Lietuvos Respublikos Seimas

2004-06-01 PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

Spaudos tarnybai 2004-06-02

 

Komitetas 2004-06-01 posėdyje svarstė Administracinių bylų teisenos įstatymo 15, 16, 18, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-3506 ir Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-3507. Posėdyje dalyvavo Seimo kontrolieriai Romas Valentukevičius, Elvyra Baltutytė, Rimantė Šalaševičiūtė, Kęstutis Virbickas, Zita Zamžickienė ir Viešojo administravimo departamento Valstybės tarnybos politikos skyriaus vedėja Goda Aleksaitė – Stabingienė. Komitetas bendru sutarimu pritarė įstatymo projektui Nr.IXP-3506, kurio tikslas – sudaryti tinkamas sąlygas Seimo kontrolieriui įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje bei Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatyme įtvirtintą Seimo kontrolieriaus teisę kreiptis į teismą dėl kaltų piktnaudžiavimu ir biurokratizmu pareigūnų atleidimo iš užimamų pareigų. Šiuo įstatymo projektu taip pat siekiama, jog Seimo kontrolierių sprendimai (rekomendacijos) nebūtų priskiriami tirti Administracinių teismų kompetencijai, nes Seimo kontrolierių sprendimų (rekomendacijų) prigimtis yra rekomendacinio pobūdžio. Kito svarstomo projekto Nr.IXP-3507 tikslas – suvienodinti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatas su teikiamu Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo pakeitimo įstatymo projektu ir numatyti, kad pasibaigus Seimo kontrolieriaus įgaliojimų laikui, išskyrus, kai dėl Seimo kontrolieriaus įsiteisėja apkaltinamasis teismo nuosprendis ar kai daugiau kaip pusė Seimo narių pareiškia nepasitikėjimą juo, Seimo kontrolieriui turi būti suteiktas iki tol turėtas darbas arba pareigos valstybės institucijose ar įstaigose, o jei galimybių nėra – kitas tolygus darbas arba pareigos. Komitetas pritarė įstatymo projektui su Teisės departamento pastabomis.

Dalyvaujant Seimo kontrolieriams Komitetas svarstė Seimo kontrolierių 2003 metų veiklos ataskaitą ir nusprendė teikti Seimui svarstyti Seimo nutarimo “Dėl Seimo kontrolierių 2003 metų veiklos ataskaitos” projektą.

Taip pat Komitetas pritarė Seimo nutarimo “Dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 2003 m. veiklos ataskaitos” projektui. Posėdyje dalyvavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Dalia Kuodytė.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kitos savaitės Komiteto posėdžio darbotvarkė.

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 06 03.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas