Lietuvos Respublikos Seimas

2004-04-21

Seimo Užsienio reikalų komitetas pritarė įstatymo dėl Konvencijos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvencijos) ir jos protokolų ratifikavimo projektui

 

Seimo Užsienio reikalų komitetas apsvarstė šiuos klausimus:

Įstatymo dėl Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos XXI straipsnio pakeitimo ratifikavimo projektą Nr. IXP-3400. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam ratifikavimo įstatymo projektui. Ratifikavimo įstatymo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Vaclov Stankevič ir Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento  Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas Selemonas Paltanavičius. Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija buvo ratifikuota 2001 metų gegužės 22 dieną. Šios konvencijos XXI straipsnio pakeitimas leistų prisijungti regioninėms ekonominės integracijos organizacijoms prie konvencijos. Ratifikavus šį Konvencijos XXI straipsnio pakeitimą ir jam įsigaliojus, Europos Sąjunga galėtų prisijungti prie Konvencijos, o Lietuva galėtų deleguoti savo teises Europos Sąjungai spręsti, derėtis bei balsuoti dėl jos kompetencijai priskirtų klausimų, jeigu Lietuva jai perduotų tokias teises.

Įstatymo dėl Europos konvencijos dėl namuose laikomų gyvūnų apsaugos ratifikavimo projektą Nr. IXP –3399 ES. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam ratifikavimo įstatymo projektui. Klausimą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Vaclov Stankevič ir Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento  Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas Selemonas Paltanavičius. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Europos konvencijos dėl namuose laikomų gyvūnų apsaugos ratifikavimo tikslas – ratifikuoti Europos konvenciją ir suvienodinti namuose laikomų gyvūnų apsaugos reikalavimus su kitų šią Europos konvenciją pasirašiusių šalių reikalavimais.

Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įstatymo projektą Nr. IXP – 3413 ES. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė patobulintam pagal Teisės departamento siūlymus  įstatymo projektui. Klausimą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Justinas Karosas ir Užsienio reikalų ministerijos Ekonomikos departamento direktorius Raimundas Karoblis. Lietuvos Respublika, vykdydama tarptautinius įsipareigojimus, turi užtikrinti, kad nekarinės tarptautinės sankcijos valstybėms, neformalioms organizacijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims būtų laiku ir tinkamai įgyvendinamos Lietuvos Respublikoje. Tarptautinės sankcijos yra viena pagrindinių priemonių kovoje su terorizmu bei žmogaus teisių pažeidimais, nes tarptautinės sankcijos yra veiksmingiausia nekarinio poveikio priemonė, kuri yra taikoma valstybėms, kurios remia terorizmą, kuriose pažeidžiamos žmogaus teisės, vyksta etniniai, teritoriniai ir religiniai konfliktai.

Įstatymo “Dėl Konvencijos, nustatančios valstybę, atsakingą už vienoje iš Europos Bendrijų valstybių narių paduotų prieglobsčio prašymų nagrinėjimą, ratifikavimo” projektą Nr. IXP –2238. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam įstatymo projektui. Klausimą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Justinas Karosas. Teikiama ratifikuoti Konvencija nustato principus, kuriais vadovaujantis nustatoma Europos Sąjungos valstybė, atsakinga už prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą. Konvencijos tikslas – siekti, kad prieglobsčio prašymai, pateikti Europos Sąjungos teritorijoje, būtų išnagrinėti iš esmės ir kartu būtų išvengta galimo piktnaudžiavimo prieglobsčio suteikimo procedūromis bei prieglobsčio prašytojų priėmimo sistemomis, egzistuojančiomis skirtingose Europos Sąjungos šalyse.

Įstatymo dėl Konvencijos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvencijos) ir jos protokolų ratifikavimo projektą Nr. IXP – 3418 ES. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam įstatymo projektui. Klausimą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Jonas Čekuolis. Europolo konvencija ir jos protokolais siekiama gerinti Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingų institucijų veiksmingumą ir bendradarbiavimą užkertant kelią ir kovojant su terorizmu, neteisėta narkotikų apyvarta ir kitais sunkiais tarptautiniais nusikaltimais tais atvejais, kai yra faktinių požymių, kad juose dalyvauja organizuota nusikalstama struktūra ir tais nusikaltimais dvi ar daugiau valstybių narių gali būti paveiktos taip, kad dėl atitinkamų nusikaltimų masto, reikšmingumo ir padarinių reikia bendro valstybių narių nusistatymo.

 

Vaida Tupčiauskaitė (6799)

Užsienio reikalų komiteto patarėja

 
Naujausi pakeitimai - 2004 04 21.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas