Lietuvos Respublikos Seimas

D. Veličkos komandiruotės į Latvijos Respubliką 2004 m. vasario 5 - 6 d. ataskaita apie Baltijos Asamblėjos Biudžeto ir kontrolės komiteto posėdį

Posėdžio dalyviai:

1. Uldis Mārtiņš Klauss, komiteto pirmininkas, Latvija

2. Margi Ein, komiteto pirmininko pavaduotoja, Estija

3. Domininkas Velička, komiteto pirmininko pavaduotojas, Lietuva

4. Jevgenija Stalidzāne, komiteto narė, Latvija

5. Baiba Moļņika, Baltijos Asamblėjos Sekretoriato vadovė

6. Dina Tihonova, Latvijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

7. Ene Rõngelep, Estijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

8. Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

9. Marika Laizāne–Jurkāne, BA Sekretoriato projektų vadovė

10. Vija Breča, Baltijos Asamblėjos buhalterė

11. Sintija Strikauska, vertėja

Posėdžio darbotvarkė:

1. Atidarymas.

2. Baltijos Asamblėjos 2003 m. biudžeto įgyvendinimo ataskaita.

3. Baltijos Asamblėjos 2005 m. biudžeto planuojami rodikliai.

4. 2004 m. veiklos planavimas.

5. Įvairūs kiti klausimai.

1. Atidarymas

U. M. Klauss atidarė BA Biudžeto ir kontrolės komiteto posėdį. Jis supažindino komiteto narius su posėdžio darbotvarke. Posėdžio dalyviai darbotvarkę patvirtino.

2. Baltijos Asamblėjos 2003 m. biudžeto įgyvendinimo ataskaita

U. M. Klauss pristatė BA 2003 m. biudžeto įgyvendinimo ataskaitą. Jis pažymėjo, kad pagal šią ataskaitą valstybės narės pervedė reikalingą lėšų sumą į BA biudžetą. Jis taip pat pažymėjo, kad BA renginiams organizuoti lėšų išleista neviršijant 2003 m. biudžeto.

U. M. Klauss nurodė, kad pakeitus darbo planą ir taip sutaupius, Baltijos Asamblėjos biudžete yra 10 169 eurų perteklius.

Komiteto nariai nusprendė apie sutaupytas lėšas informuoti Baltijos Asamblėjos Prezidiumą ir rekomendavo aptarti galimybę užtikrinti gyvybės draudimą BA Sekretoriato Rygoje darbuotojams.

Komiteto sprendimai:

· patvirtinti BA 2003 m. biudžeto įgyvendinimo ataskaitą ir ją perduoti BA sesijai tvirtinti;

· informuoti Baltijos Asamblėjos Prezidiumą, kad nuo 2004 m. pradžios Baltijos Asamblėjos biudžete yra 10 169 eurų perteklius, kadangi 2003 m. išlaidos buvo mažesnės nei tikėtasi;

· rekomenduoti Baltijos Asamblėjos Prezidiumui aptarti galimybę užtikrinti sveikatos draudimą BA Sekretoriato Rygoje darbuotojams.

3. Baltijos Asamblėjos 2005 m. biudžeto planuojami rodikliai

Komiteto nariai susipažino su dviem alternatyviomis BA 2005 m. biudžeto planuojamų rodiklių redakcijomis.

D. Velička pažymėjo, kad BA 2005 m. biudžeto padidinimas daugiau nei 8%, lyginant su ankstesniu biudžetu, yra per didelis, taip pat ir išlaidų BA sesijai padidinimas iki 40% yra per didelis. Tokį žymų BA biudžeto padidėjimą 2005 m. būtų galima planuoti tik turint tam svarių priežasčių.

M. Ein informavo komiteto narius, kad BA sesijos neįmanoma surengti Estijos Parlamento rūmuose, nes nėra patalpų komitetų posėdžiams. Todėl planuojama BA sesiją ir Baltijos Tarybos susitikimą rengti ne Parlamento pastate. O tai reiškia, kad gali susidaryti didesnės BA sesijos organizavimo išlaidos.

E. Rõngelep informavo, kad tikslios išlaidos BA sesijai bus apskaičiuotos iki Prezidiumo posėdžio Briuselyje (kovo 20 d.).

J. Stalidzāne pažymėjo, kad reikėtų bent vieną dieną praleisti Parlamento – įstatymų leidybos institucijos – rūmuose. Ji pasiūlė pirmą sesijos dieną surengti Parlamente.

Komiteto sprendimai:

· patvirtinti Baltijos Asamblėjos 2005 m. biudžeto padidinimą ne daugiau kaip 5%, lyginant su ankstesnių metų biudžetu;

· pavesti Baltijos Asamblėjos Sekretoriatui surinkti pasiūlymus ir planuojamų rodiklių pagrindu parengti Baltijos Asamblėjos 2005 m. biudžeto projektą, kuris būtų teikiamas Baltijos Asamblėjos Prezidiumui.

4. 2004 m. veiklos planavimas

U. M. Klauss informavo, kad pagal BA 2004 m. darbo planą kitas komiteto posėdis vyks rugsėjo 23-24 d. Vilniuje.

B. Moļņika paaiškino, kad esant reikalui, papildomas Biudžeto ir kontrolės komiteto posėdis bus surengtas per BA teminę konferenciją (birželio 17-19 d. Liepojoje).

Komiteto sprendimas:

· esant reikalui, papildomą Biudžeto ir kontrolės komiteto posėdį surengti birželio 17–19 d. Liepojoje per Baltijos Asamblėjos teminę konferenciją.

Tvirtino:

D. Velička, Baltijos Asamblėjos Biudžeto ir kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas

Parengė:

R. Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė
Naujausi pakeitimai - 2004 03 22.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas