Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2004 m. balandžio 21 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

1.SVARSTYTA:

 Kelių transporto kodekso 1, 3, 8, 11 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo priedu įstatymo projektas IXP-3368.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Projekto svarstyme daryti pertrauką.

 

 

2.SVARSTYTA:

            Koncesijų įstatymo 1 straipsnio papildymo, 2 straipsnio pakeitimo ir papildymo, 3 straipsnio pakeitimo, III skyriaus papildymo nauju šeštuoju skirsniu ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektas IXP-3439ES.

 

NUSPRĘSTA:

1 Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms (“už” balsavo 6, “susilaikė” – 5 komiteto nariai).

2.Komiteto paskirtas pranešėjas Rimantas Sinkevičius.

 

 

3.SVARSTYTA:

Muitinės įstatymo projektas IXP-3429ES.

 

NUSPRĘSTA:

1. Iš esmės pritarti įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui patobulinti įstatymo projektą atsižvelgus į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas ir pasiūlymus (“už” balsavo 10, “susilaikė” – 1 komiteto narys).

2.Komiteto paskirtas pranešėjas Jonas Budrevičius.

 

 

4.SVARSTYTA:

Seimo nario Z.Balčyčio 2004-04-20 d. pasiūlymas Geležinkelių transporto kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir taikymo įstatymo projektui IXP-3268 (3SP).

 

NUSPRĘSTA (“už” balsavo 7 “susilaikė” –5 komiteto nariai):

1. Pritarti Seimo nario Z.Balčyčio pasiūlymui.

 

 

 5.SVARSTYTA:

            Seimo nario R.Valčiuko 2004-04-21 pasiūlymas Žuvininkystės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-3239(2).

 

NUSPRĘSTA:

Seimo nario R.Valčiuko 2004-04-21 pasiūlymams Žuvininkystės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-3239(2):

            1. Pritarti pakeisti II skirsnio 3 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

            “2) Aplinkos ministerija – žuvų išteklių apsaugos išsaugojimo politikos formavimo vidaus vandenyse, žvejybos taisyklių kontrolės Lietuvos žuvininkystės vandenyse funkcijas.’ (“už  autoriaus pasiūlymą balsavo – 6, “prieš” – 5  komiteto nariai)

            2. Pritarti pakeisti 7 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

            “3. Žvejybos laivo, neįplaukiančio į užsienio uostą reiso metu, reisu Baltijos jūroje irKuršių marioseasmenų pasirinkimu Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka gali būti laikomas vienas kalendorinis mėnuo, neatsižvelgiant į laivo išplaukimo  ų iki ir jo sugrįžimo ų į uostą us arba žuvininkystės produktų iškrovimo vietų skaičiausų.” (Bendru sutarimu)

            3. Pritarti pakeisti 10 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

            “4. Žvejybos jūrų vandenyse reglamentavimo priemones nustato Žemės ūkio ministerija ar jos įgaliota institucija, vadovaudamasi Europos sąjungos teisės aktais. Žvejybos vidaus vandenų žuvininkystės vandens telkiniuose reglamentavimo priemones nustato Aplinkos ministerija. Keičiant žvejybos reglamentavimo priemones, ribojančias žvejybą arba keičiančias žvejybos sąlygas vidaus vandenyse, nustatomas vienerių metų įsigaliojimo laikotarpis. Jei nustatomas žvejybos reglamentavimo priemonių įsigaliojimo laikotarpis yra trumpesnis negu vieneri metai, žvejų patirti nuostoliai atlyginami Vyriausybės nustatyta tvarka.” (“už  autoriaus pasiūlymą balsavo – 7, “prieš” – 5  komiteto nariai)

 

 

6.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Darbo kodekso 5, 146, 180 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir Kodekso papildymo 7(1) straipsniu įstatymo projektoIXP-3340ES svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Utovką, P.Vilką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

 

7.SVARSTYTA:

             PasirengimasStrateginių prekių eksporto, importo ir tranzito kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektoIXP-3443ES svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, A.Vazbį, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją  G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

 

8.SVARSTYTA:

            Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2004-04-26) darbotvarkė.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

            Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2004-04-26) darbotvarkę.  

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 04 22.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas