Lietuvos Respublikos Seimas

2004m. gegužės 10d. komiteto posėdis

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis 2004 05 10 d.

Posėdyje dalyvavo: R.Šukys, G.Steponavičius, J.Razma, V.Popovas, J.Bernatonis, J.Sabatauskas, E.Klumbys, V.Zabiela.

1.SVARSTYTA:Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 53 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2200.

NUSPRĘSTA:

Bendru sutarimu projektą atmesti.

Projekto nuostatos nėra aiškios, galiojančio įstatymo keitimas nėra tikslingas, o Projektu keliami uždaviniai spręstini kitais būdais.. Galiojančio įstatymo 53 straipsnis skirtas įtvirtinti vaiko procesinių teisių ypatumams, o jo 1 dalyje nustatyta, kad procesinės normos įtvirtintos specialiuosiuose įstatymuose. Tačiau Projekte visi atvejai, kai vaiko klausinėjama, įvardinami kaip apklausos, išplečiamas, tiksliai jų neįvardinant atvejų, kai vaikas gali būti apklausiamas, ratas bei nustatomas imperatyvus dalyvaujančių apklausoje asmenų ratas. Siekiant užtikrinti vaiko teisių apsaugą, elgesio su vaiku atvejai turi būti reglamentuoti teisės aktuose (procesiniuose įstatymuose, Švietimo įstatyme, Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose ), o ne abstrakčiai paminėti vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme.

Jei Projektu buvo siekiama reaguoti į esamus vaiko teisių pažeidimus, tai šiuo tikslu Vaiko teisių apsaugos kontrolierius galėtų realizuoti vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo 13 straipsnyje nustatytas teises nekeičiant įstatymo.

Atsižvelgtina į Vyriausybės nutarime išdėstytą pavedimą “ Pavesti ministerijoms kartu su kitomis suinteresuotomis institucijomis peržiūrėti jų kompetencijai priskirtus teisės aktus ir įvertinti, ar juose yra įtvirtinta atitinkamų institucijų pareiga informuoti vaiko tėvus ir kitus atstovus pagal įstatymą apie vaiko klausinėjimą siekiant išsiaiškinti, ar vaikas padarė tam tikrą nusižengimą, o prireikus priimti atitinkamus teisės aktus ar jų pakeitimus arba pateikti suderintus pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei.”

1a.SVARSTYTA: Civilinio kodekso 3.85 ir 3.233 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2201.

NUSPRĘSTA:

Bendru sutarimu projektą atmesti

Civilinio kodekso 3.85 ir 3.233 straipsnių pakeitimai yra pertekliniai.

Reikalavimas gauti teismo leidimą sandoriams dėl teisės naudotis gyvenamąja patalpa nėra aktualus ir pagrįstas bei sudarytų sąlygas tam tikrais atvejais pažeisti kitos sutarties šalies interesus. Be to, Civilinio kodekso 3.86 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytos gyvenamojo būsto garantijos vaikams bei teismui suteikiama galimybė perkelti nuomininko teises. Civilinio kodekso 3.36 straipsnio 1 ir 3 dalyse reglamentuota teisės naudotis šeimos gyvenamąja patalpa tvarka.

Reikalavimas gauti teismo leidimą sugyventiniams, tėvui (motinai) vienam auginančiam nepilnametį vaiką perleidžiant nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą yra būtinas ir pagal galiojančią kodekso redakciją sistemiškai jį taikant, yra išaiškintas Civilinio kodekso trečiosios knygos komentare, todėl įtvirtinti to 3.85 ir 3.233 nėra tikslinga.

2.SVARSTYTA: Bendrojo pagalbos centro veiklos įstatymo projektas IXP-3474(2).

NUSPRĘSTA:

Balsų dauguma siūlyti pagrindiniam komitetui pritarti Vyriausybės nuostatai, kad Lietuvos Respublikos Bendrojo pagalbos centras yra vidaus reikalų statutinė įstaiga.

 

 

 

 

 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto padėjėja

Birutė Kovalenkienė
Naujausi pakeitimai - 2004 05 10.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas