Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2004 m. kovo 17 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

 1.SVARSTYTA:

           Mokesčių administravimo įstatymo  projektas IXP- IXP-3196.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

I. Iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui jį patobulinti atsižvelgiant į Komiteto apsvarstytas  gautas pastabas ir pasiūlymus, kuriems Komitetas pritarė, ir šiuos  Komiteto pasiūlymus:

 

1. Atsižvelgiant į tai, kad apmokestinimo principai paprastai visų pirma suprantami kaip principai pagal kuriuos nustatoma tam tikra mokesčių našta, o projekte (6-9 straipsniai ) išdėstyti apmokestinimo principai iš esmės tai yra reikalavimai  mokesčių įstatymų   turiniui ir jų taikymui (o Mokesčių administravimo įstatymas irgi  priskiriamas  mokesčio  įstatymams), taip pat į tai, kad ir projekto aiškinamajame rašte nurodoma, kad vienas iš projekto tikslų yra “apibrėžti pagrindinius apmokestinimo tvarkos teisinio reglamentavimo principus, taikomus visiems mokesčių teisės aktams”:

1.1. patikslinti 6 straipsnį, jo pavadinime po žodžio “apmokestinimo” ir tekste po pirmo žodžio “apmokestinimo” įterpiant žodžius “teisinio reglamentavimo“ ir jį išdėstyti taip:

“6 straipsnis. Apmokestinimo  teisinio reglamentavimo  principai

Apmokestinimo teisinio reglamentavimo  pagrindiniai principai yra šie: mokesčių mokėtojų lygybės, teisingumo ir visuotinio privalomumo, apmokestinimo aiškumo, turinio viršenybės prieš formą.”

 

1.2. perkelti 3 straipsnio 5 dalį į 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

“9 straipsnis. Apmokestinimo aiškumo principas

1. Mokestinės prievolės turinys, jos atsiradimo, vykdymo ir pasibaigimo tvarka ir pagrindai Lietuvos Respublikos mokesčių teisės aktuose turi būti aiškiai apibrėžti.

2.  Visi Lietuvos Respublikos mokesčių teisės aktų prieštaravimai aiškinami mokesčių mokėtojo naudai

 

2. Patikslinti 111 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

“111 straipsnis. Nepagrįstai priverstinai išieškotų sumų grąžinimas

Paaiškėjus, kad mokesčių administratorius nepagrįstai išieškojo mokestį ar su juo susijusias sumas, jos grąžinamos šio įstatymo 87 straipsnyje nustatyta tvarka nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 5 dienųas nuo atitinkamo mokesčių mokėtojo pareiškimo pateikimo dienos. Nepagrįstai išieškotų sumų negrąžinus laiku, mokesčių mokėtojo naudai minėtojo straipsnio nustatyta tvarka yra skaičiuojamos palūkanos, jeigu atskiro mokesčio įstatymas to mokesčio atžvilgiu nenustato ko kita.”

 

3. Išbraukti 141 straipsnio 3 dalį  (ji jau išdėstyta 100 straipsnio 2 dalyje).

 

II.Komiteto paskirtas pranešėjas: Jonas Budrevičius.

 

 

2.SVARSTYTA:

Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo papildymo 3(1) straipsniu įstatymo projektas IXP-3275.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):        

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo  projektui, atsižvelgiant į Teises departamento išvadas.

2.      Komiteto paskirtas pranešėjas: Pranas Vilkas.

 

 

3.SVARSTYTA:

              Seimo nutarimo "Dėl draudimo statyti hidroelektrinę ant Nemuno"projektas IXP-3176.

 

NUSPRĘSTA:        

1.      Nutarimo projektui nepritarti (“už” balsavo 8, “prieš” – 2 komiteto nariai).

2.       Komiteto paskirtas pranešėjas: Rimas Valčiukas.

 

 

4.SVARSTYTA:

             Vandens įstatymo 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektasIXP-3214(2)..

 

NUSPRĘSTA:        

          1. Pasiūlyti pagrindiniam komitetuiįstatymo projektui pritarti, atsižvelgiant į Teisės departamento pastabas. (“už” balsavo 6, “prieš” – 2, “susilaikė” -3 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Rimas Valčiukas.

 

 

5.SVARSTYTA:

“Dėl Lietuvos pramonininkų konfederacijos 2004-02-10 rašto Nr.156 “Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų Nr.03-76 ir Nr. 03-77 elektros energijos kainų ir tarifų taikymo tvarkos 2004 metams”.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):        

          1. Klausimo svarstyme daryti pertrauką.

 

 

 

6.SVARSTYTA:

             PasirengimasĮstatymo dėl Tarptautinės muitinės procedūrų supaprastinimo ir suderinimo konvencijos pakeitimo protokolo ir jo I bei II priedėlių ratifikavimo projekto IXP-3313ES svarstymui.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):        

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, V.Martišauską, komiteto patarėją D.Šimkų ir komiteto padėjėją R.Duburaitę.

 

 

7.SVARSTYTA:

             PasirengimasĮstatymo dėl susitarimo dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje ratifikavimo projekto IXP-3314 ES svarstymui.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):        

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, V.Martišauską, komiteto patarėją D.Šimkų ir komiteto padėjėją R.Duburaitę.

 

8.SVARSTYTA:

             PasirengimasAdministracinių teisės pažeidimų kodekso 172(2), 224, 259(1)  straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 172(27) straipsniu įstatymo projekto IXP-3302ES svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:        

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, A.Vazbį ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

 

9.SVARSTYTA:

         Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2004-03-22) darbotvarkė.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

            Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2004-03-22) darbotvarkę.  

 

 

 

Taip pat vyko Konkurencijos įstatymo pakeitimo ir papildymo, Valstybės pagalbos ūkio subjektams kontrolės įstatymo pripažinimo netekusiu galios ir Civilinio proceso kodekso 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-32353ES klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2004 03 18.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas