Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2004 m. balandžio 19 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

1.SVARSTYTA:

 Kelių transporto kodekso 1, 3, 8, 11 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo priedu įstatymo projektas IXP-3368.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Projekto svarstyme daryti pertrauką.

 

 

2.SVARSTYTA:

           Vartotojų teisių gynimo įstatymo 1 ir 2 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 4 ir 30 straipsnių pakeitimo bei Įstatymo papildymo devintuoju, dešimtuoju skirsniais ir priedu įstatymo projektas IXP-3370ES.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1 Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

2.Komiteto paskirtas pranešėjas Saulius Lapėnas.

 

 

3.SVARSTYTA:

Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo projektas IXP-3413 ES.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritartipasiūlyti pagrindiniam komitetui patobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Teisės departamento išvadą.

2.Komiteto paskirta pranešėja Sigita Burbienė.

 

 

4.SVARSTYTA:

Socialinių įmonių įstatymo projektas IXP-3422.

 

NUSPRĘSTA (“už” balsavo 9, “susilaikė” – 1 komiteto narys):

1. Iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui jį patobulinti įvertinant gautus pasiūlymus bei pastabas ir atsižvelgiant į šiuos Komiteto pasiūlymus:

 

1) 3 straipsnio 1 dalies 1 punktą patikslinti pagal Smulkaus ir vidutinio verslo įstatyme naudojamus terminus, 2 punktą išbraukti, 3 punkto pirmajame  sakinyje po žodžių ,,darbuotojų skaičiaus” įrašyti žodžius ,,bet tikslinėms asmenų grupėms priklausančių darbuotojų  skaičius yra ne mažesnis kaip 4”, 3, 4, 5 punktus laikyti  atitinkamai  2, 3, 4 punktais ir šiuos punktus išdėstyti taip:

“1) atitinka smulkaus ir vidutinio verslo subjektoams kriterijus, nustatytus Smulkaus ir vidutinio verslo įstatyme nustatytas sąlygas;

2) metinis vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius yra ne mažesnis kaip 10;

3) 2) darbuotojai, priklausantys šio Įstatymo 4 straipsnyje nurodytoms tikslinėms asmenų grupėms, sudaro ne mažiau kaip 40 procentų metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus, bet tikslinėms asmenų grupėms priklausančių darbuotojų  skaičius yra ne mažesnis kaip 4. Tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų dalis vidutiniame sąrašuose esančių darbuotojų skaičiuje apskaičiuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;

4) 3) steigimo dokumentuose nurodyti šio juridinio asmens veiklos tikslai, susiję su tikslinėms grupėms priklausančių asmenų įdarbinimu, jų darbinių ir socialinių įgūdžių lavinimu bei socialine integracija;

5) 4) nevykdo veiklos, įtrauktos į socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąrašą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, arba iš tokios veiklos gautos pajamos sudaro ne daugiau kaip 20 procentų visų šio juridinio asmens pajamų.”

( Pakeitus 3 straipsnio 1 dalies 3 punktą, atitinkamai taisytina 28 straipsnio 1 dalis.)

 

2) 5 straipsnio 7 dalies 1 sakinį pakeisti sakiniu ,,Darbo kodekso nustatyta tvarka tikslinėms grupėms priklausantiems asmenims gali būti nustatytos mažesnės darbo normos, negu jos paprastai nustatytos analogiškiems darbams toje pačioje socialinėje įmonėje ar kitose panašiose įmonėse, tačiau šių asmenų darbo užmokestis dėl nustatytų mažesnių normų bei mažesnio darbo našumo negali būti sumažintas” ir šią dalį  išdėstyti taip:

 

“7. Tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų, kaip ir kitų tos įmonės darbuotojų, darbas apmokamas tomis pačiomis sąlygomis.  Darbo kodekso nustatyta tvarka tikslinėms grupėms priklausantiems asmenims gali būti nustatytos mažesnės darbo normos, negu jos paprastai nustatytos analogiškiems darbams toje pačioje socialinėje įmonėje ar kitose panašiose įmonėse, tačiau šių asmenų darbo užmokestis dėl nustatytų mažesnių normų bei mažesnio darbo našumo negali būti sumažintas. Papildomas darbdavio  išlaidas dėl mažesnio šių darbuotojų darbo našumo šio Įstatymo nustatytais būdais kompensuoja valstybė.”

 

3) 5 straipsnio 8 dalyje po žodžių ,,vidutinis darbo užmokestis” įrašyti žodžius ,,o nesant galimybės jį apskaičiuoti, darbo sutartyje sulygtas darbo užmokestis” ir šią dalį  išdėstyti taip:

 

“8.Tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų dalyvavimo jų darbinių ir socialinių įgūdžių lavinimo priemonėse laikas įskaitomas į jų darbo laiką ir už jį mokamas ne mažesnis kaip jų vidutinis darbo užmokestis,o nesant galimybės jį apskaičiuoti, darbo sutartyje sulygtas darbo užmokestis.”

 

2.Komiteto paskirtas pranešėjas Saulius Lapėnas.

 

 

 5.SVARSTYTA:

         Seimo nario B.Bradausko 2004-04-14 pasiūlymas Žuvininkystės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-3239(2).

 

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti Seimo nario B.Bradausko 2004-04-14 pasiūlymui Žuvininkystės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-3239(2) papildyti 23 straipsnį nauja6 dalimi, atitinkamai pakeičiant sekančių dalių numeraciją ir viską išdėstyti taip:

“6. Draudžiama gabenti, sandėliuoti, perdirbti ne žvejybos metu sužvejotas šviežias žuvis ir prekiauti jomis, išskyrus dirbtinai išaugintas žuvis, kurioms turi būti tai patvirtinantys dokumentai.” (“už  autoriaus pasiūlymą balsavo – 7, “prieš” – , “susilaikė”- 5 komiteto nariai)

 

 

6.SVARSTYTA:

             PasirengimasViešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-3426 svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:         

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Karbauskį, P.Vilką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

 

7.SVARSTYTA:

             PasirengimasKoncesijų įstatymo 1 straipsnio papildymo, 2 straipsnio pakeitimo ir papildymo, 3 straipsnio pakeitimo, III skyriaus papildymo nauju šeštuoju skirsniu ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo projekto IXP-3439ES svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:         

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, S.Lapėną ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

 

8.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Muitinės įstatymo projekto IXP-3429ESsvarstymui.

 

NUSPRĘSTA:         

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, J.Veselką ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

 
Naujausi pakeitimai - 2004 04 20.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas