Lietuvos Respublikos Seimas

Apie 2004.04.05 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2004-04-06 komiteto posėdį

 

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

 

- Politikų profesinės etikos ir elgesio kodekso patvirtinimo įstatymo projektą IXP-2156

nusprendė: 1. Svarstymą tęsti kitame posėdyje. 2. Kreiptis į Finansų ministeriją dėl išaiškinimo kaip praktiškai turės būti vykdomas projekto 15 straipsnis. “Politikų privačių interesų deklaravimas ir registras.“(Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Seimo nutarimo“ Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nuostatų patvirtinimo“ projektą IXP-2621

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam Seimo nutarimo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: 8 balsavo “už“, 1 –“prieš“.)

 

- Prezidento rinkimų įstatymo 32, 42 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-2291(2)

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: 8 balsavo “už“, 1 “susilaikė“.)

 

- Seimo nutarimo  dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo" priedėlio pakeitimo projektą IXP-3338

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam Seimo nutarimo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

-Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvada Valstybės tarnybos įstatymo 24, 43 straipsnių ir priedėlio pakeitimo įstatymo projektui IXP-2245(2SP)

nusprendė: Pritarti Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvada Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 4 straipsnio ir Įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo projektui IXP-2246(2SP)

nusprendė: Pritarti Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, pasirengė svarstyti:

 

- Apskrities valdymo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-3371

nusprendė: Komiteto išvados projekto rengėjais skirti Algį Rimą ir Gintarą Didžioką. Projektą svarstyti balandžio 19 d. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Konstitucijos 56 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-3297 komitetas nesvarstė.

 

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

 

            - Kelių transporto kodekso 1, 3, 8, 11 ir 16 straipsnių pakeitimo bei Įstatymo papildymo bei kodekso papildymo priedu įstatymo projektas IXP-3368

nusprendė: Iš esmės pritarti įstatymo projektui, siūlant pagrindiniam komitetui tobulinti atsižvelgiant į šias komiteto pastabas :

1. Projekto 4 straipsniu siūloma keisti kodekso 11 straipsnio 1 dalį, kur numatyta, kad “autobusų stotis gali būti savarankiškas juridinis asmuo”. Pažymėtina, kad LR Civiliniame Kodekse tokia juridinių asmenų teisinė forma nėra vartojama, todėl siūloma žodžio “savarankiška” atsisakyti.

2. Išnagrinėti Kelių transporto kodekso 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą kelių transporto objektų nuosavybės klausimą kur numatyta, kad užsienio valstybėms nuosavybės teise gali priklausyti kelių transporto priemonės, autobusų stotys ir stotelės, krovinių vežimo stotys (terminalai), tiesiogiai su jais susiję pastatai ir įrenginiai.

3. Siūloma teikiamo įstatymo projekto 4 straipsnį papildyti ir išdėstyti taip:

4 straipsnis. 11 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

„1. Miestuose ir didesnėse gyvenvietėse steigiamos autobusų stotys, kurių pagrindinė paskirtis – aptarnauti keleivius reguliariais reisais vietinio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais. Autobusų stotis gali būti savarankiškas juridinis asmuo arba juridinio asmens struktūrinis padalinys.

2. Autobusų stotis gali steigti Lietuvos valstybė, savivaldybė, Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniai bei juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai arba atstovybės, užsienio valstybės.

3. Autobusų stotys steigiamos savivaldybių tarybų nustatyta tvarka, patvirtintuose planavimo dokumentuose numatytose vietose.“

 (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

Informaciją parengė

Komiteto padėjėja

G.Jasaitienė
Naujausi pakeitimai - 2004 04 06.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas