Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 04-04-14

 

 

Pirmu klausimu komitetas apsvarstė Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 45 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-3335. Šiuo įstatymo projektu siekiama pašalinti Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 45 straipsnio 4 dalies nuostatų prieštaravimą Konstitucijai, suteikiant teisę perskaičiuoti ištarnauto laiko pensiją į valstybinę socialinio draudimo senatvės ar invalidumo pensiją  pagal pensijos byloje fiksuotus stažo ir uždarbio duomenis tiems ištarnauto laiko pensijų gavėjams, kuriems senatvės pensijos amžius sukako arba kurie buvo pripažinti invalidais jau po šio įstatymo įsigaliojimo. Nutarta  pritarti komiteto patobulintam projektui.

Antru klausimu komitetas apsvarstė ir pritarė Sveikatos draudimo įstatymo 6  straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-3380. Įstatymo projekto tikslas – privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis drausti tuos tėvus (įtėvius), globėjus, rūpintojus, kurie slaugo namuose vaikus (įvaikius) invalidus arba I grupės invalidus nuo vaikystės arba tapusius I grupės invalidais iki 18 metų, už kuriuos nemokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos arba kurie nemoka privalomojo sveikatos draudimo įmokų.

 

Komitetas paskyrė išvadų rengėjus dėl šių įstatymų projektų:

- Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio ir Įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-3365(2) ir Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-3366(2) - Stasys Kružinauskas ir Algirdas Sysas;

 

- Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo  pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-3406 -  Kazimira Prunskienė ir Irena Šiaulienė;

 

- Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymo projekto Nr. IXP-3325 - Artūras Melianas, Kazimira Prunskienė, Algirdas Sysas.

 

Dalyvaujant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos atstovams Komitetas apsvarstė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių darbuotojų kreipimąsi į komitetą dėl įvairių klausimų.

Komitetas surengė Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo  pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-3406 klausymus. Projektas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-2004 metų programą, atsižvelgiant į Valstybės ilgalaikės raidos strategijos bei Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcijos nuostatas.

Projektu siekiama sureguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su valstybės parama šeimoms, auginančioms vaikus, ir be tėvų globos likusiems vaikams, nustatyti valstybinių išmokų vaikams rūšis, asmenų, turinčių teisę į išmokas, kategorijas, taip pat reglamentuoti šios paramos organizavimą, administravimą ir finansavimą.

Atsižvelgiant į tai, kad galiojantis Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymas (priimtas 1994 m.) buvo pakeistas 7 kartus, kad jis neatitinka įstatymams nustatytų reikalavimų (nėra apibrėžtos sąvokos, pašalpas administruojančios įstaigos, kreipimosi terminai, pašalpų skyrimo ir mokėjimo bei apskundimo tvarka, nenustatyti įpareigojimai Vyriausybei parengti poįstatyminius teisės aktus, nenumatytos pašalpas mokančių institucijų teisės, kompetencijos ribos, pašalpų gavėjų pareigos, nereglamentuota galimybė skirti pašalpas alternatyviomis paramos skyrimo formomis), o  taip pat į tai, kad sąvoka ,,pašalpa“ ES šalyse suprantama, kaip testuojama parama (socialinė pašalpa) ir vaikams skiriamos valstybės lėšos turėtų vadinamos ,,išmokomis“ (kaip ir valstybinės šalpos išmokos), Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymą siūloma išdėstyti nauja redakcija ir pavadinti jį ,,Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas“. 
Naujausi pakeitimai - 2004 04 19.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas