Lietuvos Respublikos Seimas

Balandžio 21 d. posėdyje

Svarstant Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos sporto ir rekreacijos akademijos statuto patvirtinimo" projektą, dalyvavo Akademijos rektorius prof. Albertas Skurvydas ir teisininkas Saulius Valasevičius. Komitetui buvo pristatytas pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas pataisytas Akademijos statuto tekstas. Rektorius paaiškino, kodėl Senatas nusprendė nepritarti Seimo nario Stanislovo Buškevičiaus siūlymui Akademijos pavadinime įrašyti žodį “sveikatinimo”. Senatas nusprendė nekeisti pavadinimo, t.y. palikti pavadinimą Lietuvos kūno kultūros akademija. Komitetas nusprendė pritarti pataisytam statutui ir teikti Seimui svarstyti Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos kūno kultūros akademijos statuto patvirtinimo" projektą IXP-3202(2).

Svarstytas Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sudarytos darbo grupės parengtas ir Vyriausybės teikiamas Visuomenės informavimo Visuomenės informavimo įstatymo 1, 2, 18, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 47, 48, 49, 51, 53 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 25, 41 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektas IXP-3393. Šiomis pataisomis tikslinamos įstatyme vartojamos sąvokos, reikalavimai reklamai televizijos programose, suderinant juos su Europos konvencijoje Televizija be sienų, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose vartojamomis sąvokomis bei reikalavimais. Teikiamame projekte tikslinamos ir derinamos viešosios informacijos rengėjų ir platintojų veiklą kontroliuojančių ir savitvarkos institucijų funkcijos. Visuomenės informavimo įstatymo ir Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatos. Be to, šiame projekte liberalizuojamas atskirų transliavimo (retransliavimo rūšių reguliavimas bei derinamos kai kurių įstatymo nuostatos su Elektroninių ryšių įstatymo projekto nuostatomis ir tikslinamas transliuotojams taikomų sankcijų mechanizmas. Ne su visomis projekte siūlomomis formuluotėmis dėl taikomų sankcijų sutiko komercinių transliuotojų atstovai, teigdami, kad siūlomas kontrolės mechanizmas pernelyg drastiškas ir jis labai pakenks komercinių transliuotojų veiklai. Komiteto nariai, dalyvaujant Seimo nariui G.Babravičiui, Ryšių reguliavimo tarnybos prie LR Vyriausybės, Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos, komercinių televizijų atstovams, Kultūros ministerijos juristams, diskutavo dėl Seimo kanceliarijos Teisės departamento pateiktų pastabų, Informacinės visuomenės plėtros komiteto išvados bei komercinių transliuotojų pasiūlymų. Nuspręsta teikti Seimui svarstyti patobulintą įstatymo projekto variantą IXP-3393(2).

Svarstytas Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 1, 2, 3, 9, 13, 14, 24 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo bei 14 straipsnio 9 dalies pripažinimo netekusia galios įstatymo projektas IXP-3394, kuriuo siekiama suderinti Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo nuostatas su 1993-03-15 Europos Tarybos direktyva dėl neteisėtai iš valstybės narės teritorijos išvežtų kultūros objektų grąžinimo bei su Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 8 straipsnio, numatančio Kultūros vertybių registro įteisinimą, nuostatas.Komitetas svarstė Seimo kanceliarijos Teisės departamento pateiktas pastabas, kurias pakomentavo Seimo narys Povilas Jakučionis ir Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojas A.Degutis bei Valstybinės paminklosaugos komisijos pirmininkas Jonas Glemža ir kontrolės tarnybos vadovas G.Jucys. Nuspręsta siūlyti Seimui svarstyti patobulintą įstatymo projekto variantą IXP-3394(2).
Naujausi pakeitimai - 2004 04 21.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas