Lietuvos Respublikos Seimas

2004-05-25

Seimo Užsienio reikalų komitetas pritarė

įstatymo dėl Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos fakultatyvinio protokolo dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos ratifikavimo projektui

Nr. IXP-3523.

 

2004 m. gegužės 25 d. pranešimas VIR

 

Seimo Užsienio reikalų komitetas svarstė:

Įstatymo dėl Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos fakultatyvinio protokolo dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos ratifikavimo projektą Nr. IXP-3523. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė pateiktam ratifikavimo įstatymo projektui. Ratifikavimo įstatymo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Gediminas Kirkilas bei Socialinių reikalų ir darbo ministerijos Šeimos, vaikų ir jaunimo departamento direktorius Steponas Kulbauskas. Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją 1995 m. liepos 3 d. Konvencijoje įtvirtintos nuostatos, saugančios vaiką nuo neteisėto perkėlimo ir negrąžinimo iš užsienio, ekonominio išnaudojimo ir bet kokio darbo, kuris gali būti pavojingas arba trukdyti vaiko lavinimui arba kenkti vaiko sveikatai arba jo vystymuisi, neteisėto narkotinių priemonių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, seksualinio išnaudojimo ir seksualinio suvedžiojimo, grobimo, prekybos arba vaikų kontrabandos bei kitų išnaudojimo formų. Siekiant įgyvendinti šias Konvencijos nuostatas fakultatyviniu Konvencijos Protokolu yra uždraudžiamas vaikų pardavimas, vaikų prostitucija ir vaikų pornografija. Protokole pažymimas būtinumas imtis prevencinių priemonių užkirsti kelią Protokole minimiems nusikaltimams ir informuoti visuomenę apie šias priemones ir tokių nusikaltimų žalingą poveikį Siekiama išplėsti priemones, kurių turėtų imtis Valstybės, Protokolo šalys, kad užtikrintų vaikų apsaugą nuo jų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos. Valstybės, Protokolo Šalies, nacionalinės teisės nuostatos turi numatyti baudžiamąją atsakomybę  už bandymą atlikti kuriuos nors aukščiau minėtus veiksmus, bendrininkavimą arba dalyvavimą juos atliekant. Protokolas taip pat įpareigoja valstybes, Protokolo Šalis, teikti viena kitai pagalbą, atliekant tyrimus arba baudžiamosiose ar ekstradicijos bylose, skatina tarptautinį bendradarbiavimą, siekiant padėti nukentėjusiems vaikams fiziškai ir psichologiškai atsigauti, socialiai reintegruotis ir repatrijuoti. Valstybė, šio Protokolo Šalis, per dvejus metus nuo Protokolo įsigaliojimo Vaiko teisių komitetui turi pateikti ataskaitą apie priemones, kurių ji ėmėsi, kad įgyvendintų Protokolo nuostatas. Vėliau informacija apie Protokolo įgyvendinimą įtraukiama į ataskaitas pagal Konvencijos 44 straipsnį.Šiuo metu prie Protokolo yra prisijungusios 67 valstybės.

 

 

Užsienio reikalų komiteto patarėjas

Deividas Stankevičius (23967 98)

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 06 16.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas