Lietuvos Respublikos Seimas

A. Ramanausko komandiruotės į Jūrmalą (Latvijos Respublika) 2004 m. balandžio 1 - 2 dienomis ataskaita apie dalyvavimą Baltijos Asamblėjos Teisės komiteto posėdyje

Susitikimo darbotvarkė:

1. Atidarymas.

2. Protokolo, pakeičiančio ir papildančio Baltijos Asamblėjos ir Baltijos Ministrų Tarybos bendradarbiavimo protokolą, projektas.

3. Baltijos Asamblėjos Redakcinės komisijos darbo principai.

4. Baltijos Asamblėjos sekretoriato nuostatų pataisos.

5. Komiteto veikla 2004 m.:

· komiteto indėlis į teminę Baltijos Asamblėjos konferenciją (2004 m. birželio 17 - 19 d., Liepoja);

· kitas komiteto susitikimas BA teminės konferencijos metu: siūlymai dėl susitikimo darbotvarkės.

6. Pasiūlymai dėl komiteto dokumentų projektų, kurie turi būti pateikti 23-iajai Baltijos Asamblėjos sesijai.

7. Komiteto veikla 2005 m.:

· pasiūlymai dėl komiteto prioritetų;

· pasiūlymai dėl komiteto susitikimų.

8. Bendradarbiavimas su atitinkamais Šiaurės Tarybos ir Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos komitetais: pasiūlymai dėl bendradarbiavimo prioritetų.

9. Kiti klausimai.

Susitikimo dalyviai:

1. Mihails Pietkevičs, komiteto pirmininkas

2. Siiri Oviir, komiteto pirmininko pavaduotoja

3. Alvydas Ramanauskas, komiteto pirmininko pavaduotojas

4. Väino Linde, komiteto narys

5. Ene Rõngelep, Estijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

6. Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

7. Marika Laizāne-Jurkāne, projektų vadovė, BA sekretoriatas

1. Atidarymas

M. Pietkevičs pasveikino susitikimo dalyvius ir supažindino su susitikimo darbotvarke.

2. Protokolo, pakeičiančio ir papildančio Baltijos Asamblėjos ir Baltijos Ministrų Tarybos bendradarbiavimo protokolą, projektas

M. Laizāne-Jurkāne pranešė, kad išnagrinėję ,,Protokolo, pakeičiančio ir papildančio Baltijos Asamblėjos ir Baltijos Ministrų Tarybos bendradarbiavimo protokolą, projektą” BA Prezidiumo nariai nusiuntė raštą BMT Bendradarbiavimo tarybos pirmininkui, siūlydami patikslinti porą aspektų: pirma, Baltijos šalių bendradarbiavimo prioritetų kitiems metams tvirtinimo tvarką; antra, bendrų dokumentų Baltijos Taryboje tvirtinimo tvarką. Ji informavo, kad raštas buvo išsiųstas kovo 26 d., taigi atsakymas turėtų būti gautas per 2-3 savaites.

A. Ramanauskas pabrėžė, kad jeigu Baltijos Ministrų Taryba nepritartų bendrų dokumentų priėmimo Baltijos Taryboje tvarkai, BA Teisės komiteto nariai turėtų svarstyti esamo Baltijos Asamblėjos ir Baltijos Ministrų Tarybos bendradarbiavimo protokolo (priimto 1996 m. balandžio 14 d.) 6 straipsnio išsaugojimą, kuris teigia, kad ,,Baltijos Taryba priima pareiškimus pagal sutarimo principą.”

Komiteto sprendimas: Komiteto nariai nusprendė pratęsti diskusijas dėl ,,Protokolo, pakeičiančio ir papildančio Baltijos Asamblėjos ir Baltijos Ministrų Tarybos bendradarbiavimo protokolą, projekto” gavę Baltijos Ministrų Tarybos atsakymą į Baltijos Asamblėjos Prezidiumo pateiktus pasiūlymus.

3. BA Redakcinės komisijos darbo principai

M. Pietkevičs pranešė, kad Latvijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje nariai svarstė BA Redakcinės komisijos vaidmenį ir funkcijas. Siekdami optimalių rezultatų, Latvijos delegacijos nariai siūlė BA Redakcinę komisiją panaikinti. Jie taip pat pasiūlė BA Redakcinę komisiją išlaikyti kaip ad hoc komitetą, kuris, reikalui esant, galėtų būti šaukiamas BA sesijų metu. Galutinį sprendimą dėl BA Redakcinės komisijos Latvijos delegacija priims kituose savo posėdžiuose.

A. Ramanauskas pastebėjo, kad Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje nariai taip pat siūlė panaikinti BA Redakcinę komisiją.

V. Linde pabrėžė, kad Estijos Parlamente (Riigikogu) rimtai svarstoma Baltijos Asamblėjos reforma. Riigikogu Pirmininkas pateikė siūlymą, kad parlamentams atstovautų po 6 parlamentarus; tuomet Baltijos Asamblėją sudarytų 18 parlamentarų. Jeigu Baltijos Asamblėją bus sudaryta iš 18 parlamentarų, reikės aptarti naują BA struktūrą. Todėl Estijos delegacijai šiuo metu yra sunku suformuoti savo poziciją dėl būsimos BA Redakcinės komisijos veiklos.

S. Oviir pabrėžė, kad kelios politinės grupės taip pat yra parengusios ir pateikusios pasiūlymus dėl Baltijos Asamblėjos reformavimo.

V. Linde pabrėžė, kad pasiūlymus dėl Baltijos Asamblėjos reformos yra pateikęs ir Riigikogu Užsienio reikalų komitetas.

R. Jankauskaitė pastebėjo, kad Lietuvos delegacija ir Latvijos delegacija Baltijos Asamblėjoje taip pat turi nuomonę dėl būsimos Baltijos Asamblėjos veiklos. Vienas iš Lietuvos delegacijos pasiūlymų yra apsvarstyti komitetų skaičių, pvz., panaikinti BA Redakcinę komisiją, Saugumo ir užsienio reikalų komitetą bei Biudžeto ir kontrolės komitetą.

A. Ramanauskas pabrėžė, kad gegužės 1 d. nėra galutinis terminas iki kurio turi būti įvykdyta Baltijos Asamblėjos reforma. Norint pristatyti ar apginti bendrus Baltijos šalių interesus Europos Sąjungoje, reikės suvienyti pastangas. Praėjus keliems narystės Europos Sąjungoje mėnesiams bus aiškiau, kaip reikėtų keisti Baltijos Asamblėjos darbą tam, kad būtų skatinamas efektyvesnis bendradarbiavimas tarp Baltijos valstybių parlamentų. A. Ramanauskas teigė tikįs, kad toks bendradarbiavimas kaip Baltijos Asamblėjoje bus reikalingas ir Europos Sąjungoje.

M. Pietkevičs priminė, kad balandžio 3 d. vyks BA Prezidiumo narių susitikimas bei jų susitikimas su Baltijos šalių parlamentų pirmininkais. Jų metu bus aptarta Baltijos Asamblėjos veikla ateityje ir jos reforma. Jis pabrėžė, kad iki kito BA Teisės komiteto posėdžio paaiškės būsima Baltijos Asamblėjos veikla ir reformos, o kito komiteto posėdžio metu bus galima aptarti būtinas BA Statuto pataisas.

A. Ramanauskas pažymėjo, kad Lietuvos delegacija Baltijos Asamblėjoje mano jog BA Redakcinė komisija, kaip struktūrinis Baltijos Asamblėjos vienetas, nėra reikalinga.

M. Pietkevičs pasiūlė, kad Latvijos delegacija parengtų pasiūlymus dėl naujų BA Redakcinės komisijos užduočių bei funkcijų.

V. Linde pareiškė, kad iš esmės BA Redakcinę komisiją galima būtų panaikinti.

Komiteto sprendimas: Komiteto nariai nusprendė, kad Latvijos delegacija parengs siūlymus dėl naujų BA Redakcinės komisijos užduočių bei funkcijų ir iki 2004 m. gegužės 1 d. pateiks juos nacionalinėms delegacijoms. Komiteto nariai pritarė tam, kad BA Redakcinė komisija turi būti pertvarkyta į specialųjį komitetą, kuris būtų šaukiamas Baltijos Asamblėjos sesijų metu.

4. Baltijos Asamblėjos sekretoriato nuostatų pataisos

M. Pietkevičs informavo, kad BA sekretoriato nuostatų pataisos jau yra parengtos.

M. Laizāne-Jurkāne pranešė, kad BA sekretoriato susitikimo metu buvo pasiūlytos šios BA sekretoriato nuostatų pataisos:

· atsižvelgiant į BA Statuto pakeitimus (priimtus 2004 m. lapkričio 29 d.), būtina pakeisti šiuos pareigybių pavadinimus: BA Prezidiumo Pirmininką keisti Baltijos Asamblėjos Prezidentu; o Baltijos Asamblėjos sekretorių – BA sekretoriato vadovu;

· siūloma konkrečiau nurodyti BA sekretoriato buveinę, t.y., Rygą;

· siūloma taip keisti BA sekretoriato darbo principus: užtikrinti Baltijos Asamblėjos struktūrinių vienetų darbą ir sudaryti sąlygas Baltijos Asamblėjos veiklos tęstinumui;

· siūloma pakeisti ir BA sekretoriato struktūros pavadinimą: vietoj BA sekretoriato aparatas vartoti Baltijos Asamblėjos struktūra; bei nustatyti tokią BA sekretoriato struktūrą: BA sekretoriato vadovas, Estijos, Latvijos ir Lietuvos delegacijų sekretoriai ir BA sekretoriato darbuotojai. Taip pat siūloma atsisakyti pirmininkaujančios šalies sekretoriaus pareigų, kadangi pirmininkavimo metais susitikimai yra organizuojami visose trijose šalyse, o visos pareigos ir funkcijos jau yra nustatytos kitose BA sekretoriato nuostatų dalyse;

· siūloma pratęsti BA sekretoriato vadovo kadencijos laiką nuo 3 iki 4 metų;

· atsižvelgiant į tai, kad BA Prezidiumas patvirtino BA sekretoriato vadovo ir jo darbuotojų pareigybių aprašymus, siūloma pataisyti BA sekretoriato nuostatus: BA sekretoriato vadovo ir sekretoriato darbuotojų pareigybių aprašymai yra sudedamoji BA sekretoriato nuostatų dalis. BA sekretoriato vadovo pareigos atitinka BA sekretoriato vadovo pareigybės aprašymą. Sekretoriato vadovui priskiriamos ir šios papildomos pareigos: organizuoti bendrus tarptautinių, regioninių ir parlamentinių sekretoriatų susitikimus ir protokoluoti komitetų susitikimus;

· siūloma žodžių junginį techninė pagalba keisti žodžiais pagalba sprendžiant techninius klausimus.

Komiteto sprendimas: Komiteto nariai nusprendė pateikti BA sekretoriato nuostatų pataisas BA Prezidiumui svarstyti. Nariai taip pat nusprendė diskusijas dėl BA sekretoriato nuostatų pataisų pratęsti kitame susitikime.

5. Komiteto veikla 2004 m.:

· komiteto indėlis į teminę Baltijos Asamblėjos konferenciją (2004 m. birželio 17 - 19 d., Liepoja);

· kitas komiteto posėdis BA teminės konferencijos metu: pasiūlymai dėl posėdžio darbotvarkės.

M. Pietkevičs pristatė BA teminės konferencijos ,,Darbo rinkos politika ir migracija ES kontekste” programos projektą. Taip pat pranešė, kad BA Teisės komitetas yra atsakingas už 2-ąją konferencijos temą – Šengeno problema: nelegali migracija. Jo nuomone, pranešimuose šia tema, daugiausia dėmesio derėtų skirti, pavyzdžiui, nelegaliai migracijai Šengeno erdvėje, žvelgiant iš Baltijos-Šiaurės perspektyvos.

A. Ramanauskas pažymėjo, jog negalima pamiršti, kad Baltijos šalys prisijungs prie Šengeno sistemos tolesnėje ateityje.

M. Pietkevičs teigė, kad Baltijos šalys turi ruoštis prisijungimui prie Šengeno sistemos, todėl Šiaurės ir Baltijos šalių parlamentarai jau dabar turi imti derinti savo veiksmus, keistis patirtimi bei informacija. M. Pietkevičs informavo, kad BA teminės konferencijos metu planuojama surengti BA Teisės komiteto narių posėdį bei jungtinį BA Teisės komiteto ir ŠT Piliečių ir vartotojų teisių apsaugos komiteto posėdį. Jis pabrėžė, kad Teisės komiteto nariai turi svarstyti įvairių teisės aktų pataisas, todėl šį rudenį derėtų surengti dar vieną komiteto susitikimą.

A. Ramanauskas pareiškė, kad dėl papildomo susitikimo komiteto nariai galėtų susitarti tada, kai bus žinoma tiksli rinkimų į Lietuvos Parlamentą data. Jis taip pat siūlė apsvarstyti galimybę parengti komiteto dokumento projektą dėl nelegalios migracijos arba veiksmų koordinavimo įgyvendinant Šengeno veiksmų planą.

M. Pietkevičs pasiūlė diskusijas dėl tokio dokumento projekto aptarti kito susitikimo metu.

7. Komiteto veikla 2005 m.:

· pasiūlymai dėl komiteto prioritetų;

· pasiūlymai dėl komiteto susitikimų.

E. Rõngelep pranešė, kad planuojama surengti tris BA Teisės komiteto susitikimus. Pirmąjį – 5-ojo jungtinio Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos posėdžio metu (2005 m. balandžio 27 - 29 d., Pernu); antrąjį – gegužės pabaigoje, o trečiąjį – Baltijos Asamblėjos sesijos metu. Ji pabrėžė, kad komiteto nariai turi apsispręsti dėl antrojo susitikimo vietos ir datos.

Komiteto sprendimas: Komiteto nariai nusprendė BA Teisės komiteto susitikimą rengti Lietuvoje, 2005 m. gegužės 26-27 d. Nariai taip pat susitarė, kad kito susitikimo metu tęs diskusiją komiteto prioritetų ateinantiems metams tema.

Tvirtino:

A. Ramanauskas, Baltijos Asamblėjos Teisės komiteto pirmininko pavaduotojas

Parengė:

R. Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė
Naujausi pakeitimai - 2004 06 08.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas