Lietuvos Respublikos Seimas

2004m. balandžio 26d. komiteto posėdis

Spaudos tarnybai

 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis balandžio 26 d.

Posėdyje dalyvavo komiteto nariai: A.Sakalas, V.Popovas, E.Klumbys, J.Bernatonis, D.Barakauskas, J.Sabatauskas, R.Šukys, J. Razma.

Komiteto patarėjai: L.Zdanavičienė, D.Latvelienė, D.Komparskienė, J.Dirma.

Komiteto padėjėjos: B.Kovalenkienė, A.Jankauskaitė.

Kviestieji asmenys: Seimo narys prof. V.Landsbergis

1.SVARSTYTA: Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3426.

NUSPRĘSTA: Iš esmės pritarti įstatymo projektui bei siūlyti pagrindiniam komitetui:

tobulinti įstatymo projektą ir Viešųjų pirkimų įstatymo 9 str. 1 d. 1 punkte reglamentuoti, kad Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai būtų taikomi pirkimams, susijusiems su tarnybos paslaptį sudarančia informacija, turinčia žymą “Riboto naudojimo”;

Tobulinti įstatymo projektą ir Viešųjų pirkimų įstatymo 9 str. 1 d. 1 punkto paskutinį sakinį išdėstyti taip: “Šių pirkimų tvarką nustato Vyriausybė, vadovaudamasi šio ir kitų įstatymų principinėmis nuostatomis, užtikrinančiomis valstybės ir tarnybos paslapčių bei kitų valstybės interesų apsaugą”;

Kreiptis į Seimo valdybą, kad dėl šio įstatymo projekto būtų gauta Vyriausybės nuomonė.

Balsavimo rezultatai: Bendru sutarimu.

2.SVARSTYTA: Seimo rinkimų įstatymo 2 str. 2 ir 4 dalių ir 98 straipsnio 1 ir 4 dalių pakeitimo bei papildymo įstatymo projektas IXP-3417

NUSPRĘSTA: 1) Teisės ir teisėtvarkos komitetas, vadovaudamasis LR Seimo statuto 67 str. 3 p. bei atsižvelgdamas į LR Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas bei Komitete išdėstytus argumentus preliminariai įvertino , kad Projektas prieštarauja LR Konstitucijos nuostatoms.

Už-6; susilaikė-2.

2) Vadovaudamasis LR Seimo statuto 139 str. 1 d. šis projektas galėtų būti teikiamas svarstymui, kadangi nustatyta tvarka Seime yra pateiktas ir jau svarstomas Konstitucijos pataisos projektas.

Už-6; prieš-2.

3.SVARSTYTA: Seimo rinkimų įstatymo 2 straipsnio papildymo įstatymo projektas (teikėjas A.Kubilius) IXP-3373

NUSPRĘSTA: 1) Teisės ir teisėtvarkos komitetas, vadovaudamasis LR Seimo statuto 67 str. 3 p. bei atsižvelgdamas į LR Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas bei Komitete išdėstytus argumentus preliminariai įvertino , kad Projektas prieštarauja LR Konstitucijos nuostatoms.

Už-6; susilaikė-1, nedalyvavo balsavime-1;prieš-nėra.

2) Vadovaudamasis LR Seimo statuto 139 str. 1 d. šis projektas galėtų būti teikiamas svarstymui, kadangi nustatyta tvarka Seime yra pateiktas ir jau svarstomas Konstitucijos pataisų projektas.

Už-5; susilaikė-3.

 

4.SVARSTYTA: Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 2 papunkčio ir 3 str. 4 dalies 1 papunkčio papildymo įstatymo projektas (teikėjas V.Landsbergis) IXP-3278(2)

NUSPRĘSTA: 1) Teisės ir teisėtvarkos komitetas, vadovaudamasis LR Seimo statuto 67 str. 3 p. bei atsižvelgdamas į LR Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas bei Komitete išdėstytus argumentus preliminariai įvertino , kad Projektas prieštarauja LR Konstitucijos nuostatoms.

Už-6; susilaikė-2.

2) Vadovaudamasis LR Seimo statuto 139 str. 1 d. šis projektas galėtų būti teikiamas svarstymui, kadangi nustatyta tvarka Seime yra pateiktas ir jau svarstomas Konstitucijos pataisų projektas.

Už-5; susilaikė-3.

 

5. SVARSTYTA :STT ataskaita “Dėl problemų, susijusių su nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimu, sprendimo”.

NUSPRĘSTA:

1. Atsižvelgiant į Seimo 2003 m. liepos 4 d. nutarimo Nr.IX-1701 2, 7 ir 8 straipsnių nuostatas, Specialiųjų tyrimų tarnyba nepakankamai informavo Seimą apie medžiagų dėl daugiausia sklypų turinčių apskričių administracijų, rajonų žemėtvarkos skyrių darbuotojų, valstybės tarnautojų galimų įstatymų pažeidimų, tolesnį tyrimą bei ikiteisminių tyrimų eigą;

2. Atsižvelgiant į Seimo 2003 m. liepos 4 d. nutarimo Nr.IX-1701 5 ir 8 straipsnių nuostatas, Specialiųjų tyrimų tarnyba nepakankamai informavo Seimą apie teisės aktų, reglamentuojančių žemės reformą bei nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimą, antikorupcinį įvertinimą bei pilnus koordinuotus siūlymus pakeisti atitinkamus teisės aktus.

3. Siūlyti Specialiųjų tyrimų tarnybai tęsti tyrimą ir tinkamai įgyvendinti Seimo 2003 m. liepos 4 d. nutarimu Nr.IX-1701 pavestas funkcijas. Atsižvelgiant į tai, kad Seimo nutarimui vykdyti reikalingas didelės apimties tyrimas, pasiūlyti Vyriausybei apsvarstyti Specialiųjų tyrimų tarnybos finansinę padėtį ir svarstant papildomų biudžeto lėšų skyrimo Specialiųjų tyrimų tarnybai klausimą 2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekte skirti būtinas lėšas Seimo nutarimo pavestoms funkcijoms vykdyti.

Balsavimo rezultatai: 4 – už; 3 – susilaikė.

 

 

6.SVARSTYTA: Seimo Teisės departamento išvada dėl LR ATPK 172(2), 224, 259 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 172(27) straipsniu įstatymo projektui IXP-3302(2)

NUSPRĘSTA: Nepritarti Seimo Teisės departamento pastaboms.

 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto padėjėja,

Birutė Kovalenkienė

Tel. 2396794
Naujausi pakeitimai - 2004 04 27.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas