Lietuvos Respublikos Seimas

N. Medvedevo komandiruotės į Jūrmalą (Latvijos Respublika) 2004 m. balandžio 1 - 2 d. ataskaita apie dalyvavimą Baltijos Asamblėjos Saugumo ir užsienio reikalų komiteto posėdyje

Darbotvarkė:

1. Įžanga.

2. Komiteto darbo įvertinimas bei naujų prioritetų ir užduočių nustatymas.

3. Komiteto veiklos 2004 m. aptarimas:

- komiteto įnašas rengiant BA teminę konferenciją (2004 m. birželio 17-19 d. Liepojoje);

- kitas komiteto posėdis BA teminės konferencijos metu.

4. Pasiūlymai dėl komiteto dokumentų projektų, kurie bus pateikti 23-ojoje Baltijos Asamblėjos sesijoje.

5. Komiteto veiklos 2005 m. aptarimas:

- pasiūlymai dėl komiteto prioritetų;

- pasiūlymai dėl komiteto posėdžių.

6. Bendradarbiavimas su Šiaurės Taryba ir Beneliukso Tarpparlamentine konsultacine taryba: pasiūlymai dėl bendradarbiavimo prioritetų.

7. Kiti klausimai.

Dalyviai:

1. Paulis Kļaviņš, Saugumo ir užsienio reikalų komiteto pirmininkas, Latvija

2. Toomas Alatalu, Saugumo ir užsienio reikalų komiteto narys, Estija

3. Nikolajus Medvedevas, Saugumo ir užsienio reikalų komiteto narys, Lietuva

4. Dina Tihonova, Latvijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

5. Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

6. Vija Breča, Baltijos Asamblėjos buhalterė

7. Sintija Strikauska, vertėja

8. Jelena Dorošenko, vertėja

1. Įžanga

P. Kļaviņš pasveikino posėdžio dalyvius ir supažindino juos su posėdžio darbotvarke.

2. Komiteto darbo įvertinimas bei naujų prioritetų ir užduočių nustatymas

P. Kļaviņš pasveikino komiteto narius Baltijos valstybių įstojimo į NATO proga, kas ir įrodo, kad pagrindinis tikslas yra pasiektas. Komiteto nariams reikia nuspręsti, ar mūsų komitetui būtų naudinga ir toliau dirbti atskirai, ar prisijungti prie kitų komitetų.

N. Medvedevas pareiškė, kad XXI amžiuje karai vyks ne tarp šalių, o tarp civilizacijų ir ekonominių struktūrų; be to, mes privalome nepamiršti ir terorizmo grėsmės. Baltijos valstybės įsikūrę rytų ir vakarų kryžkelėje. Taigi kyla pavojus, kad mūsų šalys taps tranzitinėmis nelegalios prekybos narkotikais ir kitos kontrabandos šalimis. Jis pabrėžė, kad mūsų komitetas turi egzistuoti, tačiau reikia kreipti daugiau dėmesio į migracijos, kovos su kontrabanda, saugumo ir kitus klausimus. Tik tuomet, jei visos trys Baltijos šalys bendradarbiaus, jų balsas bus išgirstas Europoje.

T. Alatalu atkreipė komiteto narių dėmesį į tai, kad Šiaurės Taryboje tokio komiteto nėra todėl, kad ŠT buvo įkurta kaip neutrali organizacija. Estijos Parlamentas priėmė sprendimą dėl BA reorganizacijos ir reformos tam, kad BA taptų panaši į ŠT. Todėl reikia siekti kompromiso. Estija siūlo sustiprinti Prezidiumo statusą, t. y. – kad vienas Prezidiumo narių būtų nacionalinių delegacijų Užsienio reikalų komisijoje. Kalbant apie pokyčius delegacijose - siūlome sumažinti delegacijų narių skaičių iki 6 asmenų. Jis pabrėžė, kad mūsų komitetas privalo tęsti darbą, tačiau BA Prezidiumas turi parengti daugiau pareiškimų gynybos tema. Ateityje bus būtina dirbti dvejais lygiais – komiteto lygiu ir Prezidiumo lygiu. Kalbėdamas apie prioritetus, jis pasiūlė susitelkti ties bendradarbiavimu su regionais naujojoje kaimynystėje (Kaukaze, Balkanuose).

P. Kļaviņš manymu, BA Saugumo ir užsienio reikalų komiteto funkcinė forma ir struktūra turėtų išlikti iki 2005 m. spalio mėn., nes tik būdami ES nariais mes pamatysime, kokios kyla naujos problemos, ir ar mūsų komitetas reikalingas joms spręsti. Kalbant apie prioritetus, Baltijos valstybės, lyginant su ŠT ir ES, galėtų turėti vieną istorinę privilegiją: mes, trys iš aštuonių naujų valstybių narių, buvome okupuotos. Mums būtų naudinga paaiškinti apie savo istoriją, nes okupacijos faktas valstybių ir politiniu lygiu dar neatsispindi. Taip pat mes paaiškintume savo santykius su Rusija.

T. Alatalu pasakė, kad, jo nuomone, šis darbas turėtų būti padalintas tarp BA komiteto ir Prezidiumo. Jis pasiūlė paprašyti Švietimo ir mokslo komiteto pradėti šį procesą, apibendrinti faktus ir informaciją apie okupaciją.

Komiteto sprendimas: Komiteto nariai nusprendė tęsti komiteto darbą dar bent vienerius metus, o po to apsvarstyti komiteto likvidavimo klausimą. Pasak komiteto narių, darbas prasidės prisijungus prie ES ir NATO.

3. Komiteto veiklos 2004 m. aptarimas

P. Kļaviņš supažindino dalyvius su BA teminės konferencijos darbotvarke ir paprašė apgalvoti, kurias temas komitetas turėtų aptarti.

N. Medvedevas pasiūlė parengti ataskaitą apie ES sienų apsaugą, nes, prisijungus prie ES, Baltijos šalių sienos taps ES išorės sienomis.

P. Kļaviņš dėl II temos: ,,Šengeno problema: nelegali migracija” pasiūlė internete paskelbti mūsų nuomonę apie šias problemas ir jų galimus sprendimus.

Komiteto nariai paprašė sukonkretinti III temą, net ji labai plati. .

4. Pasiūlymai dėl komiteto dokumentų projektų, kurie bus pateikti 23-ojoje Baltijos Asamblėjos sesijoje

Komiteto nariai naujų pasiūlymų neturėjo.

5. Komiteto veiklos 2005 m. aptarimas:

D. Tihonova supažindino su nauju Baltijos Asamblėjos planu 2005 m.

T. Alatalu pasakė, kad 2005 m. sukaks 65 metai nuo 1940-ųjų okupacijos. Galbūt Baltijos Asamblėja galėtų organizuoti paminėjimo dieną? Šiuo renginiu mes galėtume apjungti Baltijos šalių okupacijos paminėjimo dieną (birželio 15 - 17 d.) ir trėmimo dieną (birželio 14 d.). Jis pasiūlė įtraukti BA Saugumo ir užsienio reikalų komiteto posėdį į BA Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto vasaros seminarą gegužės 27 – 29 d. Jis taip pat pabrėžė, kad Beneliukso sesijai Briuselyje birželio 27 - 28 d. būtina parengti ataskaitą, kurioje būtų apžvelgti 65 metai, prabėgę nuo okupacijos ir trėmimų iš Baltijos šalių pradžios.

6. Bendradarbiavimas su Šiaurės Taryba ir Beneliukso Tarpparlamentine konsultacine taryba: pasiūlymai dėl bendradarbiavimo prioritetų

P. Klaviņš pabrėžė, kad būtina informuoti ŠT apie gynybos svarbą.

Mes turėtume paskatinti ŠT domėjimąsi mūsų komiteto veikla šioje srityje, pradedant bendradarbiavimą su naujaisiais kaimynais, tam, kad ŠT įsteigtų panašų komitetą.

Tvirtino:

N. Medvedevas, Baltijos Asamblėjos Saugumo ir užsienio reikalų komiteto narys

Parengė:

R. Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė
Naujausi pakeitimai - 2004 06 08.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas