Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2004 m. balandžio 14 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

1.SVARSTYTA:

 Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Mongolijos Vyriausybės susitarimo dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos ratifikavimo įstatymo projektas  IXP-3378.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pasiūlymą.

2.   Komiteto paskirtas pranešėjas Rimantas Sinkevičius.

 

 

2.SVARSTYTA:

           Neapmuitinamų parduotuvių įstatymo, jį keitusių bei su juo susijusių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas IXP-3385ES.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1 Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

2.Komiteto paskirta pranešėja Sigita Burbienė.

 

 

3.SVARSTYTA:

Geležinkelių transporto kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir taikymo įstatymo projektas IXP3268 ES.

 

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti komiteto patobulintiems įstatymo ir kodekso projektams ir komiteto išvadai (“už” balsavo 7, “prieš” – 2,“susilaikė” – 1 komiteto narys).

2.Komiteto paskirtas pranešėjas Valentinas Greičiūnas.

 

 

4.SVARSTYTA:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 metų veiklos ataskaitos Ūkio politikos ir Transporto sistemos dalys.

 

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 metų veiklos ataskaitos Ūkio politikos ir Transporto sistemos dalims (“už” balsavo 8, “prieš” – 1,“susilaikė” – 2 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas:  Vaclovas Karbauskis.

 

 

5.SVARSTYTA:

           Eksporto kreditų draudimo dalyvaujant valstybei veiklos įstatymo projektas IXP-1348.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu) :

1 Iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui jį patobulinti atsižvelgiant į gautas pastabas ir  pasiūlymus, kuriems Komitetas pritarė. 

2.   Komiteto paskirtas pranešėjas Rimantas Sinkevičius.

 

 

6.SVARSTYTA:

         Seimo nario B.Bradausko 2004-04-06, 2004-04-07, Seimo nario R.Valčiuko 2004-04-07, Seimo narių V.Einoriaus ir V.Baravyko 2004-04-09, Seimo narių R.Valčiuko ir S.Lapėno pasiūlymai Žuvininkystės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-3239(2).

NUSPRĘSTA:

         1. Nepritarti Seimo nario B.Bradausko 2004-04-07 pasiūlymui Žuvininkystės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-3239(2) pakeisti 23 straipsnio5 dalį ir papildyti šį straipsnį nauja dalimi (6), atitinkamai pakeičiant sekančių dalių numeraciją ir viską išdėstyti taip:

“5. Draudžiama prekiauti Specialiosios žvejybos metu mokslinių tyrimų tikslais sužvejotomisų žuvimisų bei iš jų pagamintais žuvininkystės produktais. Jų panaudojimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

6. Draudžiama gabenti, perdirbti ne žvejybos metu sužvejotas šviežias žuvis ir prekiauti jomis. (“už  autoriaus pasiūlymą balsavo – 2, “prieš” – 7, “susilaikė”- 1 komiteto narys)

 

2. Pritarti (pakartotinai) Seimo nario B.Bradausko 2004-04-06 pasiūlymui Žuvininkystės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-3239(2) pakeisti 3 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

“2) Aplinkos ministerija – žuvų išteklių išsaugojimo apsaugos politikos formavimo, žvejybos taisyklių ir jų kontrolės funkcijas vidaus vandenų Lietuvos žuvininkystės vandens telkiniuose vandenyse.” (“už” balsavo – 6, “prieš” - , “susilaikė” –3 komiteto nariai)

 

         3. Seimo nario R.Valčiuko 2004-04-07 pasiūlymams Žuvininkystės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-3239(2):3.1. Pritarti pakeisti 7 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

         “3.Žvejybos laivo reisu Baltijos jūroje ir vidaus vandenyse , Kuršių mariose asmenų pasirinkimu Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka laivui, neįplaukiančiam į užsienio uostą reiso metu, gali būti laikomas vienas kalendorinis mėnuo, neatsižvelgiant nuo laivo išplaukimo iki jo sugrįžimo į uostą skaičiaus.” (Bendru sutarimu).

         3.2. Pritarti papildyti 13 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

         1) užsiimti žvejyba žvejybos leidime nustatytomis sąlygomis;(Bendru sutarimu)

         3.3. Pritarti pakeisti 22 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

         “3. Pirminis žuvininkystės produktų pardavimas ir supirkimas vykdomas ir Žemės ūkio ministerijos nustatytose pirminio žuvininkystės produktų pardavimo vietose arba aukcionuose, išskyrus išimtis, kurias nustato Vyriausybė. Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo aukciono nuostatus tvirtina Žemės ūkio ministerija.” (Bendru sutarimu)

         3.4. Pritarti pakeisti 23 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

         “5. Draudžiama prekiauti specialiosios žvejybos metu mokslinių tyrimų tikslais sužvejotomis žuvimis bei iš jų pagamintais žuvininkystės produktais. Jų panaudojimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.” (Bendru sutarimu)

        

         4. Pritarti Seimo narių V.Einoriaus ir V.Baravyko 2004-04-09 pasiūlymui Žuvininkystės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-3239(2) įstatymo 16 straipsnio 7 dalį laikyti negaliojančia ir ją išdėstyti nauja redakcija taip:

“7. Valstybiniai žuvininkystės vandens telkiniai, išskyrus upes, iš kurių vandeniu aprūpinami visų nuosavybės formų žuvininkystės tvenkiniai ir įmonės, kurios verčiasi žuvivaisa, taip pat inkubacijos cechai, žvejybai nenuomojami.

         7. Valstybiniai vidaus vandenys, išskyrus upes, iš kurių aprūpinami vandeniu visų nuosavybės formų tvenkiniai ir įmonės, užsiimančios žuvivaisa, taip pat inkubacijos cechai, žvejybai nuomojami suteikiant pirmumo teisę minėtoms įmonėms ir tvenkinių savininkams. (Bendru sutarimu)

 

         5. Seimo narių R.Valčiuko ir S.Lapėno pasiūlymams Žuvininkystės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-3239(2):

5.1. Nepritarti išbraukti 1 straipsnio 4 dalį:

         4.Šio Įstatymo nuostatos suderintos su Įstatymo priede nurodytais Europos Sąjungos teisės aktais. (Bendru sutarimu)

 

            5.2. Pritarti papildyti 2 straipsnį nauja 2 dalimi ir ją išdėstyti taip:

“2. Europos Bendrijos žvejybos laivas – žvejybos laivas plaukiojantis su valstybės narės vėliava ir registruotas Europos Bendrijos žvejybos laivyno rejestre.” (Bendru sutarimu)

 

5.3. Pritarti pakeisti 2 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

“5. Lietuvos Respublikos žvejybos laivas – bet koks laivas su jame esančia verslinės žvejybos įranga arba laivas, naudojamas šiai žvejybai ir įregistruotas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre ar Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre ir įgaliotos klasifikacinės bendrovės išduotuose laivo dokumentuose turintis įrašą „Žvejybos laivas“. Lietuvos Respublikos žvejybos laivas užsiimantis žvejyba jūrų vandenyse turi būti įregistruotas Žvejybos laivų registre rejestre(Bendru sutarimu)

 

5.4. Pritarti pakeisti 2 straipsnio 19 dalį ir ją išdėstyti taip:

“19. Žuvininkystės produktų gamintojų organizacija – juridinis asmuo, vienijantis fizinius ir (ar) juridinius Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių asmenis, kurie užsiima versline žvejyba arba akvakultūra ir pirminiu žuvininkystės produktų pardavimu, jei apdorojant ar perdirbant žuvininkystės produktus atitinkamos procedūros atliekamos žvejybos laivuose, pripažintas Žemės ūkio ministerijos ar jos įgaliotos institucijos tam tikros rūšies ar rūšių žuvininkystės produktų gamybai (žvejybai ar akvakultūrai) bei prekybai ir siekiantis savo įstatuose (nuostatuose) numatytų šių svarbiausių tikslų - užtikrinti subalansuotą tausojančią žvejybą ir gerinti žuvininkystės produktų pardavimo sąlygas. Įgyvendindamas nustatytus tikslus, taiko šiuos būdus: gamybos planavimą pagal paklausą, gamintojų organizacijos narių pagamintų produktų pasiūlos ir tiekimo į rinką koncentraciją, palaiko žuvininkystės produktų stabilias kainas, žvejybos metodus, užtikrinančius subalansuotą tausojančią žvejybą.” (Bendru sutarimu)

 

5.5. Pritarti pakeisti 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

“ Lietuvos Respublikos žvejybos laivai turi būti registruoti Žvejybos laivų registre rejestre. Registravimo Žvejybos laivų registre rejestre taisykles nustato Žemės ūkio ministerija ar jos įgaliota institucija.” (Bendru sutarimu)

 

5.6. Pritarti pakeisti 5 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

“3) Žvejybos laivų registras rejestre (Bendru sutarimu)

5.7. Pritarti pakeisti 10 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

“2. Žvejyba reglamentuojama remiantis mokslinių tyrimų duomenimis pagal tarptautinius žuvų išteklių valdymo principus, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus.” (Bendru sutarimu)

 

5.8. Pritarti pakeisti 10 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

“4. Žvejybos jūrų vandenyse reglamentavimo priemones nustato Žemės ūkio ministerija ar jos įgaliota institucija, vadovaudamasi Europos Sąjungos teisės aktais. Žvejybos vidaus vandenų žuvininkystės vandens telkiniuose reglamentavimo priemones nustato Aplinkos ministerija. Keičiant žvejybos reglamentavimo priemones, ribojančias žvejybą arba keičiančias žvejybos sąlygas vidaus vandenyse, nustatomas vienerių metų įsigaliojimo laikotarpis. Jei nustatomas žvejybos reglamentavimo priemonių įsigaliojimo laikotarpis yra trumpesnis negu vieneri metai, žvejų patirti nuostoliai atlyginami Vyriausybės nustatyta tvarka.’ (Bendru sutarimu)

 

5.9. Nepritarti išbraukti 11 straipsnio 12 dalį:

“12. Vadovaujantis leidimų išdavimo tvarka, leidimuose nurodomas žuvų išteklių naudotojas, žvejybos vietos, įrankiai ir laikas bei kitos sąlygos. (“už” pasiūlymą balsavo – 3, “prieš” – 3, “susilaikė” – 4 komiteto nariai)

 

5.10. Pritarti pakeisti 16 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

“1. Žuvininkystės tvenkinių, ir vidaus vandenų ir mažos apimties priekrantės žvejyba +žuvininkystės vandensų telkinių žuvininkystės produktų gamyba priskiriama žemės ūkio veiklai.” (“už” pasiūlymą balsavo – 10, “prieš” –, “susilaikė” – 1 komiteto narys)

 

5.11. Pritarti pakeisti 17 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

“2. Lietuvos Respublikos žvejybos laivo įgulą (įskaitant laivo kapitoną ir laivo kapitono vyriausiąjį padėjėją) turi sudaryti ne mažiau kaip du trečdaliai Europos Sąjungos valstybių piliečių ar nuolatinių Lietuvos Respublikos gyventojų. Laivo kapitono ir laivo kapitono vyriausiojo padėjėjo pareigas gali eiti tik Lietuvos Respublikos piliečiai.” (“už” pasiūlymą balsavo - 6, “pieš” – 2, “susilaikė” – 2 komiteto nariai)

 

5.12. Pritarti pakeisti 18 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

“1. Vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos žvejybos laivuose užtikrinama palydovinio ryšio Lietuvos Respublikos žvejybos laivų stebėjimo sistemos veikla.” (Bendru sutarimu)

 

5.13. Pritarti išbraukti 20 straipsnio 1 dalį:

20 straipsnis. Žvejyba Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių žvejybos laivais Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje

1. Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių žvejybos laivai Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje žvejoja, vadovaudamiesi Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. (Bendru sutarimu)

 

5.14. Pritarti pakeisti 20 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Europos Sąjungos ir trečiųjų valstybių žvejybos laivai, užsiimantys žvejyba Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje, iškraudami žuvis Lietuvos uostuose arba perkraudami į kitą laivą Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje, privalo vadovautis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.’(“už” pasiūlymą balsavo – 5, “prieš” – 1, “susilaikė” – 4 komiteto nariai, balsavimo rezultatą lėmė Komiteto pirmininko balsas)

 

5.15. Pritarti pakeisti 23 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

“4. Draudžiama sandėliuoti, vežti, perdirbti ir parduoti mažesnes, negu Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta, minimalaus parduoti nustatyto dydžio žuvis, skirtas maistui, išskyrus akvakultūros įmonėse išaugintas žuvis ir iš jų pagamintus produktus, bei žuvis, skirtas žuvivaisai.”(Bendru sutarimu)

 

5.16. Pritarti pakeisti 24 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

“1. Vadovaudamasi Europos Sąjungos teisės aktais, Žemės ūkio ministerija ar jos įgaliota institucija nustato žuvininkystės produktų gamintojų organizacijų ir žuvininkystės produktų tarpšakinių organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo tvarką.” (Bendru sutarimu)

5.17. Pritarti pakeisti 25 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

“Siekdamos palaikyti žuvų išteklių naudotojų pajamų lygį ir stabilią žuvininkystės produktų rinką žuvininkystės produktų gamintojų organizacijos, vadovaudamosi Europos Sąjungos teisės aktais, vykdo intervencines žuvininkystės produktų rinkos reguliavimo priemones, kurias administruoja ir kontroliuoja Vyriausybės įgaliotos institucijos.” (Bendru sutarimu)

 

5.18. Nepritarta pakeisti, bet pritarta išbraukti visą 30 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

“30 straipsnis. Tarptautinis bendradarbiavimas žuvininkystės srityje

1. Lietuvos Respublika, vadovaudamasi Europos Sąjungos tarptautiniais natūralių žuvų išteklių išsaugojimo ir valdymo principais, žuvininkystės klausimais inicijuoja tarptautines sutartis, dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje.

2. Bendradarbiaudamos žuvininkystės srityje su kitomis valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos:

1) sprendžia žuvų išteklių naudojimo bei išsaugojimo problemas;

2) teikia suinteresuotoms valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms informaciją apie tarptautinių gyvųjų vandens išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonių naudojimą ar naudojimo pažeidimus. (“už” balsavo – 7, “prieš” - , “susilaikė” –1 komiteto narys)

5.19. Nepritarti išbraukti Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo priedą:

         “ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

1. 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2847/93, nustatantis bendrosios žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 806/2003).

2. 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1263/1999 dėl Žuvininkystės orientavimo finansinio instrumento.

3. 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2792/1999, nustatantis išsamias Bendrijos struktūrinės paramos žuvininkystės sektoriuje taisykles ir tvarką (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2369/2002).

4. 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo.

5. 2000 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1543/2000, nustatantis duomenų, būtinų Bendrijos bendrosios žuvininkystės politikos vykdymui, rinkimo ir tvarkymo sistemą.

6. 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių išsaugojimo ir tausojančio naudojimo pagal bendrąją žuvininkystės politiką.

7. 2003 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 26/2004 dėl Bendrijos žvejybos laivų registro.“(Bendru sutarimu)

 

 

7.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo projekto IXP-3413ESsvarstymui.

 

NUSPRĘSTA:         

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, P.Vilką, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

 

8.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Socialinių įmonių įstatymo projekto IXP-3422svarstymui.

 

 NUSPRĘSTA:         

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti N.Steiblienę, S.Lapėną ir komiteto patarėją G.M.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

 

 

9.SVARSTYTA:

         Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2004-04-19) darbotvarkė.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

            Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2004-04-19) darbotvarkę.  

 

 

10. SVARSTYTA:

Seimo nario J.Budrevičiaus2004-04-13 d. pasiūlymas Konkurencijos įstatymo pakeitimo ir papildymo, Valstybės pagalbos ūkio subjektams kontrolės įstatymo pripažinimo netekusiu galios ir Civilinio proceso kodekso 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-3235(3) ES.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti Seimo nario J.Budrevičiaus pasiūlymui.

 

 

 

Taip pat vyko Kelių transporto kodekso 1, 3, 8, 11 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo priedu įstatymo projekto IXP-3368 ir Kelių transporto kodekso 1, 3, 8, 11 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo priedu įstatymo projekto IXP-3370ES klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2004 04 15.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas