Lietuvos Respublikos Seimas

Gegužės 10 d. posėdyje

 

Svarstytas Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymo projektas (IXP-3325) ir, įvertinus Seimo Tesės departamento išvadas, papildomų - Socialinių reikalų ir darbo bei Biudžeto ir finansų - komitetų, Seimo nario Jono Korenkos pasiūlymus ir pastabas bei teatro vadovų, profsąjungų atstovų atsiųstus pasiūlymus ir pastabas, Seimui pasiūlytas svarstyti antrasis patobulintas įstatymo projektas.

Svarstytas Aukštojo mokslo įstatymo 13, 16, 17, 32, 47 ir 67 straipsnių ir Mokslo ir studijų įstatymo 38 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas (IXP-3155), kuriuo siekiama pašalinti prieštaravimus tarp atskirų Aukštojo mokslo įstatymo ir Mokslo ir studijų įstatymo straipsnių, taip pat siekiama aiškiau reglamentuoti studentų priėmimą į pagrindines ir vientisąsias studijas. Gautus pasiūlymus pakomentavo Seimo narys Rolandas Pavilionis. Komiteto nariai pritarė Seimo kanceliarijos teisės departamento pastaboms bei Seimo nario A.Monkevičiaus pasiūlymams.

R.Pavilionis pasiūlė tobulinti įstatymo projektą sujungiant svarstomo įstatymo projekto Nr.IXP-3155 ir Aukštojo mokslo įstatymo 5, 11, 24 ir 67 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto ( IXP-3174) nuostatas. Pastarojo projekto idėjai Komitetas iš esmės pritarė jau anksčiau. Pasiūlymui pritarta bendru sutarimu ir nuspręsta teikti Seimui svarstyti Aukštojo mokslo įstatymo atskirų straipsnių pakeitimo ir Mokslo ir studijų įstatymo atskirų straipsnių pakeitimo įstatymo projektą, patobulintą pagal Seimo kanceliarijos teisės departamento išvadą bei sujungus jį su Aukštojo mokslo įstatymo 5, 11, 24 ir 67 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektu (IXP-3174) ir pastarąjį projektą lydinčiu Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu (IXP-3175). Projektų svarstyme dalyvavo Lietuvos universitetų rektorių konferencijos pirmininkas Vytautas Kaminskas.

Svarstytas Prisiekusiųjų vertėjų įstatymo projektas, kurio tikslas - sudaryti sąlygas privatiems asmenims ir valdžios institucijoms gauti kvalifikuotus vertimus. Įstatymo projekte nustatomas prisiekusiojo vertėjo, kaip valstybės įgalioto asmens, statusas, įgaliojimų suteikimo ir pasibaigimo procedūros, kvalifikaciniai reikalavimai. Šiuo metu valstybės įgaliojimai liudyti dokumento vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą yra suteikti notarams. Tokiu atveju notaras tampa atsakingas už vertimo tikslumą. Toks teisinis reguliavimas nėra tinkamas, nes nėra užtikrinami dokumentų vertimų kokybės standartai, o notarams priskirtos funkcijos – tvirtinti vertimo tikrumą – vykdymo galimybės dėl netinkamos jų kvalifikacijos yra ribotos. Seimo Pirmininko pavaduotojas Gintaras Steponavičius, pristatęs komitetui šį darbo grupės parengtą projektą, parengtą pagal panašius Lenkijos ir Estijos įstatymus, mano, kad sprendimą dėl svarstomo projekto reikėtų priimti tik sulaukus Vyriausybės išvadų, nes jau gauta nemažai pastabų ir pasiūlymų dėl šio projekto. Nuspręsta siūlyti pagrindiniam komitetui organizuoti šio projekto klausymus ir tobulinti pateiktą projektą, įvertinus Seimo kanceliarijos teisės departamento išvadą, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei Lietuvos notarų rūmų ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pastabas.

Komitetas aptarė Švietimo ir mokslo ministerijos sudarytos darbo grupės pateiktą Pedagogų rengimo koncepcijos projektą. Šį dokumentą Komitetui pristatė ir į posėdžio dalyvių klausimus atsakė darbo grupės vadovas Pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vedėjas Mindaugas Briedis, Švietimo ir mokslo ministerijos sekretoriai Alvydas Puodžiukas ir Saulius Vengris, Studijų ir kokybės vertinimo centro direktorius Eugenijus Stumbrys Diskusijose dalyvavo komiteto nariai Jonas Korenka, Dalia Teišerskytė, Jonas Jučas, Lietuvos Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Aleksas Bružas, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius Vytautas Kaminskas. Vilniaus pedagoginio universiteto Pradinio ugdymo katedros vedėja Rita Mokarskaitė-Petkevičienė, lektorė Aušra Žemgulienė. Komitetas pasiūlė Švietimo ir mokslo ministerijai parengtą dokumentą suderinti su visomis pedagogams atstovaujančiomis profesinėmis sąjungomis, Lietuvos universitetų rektorių konferencija, Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo asociacija, Mokyklų vadovų asociacija ir su patobulintu Pedagogų rengimo koncepcijos projektu prašyta supažindinti komitetą.
Naujausi pakeitimai - 2004 05 10.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas