Lietuvos Respublikos Seimas

2004-05-18 d. BFK posėdis

1. Vietos savivaldos įstatymo 3,5,6,8,11,17,18,25,29,29(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-3484.

Nuspręsta:

Iš esmės pritarti pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui atsižvelgti į Seimo Teisės departamento pastabas ir pasiūlymus.

2. Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos veterinarijos akademijos statuto patvirtinimo " projektas IXP-3458.

Nuspręsta:

Pasiūlyti pagrindiniam Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui:

1) patobulinti nutarimo projektą pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas;

2) nutarimo projekto 121 punkte išbraukti žodžius “skolintis lėšų”, kadangi galiojantys teisės aktai nustato, kad biudţeto asignavimř valdytojai ir jiems pavaldţios biudţetinės įstaigos savo vardu negali skolintis lėšų, prisiimti skolinių įsipareigojimų (Biudţeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 3 dalis).

3. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 ir 27 straipsnių papildymo įstatymo projektas IXP-2968.

Nuspręsta:

Pritarti patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Seimo nario A.Kunčino pasiūlymą, bei įstatymo projekte numatant skirtinga maksimalią gaunamų pajamų ribą (kurios neviršijus būtų taikoma lengvata) šeimai ir vienam gyvenančiam asmeniui. Be to, siekiant išvengti administravimo problemų, siūlau pagrindiniam Komitetui tiksliau detalizuoti asmeninio kompiuterio sąvoką.

4. Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko rinkimai.

Nuspręsta:

Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininku išrinktas Seimo narys, Komiteto narys Bronius Bradauskas.

Balsavimo rezultatai:

Už - 10; prieš - nebuvo; susilaikė - 1.
Naujausi pakeitimai - 2004 05 18.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas