Lietuvos Respublikos Seimas

2004 m. pavasario (VIII) sesijos darbo planas

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas Seimo pavasario (VIII) sesijos metu veiks vadovaudamasis Seimo Statute nustatytomis veiklos kryptimis: tobulins projektus, susijusius su valstybės, asmens bei visuomenės saugumo užtikrinimu, kovos su korupcija stiprinimu, atsižvelgdamas į narystę NATO ir ES, nagrinės kitas nacionalinio saugumo problemas ir rengs pasiūlymus dėl jų sprendimo, atliks kuruojamų institucijų parlamentinę kontrolę, teiks pasiūlymus jų darbui gerinti.

 

Eil.Nr.

Reg. Nr.

Dokumento projekto pavadinimas

Pranešėjas/

Rengė

Siūlo

Svarstymo data

 

Nereg.

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl 2003 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo Nr. IX-1788 „Dėl Lietuvos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose Centrinės ir Pietų Azijos regione pratęsimo“ papildymo“ projektas

LRV

LRV

2004 m. balandžio mėn.

 

Nereg.

Lietuvos Respublikos kariuomenės principinės struktūros ir civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekančių statutinių valstybės tarnautojų ribinio skaičiaus patvirtinimo įstatymo projektas

LRV

LRV

2004 m. kovo mėn.

 

Nereg.

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

LRV

LRV

2004 m. balandžio mėn.

 

Nereg.

Lietuvos Respublikos ginklų fondo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

LRV

LRV

2004 m. gegužės mėn.

 

Nereg.

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo projektas

LRV

LRV

2004 m. gegužės mėn.

 

Nereg.

Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

LRV

LRV

2004 m. gegužės mėn.

 

Nereg.

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 6, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

LRV

LRV

2004 m. gegužės mėn.

 

Nereg.

Lietuvos Respublikos įstatymo

„Dėl Protokolo dėl tarptautinių karinių vadaviečių, įkurtų įgyvendinant Šiaurės Atlanto Sutartį, statuso, dėl Šiaurės Atlanto Sutarties Šalių susitarimo dėl jų karinių pajėgų statuso ratifikavimo“ projektas

LRV

LRV

2004 m. birželio mėn.

 

Nereg.

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl NATO susitarimo dėl techninės informacijos perdavimo gynybos tikslais ratifikavimo, dėl NATO susitarimo dėl su gynyba susijusių išradimų, dėl kurių paduotos patento paraiškos, abipusės slaptumo apsaugos ratifikavimo, dėl Šiaurės Atlanto Sutarties Šalių susitarimo dėl informacijos saugumo ratifikavimo“ projektas

LRV

LRV

2004 m. birželio mėn.

 

Nereg.

Lietuvos Respublikos tam tikrų įprastinių ginklų konvencijos protokolo dėl nuo karo likusių sprogmenų ratifikavimo įstatymo projektas

LRV

LRV

2004 m. birželio mėn.

 

Nereg.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

LRV

LRV

2004 m. birželio mėn.

 

Nereg.

Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir mobilizacinio rezervo rengimo įstatymo projektas

LRV

LRV

2004 m. birželio mėn.

 

Nereg.

Korupcijos prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

STT/NSGK

NSGK

2004 m. balandžio mėn.

 

Nereg.

Organizuoto nusikalstamumo kontrolės įstatymo projektas

NSGK

NSGK

2004 m. gegužės mėn.

 

Nereg.

Žvalgybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

VSD

NSGK

2004 m. balandžio mėn.

 

Nereg.

Valstybės saugumo departamento įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

VSD

NSGK

2004 m. gegužės mėn.

 

Nereg.

Viešųjų pirkimo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

VSD

NSGK

2004 m. gegužės mėn.

 

Nereg.

Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas

VSD

NSGK

2004 m. balandžio mėn.

 

II. KITI KLAUSIMAI

 

Nacionalinio saugumo institucinės sistemos modernizavimas

Pavasario sesijos metu

Dėl teisės aktų, reglamentuojančių informacinio saugumo užtikrinimą, tobulinimo

Pavasario sesijos metu

Kovos su terorizmu, ekonominio saugumo stiprinimo, diplomatinės tarnybos institucijų saugaus funkcionavimo užtikrinimo bei kitų ilgalaikių valstybinių nacionalinį saugumą stiprinančių programų rengimas bei įgyvendinimas

Pavasario sesijos metu

Dėl būtinų įgyvendinti priemonių kovojant su kontrabanda

Pavasario sesijos metu

Kariuomenės reformos eigos, Lietuvai įstojus į NATO, svarstymas išvažiuojamajame komiteto posėdyje.

Pavasario sesijos metu

III. PARLAMENTINĖ KONTROLĖ

Vyriausybės programos (priemonių plano) nacionalinio saugumo srityje vykdymo kontrolė

Pavasario sesijos metu

Krašto apsaugos ministerijos 2003 m. veiklos ataskaitos svarstymas

Pavasario sesijos metu

Specialiųjų tyrimų tarnybos 2003 m. veiklos ataskaitos svarstymas

Pavasario sesijos metu

Valstybės saugumo departamento 2003 m. veiklos ataskaitos svarstymas

Pavasario sesijos metu

Ginklų fondo prie LR Vyriausybės 2003 m. veiklos ataskaitos svarstymas

Pavasario sesijos metu

Valstybės sienos apsaugos tarnybos 2003 m. veiklos ataskaitos svarstymas

Pavasario sesijos metu

Vadovybės apsaugos departamento prie VRM 2003 m. veiklos ataskaitos svarstymas

Pavasario sesijos metu

Institucijų, kurių parlamentinę kontrolę atlieka NSGK, biudžetinių lėšų panaudojimas. KAM ir kitose institucijose vykdomų viešųjų pirkimų ir įsigijimų parlamentinė kontrolė.

Pavasario sesijos metu

Komiteto priimtų sprendimų vykdymo kontrolė

Pavasario sesijos metu

 

IV. SUSITIKIMAI IR BENDRADARBIAVIMAS

 

 

Čekijos Deputatų rūmų gynybos komiteto vizitas Lietuvos Respublikoje (NSGK kvietimu)

Pavasario sesijos metu

Komiteto atstovų vizitas Ukrainos Respublikoje Aukščiausios Rados gynybos komiteto kvietimu

Pavasario sesijos metu

Komiteto atstovų vizitas Didžiojoje Britanijoje Bendruomenių rūmų gynybos komiteto kvietimu

Pavasario sesijos metu

Susitikimai su užsienio šalių saugumo ir gynybos komitetais (ypač NATO), delegacijomis ir atskirais pareigūnais

Pavasario sesijos metu

Šis planas buvo apsvarstytas ir patvirtintas 2004 m. kovo mėn. 31 d. įvykusiame komiteto posėdyje.

Planui pritarta bendru sutarimu.

 
Naujausi pakeitimai - 2004 04 01.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Darbo planai

LR Seimas