Lietuvos Respublikos Seimas

2004m. balandžio 14d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETO POSĖDIS

2004-04-14

Posėdyje dalyvavo komiteto nariai: A.Sakalas, D.Barakauskas, E.Klumbys, E.Šablinskas, J.Bernatonis, J.Sabatauskas, R.Šukys, V.Zabiela.

Komiteto patarėjai: L.Zdanavičienė, D.Latvelienė, D.Komparskienė, J.Dirma

Komiteto padėjėjos: B.Kovalenkienė, A.Jankauskaitė.

Kviestieji asmenys: Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos pirmininkas F.Petrauskas, Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos tarybos narė Ž.Kazakevičienė, Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos tarybos narys M.Mačiulskis, Ekonomikos komiteto patarėjas D. Šimkus, Susisiekimo ministerijos Juridinio skyriaus vedėjas G. Baublys, Ryšių reguliavimo tarnybos Juridinio skyriaus vedėjas T. Lamanauskas.

 

SVARSTYTA: Vartotojų teisių gynimo įstatymo 1 ir 2 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 4 ir 30 straipsnių pakeitimo bei Įstatymo papildymo devintuoju, dešimtuoju skirsniais ir priedu įstatymo projektas IXP-3370

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Kelių transporto kodekso 1, 3, 8, 11 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo priedu įstatymo projektas IXP-3368

NUSPRĘSTA: Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurioms pritarė Teisės ir teisėtvarkos komitetas.

SVARSTYTA: Įstatymo dėl Europos sutarties dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo papildymo ratifikavimo projektas IXP-3358

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui

SVARSTYTA: Įstatymo dėl Europos konvencijos dėl informacijos apie užsienio teisę papildymo protokolo ratifikavimo įstatymo projektas IXP-3377

NUSPRĘSTA: Siūlyti pagrindiniam komitetui pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 5, 42(1), 109 ir 178 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-3257

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu pritarti pateiktam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: PASIŪLYMAI Administracinių teisės pažeidimų kodekso 21, 26, 27, 152, 152(1), 152(3), 152(4), 152(5), 152(8), 153(1), 153(10), 154, 154(1), 154(2), 224, 225, 241(1), 246, 259(1), 281, 320 straipsnių pakeitimo, Kodekso papildymo 152(10), 152(11), 152(12), 152(13), 214(24) straipsniais ir 152(2), 152(6), 152(7), 152(9) straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektui IXP-3225(2).

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Seimo nariai:

A.Kunčinas,

G.Babravičius

(2004-04-01)

Siūlome papildyti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą papildomu 3301 straipsniu:

“3301 straipsnis. Nutarimo atimti teisę įvežti aparatūrą, įrenginius, radijo siuntimo arba radijo stebėsenos įrenginius, naudoti elektroninių ryšių išteklius, užsiimti radijo mėgėjų ar kitų radijo stočių naudotojų veikla vykdymo tvarka

Asmenys, turintys teisę įvežti aparatūrą, įrenginius, radijo siuntimo arba radijo stebėsenos įrenginius, naudoti elektroninių ryšių išteklius, užsiimti radijo mėgėjų ar kitų radijo stočių naudotojų veikla, laikomi netekę šios teisės nuo nutarimo atimti šią teisę priėmimo dienos. Dokumentai, patvirtinantys šias teises, grąžinami Ryšių reguliavimo tarnybai, šios institucijos paimami ir (ar) panaikinami Ryšių reguliavimo tarnybos nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Pasibaigus paskirtajam specialiosios teisės atėmimo terminui asmuo turi teisę įgyti šią teisę teisės aktų nustatyta tvarka, jei tokia teisė jam gali būti suteikta.

Nepasibaigus specialiosios teisės naudoti elektroninių ryšių išteklius atėmimo terminui, asmuo neturi teisės įgyti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius, kurių paskirtis tokia pati, kaip ir tų elektroninių ryšių išteklių, kuriuos naudoti teisė atimta.”

Nepritarti, kadangi:

1. 3301 straipsnio 1 dalies pirmajame sakinyje išdėstyta nuostata reglamentuoja nutarimo atimti specialiąją teisę vykdymo terminų skaičiavimą, todėl šia nuostata atitinkamai pildytina kodekso 330 straipsnis. Tačiau iš esmės abejotinas 3301 straipsnio 1 dalies nuostatos atimti nurodytą specialiąją teisę nuo nutarimo priėmimo dienos reikalingumas, nes ši nuostata prieštarautų kodekso 291 straipsniui, nustatančiam teisę apskųsti nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje.

Pažymėtina, jog kodekso 330 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys laikomi netekę specialiosios teisės nuo nutarimo priėmimo dienos, kai jie šia teise naudojosi būdami apsvaigę nuo alkoholinių gėrimų, narkotinių ar psichotropinių medžiagų.

2. 3301 straipsnio 2 dalies nuostata, mūsų nuomone, prieštarautų 330 straipsnio 2 daliai, kurioje nustatyta kitokia specialiosios teisės grąžinimo tvarka.

Kartu atkreiptinas dėmesys, jog atsižvelgiant į įstatymo projekte IXP-3225(2) numatytą kodekso 21 straipsnio 1 dalies 4 punkto pakeitimą, įstatymo projektas pildytinas straipsniu, numatančiu kodekso 325 straipsnio „Nutarimą atimti specialiąją teisę vykdantys organai“ papildymŕ.

Seimo narys

A.Kunčinas

(2004-04-14)

Siūlome:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 324 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

“324 straipsnis. Nutarimo atimti specialiŕjŕ teisć vykdymas

Nutarimŕ atimti asmeniui suteiktą specialiąją teisę (teisę vairuoti transporto priemones, teisę skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti orlaivių techninę priežiūrą, dirbti skrydžių vadovu, teisę medžioti arba žvejoti, teisę vairuoti upių ir mažuosius laivus, teisć naudoti arba įvežti aparatūrą, įrenginius, radijo siuntimo arba radijo stebėsenos įrenginius, naudoti elektroninių ryšių išteklius, užsiimti radijo mėgėjų ar kitų radijo stočių naudotojų veikla) vykdo šio kodekso 325 straipsnyje išvardyti organai šio kodekso ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.”

2. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 325 straipsnį papildyti nauja 5 dalimi:

“Nutarimą atimti teisę naudoti arba įvežti aparatūrą, įrenginius, radijo siuntimo arba radijo stebėsenos įrenginius, naudoti elektroninių ryšių išteklius, užsiimti radijo mėgėjų ar kitų radijo stočių naudotojų veikla vykdo šio kodekso 246 straipsnio nurodytų organų pareigūnai.”

3. papildyti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą papildomu 3281 straipsniu:

“3281 straipsnis. Nutarimo atimti teisę naudoti arba įvežti aparatūrą, įrenginius, radijo siuntimo arba radijo stebėsenos įrenginius, naudoti elektroninių ryšių išteklius, užsiimti radijo mėgėjų ar kitų radijo stočių naudotojų veikla vykdymo tvarka

Nutarimas atimti teisę naudoti arba įvežti aparatūrą, įrenginius, radijo siuntimo arba radijo stebėsenos įrenginius, naudoti elektroninių ryšių išteklius, užsiimti radijo mėgėjų ar kitų radijo stočių naudotojų veikla vykdomas panaikinant atitinkamą leidimą ir (arba) paimant tokį leidimą patvirtinančius dokumentus.

Specialiosios teisės naudoti elektroninių ryšių išteklius atėmimo metu asmuo neturi teisės įgyti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius, kurių paskirtis tokia pati, kaip ir tų elektroninių ryšių išteklių, kuriuos naudoti teisė atimta.”

4. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 330 straipsnį papildyti nauja 4 dalimi:

“Pasibaigus paskirtajam specialiosios teisės naudoti arba įvežti aparatūrą, įrenginius, radijo siuntimo arba radijo stebėsenos įrenginius, naudoti elektroninių ryšių išteklius, užsiimti radijo mėgėjų ar kitų radijo stočių naudotojų veikla atėmimo terminui asmuo turi teisę kreiptis į Ryšių reguliavimo tarnybą dėl tokios teisės suteikimo.”

 

Pritarti

NUSPRĘSTA:

1. Bendru sutarimu nepritarti Seimo narių A.Kunčino ir G.Babravičiaus (2004-04-01) pasiūlymams.

2. Bendru sutarimu pritarti Seimo nario A.Kunčino (2004-04-14) pasiūlymams.

 

 

 

 

 

 

 

 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto padėjėja,

Birutė Kovalenkienė

Tel. 2396794
Naujausi pakeitimai - 2004 04 14.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas