Lietuvos Respublikos Seimas

2004m. kovo 22d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

2004-03-22

SVARSTYTA: Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 193(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP- 3249.

NUSPRĘSTA:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 306 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3250.

NUSRĘSTA:

Pritarti pateiktam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 23 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP- 3256.

NUSPRĘSTA:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pakeitimo ir papildymo, Valstybės pagalbos ūkio subjektams kontrolės įstatymo pripažinimo netekusiu galios ir Civilinio proceso kodekso 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP- 3235 ES.

NUSPRĘSTA:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Lietuvos Respublikos Seimo laikinųjų tyrimo komisijų įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP- 3180

NUSPRĘSTA

Grąžinti įstatymo projektą iniciatoriui tobulinti.

SVARSTYTA: Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 235 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP- 3181.

NUSPRĘSTA:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo 60 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP- 2732.

NUSPRĘSTA:

Teisės ir teisėtvarkos komitetas, vadovaudamasis LR Seimo statuto 67 str. 3 p. bei atsižvelgdamas į LR Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas bei specialistų išdėstytus argumentus preliminariai įvertino, kad projektu reiškiama idėja iš esmės gera, bet pasirinktas jos sprendimo būdas, t y. Aukštojo mokslo įstatymo 60 straipsnio papildymo įstatymo projekto IXP-2732 nuostatos prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 2 dalies ir 41 straipsnio 3 dalies nuostatoms.

SVARSTYTA: PASIŪLYMAI Politinių partijų ir politinių organizacijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1704(3).

 

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Seimo narys

J.Veselka

Siūlau:

1.Penkto straipsnio trečios dalies pirmame sakinyje vietoje žodžių “ne mažiau kaip vieną tūkstantį steigėjų” įrašyti žodžius “ne mažiau. kaip 400 steigėjų”.

 

2. Aštuntame straipsnyje išbraukti visą aštuntą dalį. T.y. išbraukti : Politinės partijos, ketinančios dalyvauti rinkimuose, ne vėliau kaip prieš 65 dienas iki pirmųjų tais metais vyksiančių rinkimų,privalo pateikti Teisingumo ministerijai savo narių sąrašus. Juose turi būti nurodyta politinės partijos nario vardas, pavardė gimimo data gyvenamosios vietos adresas. Šie duomenys turi būti patvirtinti politinės partijos vadovo parašu. Teisingumo ministerijai pateikiama ir šių sąrašų kompiuterinė laikmena. Teisingumo ministerija praneša Vyriausiajai rinkimų komisijai apie politinės partijos narių skaičiaus atitikimą šio Įstatymo reikalavimams.”

 

1. Nepritarti, nes Komitetas apsisprendė (pritardamas J.Razmos pasiūlymui dėl “1000” steigėjų skaičiaus), o be to, šiam apsisprendimui pritarė ir Seimas svarstymo metu.

2. Nepritarti.

Komitetas apsisprendė dėl šios nuostatos reikalingumo įstatyme.

TEISĖS DEPARTAMENTO IŠVADA

Alternatyvių projektų Teisės departamente negauta.

Vertinant projektą juridinės technikos reikalavimų požiūriu ir jo santykį su galiojančiais įstatymais, galima pateikti šias pastabas bei pasiūlymus:

1. Atkreiptinas dėmesys, kad naujos redakcijos įstatymo 5 straipsnis, įtvirtinantis steigėjo teisę Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį atstovauti jį politinės partijos steigiamajame suvažiavime (susirinkime, konferencijoje) gali prieštarauti Civilinio kodekso 2.132 straipsnio 1 dalies nuostatai, pagal kurią draudžiama per atstovus sudaryti sandorius, kurie dėl savo pobūdžio gali būti asmenų sudaromi tiktai asmeniškai.

2. Diskutuotina naujos redakcijos įstatymo 8 straipsnio 8 dalies, siejamos su pakeitimo įstatymo projekto 2 straipsnio 4 dalimi, įgyvendinimo galimybė termino atžvilgiu.

 

 

 

 

 

 

1. Nepritarti.

Komitetas jau 2004-03-08 d. posėdyje apsisprendė tuo klausimu ir Seimas tam pritarė svarstymo metu.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pritarti. Siūloma formuluotė:

“8. Politinės partijos, ketinančios dalyvauti rinkimuose, ne vėliau kaip prieš 65 dienas iki pirmųjų tais metais vyksiančių rinkimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka privalo pateikti Teisingumo ministerijai savo narių sąrašus. Tuo atveju, kai pirmuosiuose rinkimuose partija neketina dalyvauti, minėtus sąrašus ji gali pateikti ne vėliau kaip prieš 65 dienas iki kitų tais metais vyksiančių rinkimų, kuriuose partija ketina dalyvauti. Juose turi būti nurodyta politinės partijos nario vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas. Šie duomenys turi būti patvirtinti politinės partijos vadovo parašu. Teisingumo ministerijai pateikiama ir šių sąrašų kompiuterinė laikmena. Teisingumo ministerija praneša Vyriausiajai rinkimų komisijai apie politinės partijos narių skaičiaus atitikimą šio Įstatymo reikalavimams.”

Seimo narys

J.Razma

Siūlau 16 straipsnyje po žodžio "visoms" įrašyti žodį "rinkimuose dalyvaujančioms."

Pritarti

 

 

SVARSTYTA: Lietuvos Respublikos Konstitucijos 57 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP- 3305.

NUSPRĘSTA:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: 2004 m. kovo 5d. LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOS TARYBOS 1990 M. RUGSĖJO 27 D. NUTARIMO NR. I-619 “DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ GARANTIJŲ ĮSTATYMO TAIKYMO” 1 PUNKTO, TAIP PAT DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1996 M. LIEPOS 5 D. NUTARIMU NR. 808 “DĖL SOCIALINĖS PAŠALPOS SKYRYMO IR MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO"”PATVIRTINTŲ SOCIALINĖS PAŠALPOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATŲ 6.1.1 OUNKTO (1996 M. LAPKRIČIO 6 D. REDAKCIJA), 6.1.5 PUNKTO (1996 M. LAPKRIČIO 6 D. REDAKCIJA), 9 PUNKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. BALANDŽIO 17 D. NUTARIMU NR. 44 “DĖL SOCIALINĖS PAŠALPOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO” PATVIRTINTŲ SOCIALINĖS PAŠALPOS SKYRYMO IR MOKĖJIMO NUOSTATŲ 5.1.1 PUNKTO (2000 M. BALANDŽIO 17 D. IR 2000M. LIEPOS 14 D. REDAKCIJOS), 5.1.8 PUNKTO (2000 M. BALANDŽIO 17 D. IR 2000M. LIEPOS 14 D. REDAKCIJOS), 5.4, 5.5.2, 9 PUNKTŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI IR LIETUVOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ GARANTIJŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO (1994 M. LAPKRIČIO 3 D. REDAKCIJA) 1 DALIAI.

NUSPRĘSTA:

Vadovaujantis Seimo Statuto 181(2) straipsniu, kreiptis į Seimo valdybą, kad pasiūlytų Vyriausybei parengti įstatymo pakeitimo projektą dėl 2004 m. kovo 5 d. Konstitucinio nutarimo įgyvendinimo.

SVARSTYTA: Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos ataskaita.

NUSPRĘSTA:

Ataskaitos svarstymą atidėti iki 2004m. kovo 29d. komiteto posėdžio

 

 

 

 

 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto padėjėja

Aidena Jankauskaitė,

2396795
Naujausi pakeitimai - 2004 03 23.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas