Lietuvos Respublikos Seimas

K.D.Prunskienės komandiruotės į Vokietijos Federacinę Respubliką (2004 04 01) ataskaita

2004m. balandžio 1 - 4d. Potsdame (Vokietijos Federacinė Respublika) dalyvavau Taikos ir Vystymosi Fondo konferencijoje "Potsdamas - Pavasario dialogai 2004". Konferencijos tema: "Rusijos ir Europos Sąjunga: tarp partnerystės ir konkurencijos". Dariau pranešimą "Politinė erdvė Europos Sąjungos ir Rusijos bendradarbiavimui"

Konferencijoje buvo analizuojami Europos Sąjungos (ES) ir Rusijos bendradarbiavimo politiniai ir ekonominiai aspektai, aptarta vidaus situacija Rusijoje po prezidento rinkimų.

Tiek ES, tiek ir Rusijos pranešėjai ir dalyviai pabrėžė prezidento V.Putino pozicijų sustiprėjimą. Tačiau ar tai reiškia autoritarinio režimo grėsmę - nuomonės gerokai skyrėsi, tame tarpe ir tarp dalyvių iš ES. Kai kurie kalbėjusieji minėjo "išėjimo iš chaoso" ir "tvarkos įvedimo" bei "valstybės modernizavimo" svarbą po B.Jelcino laikų. Šia prasme iš prezidento V.Putino tikimasi konkrečių rezultatų (to tikisi ir dauguma Rusijos rinkėjų). Demokratijai "iš apačios" stiprinti konstatuotas ES paramos NVO reikalingumas.

ES ir Rusijos ekspertai ir politikai kalbėdami apie bendradarbiavimą dažnai pabrėžia " Strateginės partnerystės" sąvoką, kurią supranta ne visi vienoda prasme. Pagal Dr. H. Timmermann Rusija mato ES-je savo modernizavimo partnerį, o ES Rusiją vertina kaip prekybos partnerį.

Analizuojant ES ir Rusijos bendradarbiavimo plėtojant bendrą Europos saugumo erdvę išryškėjo abipusis interesas šiuo klausimu. Kartu buvo keliamos abejonės dėl JAV pakantumo šio bendradarbiavimo atžvilgiu.

Diskutuota dėl Kaliningrado srities demilitarizavimo kaip sąlygos lengvatiniam vizų rėžimui Rusijos piliečiams įvažiavimui į ES.

Ekonominio bendradarbiavimo klausimams buvo skirta daugiausia dėmesio.

Nemažai dėmesio buvo skirta Kaliningrado srities integravimui į Europos plėtros procesus. Teigiamai įvertintas tranzitinių keleivių vizų, važiavimui per Lietuvą problemos išsprendimas, aptarta greitojo traukinio perspektyva, Kaliningrado kaip laisvos ekonominės zonos vaidmuo ES ir Rusijos ekonominių ryšių plėtrai.

Mano pranešime ES ir Rusijos kaimynystes tema apibūdinau Lietuvos ir Rusijos ekonominių ryšių pokyčius Lietuvai tapus ES nare, Baltijos jūros regiono plėtros perspektyvos ir bendradarbiavimo įgyvendinant infrastruktūros projektus pobūdį (transportas, energetika), Lietuvos aktyvumą ir pozityvų vaidmenį Kaliningrado srities modernizavimo perspektyvai ir kt..

Diskusijų metu gavau klausimų dėl JAV stabdymo, energetikos ateities,dėl nelegalių imigrantų problemos ir kt..

Pagrindiniai konferencijos akcentai

Strateginės partnerystės suvokimas:

· Bendra saugumo erdvė

ES su (naujom narėm) partnerystė su Rusija - JAV - NATO

Ar JAV nesipriešins partnerystės su Rusija stiprėjimui?

Ar ES pajėgi kalbėti "vienu balsu"?

· Bendra ekonominė erdvė:Rusija - prekybos partneris → modernizavimo partneris.

· Bendrų vertybių galimybė.

· Būgštavimai dėl Rusijos prezidento valdžios sustiprėjimo - nevienareikšmiai. Nuo chaoso - tvarką ar/ir demokratiją "skiriamą" iš viršaus;

· ES parama partnerystės subjektams visuose lygiuose;

· Kaliningrado ir Baltijos regiono vaidmuo;

· Rusijos interesas liberalizuoti įvažiavimą į ES (bevizis režimas). ES siekimas demilitarizuoti Kaliningrado sritį "mainais" už lengvatines vizas.

· Bendrų vertybių formavimas - ne vien politinės valdžios problema;

· Žiniasklaidos vaidmens prieštaringumas;

Kazimiera Danutė Prunskienė

LR Seimo narė
Naujausi pakeitimai - 2004 04 29.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   VOKIETIJA

LR Seimas