Lietuvos Respublikos Seimas

2004m. kovo 29d. komiteto posėdis

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis

2004-03-29

1. SVARSTYTA:Seimo pavedimas ar Bankų įstatymo projekto IXP-3130(2) 28 ir 29 str. neprieštarauja LR Konstitucijai.

Svarstant šį projektą komiteto posėdyje dalyvavo A.Sakalas, komiteto nariai – E.Klumbys, V.Popovas, D.Barakauskas, R.Sedlickas, R.Šukys, J.Sabatauskas, J.Bernatonis, J.Razma, K.Kriščiūnas, komiteto patarėjai – L.Zdanavičienė, D.Komparskienė, J.Dirma, D.Latvelienė, komiteto padėjėjos A.Jankauskaitė, B.Kovalenkienė. Kviestieji asmenys – Seimo narys A.Plokšto, BRK vyr. Patarėjas G.Morkūnas, Lietuvos banko valdybos pirmininkas R.Šarkinas, valdybos narys – A.Misevičius, Finansų ministerijos sekretorė L.Adakauskienė, departamento direktorė A.Dziskienė.

NUSPRĘSTA:

Vadovaudamasis LR Seimo statuto 67 str. 3 p. bei atsižvelgdamas į specialistų išdėstytus argumentus preliminariai įvertino, kad Projekto IXP-3130(2) 28 ir 29 straipsnių nuostatos neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatoms.

2. SVARSTYTA:2*-Valstybės tarnybos įstatymo 24, 43 straipsnių ir priedėlio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-2245(2SP)

Svarstant įstatymo projektą komiteto posėdyje dalyvavo projekto autorius Seimo narys A.Sysas.

NUSPRĘSTA:

1.Patobulintas projektas neprieštarauja LR Konstitucijos nuostatoms.

2.Siūlyti pagrindiniam komitetui apsvarstyti šiuo projektu teikiamų pataisų tikslingumą.

3. Jeigu būtų apsispręsta svarstyti šias pataisa, atkreiptinas dėmesys, kad tokie įstatymų pakeitimai turėtų būti priimami kartu su naujai formuojamu valstybės biudžetu, siekiant valstybės išteklių panaudojimo principo ir atsižvelgiant į visuomenės poreikius. Jeigu, priėmus tokius pakeitimus, šiuo metu valstybės tarnautojų gaunami atlyginimai sumažėtų, tai neatitiktų LR Konstitucijoje įtvirtintų teisėtų lūkesčių ir kitų teisės valstybės principų.

Balsavimo rezultatai:Už-7, prieš-1, susilaikė-2

3. SVARSTYTA: Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 4 straipsnio ir Įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2246(2SP)

NUSPRĘSTA:

1.Patobulintas projektas neprieštarauja LR Konstitucijos nuostatoms.

2.Siūlyti pagrindiniam komitetui apsvarstyti šiuo projektu teikiamų pataisų tikslingumą.

3. Jeigu būtų apsispręsta svarstyti šias pataisa, atkreiptinas dėmesys, kad tokie įstatymų pakeitimai turėtų būti priimami kartu su naujai formuojamu valstybės biudžetu, siekiant valstybės išteklių panaudojimo principo ir atsižvelgiant į visuomenės poreikius. Jeigu, priėmus tokius pakeitimus, šiuo metu valstybės tarnautojų gaunami atlyginimai sumažėtų, tai neatitiktų LR Konstitucijoje įtvirtintų teisėtų lūkesčių ir kitų teisės valstybės principų.

Balsavimo rezultatai:Už-7, prieš-1, susilaikė-2

4. SVARSTYTA: ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl testamentų registravimo sistemos sukūrimo ratifikavimo PROJEKTAS IXP-3298 ES.

NUSPRĘSTA:

Bendru susitarimu siūlyti pagrindiniam komitetui pritarti pateiktam įstatymo projektui.

5. SVARSTYTA: Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Armėnijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl asmenų, kurių buvimas neteisėtas, readmisijos ratifikavimo projektas IXP-3251

NUSPRĘSTA:

Bendru sutarimu pritarti pateiktam įstatymo projektui

6. SVARSTYTA: Įstatymo Dėl Europos Patentų išdavimo konvencijos ratifikavimo projektas IXP-3222

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam komitetui pritarti įstatymo projektui, atsižvelgiant į Teisės departamento pastabą.

7. SVARSTYTA: Geležinkelių transporto kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir taikymo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-3268 ES

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą atsižvelgiant į pastabas, kurioms komitetas pritarė.

8. SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 21, 26, 27, 152, 152(1), 152(3), 152(4), 152(5), 152(7), 152(8), 153(1), 153(10), 154, 154(1), 154(2), 224, 225, 246, 259(1), 320 straipsnių pakeitimo, Kodekso papildymo 152(10), 152(11), 152(12), 152(13), 214(23) straipsniais ir 152(2), 152(6), 152(9) straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas IXP-3225

NUSPRĘSTA:

Bendru sutarimu pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui

9. SVARSTYTA: PASIŪLYMAI Baudžiamojo kodekso 233, 235 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektui IXP-3181

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Seimo nariai:

Julius Veselka,

Vydas Baravykas

SIŪLAU:

1Straipsnio .233straipsnio papildymas ir pakeitimas.

Antroje dalyje vietoje žodžių “bet kokiu būdu siekė” įrašyti “sistemiškai siekė”

 

 

Nepritarti

NUSPRĘSTA:

Bendru sutarimu nepritarti pasiūlymui.

10. SVARSTYTA: LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS TEISĖS DEPARTAMENTO IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAPILDYMO KONSTITUCINIU AKTU „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NARYSTĖS EUROPOS SĄJUNGOJE” IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 150 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO IXP – 3149(2)

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTO IŠVADA

Alternatyvių projektų Teisės departamente negauta.

Vertinant projektą juridinės technikos reikalavimų požiūriu ir pagal jo santykį su galiojančiais įstatymais bei Europos Sąjungos teisės aktais galima pateikti kai kurių pastabų ir pasiūlymų: (nepakankamai atspindi sąveikos esmę ir, ko neturi sąvoka apimtis…

1. Manome, kad Konstitucinio akto projekto 1 dalies formulavimas yra per daug painus, kadangi frazėje “<…> numatytose srityse ir tiek, kad kartu su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis bendrai vykdytų narystės įsipareigojimus <…>” (pabr. mūsų) žodis “tiek” siejasi su žodžiais “kad vykdytų”, nors iš tiesų žodis “tiek” turėtų atspindėti apribojimą srities atžvilgiu (t.y. LR patiki kompetenciją tam tikroje srityje ir tam tikra tos srities apimtimi, kadangi Europos Sąjungos grindžiančios sutartys būtent tai ir numato: sritis ir tai, kiek iš tos srities kompetencijos patikima (srities apimtis)). Dėl minėtų priežasčių, siūlytume 1 dalį išdėstyti taip: “1. Lietuvos Respublika, būdama Europos Sąjungos valstybe nare, dalijasi ar patiki Europos Sąjungai valstybės institucijų kompetenciją srityse ir apimtimi, apibrėžta sutartyse, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga tam, kad kartu su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis bendrai vykdytų įsipareigojimus šiose srityse, taip pat naudotųsi narystės teisėmis”.

2. Konstitucinio akto projekto 3 dalies 3 sakinyje rašyti ne “Seimo Europos reikalų komitetas ir Užsienio reikalų komitetas <…>, o “Seimo Europos reikalų komitetas ar Užsienio reikalų komitetas", kadangi komitetai teiks nuomones pagal jų kompetencijos sritis, t.y. Europos reikalų komitetas turėtų pasisakyti dėl I ir III ramsčio ES teisės aktų projektų, o Užsienio reikalų – dėl II-ojo ramsčio ES teisės aktų projektų.

 

 

 

 

 

Nepritarti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepritarti

 

NUSPRĘSTA:

Nepritarti SEIMO KANCELIARIJOS TEISĖS DEPARTAMENTO IŠVADOMS.

 

11. SVARSTYTA: Dėl Teisės ir teisėtvarkos komiteto nario delegavimo į darbo grupę (sudarytą š.m. kovo 24 d. Komiteto diskusijoje) problemoms, susijusioms su religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veikla, spręsti.

NUSPRĘSTA:

Deleguoti Teisės ir teisėtvarkos komiteto narį E.Klumbį į darbo grupę problemoms, susijusioms su religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veikla, spręsti.

 

 

 

 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto padėjėja

Birutė Kovalenkienė,

2396794
Naujausi pakeitimai - 2004 03 29.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas