Lietuvos Respublikos Seimas

2004-03-31

Seimo Užsienio reikalų komitetas pritarė įstatymo dėl Konvencijos dėl testamentų registravimo sistemos sukūrimo ratifikavimo projektui Nr. IXP-3298 ES.

 

 

Seimo Užsienio reikalų komitetas apsvarstė šiuos klausimus:

Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Armėnijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl asmenų, kurių buvimas neteisėtas, readmisijos ratifikavimo” projektą Nr. IXP-3251. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam ratifikavimo įstatymo projektui. Ratifikavimo įstatymo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Česlovas Juršėnas ir Užsienio reikalų viceministras Darius Jurgelevičius. Susitarimas reglamentuoja Lietuvos Respublikos piliečių ir Armėnijos Respublikos piliečių, kurie neatitinka arba jau neatitinka vienos iš valstybių teritorijoje galiojančių atvykimo ar buvimo sąlygų priėmimo atgal procedūrą, taip pat trečiųjų valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės priėmimo atgal sąlygas bei išsiunčiamų asmenų vykimo tranzitu mechanizmą. Šis susitarimas palengvins sąlygas grąžinant nelegaliai esančius Lietuvos Respublikos ir tuo pačiu Europos Sąjungos teritorijoje asmenis.

Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švedijos Karalystės Vyriausybės bendradarbiavimo susitarimo ekstremalių situacijų prevencijos, parengties ir jų likvidavimo srityje ratifikavimo projektą Nr. IXP-3340. Po svarstymo Komiteto nariai pritarė teikiamam ratifikavimo įstatymo projektui. Klausimą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Česlovas Juršėnas bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotojas Edmundas Uldukis. Susitarimo tikslas – įgyvendinti prevencines bei kitas žmonių, aplinkos ir turto, įskaitant kultūros paveldą, apsaugos nuo didelių stichinių, technologinių ir aplinkos avarijų bei jų padarinių, priemones, užtikrinti abipusės susitarimo šalių pagalbos teikimą didelių avarijų arba jų grėsmės atveju. Susitarimas reglamentuoja Lietuvos Respublikos ir Švedijos Karalystės bendradarbiavimo ekstremalių situacijų prevencijos, parengties ir jų likvidavimo srityje formas – mokymų, pratybų, ekspertų mainų, seminarų ir susitikimų organizavimą, gelbėjimo operacijų, vykdomų kirtus nacionalinę sieną, bendros metodikos ir planų rengimą, keitimąsi bendro pobūdžio informacija apie tyrimų ir taikomosios veiklos programų rezultatus ir patirtimi, įgyta likviduojant  dideles avarijas. 

Įstatymo dėl Konvencijos dėl testamentų registravimo sistemos sukūrimo ratifikavimo projektą Nr. IXP-3298 ES. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam ratifikavimo įstatymo projektui. Ratifikavimo įstatymo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Vaclov Stankevič bei Teisingumo ministerijos Tarptautinės teisės departamento direktorė Aušra Bernotienė. Konvencijos tikslas - sukurti testamentų registravimo sistemą, leidžiančią testatoriui įregistruoti savo testamentą, siekiant kad būtų sumažinta rizika, jog testamentas liks nežinomas arba bus pavėluotai surastas. Šia Konvencija sukurta testamentų registravimo sistema, padeda po testatoriaus mirties atskleisti testamento buvimą bei surasti užsienyje sudarytus testamentus. Konvencija įpareigoja Konvencijos dalyves sukurti testamentų registravimo sistemą, padedančią po testatoriaus mirties atskleisti testamento buvimo vietą bei skirti įstaigą, atsakingą už Konvencijoje nustatytą registravimą, prašymus dėl informacijos ir tarptautinį bendradarbiavimą. Vadovaujantis šia Konvencija, kiekvienoje susitariančioje valstybėje yra registruojami oficialieji testamentai, pateikti notarui, valstybinės valdžios institucijai ar asmeniui, pagal tos valstybės įstatymus įgaliotam juos registruoti, taip pat kiti testamentai, perduoti saugoti institucijai ar asmeniui, pagal įstatymą įgaliotiems priimti saugoti testamentą pagal nustatytą oficialų perdavimo saugoti aktą bei asmeniniai testamentai, perduoti saugoti notarui, valstybinės valdžios institucijai ar asmeniui, pagal tos valstybės įstatymus įgaliotam juos priimti ne pagal nustatytą oficialų perdavimo saugoti aktą, atsižvelgiant į tai, ar tie įstatymai tokį perdavimą saugoti leidžia.

 

 

 

 

 

Vaida Tupčiauskaitė (6799)

Užsienio reikalų komiteto patarėja

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 31.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas