir kitų Lietuvoje veikusių SSRS saugumo ir žvalgybos tarnybų, taip pat buvusios LTSR vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos komunistų partijos dokumentų, buvusių LTSR institucijų pirmųjų skyrių dokumentų, kurie sudaro ypatingos reikšmės archyvų dalį, vientisumą, fizinę apsaugą. Šie archyvai negali būti naikinami ar išvežami iš Lietuvos, neleistina pažeisti jų fondų vientisumo. Komitetas svarstyme padarė pertrauką.

Taip pat Komitetas svarstė Karo prievolės įstatymo 8, 154, 156, 1511, 1512, 16, 17, 18, 19, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei II skyriaus trečiojo skirsnio ir 151 straipsnio pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektą Nr.IXP-3556. Posėdyje dalyvavo Krašto apsaugos ministerijos Valstybės sekretorius Valdemaras Sarapinas, Ministerijos l. e. Teisės departamento direktoriaus pareigas Algminas Gutauskas. Įstatymo projekto tikslas - pašalinti įstatymo nuostatų netikslumus, atsižvelgiant į Vietos savivaldos įstatymą bei kitus teisės aktus. Komitetas iš esmės pritarė įstatymo projektui, išskyrus tai projekto daliai, kurioje tikslu sumažinti šaukiamųjų į privalomąją pradinę karo tarnybą skaičių, išplečiamos aplinkybių sąrašas, dėl kurių į pradinę karo tarnybą jaunuoliai nešaukiami.

Dalyvaujant Teisingumo viceministrui Gintarui Švedui ir Advokatų tarybos pirmininkui Rimui Andrikiui, Komitetas svarstė ir pritarė Advokatūros įstatymo 4, 7, 15, 16, 25, 35 ir 49 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-3567 ir Advokatūros įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 1 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-3568. Įstatymo projektais siekiama suderinti galiojančio Advokatūros įstatymo nuostatas dėl kvalifikacinių reikalavimų asmenims, siekiantiems tapti advokatais, su Seimo 1998 m. birželio 25 d. nutarimu patvirtintais Teisinės sistemos reformos metmenimis. Dabar galiojančiu Advokatūros įstatymu nustačius kitokius kvalifikacinius reikalavimus (t.y. numačius galimybę tapti advokatu nelaikant kvalifikacinio egzamino) minėtas Seimo nutarimas nebuvo pakeistas. Antra, projektų tikslas – padidinti kvalifikacijos reikalavimus pretendentams į advokatus, atsisakyti nuostatų, ribojančių Lietuvos ir tarptautiniuose teisės aktuose įtvirtintų advokatūros nepriklausomumo ir savarankiškumo principus.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kitos savaitės Komiteto posėdžio darbotvarkė.

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 06 17.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas