Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2004.06.14 posėdį

2004-06-14  komiteto posėdyje

 

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

 

- Politikų elgesio kodekso įstatymo projektą IXP-2156

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Įstatymo "Dėl Lietuvos valstybės vėliavos" pakeitimo įstatymo projektą IXP-3511

 nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-3507

nusprendė: Daryti svarstymo komitete pertrauką iki kito posėdžio.  (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-3569

nusprendė: Pritarti iniciatorių parengtam įstatymo projektui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

 

Komitetas, paskirtas pagrindiniu,  pasirengė svarstyti:

 

- Archyvų įstatymo pakeitimo įstatymo papildymo 31 straipsniu ir 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-3564

nusprendė: Komiteto išvados projekto rengėjais paskirti A.Rimą ir K.Rimšelį bei projektą svarstyti birželio 21 d. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Konstitucijos 78, 79  straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-3483

nusprendė: Komiteto išvados projekto rengėjais paskirti A.V.Indriūną ir K.Rimšelį bei projektą svarstyti rudens sesijoje. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Valstybės registrų įstatymo pakeitimo  įstatymo projektą IXP-3578 (papildomas)

nusprendė: Komiteto išvados projekto rengėjais paskirti A.Ramanauską ir E.Vareikį bei projektą svarstyti birželio 21 d. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Seimo kontrolierių įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-3505

nusprendė: 1. Iš esmės pritarti teikiamam įstatymo projektui.

2. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadą bei šiuos komiteto siūlymus;

2.1. Iš šio projekto 2 straipsnio 1 dalies išbraukti priešpaskutinį žodį “institucijos” kaip perteklinį.

2.2. Projekto 6 straipsnio nuostatoje žodelį “ir” pakeisti žodeliu “ar”.

2.3. Iš projekto 12 straipsnio 1 dalies išbraukti žodžius  “ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių  viešojo administravimo srityje“.

2.4. Projekto 16 straipsnio 5 dalyje žodį “atsisako” pakeisti žodžiais “privalo  nusišalinti nuo skundo nagrinėjimo”.

2.5. Projekto IV skirsnį išdėstyti taip:            

 

“IV SKIRSNIS

SEIMO KONTROLIERIŲ ĮSTAIGA

 

            24 straipsnis. Seimo kontrolierių įstaiga

Seimo kontrolierių įstaiga yra savarankiška valstybės institucija – biudžetinė įstaiga. Ji yra juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąją sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei pavadinimu “Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga” ir finansuojamas iš valstybės biudžeto. Už Seimo kontrolierių įstaigos antspaudo naudojimą ir saugojimą atsako Seimo kontrolierių įstaigos vadovas.

 

25 straipsnis. Seimo kontrolierių įstaigos struktūra             .

1. Seimo kontrolierių įstaigą sudaro Seimo kontrolieriai, valstybės tarnautojai ir kiti darbuotojai. kontrolierių įstaigos valdyba, Seimo kontrolierių įstaigos vadovas, Seimo kontrolierių patarėjai ir kiti padaliniai.

2. Seimo kontrolierių įstaigai vadovauja Seimo kontrolierių įstaigos vadovas. Jeigu Seimo kontrolieriaus - įstaigos vadovo nėra, Jį pavaduoja vyriausias pagal amžių Seimo kontrolierius.

                        3. Seimo kontrolierių įstaiga turi Seimo kontrolierių įstaigos valdybą.

                        4. Seimo kontrolierių įstaigos struktūrą tvirtina Seimo kontrolierių įstaigos valdyba.

5. 3. Seimo kontrolierių įstaigos struktūrinių padalinių ir įstaigos darbuotojų funkcijas nustato Seimo kontrolierių įstaigos vadovas valdyba.

6. 4. Seimo kontrolieriai turi patarėjus. Seimo kontrolieriaus patarėjas yra valstybės tarnautojas. Seimo kontrolieriaus patarėju gali būti Lietuvos Respublikos pilietis, turintis teisės bakalauro ar teisės magistro arba vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą.

           

27 26 straipsnis. Seimo kontrolierių įstaigos valdyba

                        1. Seimo kontrolierių įstaigos valdybą sudaro Seimo kontrolieriai.

            2. Seimo kontrolierių įstaigos valdyba svarsto svarbiausius Seimo kontrolierių veiklos klausimus.

3. Seimo kontrolierių įstaigos valdyba Seimo kontrolierių įstaigos vadovo teikimu:

1) svarsto svarbiausius Seimo kontrolierių veiklos klausimus bei kitus Seimo kontrolierių teikiamus klausimus, susijusius su Seimo kontrolierių veikla;

                        1) 2) tvirtina Seimo kontrolierių pasiskirstymą veiklos sritimis.

                        2) 3) tvirtina Seimo kontrolierių įstaigos reglamentą ;

            3) 5) tvirtina Seimo kontrolierių įstaigos struktūrą, etatų skaičių darbuotojų priimamų pagal darbo sutartis atlyginimų ribas.

4) 4) svarsto  teikia siūlymus dėl Seimo kontrolierių įstaigos asignavimų naudojimo;

5) 6) svarsto sprendžia klausimus dėl įstaigos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų skatinimo, pašalpų mokėjimo tvarką;

            7) teikia siūlymus įstaigos vadovui tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimo klausimais;

            6) 8) sprendžia klausimus dėl Seimo kontrolierių metinės ataskaitos parengimo ir pateikimo Seimui;

7) 9) svarsto sprendžia klausimus dėl Seimo kontrolierių, įstaigos valstybės tarnautojų bei kitų darbuotojų komandiruočių ar stažuočių užsienyje, taip pat dėl ilgesnių nei vienas mėnuo komandiruočių ar stažuočių Lietuvoje;

8) 10) teikia siūlymus įstaigos vadovui dėl įstaigos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo.

 

            28 27 straipsnis. Seimo kontrolierių įstaigos valdybos darbo tvarka

            1. Seimo kontrolierių įstaigos valdybos posėdžiai šaukiami Seimo kontrolierių įstaigos vadovo arba daugiau kaip pusės valdybos narių iniciatyva. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip trys Seimo kontrolieriai.

2. Valdybos posėdžiams pirmininkauja Seimo kontrolierių įstaigos vadovas, o jeigu jo nėra - vyriausias pagal amžių Seimo kontrolierius.

3. Seimo kontrolierių įstaigos valdyba savo kompetencijos klausimais priima nutarimus, visų valdybos narių balsų dauguma.

 

            26 28 straipsnis. Seimo kontrolierių įstaigos vadovas

1. Seimo Pirmininko teikimu Seimas skiria Seimo kontrolierių įstaigos vadovu vieną iš paskirtų Seimo kontrolierių.

2. Seimo kontrolierių įstaigos vadovas yra Seimo kontrolierių įstaigai skirtų valstybės biudžeto asignavimų valdytojas.

3. Seimo kontrolierių įstaigos vadovas, be tiesioginių kontrolieriaus pareigų, atlieka ir šias funkcijas:

1) 2) atstovauja Seimo kontrolierių įstaigą kaip juridinį asmenį ir organizuoja jos darbą;

                        2) 7) teikia valdybai tvirtinti Seimo kontrolierių įstaigos struktūrą;

3) įstatymų nustatyta tvarka priima ir atleidžia iš pareigų įstaigos valstybės tarnautojus ir kitus darbuotojus;

4) pagal Seimo kontrolierių įstaigos valdybos patvirtintas koeficientų ribas nustato konkrečius darbuotojų, priimamų pagal darbo sutartis, atlyginimų koeficientus;

5) suteikia Seimo kontrolieriams, įstaigos valstybės tarnautojams ir kitiems darbuotojams atostogas, siunčia juos į trumpesnes nei vienas mėnuo komandiruotes Lietuvoje;

6) priima sprendimus dėl Seimo kontrolierių įstaigos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo;

                        71) šaukia valdybos posėdžius ir jiems pirmininkauja;          

            8) skiria įstaigos valstybės tarnautojams ir kitiems darbuotojams tarnybines (drausmines) nuobaudas;

9) paveda laikinai eiti kitam kontrolieriui pareigas to kontrolieriaus, kuris dėl ligos, atostogų, išvykimo į užsienį ar kitų priežasčių negali eiti savo pareigų;

10) paveda tirti konkretų skundą kitam Seimo kontrolieriui, jeigu tiriant šį skundą gali kilti interesų konfliktas. privalantis tirti tą skundą kontrolierius dėl giminystės ryšių ar kitų priežasčių negali nešališkai jo tirti.

4. Seimo kontrolierių įstaigos vadovas savo kompetencijos klausimais priima įsakymus.

 (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė: 

 

- Konstitucijos 60, 61, 67, 84, 91, 92, 93, 97, 98, 99, 100, ir 101 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-3326

nusprendė: Iš esmės pritarti įstatymo projektui su pasiūlymais. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

Informaciją parengė

Komiteto padėjėja

 G.Jasaitienė
Naujausi pakeitimai - 2004 06 15.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas