Lietuvos Respublikos Seimas

A.Bauros, A. Klišonio, G. Purvaneckienės, I.Šiaulienės komandiruotės į Suomijos Respubliką (2004 04 13-15)ataskaita

Šiaurės Tarybos Kultūros, švietimo ir mokymo komiteto ir

Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto

darbo grupės posėdžio,

įvykusio 2004 m. balandžio 14 d. Helsinkyje

A T A S K A I T A

1 klausimas. Posėdžio atidarymas

Pirmininkas Nils-Erik Söderqvist pasveikino Baltijos Asamblėjos atstovus. Jis pabrėžė, kad Šiaurės Tarybos Kultūros, švietimo ir mokymo komiteto atstovai labai patenkinti apsilankymu Vilniaus mokyklose bei kovo 5 d. vykusiu posė-džiu. Buvo naudinga Vilniuje pamatyti įvairias mokyklas bei tokį gražų senąjį Vilniaus Universitetą. Seminaro metu dalyviai susipažino su mokyklų sistema, ir pirmininkas pastebėjo, kad Baltijos ir Šiaurės valstybės susiduria su labai panašiomis problemomis: biudžetas yra ribotas, o tuo pačiu reikia užtikrinti veiksmingas ir kokybiškas švietimo paslaugas bei sudaryti galimybes jomis pasinaudoti visiems.

2 klausimas. Šiaurės Ministrų Tarybos darbo ataskaitos bei Baltijos vals-tybių, Šiaurės valstybių ir Šiaurės vakarų Rusijos 2004-2006 m. švietimo ir mokslinių tyrimų veiksmų planas

Pirmininkas Nils-Erik Söderqvist pranešė, kad vadovaujantis Šiaurės Tarybos rekomendacija Nr. 17/2003, kovo 25 d. įvyko pirmasis Šiaurės Ministrų Tary-bos ir Baltijos atstovų posėdis. Ministrai pasirašė susitarimą dėl bendro veiks-mų plano mokslinių tyrimų ir švietimo srityje. Jie taip pat aptarė Baltijos-Šiaurės bendradarbiavimą po gegužės 1 d. ir išsakė nuomonę, kad ES plėtra ne tik nesusilpnins bendradarbiavimo, bet dar jį pagerins.

Pirmininkės pavaduotoja Irena Šiaulienė suteikė informacijos apie prieš dvejus metus Baltijos Asamblėjos priimtą rezoliuciją dėl Baltijos valstybių bendradar-biavimo tyrimų, mokslo ir technologijų srityse. Buvo siekta sukurti erdvę moksliniams tyrimams ir inovacijoms koordinuoti (panašios mintys išsakytos ir teminio posėdžio 1-ojoje sesijoje). Baltijos Asamblėja laikosi nuomonės, kad reikalinga konkreti Baltijos valstybių bendradarbiavimo programa.

3 klausimas. Kokybė mokyklose

Pirmininkas Nils-Erik Söderqvist pranešė, kad parengta konferencijos Islandi-joje santrauka angliškai bei išsami konferencijos medžiaga skandinavų kalbo-mis, kurios išsiųstos konferencijos dalyviams ir kitiems suinteresuotiesiems asmenims.

Pirmininkės pavaduotoja Irena Šiaulienė išdalijo pareiškimo projektą, kurį, jos manymu, savo sesijose turėtų priimti Šiaurės Taryba ir Baltijos Asamblėja.

4 klausimas. Bendradarbiavimo ateityje temos

Pirmininkas Nils-Erik Söderqvist pasiūlė 4 temas, kurios papildytų ,,Bendrą bendradarbiavimo dokumentą” po 2003 m. balandžio mėn.:

· Baltijos ir Šiaurės valstybių studentų mainai – šis klausimas buvo įtrauktas į ministrų susitarimą, reikalingas parlamentinis spaudimas.

· Mokymas apie demokratiją mokyklose. Tarptautinė studentų vertinimo programa (PISA) neturėjo jokios informacijos apie besimokančiųjų ži-nias šiuo klausimu ar socialinius gebėjimus.

· Kultūra kaip priemonė užkirsti kelią nusikalstamumui bei socialiniam abejingumui ir skatinti rūpinimąsi sveikata.

· Šiaurės dimensijos ateitis.

Ērika Zommere palaikė idėją, kad mokyklose didesnis dėmesys būtų skirtas pilietiniam ugdymui ir kad tuo būtų siekiama užkardyti nusikaltimus.

Ināra Ostrovska sakė, kad jai kelia nerimą tai, jog ne visi vaikai gaus vienodas švietimo paslaugas, t.y. kai kurie gali neįgyti žinių bei įgūdžių, kurių pakaktų norint prisidėti prie valstybės plėtojimo.

Signe Kivi neramina tai, kad daug besimokančiųjų nebaigia mokslų. Estijos parlamentas gegužės mėn. svarstys šį klausimą.

Irenos Šiaulienės nuomone, reikia skatinti rūpinimąsi sveikata bei pilietinį ug-dymą. Be to, ji mano, kad mainų programose turėtų dalyvauti ir mokslininkai.

Nils-Erik Söderqvist padarė išvadas, kad:

· Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto parengtas pa-reiškimo projektas yra priimtinas. Jis siūlys projektą svarstyti Šiaurės Tarybos Kultūros, švietimo ir mokymo komiteto posėdyje.

· Jis sutiko į mainų programas įtraukti mokslininkus ir pats į būsimo ben-dradarbiavimo klausimų sąrašą įtraukė mokytojų bendradarbiavimą. Bendradarbiavimo ateityje temų sąrašas buvo patvirtintas. Dabar ties tais pasiūlymais toliau dirbs abu sekretoriatai.

· Jis pakvietė Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narius lapkričio mėn. atvykti pažintinio vizito į Stokholmą ryšium su Šiaurės Tarybos sesija.

Irena Šiaulienė pritarė išvadoms.

Ināra Ostrovska Šiaurės Tarybos Kultūros, švietimo ir mokymo komiteto na-rius pakvietė dalyvauti gegužės 27–29 d. organizuojamame seminare apie tau-tinių mažumų kultūrą ir švietimą.

Kitą posėdį nuspręsta surengti per Šiaurės Tarybos sesiją. Sekretoriatams pa-vesta suplanuoti posėdį.

5 klausimas. Kiti reikalai

Kiti reikalai nebuvo aptariami.

Dalyviai:

Baltijos Asamblėja

Ināra Ostrovska

Signe Kivi

Irena Šiaulienė

Ērika Zommere

Šiaurės Taryba

Olí Breckman, konservatorių grupė, Farerų salos

Lena Jensen, socialistų-žaliųjų grupė, Norvegija

Niels-Eril Söderqvist, socialdemokratų grupė, Švedija

Ragnar Erlandsson, liberalų grupė, Alandų salos

Sekretoriatas

Marika Laizane-Jurkane, Baltijos Asamblėja

Birgitte Møller, Šiaurės Taryba

Renata Jankauskaitė, Baltijos Asamblėja

Tvirtino:

I. Šiaulienė, Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmi-ninkės pavaduotoja

Parengė:

R. Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė
Naujausi pakeitimai - 2004 06 08.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   SUOMIJA

LR Seimas