Lietuvos Respublikos Seimas

LR Seimo pirmininko pavaduotojo V.P.Andriukaičio vizito Vašingtone (JAV) ATASKAITA

Delegacijos sudėtis: V. P. Andriukaitis, Seimo Pirmininko pavaduotojas, S. Trainauskienė, Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, N. Malychina, vertėja.

Vizito tikslas: dalyvauti Šiaurės ir Baltijos šalių (NB8) pirmininkų jungtiniame vizite į JAV siekiant sustiprinti transatlantinius ryšius bei išlaikyti JAV dėmesį Šiaurės Europos regionui.

Vizito metu įvyko NB8 susitikimai su: Senato Užsienio reikalų komiteto pirmininku senatoriumi Richard G. Lugar, Valstybės sekretoriaus pavaduotoju politikos reikalams Marc Grossman, Atstovų rūmų pirmininku Dennis J. Hastert, Nacionalinio saugumo tarybos direktoriaus pavaduotoju Steve Hadley, dvišaliai – su senatoriumi Richard Durbin ir kongresmenu John Shimkus. V.P. Andriukaitis kartu su kitais Šiaurės ir Baltijos šalių Parlamentų pirmininkais dalyvavo Nacionaliniame spaudos klube Vašingtone (National Press Club) surengtoje spaudos konferencijoje, o taip pat Lietuvos ambasados Vašingtone įsikūrimo 80-sioms metinėms paminėti skirtame priėmime, kur susitiko su Vašingtono apylinkių lietuvių bendruomene. Seimo Pirmininko pavaduotojas lankėsi JAV Kongreso bibliotekoje, kuriai Seimo vardu padovanojo rinkinį naujausių teisės, istorijos, kultūros monografijų rinkinį, susipažino su Rytų Europos skyriaus fondais, žemėlapių kolekcija.

NB8 spikeriai susitikimų metu kalbėjo apie būtinybę stiprinti transatlantinius ryšius, JAV buvimą (“presence”) ES, multilatelaralizmo aspektą tarptautinėje plotmėje, pasisakė už JTO reformas, atkreipė dėmesį į aplinkosaugos problemas: Kioto protokolo ratifikavimą, Arkties vandenyno, Barenco jūros problemas (ypatingai Norvegijos atstovas). Susitikimuose pažymėta, kad šalių požiūrių skirtumai dėl Irako nueina į “antrą planą”, stengiamasi žiūrėti į priekį ir rasti bendrą požiūrį, daugiau bendradarbiauti su kolegomis JAV Senate ir Atstovų rūmuose. Kaip pavyzdys pasitelktas Šiaurės Europos regionas, kurio aštuonios šalys – gana skirtingos, t.p. ir priklausymu ES bei NATO, o geba rasti priimtinus daugiašalius sprendimus. Parlamentų pirmininkai susitikimuose Vašingtone taip pat aptarė galimybes paremti demokratijos ir laisvosios rinkos reformas Pietų Kaukaze, Ukrainoje, Moldovoje bei skatinti demokratines permainas Baltarusijoje.

V. P. Andriukaitis susitikimų metu išsakė šias tezes:

- Šis vizitas – išskirtinis: susitinkame JAV, iš esmės pasikeitus pasaulio geopolitinei situacijai. Pirmas tokio pobūdžio vizitas, kurio idėja gimė praeitais metais Šiaurės ir Baltijos šalių parlamentų pirmininkų susitikimo Palangoje metu. Palaikome p. Lipponeno mintį, jog labai svarbu plėtoti parlamentinį dialogą, kaip esminę transatlantinių ryšių dalį. Čia sutampa tiek mūsų regiono, tiek ir ES pozicijos: santykiai su JAV yra vienas iš svarbiausių užsienio politikos prioritetų.

- Mūsų regioną Šiaurės Europoje galima apibūdinti kaip saugumo, stabilumo ir spartaus ekonominio augimo zoną. Jį neabejotinai sustiprino Baltijos šalių narystė NATO ir ES, naudojantis proga, leiskite dar kartą padėkoti JAV už paramą mūsų siekiui integruotis į NATO ir euro-atlantines struktūras.

- Suprantame JAV užsienio politikos prioritetus: tarptautinio terorizmo grėsmė bei Plačiųjų Artimųjų Rytų iniciatyva. Mūsų šalys remia koalicijos bei tarptautinių organizacijų pastangas stabilizuoti padėtį Irake ir Afganistane, kur šiuo metu yra beveik du šimtai Lietuvos karių, kurie tarnauja kartu su Danijos, Latvijos, Estijos, kt. šalių kariais, civiliu personalu. Sveikiname planuojamą valdžios perdavimą nuo liepos 1d. Laikinajai Irako vyriausybei ir pasisakome už aktyvesnį JTO bei perspektyvoje - NATO įtraukimą. Lietuva mano, kad naujoji JAV ir JK pateikta JTST rezoliucija yra geras pagrindas tolesniam progresui Irake.

- Atskirai norėčiau pasidžiaugti prekyba tarp LR ir JAV, kuri per 2003 metus išaugo 20 procentų. ES plėtra sukuria dar palankesnes sąlygas investicijoms, turizmo skatinimui. (Susitikime su D.Hastert) – tikimės, kad Baltijos draugų grupės (Baltic Caucus) Atstovų rūmuose pirmininkas John Shimkus galės atvykti į Lietuvą ir kitas BV su prekybos misija dar šią vasarą.

- Manome, kad prekybos ir verslo ryšiams skatinti labai efektyviai pasitarnautų Lietuvos ir kitų Baltijos šalių įtraukimas į JAV „vizų atsisakymo programą“ („visa waiver program“). Lietuva jau pradėjo dvišalių konsultacijų dėl bevizio režimo su JAV procesą, ES komisaras Vittorino savo laiške JAV administracijai išdėstė prašymą netaikyti vizų režimo visoms naujosioms ES narėms. Tikimės, kad JAV Kongresas įvertins vizų režimo atsisakymo koalicijos partnerių bei naujų ES narių atžvilgiu svarbą bei pozityvias pasekmes ir parems Lietuvos ir kitų suinteresuotų šalių įtraukimą į „vizų atsisakymo programą“.

- Džiaugiamės JAV inicijuota Išplėstos partnerystės Šiaurės Europoje programa (e-PINE), kuri atveria plačias galimybes tolesnei veiklai, siekiant įtvirtinti saugumą ir stabilumą regione, toliau propaguoti laisvės, demokratijos ir teisės viršenybės idėjas. Ką tik Vilniuje baigėsi NB+1 Politikos direktorių konsultacijos. Baltijos valstybės yra sukaupę unikalią ir vertingą patirtį įgyvendinat vidaus reformas bei dirbant su Rusija ir kitomis t.v. Naujosiomis kaimynėmis. JAV kartu su Šiaurės ir Baltijos šalimis e-pine bei naujosios kaimynystės programų rėmuose galėtų efektyviai prisidėti prie Ukrainos, Moldovos, Rusijos – Kaliningrado srities bei Šiaurės Vakarų regiono, Gruzijos bei kitų Kaukazo valstybių, o taip pat Baltarusijos demokratijos bei ekonominės plėtros. Su šia šalimi Lietuva yra išplėtojusi įvairiapusį bendradarbiavimą per NVO ir kt., bendriems projektams vykdyti yra paskyrusi virš 190 tūkst. litų. Svarbu, kad ir JAV dėmesys Baltarusijai nenusilptų.

Susitikimuose JAV pusės išsakytos mintys:

- JAV Atstovų rūmų Pirmininkas D.Hastertas susitikime su NB8 spikeriais prisiminė savo vizitą Vilniuje, kurio metu aplankė KGB muziejų, sužinojo apie Lietuvos ir kitų Baltijos kraštų laisvės kelią ir jos kainą. “Šiandien galima džiaugtis Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių laisve bei naryste ES ir NATO”, kalbėjo D. J. Hastertas. Susitikime su D.J.Hastert Lietuvos Seimo vicepirmininkas V.P.Andriukaitis priminė JAV Atstovų rūmų Pirmininko žodžius, ištartus Vilniuje 2001 m., kad jis remia Lietuvos narystę NATO. Lietuvos gyventojai nepamirš jūsų paramos, pažymėjo V.P.Andriukaitis. Seimo vicepirmininkas D.J.Hastertui priminė, kad Lietuva laukia JAV verslo misijos šiais metais.

- Be to,V.P.Andriukaitis pasiūlė, tęsiant Šiaurės ir Baltijos valstybių bei JAV bendradarbiavimą, kitais metais surengti teletiltą tarp aštuonių Šiaurės ir Baltijos valstybių bei JAV Kongreso konkrečiomis temomis. Kaip pavyzdį Lietuvos atstovas paminėjo JAV pasiūlytos išplėtotos kaimynystės programos Šiaurės Europai (e-PINE: Enchanced Partnership in Northen Europe) aptarimą teletilto tarp parlamentų metu. D.J.Hastert šiai idėjai pritarė. Kalbėta apie NB8+1 komitetų posėdžių surengimo galimybę, tačiau praktiškai ją būtų gana sunku įgyvendinti dėl Atstovų rūmų narių ribotos galimybės keliauti.

- Irakas išlieka dominuojanti tema JAV užsienio politikoje, ir, kaip pažymėjo Nacionalinio saugumo tarybos direktoriaus pavaduotojas S. Hudley, šiuo metu egzistuoja reali galimybė “pajudėti teisinga kryptimi”. Jis išdėstė konkrečius būsimos Irako vyriausybės ir administracijos planus ir “atsargiai optimistiškai” vertino sėkmės tikimybę. Pažymėjo naujos JTO rezoliucijos reikalingumą, o kaip tolimesnį žingsnį – G-8 šalių paramą Irakui, bei galimą NATO aktyvesnį vaidmenį. Valdžios perdavimas irakiečių vyriausybei bei JAV ir koalicijos partnerių vaidmuo buvo viena iš aktualių temų Senato URK klausymuose Platesnių Artimųjų Rytų tema (pranešėjas – valstybės sekretoriaus pavaduotojas ..?)

- Situacijos Afganistane stabilizavimas taip pat yra vienas iš prioritetų. JAV pusės teigimu, tarptautinės koalicijos pastangas remia ir patys vietos gyventojai, išlieka aktualūs tokie klausimai, kaip teroristinių grupuočių nuginklavimas, narkotikų ir smurto kontrolė. Susitikimuose taip pat buvo aptarta situacija Izraelio-Palestinos konflikte, Saudo Arabijoje.

- JAV pusė akcentuoja gerų santykių su Rusija svarbą, siekiant institucionalizuoti demokratiją Rusijoje. Tam pasitelkti ryšius su politinėmis partijomis, stiprinti laisvą spaudą ir pilietinę visuomenę. Tačiau pastaruoju metu pastebima daugiau nerimą nei optimizmą keliančių ženklų (“more troubling signs than promising signs”).

- Kol kas gana rezervuotai vertinamos Baltarusijos, Ukrainos, Pietų Kaukazo valstybių integracijos į Vakarų geopolitinę erdvę galimybės – tiek dėl nepakankamos reformų pažangos, tiek ir dėl Rusijos įtakos. Vis dėlto sveikinamos NB8, NVO pastangos remti demokratinius procesus šiose šalyse.

- Spaudos konferencijos National Press Club pradžioje Suomijos Parlamento Pirmininkas Paavo Lipponen prisiminė, jog mintis surengti šį vizitą kilo NB8 parlamentų pirmininkų susitikime 2003 m. Palangoje metu, „kurorte, kurį visiems rekomenduoju aplankyti” (the place that I recommend to everyone). Žurnalistai domėjosi, kokias spikeriai mato grėsmes Baltijos valstybių saugumui (Rusija), ar požiūrių dėl Irako skirtumai nekomplikuoja bendro buvimo Vašingtone, Baltijos jūros ekologinėmis problemomis, JAV pajėgų tolesniu buvimu Europoje ir kt.

Švedijos pirmininkas von Sydow pažymėjo, jog būtini daugiašaliai sprendimai, Afganistane dalyvauja visos NB8 šalys, nes yra reikalingas tarptautinis pagrindas (“proper international context”). Norvegijos atstovas pažymėjo, jog sprendimai turi būti priimami ne “simpatijos/ antipatijos”, o dialogo pagrindu, todėl laukiama naujos JTO rezoliucijos. Latvijos spikerė Ūdrė pažymėjo išaugusį parlamentų vaidmenį. Danijos atstovas pažymėjo Danijos ir kitų Šiaurės bei Baltijos šalių bendradarbiavimą sprendžiant bendras Baltijos jūros ekologines problemas bei grėsmes (Primorskas) bei būtinybę pasinaudoti ES naryste kalbantis apie tai su Rusija. V. P. Andriukaitis šiame kontekste paminėjo D-6 telkinį. Estijos spikerė Ergma paminėjo sovietinio karinio komplekso palikimą, keliantį ekonominių, ekologinių problemų, jų sprendimui būtina rasti finansavimą.

- Dėl vizų atsisakymo: D.J.Hastert pažymėjo, kad tai yra jautrus klausimas, JAV saugumo užtikrinimo kontekste, savo ruožtu Atstovų rūmų Pirmininkas pasveikino pastangas, kuriomis siekiama palengvinti keliones tarp JAV ir kitų šalių piliečių. Kitų susitikimų metu buvo išsakytos panašios nuostatos, jog artimiausiu metu vizų nebus atsisakyta, nes Lietuva kol kas neįvykdo tam tikrų reikalingų kriterijų (didelis procentas nelegaliai JAV pasilikusių piliečių bei tų, kuriems neišduodama viza), be to, politiniai motyvai: griežtesnė imigracijos kontrolė po 09/11 įvykių, be to, vizų atsisakymas naujosioms ES narėms paskatintų kitas šalis aštriau kelti klausimą (pvz., Meksika). Vis dėlto galima ir reikia pradėti konsultacijas, “lobinti” JAV Kongrese. Kongresmenas Šimkus mano, kad t.t. galimybių deryboms teikia ES-JAV susitarimas dėl oro transporto.

- Senatorius Dž. Šimkus dar šią vasarą pažadėjo aplankyti Lietuvą su savo kolegomis ir JAV verslo misija. Jis taip pat ketina vykti stebėti rinkimų Baltarusijoje.

- Su sen. Durbinu kalbėta apie galimybę surengti URK ir NSGK vizitą į Vašingtoną po Seimo rinkimų bei galimybę pasikviesti delegaciją iš JAV į Lietuvą.

- Su Islandijos parlamento pirmininku susitarta apsikeisti vizitais.

- V.P. Andriukaitis susitikęs su lietuvių bendruomene Lietuvos ambasados pastate padėkojo visiems, prisidėjusiems prie lietuvybės židinio išlaikymo ir puoselėjimo.

Rengė: S. Trainauskienė
Naujausi pakeitimai - 2004 06 15.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

LR Seimas