Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2004 m. balandžio 7 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

1.SVARSTYTA:

Muitų tarifų įstatymo, Antidempingo įstatymo, Protekcinių (apsaugos) priemonių įstatymo, Kompensacinių muitų įstatymo ir juos keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas  IXP-3363ES.

 

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms (“už” balsavo 8, “susilaikė” – 2 komiteto nariai).

2.   Komiteto paskirtas pranešėjas Rimantas Sinkevičius.

 

 

2.SVARSTYTA:

           Įstatymo dėl 1998 m. sausio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos papildomo protokolo ratifikavimo projektas IXP-3359ES.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1 Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

2.Komiteto paskirtas pranešėjas Valentinas Greičiūnas.

 

 

3.SVARSTYTA:

           Eksporto kreditų draudimo dalyvaujant valstybei veiklos įstatymo projektas IXP-1348.

 

NUSPRĘSTA :

1 Projekto svarstyme daryti pertrauką. (“už” balsavo 7, “prieš” – 5 komiteto nariai).

 

 

4.SVARSTYTA:

            Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo  projektas IXP-3336ES.

 

NUSPRĘSTA:        

1.      Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai (“už” balsavo 8, “susilaikė” – 2 komiteto nariai).

2.      Komiteto paskirtas pranešėjas Rimantas Sinkevičius.

 

 

5.SVARSTYTA:

“Dėl  tekstilės ir aprangos pramonės perspektyvos bendrojoje ES rinkoje”.

 

Praėjusių metų pabaigoje (2003-12-17) ir šių metų pradžioje (2004-01-14) Ekonomikos komitetas svarstė  tekstilės ir aprangos pramonės esamą būklę, jos perspektyvas ES bendrojoje rinkoje, aptarė Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos prašomas spręsti problemas bei pagalbos šiam sektoriui kryptis. Ekonomikos komitetas taip pat  kreipėsi (2004-01-14) į Vyriausybę su pasiūlymu išnagrinėti šio ekonominiu ir socialiniu požiūriu šaliai svarbaus pramonės sektoriaus perspektyvas ir  pagalbos jam suteikimo galimybes (įskaitant paramos iš  struktūrinių fondų gavimui).

Šių metų balandžio 7 d. Ekonomikos komitetas savo posėdyje apsvarstė gautą Vyriausybės pavedimu Ūkio ministerijos  parengtą atsakymą ir pažymėjo, kad jame gana išsamiai išdėstytos tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus problemos integruojantis į ES, taip pat pritarė numatomiems jų sprendimo keliams ir numatomai pagalbai šiam sektoriui.

Lietuvos  tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus ateitis priklauso nuo bendros ES tekstilės ir pramonės politikos įgyvendinimo. Kaip žinoma, Europos Komisija 2003 metų spalio 29 d. po ilgų svarstymų ir derinimo priėmė Komunikatą dėl tekstilės ir aprangos sektoriaus ateities išplėstoje Europoje. Po Komunikato priėmimo Europos Komisija sudarė Aukšto lygio darbo grupę, kuri rengs konkrečius pasiūlymus jo įgyvendinimui. Ūkio ministerija kartu su Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija turės galimybę aktyviai dalyvauti ir teikti pasiūlymus minėtai darbo grupei.

Tačiau  Lietuvos  tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus konkurencingumo augimo šaknys turi būti ir pačioje pramonėje. Valstybės paramos politika iš esmės gali būti  daugiau horizontalaus pobūdžio ir  ja siekiama užtikrinti, kad naujovės, inovacijos iš visų sričių būtų diegiamos ir tekstilės ir aprangos pramonėje.

Lietuvos  aprangos ir tekstilės įmonių asociacija turėtų parengti sektoriaus plėtros ir vystymosi strategiją. Tai leistų Lietuvos tekstilės ir pramonės įmonėms įsijungti į stiprius tarptautinius klasterius, sėkmingiau spręsti produktų dizaino, kokybės, produktyvumo didinimo, geresnio gamybinių pajėgumų panaudojimo klausimus, sumažinti galimas neigiamas socialines pasekmes dėl šakos restruktūrizavimo. Tokios strategijos parengimui Ūkio ministerija galėtų skirti finansinę paramą, o jos įgyvendinimui dalinai būtų panaudojamos Ūkio ministerijos vykdomų programų bei struktūrinių fondų lėšos.

 

 

6.SVARSTYTA:

         Seimo nario B.Bradausko 2004-04-06 pasiūlymai Žuvininkystės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-3239(2).

 

NUSPRĘSTA:

         1. Seimo nario B.Bradausko 2004-04-01 pasiūlymams Žuvininkystės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-3239(2):

         1.1. Nepritarti pasiūlymui pakeisti I skirsnio 2 straipsnio 20 dalį (bendru sutarimu).

         1.2. Nepritarti pasiūlymui pakeisti II skirsnio 3 straipsnio 1 dalies 2 punktą (bendru sutarimu).

         1.3. Nepritarti pasiūlymui pakeisti V skirsnio 22 straipsnio 3 dalį (bendru sutarimu).

1.4. Nepritarti papildyti 23 straipsnį nauja dalimi: “Draudžiama gabenti, perdirbti prekiauti ne verslinės žvejybos metu sužvejotas šviežias žuvis bei iš jų tame laikotarpyje pagamintais produktais ir prekiauti jomis” (bendru sutarimu).

 

 

7.SVARSTYTA:

             Pasirengimas“Diskusijos apie Lisabonos strategijos įgyvendinimą” Seimo Europos informacijos centre rengimui.

 

NUSPRĘSTA:        

              1. Komiteto rengėjais paskirti R.Sinkevičių, S.Lapėną ir komiteto padėjėją R.Duburaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

 

8.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Vartotojų teisių gynimo įstatymo 1 ir 2 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 4 ir 30 straipsnių pakeitimo bei Įstatymo papildymo devintuoju, dešimtuoju skirsniais ir priedu įstatymo projekto IXP-3370ESsvarstymui.

 

NUSPRĘSTA:        

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, S.Lapėną ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

 

9.SVARSTYTA:

             PasirengimasNeapmuitinamų parduotuvių įstatymo, jį keitusių bei su juo susijusių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto IXP-3385ES svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:        

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, K.Skamaraką ir komiteto patarėją G.M.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

 

 

10.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Mongolijos Vyriausybės susitarimo dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos ratifikavimo įstatymo projekto IXP-3378 svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:        

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, J.Veselką ir komiteto patarėją G.M.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

 

 

11.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Kelių transporto kodekso 1, 3, 8, 11 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo priedu įstatymo projekto IXP-3368svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:        

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, K.Skamaraką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

 

12.SVARSTYTA:

         Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2004-04-13) darbotvarkė.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

            Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2004-04-13) darbotvarkę.  

 
Naujausi pakeitimai - 2004 04 08.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas