Lietuvos Respublikos Seimas

V.P.Andriukaičio, A.Griciaus, E.Maldeikio,G.Šivicko komandiruotė į Belgijos Karalystę (2004 03 15-16)

LR Seimo valdybos 2004 m. kovo 8 d. sprendimu Nr. 2014 Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis ir Seimo nariai Algirdas Gricius, Eugenijus Maldeikis bei Gintautas Šivickas 2004 m. kovo 15 d. dalyvavo Briuselyje (Belgijos Karalystė) vykusiame Europos Parlamento Konstitucinių reikalų komiteto ir nacionalinių parlamentų atstovų bendrame posėdyje, skirtame ES Konstitucinės sutarties projekto svarstymo eigai aptarti bei pasikeisti nuomonėmis apie pakartotinį tarpvyriausybinės konferencijos sušaukimą. Kartu vyko Seimo Europos reikalų komiteto vyresnioji patarėja Loreta Raulinaitytė.

Posėdžiui pirmininkavo Europos Parlamento Konstitucinių reikalų komiteto pirmininkas Giorgio Napolitano ir šiuo metu ES pirmininkaujančios Airijos parlamento narys, buvęs Konvento prezidiumo narys Johnas Brutonas. Posėdyje dalyvavo 44 parlamentarai iš 20 esamų ir būsimų ES valstybių narių.

Pradėdamas posėdį, Giorgio Napolitano pranešė, kad tai yra paskutinis šios kadencijos Europos Parlamento Konstitucinių reikalų komiteto surengtas bendras posėdis su nacionalinių parlamentų atstovais. Per penkerius metus Europos Parlamentas plačiai atvėrė duris nacionalinių parlamentų atstovams, sudarydamas sąlygas lygiateisiais pagrindais diskutuoti apie ES institucijų ateitį. Europos Parlamento nariai ir nacionalinių parlamentų nariai sutaria, kad nacionalinių parlamentų, kaip aukščiausios demokratijos formos, vaidmuo Europos Sąjungoje (toliau - ES) turi stiprėti. Todėl pirmininkas pakvietė savo kolegas valstybėse narėse paraginti savo vyriausybes aktyviau siekti sutarimo dėl ES Konstitucinės sutarties projekto dar iki š.m. birželio mėnesį vyksiančių rinkimų į Europos Parlamentą. Tai, Giorgio Napolitano teigimu, yra parlamentarų pareiga ES rinkėjams.

Sudėtingiausi klausimai, užkirtę kelią susitarimui praeitų metų gruodžio mėnesį, buvo sričių, kuriose sprendimai Taryboje yra priimami kvalifikuota balsų dauguma (toliau – KBD), išplėtimas, balsų pasiskirstymas Taryboje ir Europos Komisijos sudėtis. Europos Parlamentas pritaria Konvento pasiūlymui atsisakyti sudėtingos Nicos sutartimi nustatytos balsų skaičiavimo sistemos ir vietoj jos įvesti dvigubos daugumos balsų skaičiavimo formulę. Pagal dvigubos daugumos formulę sprendimai Taryboje būtų priimami, jei už juos balsuotų daugiau kaip 50% ES valstybių narių, atstovaujančių daugiau kaip 60% ES gyventojų. Giorgio Napolitano nuomone, Nicos ir Konvento formulės grindžiamos dviem skirtingom prielaidom: Nicos – galimybe blokuoti sprendimus, o Konvento – galimybe greitai priimti sprendimus. Belieka apsispręsti, kas yra svarbiau išsiplėtusiai ES. Giorgio Napolitano, primindamas š.m. kovo 11 d. teroristų išpuolius Madride, ragino išplėsti KBD Teisingumo ir vidaus reikalų srityse kovai prieš terorizmą ir organizuotą nusikalstamumą.

Konstitucinių reikalų komiteto pirmininko nuomone, principas “viena šalis – vienas komisaras” nėra teisingas. Jis reiškia, kad Komisija bus didelė, o tai reškia silpna ir tarpvyriausybiškumo tendencijos tik stiprės. ES reikalingas bendrijų metodas, nes TVK metodas jos toli nenuves. Globalizacija ir naujos grėsmės reikalauja sustiprinti ES galias priimti sprendimus, o ne blokuoti juos. Todėl Giorgio Napolitano paragino pritarti Konstitucinės sutarties projektui, įskaitant ir Konvento pasiūlytai Europos Komisijos sudėčiai.

Airijos parlamento nario Johno Brutono nuomone tragedija Madride - tiesioginė grėsmė Europos civilizacijai. Tik akivaizdžiai vieninga Europa gali kalbėtis su Islamo pasauliu. Todėl šiandien, kaip niekada iki šiol, ES reikalinga vieninga ir nuosekli Bendroji užsienio ir saugumo politika. Pritardamas Giorgio Napolitanui, Johnas Brutonas ragino Konstitucinėje sutartyje numatytą KDB kovai su valstybių sienų nepaisančiu nusikalstamumu išplėsti kovai su terorizmu. Airijos parlamentaras kritikavo pirmininkaujančios Italijos mėginimus atsitraukti nuo Konvento kompromiso, aukojant KBD kovai su nusikalstamumu (Konstitucinės sutarties III-171 str.). ES neturi tapti bendra rinka nusikalstamumui.

Š.m. kovo 25-26 d. vyksianti Europos Vadovų Taryba išklausys pirmininkaujančios Airijos ataskaitą apie dvišales konsultacijas dėl ES Konstitucinės sutarties projekto. Airijai teks apsispręsti, ar ir kada sušaukti TVK. Pasak Johno Brutono, dėl šio sprendimo, Airija turės imtis pamatuotos rizikos (take an intelligent risk). Tačiau netgi jei nepasisektų susitarti, jos pastangos bus įvertintos. Airija turi pamėginti ir tikėtis, kad darbas bus baigtas iki š.m. birželio mėnesio.

Europos Parlamento narys Alainas Lamassouras parėmė šią poziciją, pabrėždamas, kad kitu atveju negalės paaiškinti ES rinkėjams, kas jų laukia. Jis ragino pasirašyti Konstitucinę sutartį likus kelioms savaitėms iki Europos rinkimų. Tada bus aišku, ar rinkėjai palaiko sutarties projektą.

Portugalijos parlamento narys Alberto Costa įspėjo, kad negalima trauktis nuo Konvento pasiekimų. Jo nuomone, būtina užtikrinti, kad Konvento pasiūlytas galiojančių sutarčių patobulinimas būtų įtvirtintas, ypač baudžiamosios teisės srityje. Lankstumas turi būti vertinamas teigiamai, o neryžtingumas ir nutylėjimai yra blogas ženklas ES piliečiams.

Nyderlandų parlamentaras René van der Linden pastebėjo, kad dramatiški įvykiai Ispanijoje paskatinti sprendimų paiešką. Be Konstitucijos Europa pralaimės. Nyderlandai, viena iš ES steigėjų, yra maža valstybė, tačiau ji jau seniai suprato, kad mažesnė Komisija yra stipresnė ir efektyvesnė. ES reikia stiprios Komisijos, atstovaujančios bendrąjį Europos interesą.

Italijos parlamento narys Valdo Spini pabrėžė, kad Eurobarometro apklausos rodo, kad piliečiai tikisi glaudesnio bendradarbiavimo ir laukia Konstitucinės sutarties.

Europos Parlamento narys Klausas Hänschas gyrė Airijos pastangas ieškant susitarimo ir pažymėjo, kad palyginus su praėjusių metų gruodžio mėnesiu, viltis dėl galimo susitarimo yra gerokai didesnė. Buvusio Konvento prezidiumo nario nuomone, problemos prasidėjo po Neapolio TVK susitikimo. Kilus pavojui dvigubos valstybių ir gyventojų daugumos principui, jo nuomone, negalima leisti, kad dauguma būtų aukščiau Nicos kartelės. Tai apsunkintų sprendimų priėmimą. Be to, svarbu suvokti, kad mažoms ir vidutinio dydžio valstybėms stipri Komisija, užtikrinus lygią rotaciją, yra gerokai naudingesnė, nei didelė ir silpna Komisija. Svarbu išsaugoti Konstitucinės sutarties passarelle nuostatą. Konventas pasiūlė labai daug naudingų inovacijų, todėl būtų apmaudu, jei Konstitucinės sutarties projektas žlugtų vien dėl to, kad nepavyko susitarti, pavyzdžiui dėl KBD, kuris tikrai nėra pats svarbiausias klausimas. Būtina depolitizuoti KBD klausimą, vadovaujantis panašiu principu, kokiu Konventas pasiūlė vadovautis ateityje nustatant valstybėse narėse renkamų Europos Parlamento narių skaičių. Lai balsus Taryboje skaičiuoja matematikai, bet ne politikai. Kitaip gali žlugti ir Konstitucija ir pati Konvento idėja, o Europos Parlamentas ir nacionaliniai parlamentai neturės teisės tiesiogiai dalyvauti ES Konstitucinės raidos formavime.

Lietuvos Seimo narys Vytenis Povilas Andriukaitis pritarė Giorgio Napolitano ir Johno Brutono mintims ir pabrėžė, kad Konstitucinės sutarties idėja tebėra gyva. Jis siūlė priimti konkrečias šio susitikimo išvadas ir imtis įgyvendinti jas atitinkamai instruktuojant nacionalinių vyriausybių atstovus, dalyvausiančius derybose dėl Konstitucinės sutarties projekto. Pasak Lietuvos parlamentaro, pasiektas susitarimas dėl Konstitucinės sutarties būtų bene geriausias solidarumo su gedinčia Ispanija bei mūsų įsipareigojimo kurti stiprią Europą ženklas.

Ispanijos parlamentaras Josep Borrell Fonterlles ragino Airiją būti drąsiai ir dosniai matuoti riziką ieškant sutarimo dėl ES Konstitucijos. Jo kolega Europos parlamento narys iš Ispanijos Carlos Carnerro Gonzales sakė, kad nelaimės sukrėsti Ispanijos gyventojai laukia kolektyvinių ES veiksmų. Pasak jo, tragedijos akivaizdoje Madrido gyventojai, pamatę jį gatvėje su ES skėčiu, plojo, linkėdami imtis bendrų pastangų, kad būtų užkirstas kelias tokios nelaimės pasikartojimui.

Apibendrindamas posėdžio dalyvių pasisakymus, Konstitucinių reikalų komiteto pirmininkas Giorgio Napolitano sakė, kad Europos Parlamento Konstitucinių reikalų komiteto narių ir nacionalinių parlamentų narių nuomonės sutapo dėl to, kad:

 būtina susitarti dėl Konstitucinės sutarties projekto teksto dar Airijos pirmininkavimo metu, t.y. iki š.m. birželio mėnesio,

 rinkimų į Europos Parlamentą kampaniją reikia pradėti turint galutinį Konstitucinės sutarties tekstą,

 nesiūloma antroji nesėkmė, nes Airijos rizika pamatuota,

 apmaudu, jog Konvento darbe dalyvavę vyriausybių atstovai pamiršo, kad patys pasirašė po Konvento dokumentu ir kad Konvento rezultatai taip pat įpareigoja ne tik parlamentarus bet ir vyriausybių atstovus,

 Konvento pasiektas rezultatas yra geriausias, kokį šiuo metu galima buvo pasiekti, todėl reikia patvirtinti visą projektą, o ne tik atskiras jo dalis,

 būtina išsaugoti sritis, kuriose Konventas siūlo sprendimus priimti KBD,

 reikalingas TVK atvirumas ir aiškumas, slapta diplomatija nepriimtina,

 svarbu susitarti dėl dvigubos balsų daugumos principo, nuleidžiant Nicos sutartimi iškeltą kartelę, nes tik taip bus lengviau ir greičiau priimami sprendimai, kurių tikisi ES piliečiai.

PRIDEDAMA:

1. Vytenio Povilo Andriukaičio 2004-03-15 pasisakymas, 1 lapas,

2. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiruošimo 2004 m. kovo 25-26 d. Europos Vadovų Tarybai, 1 lapas.

Komiteto pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis

L.Raulinaitytė, 239 67 60, el.p. Loreta.Raulinaityte@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2004 04 05.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas