Lietuvos Respublikos Seimas

Sprendimas dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM 2003 m. veiklos ataskaitos

2004 m. balandžio 21 d. Nr. 3

Vilnius

2003-04-14 Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdyje buvo svarstoma Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM (VSAT) 2003 metų veiklos ataskaita. Komiteto posėdyje dalyvavo NSGK pirmininkas A.Sadeckas, pirmininko pavaduotojas A.Kašėta, komiteto nariai: A.Gricius, G.Jakavonis, A.Matulevičius, N.Medvedev; Seimo narys Z.Mačernius (pavaduojantis A.Valį ), Seimo narys V.Popovas (pavaduojantis G.Purvaneckienę), NSGK vyr. patarėjas D.Valiulis, patarėjai V.Bacevičius ir U.Čižiūnas, Vidaus reikalų ministras V.Bulovas, Vidaus reikalų ministro patarėjai A.Beišys ir A.Buika, VSAT vadas J.Jurgelis, vado pavaduotojas štabo viršininkas V.Zabarauskas, vado pavaduotojas OVV viršininkas Z.Žymančius, vado pavaduotojas R.Liubajevas, štabo viršininko pavaduotojas V.Novikovas, VSAT rinktinių ir specializuotų padalinių vadovai.

Išnagrinėjus VSAT 2003 m. veiklos ataskaitą ir pristatytas veiklos perspektyvas bei išklausius posėdžio dalyvių pasisakymų, Komitetas pritaria pateiktai ataskaitai ir konstatuoja:

2003 m. VSAT veikla didžiąja dalimi buvo orientuota pasirengimui Lietuvos narystei Europos Sąjungoje. Buvo stiprinama valstybės sienos su Rusija ir Baltarusija kontrolė, tobulinamos pasienio kontrolės procedūros, plėtojamas tarptautinis bendradarbiavimas, modernizuojama ir atnaujinama turima įranga bei technika. Užtikrinta sklandi tranzitiniais traukiniais per Lietuvos Respubliką vykstančių NVS bei Rusijos Federacijos piliečių kontrolė. Tinkamai buvo pasirengta ikiteisminio tyrimo atlikimui įsigaliojus naujiesiems Baudžiamajam ir Baudžiamojo proceso kodeksams.

Tačiau 2003 m. išryškėjo ir kai kurie VSAT veiklos bei valstybės sienos apsaugos trūkumai. Itin opi yra pareigūnų korupcijos ir tarnybinės drausmės pažeidimų problema, nepakankama yra jų tarnybinės veiklos kontrolė, VSAT operatyvinių padalinių veikla bei kova su kontrabanda.

Komitetas siūlo:

Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

Įvertinti 2002-05-30 Seimo nutarimu Nr. IX-911 patvirtintos Valstybės sienos apsaugos sistemos plėtotės programos pirmojo etapo įgyvendinimo rezultatus.

Vidaus reikalų ministerijai:

Siekiant tobulinti VSAT valdymo sistemą ir užtikrinti racionalų Europos Sąjungos skiriamų lėšų panaudojimą, atlikti Tarnybos valdymo auditą.

Apsvarstyti VSAT Užsieniečių registracijos centro perdavimo Migracijos departamentui prie VRM tikslingumą.

Kartu su Valstybės saugumo departamentu, Muitinės departamentu prie FM, Specialiųjų tyrimų tarnyba išanalizuoti ir įvertinti VSAT bendradarbiavimo su kitomis vidaus reikalų įstaigomis ir teisėsaugos institucijomis būklę, esant būtinumui imtis priemonių bendradarbiavimui gerinti. Informaciją apie tai pateikti Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui iki 2004 m. gegužės 31 d.

Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie VRM:

Užtikrinti racionalų VSAT pajėgų panaudojimą, laipsniškai pergrupuojant jos pajėgas, ryšium su būsimos vidinės Europos Sąjungos sienos kontrolės panaikinimu.

Gerinti Tarnybos operatyvinę veiklą, užkardant ir išaiškinant nelegalios migracijos, kontrabandos, narkotinių, kitų neplatinamų medžiagų gabenimo per valstybės sieną procesus bei neteisėtą Tarnybos pareigūnų veiklą.

Numatyti ir įgyvendinti papildomas korupcijos prevencijos priemones. Griežtinti pareigūnų veiklos kontrolę, vidiniais teisės aktais aiškiau ir griežčiau reglamentuoti jų darbo tvarką, tarnybines procedūras bei etikos reikalavimus, veiksmingiau reaguoti į tarnybinės drausmės pažeidimus. Skaityti tikslingu vidaus tyrimų padalinio įsteigimą.

Tobulinti VSAT personalo atrankos ir profesinio parengimo organizavimą.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 04 21.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Sprendimai

LR Seimas