Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2004 m. gegužės 10 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

1.SVARSTYTA:

Valstybės įmonės Lietuvos pašto pertvarkymo į akcinę bendrovę Lietuvos paštą įstatymo   projektas  IXP-3481.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui (“už” balsavo 7, “prieš” – 1, “susilaikė” – 3 komiteto nariai.)

2 Komiteto paskirtas pranešėjas: Saulius Lapėnas.

 

 

2.SVARSTYTA:

            Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas ir jo įgyvendinimo problemos.

 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Ekonomikos komitetas, 2004 m. gegužės 10 d. apsvarstęs mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo ir jo įgyvendinimo klausimą, pažymėjo, kad pirmaisiais mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis funkcionavimo metais numatyta sistema veikė nepakankamai sėkmingai, kai kurie mokesčio mokėtojai neturėjo galimybių įvykdyti pakuotės atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotis, nors tam ir dėjo nemažai pastangų, dalis jų  baiminasi galimų sankcijų taikymo ir nusprendė:

1. Pasiūlyti Aplinkos ministerijai:

        1) sparčiau ištirti galimybę nustatyti ribinius pakuotės kiekius, kuriuos viršijus būtų mokamas mokestis už apmokestinamąją pakuotę;

        2) spręsti asmenų, kurie eksportuoja bei išveža į apmokestinamąją pakuotę įpakuotus gaminius per trečiuosius asmenis, atleidimo nuo mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis klausimą;

        3) ieškoti būdų labiau skatinti mokesčio mokėtojus dalyvauti kuriant pakuočių atliekų  tvarkymo sistemą;

        4) didesnį dėmesį skirti mokesčio mokėtojų informavimui mokesčio už aplinkos teršimą  įstatymo vykdymo klausimais;

        5) iki š. m. rugsėjo 1 d. Ekonomikos komitetui pateikti informaciją apie šio sprendimo vykdymą.

 

 

3.SVARSTYTA:

            Dėl smulkaus ir vidutinio verslo bei netradicinių žemės ūkio šakų plėtros

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

          Seimo Kaimo reikalų ir Ekonomikos komitetai bendrame posėdyje (2004-04-28) apsvarstę smulkaus ir vidutinio verslo bei netradicinių žemės ūkio šakų plėtrą kaime, pažymėjo spartesnės plėtros būtinumą ir

 nusprendė:

1. Pasiūlyti Vyriausybei:

         1) sustiprinti ministerijų ir kitų valstybės bei savivaldybių institucijų veiklos smulkaus ir vidutinio verslo bei netradicinių žemės ūkio šakų plėtros kaime srityje koordinavimą, kartu apsvarstant institucijos, atsakingos už koordinavimą, paskyrimą;

         2) sparčiau gerinti kaimo infrastruktūrą (vietinių kelių tiesimas ir remontas, vandentiekis ir kanalizacija, elektros tiekimas, ryšiai) tose kaimo vietovėse, kuriose yra potencialios galimybės   naujoms  gamyboms, paslaugoms  ir alternatyviems  verslams kurtis;

3) parengti individualią veiklą reglamentuojančio įstatymo projektą;

4) rasti galimybę, mažiausiai 3 metų laikotarpiui, atleisti nuo pelno mokesčio mikroįmones, įsteigtas ir veikiančias kaime, bei  neapmokestinti kaime vykdomos individualios veiklos pajamų, kai jos neviršija tam tikros sumos (pvz., 500 tūkst. Lt per metus);

         5) numatyti papildomų balų skyrimą vertinant projektus, pretenduojančius gauti finansavimą pagal Bendrojo programavimo dokumento III prioriteto 1 priemonę ("Tiesioginė parama verslui"), kuriuos teikia su prekine žemės ūkio gamyba nesusiję smulkaus ir vidutinio verslo subjektai ir kuriuose numatytas naujų darbo vietų sukūrimas kaimo vietovėse;

         6) sudaryti palankesnes sąlygas kaimo jaunimui steigti smulkias ir vidutines įmones bei vystyti netradicinius verslus kaime, ieškoti galimybių  suteikti jiems ilgalaikius (ne mažiau kaip 25-30  metų) lengvatinius kreditus;

         7) remiantis Biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatymu, apsvarstyti galimybes suteikti bandomojo projekto statusą atitinkamiems biokuro gamybos - greitai augančių gluosnių auginimo projektams;

8) numatyti ir įgyvendinti  priemones skatinančias saugoti,  puoselėti ir vystyti etninės kultūros, kulinarinio paveldo, tradicinių dailiųjų amatų ir senovinių verslų tradicijas kaime, sudaryti palankesnes sąlygas kaimo gyventojams realizuoti savo pagamintus maisto produktus mugėse, kaimo turizmo ir ūkininkų sodybose.

 

         2. Pasiūlyti Žemės ūkio ir Ūkio  ministerijoms:

         1) ieškoti galimybių labiau paremti verslo informavimo sistemas, kaimo smulkiųjų verslininkų ir amatininkų sąjungų bei asociacijų dalyvavimą verslo misijose;

          2) intensyviau teikti informaciją kaimo gyventojams apie smulkaus ir vidutinio verslo bei netradicinių žemės ūkio šakų, alternatyvių kuro rūšių vystymo galimybes, pasinaudojant ES struktūrinių fondų parama.

 

         3. Pasiūlyti Ūkio, Aplinkos ir  Žemės ūkio ministerijoms:

         sudaryti  palankesnes sąlygas kaimo turizmo sodybų statybai, patikslinant teisinę bazę - suderinant Turizmo, Saugomų teritorijų, Teritorijų planavimo ir Miškų įstatymų atitinkamas nuostatas.

 

         4. Rekomenduoti Švietimo ir mokslo ministerijai:

          įsteigti pradinio vaistažolininkystės mokymo centrą (numatant jamepilną studijų kursą) bei įkurti vaistažolių auginimo bei jų žaliavos paruošimo technologijų mokslinį centrą.

 

         5. Pasiūlyti Lietuvos savivaldybių asociacijai ir Žemės ūkio rūmams:

          suaktyvinti aiškinamąjį darbą kaimo gyventojų tarpe dėl smulkių žemės ūkio produkcijos gamintojų jungimosi  į kooperatyvus,  propaguoti ekologinio ūkininkavimo, alternatyvių verslų ir kaimo turizmo galimybes, skatinti verslumą ir iniciatyvą.

 

         6. Prašyti Vyriausybės, Žemės ūkio, Ūkio ir Aplinkos ministerijų iki š. m. liepos 1 d. Seimo Kaimo reikalų ir Ekonomikos komitetams pateikti informaciją apie šio sprendimo vykdymą.

 

 

4. SVARSTYTA:

Pasirengimas Eksporto kreditų draudimo dalyvaujant valstybei veiklos įstatymo projekto IXP-1348 svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:

         1. Kreiptis į Seimo valdybą dėl darbo grupės sudarymoEksporto kreditų draudimo dalyvaujant valstybei veiklos įstatymo projektui tobulinti..

 

 

5.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 11 straipsnio 5 dalies pakeitimo įstatymo projekto IXP-3455 svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:        

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, J.Veselką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 05 18.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas