Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2004 m. balandžio 26 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

1.SVARSTYTA:

 Darbo kodekso 5, 146, 180 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir Kodekso papildymo 7(1) straipsniu įstatymo projektas IXP-3440ES.

 

NUSPRĘSTA (“už” balsavo 7, “susilaikė” – 3 komiteto nariai):

1.   Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti Seimo paskirtam pagrindiniam komitetui įvertinti Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadą. 

2 Komiteto paskirtas pranešėjas: Jurgis Utovka.

 

 

2.SVARSTYTA:

            Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektasIXP-3426.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1 Projekto svarstyme daryti pertrauką.

 

 

3.SVARSTYTA:

         Seimo kanceliarijos Teisės departamento 2004-04-21 išvada Žuvininkystės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-3239(3).

 

NUSPRĘSTA:

 

1. Seimo kanceliarijos Teisės departamento 2004-04-21 išvadai Žuvininkystės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-3239(3):

 

         1.1. Pritarti pasiūlymui išbraukti 2 straipsnio 18 dalį, 3 straipsnio 3 dalį bei 24 straipsnio 2 dalį (bendru sutarimu):

                2 str. 18 dalį:

             “18. Žuvininkystės interesų grupės – žuvų išteklius įvairiai naudojančių skirtingų žuvininkystės sričių grupės arba tam tikruose regionuose pagal atskirus tik tai grupei būdingus principus veikiančių žuvų išteklių naudotojų grupės.

                3 str. 3 dalį:

             3. Žuvininkystės politikos formavimo tikslais Žemės ūkio ministerija nustato žuvininkystės interesų grupes. Šios grupės, vadovaudamosi atitinkamais teisės aktais, gali kurti joms atstovaujančias organizacijas, su kuriomis tariamasi ir bendradarbiaujama priimant sprendimus, kurie galėtų paveikti jų atstovaujamus interesus.

                24 str. 2 dalį:

               2. Žemės ūkio ministerija ar jos įgaliota institucija nustato žuvininkystės interesų grupių pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo tvarką.”

 

          1.2. Pritarti pasiūlymui pakeisti 2 str. 21 d. (bendru sutarimu):

“21. Žuvininkystės produktų tarpšakinė organizacija – fizinius ir juridinius asmenis, kurie užsiima įvairiomis su žuvininkystės verslu susijusiomis veiklomis ir atstovaujančius didelei žuvininkystės produktų gamybos, prekybos ir (arba) perdirbimo daliai, vienijantis juridinis asmuo, kuris pats nedalyvauja su žuvininkystės produktų arba perdirbtų žuvininkystės produktų gamyba, perdirbimu arba pardavimu susijusioje veikloje ir įsteigtas tam, kad būtų plėtojama žuvininkystės produktų rinka ir gerinamos žuvininkystės produktų pardavimo sąlygas. (bendru sutarimu).

 

     1.3. Pritarti pasiūlymui pakeisti 3 straipsnio 1 dalies 2 punktą (bendru sutarimu):

               “2. Aplinkos ministerija – žuvų išteklių apsaugos išsaugojimo politikos formavimo vidaus vandenų žuvininkystės vandens telkiniuose, žvejybos taisykliųkontrolės funkcijas Lietuvosžuvininkystės vandenyse. vandens telkiniuose.”

               

    1.4. Pritarti pasiūlymui pakeisti 7 straipsnio 2 dalį (bendru sutarimu):

           “2. Mažos apimties priekrantės verslinė žvejyba remiama Vyriausybės nustatyta tvarka. Verslinei žvejybai Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse Baltijos jūroje ir mažos apimties priekrantės žvejybai specifinius reikalavimus, atsižvelgiant į veiklos sąlygas, nustato Vyriausybė arba jos įgaliotos institucijos.”

 

     1.5. Pritarti pasiūlymui pakeisti 7 straipsnio 3 dalį (bendru sutarimu):

           “3. Žvejybos laivo, neįplaukiančio į užsienio uostą reiso metu, reisu Baltijos jūroje ir Kuršių mariose Mažos apimties priekrantės žvejybos laivo reisu asmenų pasirinkimu Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka gali būti laikomas laivo kelionė nuo išplaukimo iš uosto iki pirminio žuvų pardavimo sugrįžus į uostą, kai šį pardavimą vykdo laivo įgula, arba  vienas kalendorinis mėnuo, neatsižvelgiant į laivo išplaukimų ir jo sugrįžimų į uostą ar –žuvininkystės produktų iškrovimo vietų skaičių.”

 

      1.6. Pritarti pasiūlymui išbraukti 9 straipsnio 3 dalį (bendru sutarimu):

   “3. Vadovaujantis specialiosios žvejybos taisyklėmis, specialiosios žvejybos leidimai suteikia žvejybos teisę bet kuriame žuvininkystės vandens telkinyje.”

 

      1.7. Pritarti pasiūlymui pakeisti  10 straipsnio 4 dalį  (bendru sutarimu):

             “4. Žvejybos jūrų vandenyse reglamentavimo priemones nustato Žemės ūkio ministerija ar jos įgaliota institucija. Žvejybos vidaus vandenų žuvininkystės vandens telkiniuose reglamentavimo priemones nustato Aplinkos ministerija. Keičiant žvejybos reglamentavimo priemones, ribojančias žvejybą arba keičiančias žvejybos sąlygas vidaus vandenyse, nustatomas vienerių metų įsigaliojimo laikotarpis. Jei nustatomas žvejybos reglamentavimo priemonių įsigaliojimo laikotarpis yra trumpesnis negu vieneri metai, žvejų patirti nuostoliai atlyginami Vyriausybės nustatyta tvarka.’

 

      1.8. Pritarti pasiūlymui pakeisti  10 straipsnio 5 dalį  (bendru sutarimu):

                         “5. Žuvų rūšims, kurioms Europos Bendrijos teisės aktai žvejybos limitų nenustato, žvejybos limitus Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, vadovaudamasi mokslinių tyrimų duomenimis, gali nustatyti Žemės ūkio ministerija ar jos įgaliota institucija, o vidaus vandenyse – Aplinkos ministerija.”

 

                1.9. Pritarti pasiūlymui papildyti 2 straipsnį 2 dalimi  (bendru sutarimu):

                     “2. Žuvų išteklių naudotojai, sudarę vandens telkinių nuomos sutartis, iki šio įstatymo įsigaliojimo be žvejybos leidimo gali žvejoti iki tose sutartyse nustatyto termino, bet ne ilgiau kaip iki 2005 m. sausio 1 d.’

 

 

4.SVARSTYTA:

             PasirengimasEuropos bendrovių įstatymo projekto IXP-3476ES svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:         

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, P.Vilką, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

 

5.SVARSTYTA:

             PasirengimasAviacijos įstatymo 56 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-3480ES svarstymui.

NUSPRĘSTA:         

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, S.Lapėną ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

 

6.SVARSTYTA:

             PasirengimasTransporto veiklos pagrindų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto  IXP-3469 svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:         

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Karbauskį, K.Skamaraką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

 

 

 

Taip pat vyko bendras Kaimo reikalų ir Ekonomikos komitetų posėdis, kuriame  buvo svarstomas klausimas“Dėl smulkaus ir vidutinio verslo bei netradicinių žemės ūkio šakų plėtros”.

                           

 
Naujausi pakeitimai - 2004 04 27.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas