Lietuvos Respublikos Seimas

Apie 2004.05.10 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2004-05-10 komiteto posėdį

 

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

 

            - Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-3029

nusprendė: Daryti svarstymo komitete pertrauką dėl projekto straipsnių “Vyriausybės atstovų veiklos koordinavimas ir priežiūra“, “Vyriausybės atstovo pavadavimas“ bei “Vyriausybės atstovo tarnyba“ suderinimo. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Vietos savivaldos įstatymo 3, 5, 6, 8, 11, 17, 18, 25, 29, 29(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios Įstatymo projektą IXP-3484

nusprendė: Daryti svarstymo komitete pertrauką. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Tarnautojo elgesio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projektą IXP-2788

nusprendė: Daryti svarstymo komitete pertrauką. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Dėl Seimo rinkimų įstatymo 38, 88 ir 92 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projekto IXP-2726

nusprendė: Projektą atmesti. Siūlomos nuostatos, kurioms komitetas pritarė įtrauktos į Įstatymo projektą 2707(2). (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, pasirengė svarstyti:

 

- Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-3197

nusprendė: Komiteto išvados projekto rengėjais paskirti A.Rimą, K.Rimšelį, V.Tomaševski ir G.Didžioką. Projektą komitete svarstyti gegužės 31 d. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

 

-Triukšmo valdymo Įstatymo projektą IXP-3470

nusprendė: Pritarti iš esmės įstatymo projektui.

Pasiūlyti pagrindiniam komitetui:

1. Atsižvelgti į Seimo teisės departamento pastabas, kurioms pritaria komitetas

2. Įstatymo projekto patobulinimui:

2.1. Išbraukti projekto 12 straipsnio 1 dalies 3 punkte žodžius”analizę, įvertinimą”.

2.2. Projekto 12 straipsnio 1 dalies 5 punkto pradžioje įrašyti žodžius “pagal kompetenciją”.

2.3. 12 straipsnio 1 dalies 6 punkte išbraukti žodžius “ir vykdo triukšmo kontrolę juose”.

2.4. Išbraukti 12 straipsnio 1 dalies 7 punktą.

2.5. Išbraukti projekto 12 straipsnio 1 dalies 8 punkte žodžius “pagrindinių kelių, gatvių ir geležinkelių”.

2.6. Projekto 12 straipsnio 1 dalies 10 punkto pradžioje įrašyti žodžius “pagal kompetenciją”.

2.7. Išbraukti 12 straipsnio 1 dalies 11 punktą.

2.8. Papildyti įstatymo projekto 11 straipsnį 7 punktu:

                        “7) tvirtina triukšmo valdymo apskrities teritorijoje rodiklius.”

2.9. Papildyti  įstatymo projekto 33 straipsnį:        

“ 1. Vyriausybė :

  1.1. iki 2004 m. liepos 1 d. parengia ir patvirtina šiam įstatymui įgyvendinti reikiamus teisės aktus.

  1.2. iki 2004 m. liepos 1 d. pateikia Seimui  Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą ir Valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kuriame numatyti lėšas šio Įstatymo įgyvendinimui.”

 

2.10. Papildyti įstatymo projektą devintuoju skirsniu, atitinkamai devintąjį skirsnį vadinti dešimtuoju skirsniu, ir pakeisti buvusio devintojo skirsnio  straipsnių numeraciją:

“ DEVINTASIS SKIRSNIS

TRIUKŠMO VALDYMO FINANSAVIMAS

31 straipsnis. Triukšmo valdymo finansavimas

Aplinkos triukšmo prevencija ir valdymas finansuojami iš valstybės biudžeto ir Valstybės investicijų programos lėšų.”

3. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui prašyti Seimo įstatymo projektą IXP-3470 svarstyti kartu su Sveikatos sistemos įstatymo ir Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektu IXP-2422(2), dėl kurio 2003-11-21 Sveikatos komitetas Seimui teikė išvadą.   (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

            Kiti klausimai

 

-  V.Gušausko prašymas

nusprendė: Teisėjų ir Seimo kontrolierių veikla yra Teisės ir teisėtvarkos ir Žmogaus teisių komitetų kompetencijoje, o komitetų ir komisijų darbą koordinuoja Seimo valdyba ir Seimo pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis.

Į visus klausimus Komitetas, savo kompetencijos ribose, Jums jau atsakė ir daugiau skundų ta pačia tema nenagrinės. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

2004 m. gegužės 10 d. 15 val. Seimo Konstitucijos salėje, Lietuvos Savivaldybių asociacijos prašymu, vyko laikinai einančio Seimo Pirmininko pareigas Č.Juršėno  susitikimas su savivaldybių merais vietos savivaldos klausimams aptarti. Susitikime dalyvavo merai, Seimo frakcijų seniūnai, Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas ir nariai bei Vidaus reikalų ministerijos atstovai.  Susitikimo metu buvo  diskutuojama apie Vietos savivaldos modelį.

 

Informaciją parengė

Komiteto padėjėja

G.Jasaitienė
Naujausi pakeitimai - 2004 05 13.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas