Lietuvos Respublikos Seimas

2004m. kovo 15d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETO POSĖDIS

2004-03-15

 

1. SVARSTYTA: Seimo nutarimo "Dėl pritarimo skirti Kęstutį Jucį Lietuvos apeliacinio teismo teisėju" projektas IXP-3293.

NUSPRĆSTA:

Pritarti Seimo nutarimo "Dėl pritarimo skirti Kęstutį Jucį Lietuvos apeliacinio teismo teisėju" projektui IXP-3293.

2. SVARSTYTA: Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo įstatymo 1, 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimo ir papildymo Įstatymo projektas IXP- 2984.

NUSPRĆSTA:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

3. SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 224 ir 259(1) straipsnių papildymo bei Kodekso papildymo 43(10) straipsniu įstatymo projektas IXP- 3131.

NUSPRĆSTA:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

4. SVARSTYTA: Įstatymo dėl Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvencijos ir jos priedų ratifikavimo projektas IXP- 3248.

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam komitetui pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Teisės departamento pastabą.

5. SVARSTYTA: Civilinio kodekso papildymo 2.38(1) straipsniu įstatymo projektas IXP- 1522.

NUSPRĘSTA:

Įstatymo projektą atmesti.

Projektu siūloma Civilinio kodekso 2.381 straipsnio 1 dalis yra perteklinė., nes visuomeninė organizacija įgyja juridinio asmens teises bendrais pagrindais.

Civilinis kodeksas juridiniais asmenimis pripažįsta tik tuos asmenų susivienijimus, kuriems būdingi jo 2.33 straipsnio 1 dalyje išvardyti svarbiausieji juridinio asmens požymiai, nulemiantys juridinio asmens gebėjimą veikti savo vardu: organizacinis vieningumas, civilinis teisnumas ir veiksnumas, civilinis procesinis teisnumas ir veiksnumas. Kad asmenų susivienijimas būtų laikomas juridiniu asmeniu, jis privalo turėti visus svarbiausius juridinio asmens požymius. Tačiau visuomeninės organizacijos struktūrinis padalinys, turėdamas visus tuos požymius, nebebūtų juridinio asmens struktūros dalis. Jis galėtų tapti savarankišku juridiniu asmeniu. Šiuo požiūriu Kodekso papildymas 2.381 straipsnio 2 dalimi paneigtų tiek juridinio asmens, tiek jo struktūrinio padalinio esmę.

Projekto autorių keliama visuomeninių organizacijų padalinių problema yra išspręsta priėmus Asociacijų įstatymą (Žin. 2004 Nr.25-745) – įsigaliojus šiam įstatymui visuomeninių organizacijų padaliniai ,turėję juridinio asmens teises, laikomi juridiniais asmenimis, kurių teisinė forma – asociacija.

6. SVARSTYTA: Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos" PROJEKTAS IXP-3300.

NUSPRĆSTA:

1. Iš esmės pritarti Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos" PROJEKTUI IXP-3300.

2. Siūlyti Seimui Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo pakeitimo įstatymą svarstyti balandžio mėnesį.

3. Papildomai įtraukti į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VIII (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMĄ šiuos įstatymų projektus:

Eil.Nr.

Projekto registracijos Nr.

LR Seime

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Svarstymo laikas (mėnuo)

nereg.

Rinkimų įstatymų pakeitimų ĮSTATYMAI

J.Sabatauskas

Balandis-birţelis

nereg.

Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio ir įstatymo priedėlio pakeitimo ĮSTATYMAS

E.Šablinskas

Balandis-birţelis

IXP-931

Civilinio kodekso 3.192, 3.193, 3.194, 3.195, 3.196 ir 3.199 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMAS

J.Sabatauskas

Birţelis

IXP-3316

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 313 ir 314 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMAS

A.Sakalas

Balandis-birţelis

 

SVARSTYTA: Dėl Teisės ir teisėtvarkos komiteto kreipimosi į Seimą dėl Advokatūros įstatymo projekto IXP-2224 priėmimo metu padarytų Seimo statuto pažeidimų.

Advokatūros įstatymo projekto IXP-2224 priėmimo metu 2004 m. kovo 12 d. Seimo posėdyje buvo svarstomas R.Šukio 2004-03-11 pasiūlymas Advokatūros įstatymo projektui IXP-2224(3SP). Šiame pasiūlyme suformuluoti du siūlymai: pirmuoju siūloma pakeisti projekto 7 straipsnį - pakeisti šio straipsnio 1 dalies 3 punktą, papildyti 1 dalį 6 punktu, papildyti straipsnį 2 dalimi, antruoju - pakeisti ir 15 straipsnio 1 dalį.

Advokatūros įstatymo projekto 7 straipsnis buvo keičiamas ir anksčiau -

Teisės ir teisėtvarkos komitetas komiteto posėdyje pritarė A.Sakalo 2004-02-02 pasiūlymui dėl 7 straipsnio, svarstymo Seimo plenariniame posėdyje metu taip pat buvo pritarta šiam pasiūlymui. Pasiūlymo esmė – keisti tapimo advokatu tvarką 7 straipsnio 3 punkte numatant tris tapimo advokatu alternatyvas:

1) turint ne mažesnį kaip dvejų metų teisinio darbo stažą ir išlaikius advokato kvalifikacinį egzaminą;

2) atlikus ne trumpesnć kaip dvejų metų advokato padėjėjo praktiką ir išlaikius advokato kvalifikacinį egzaminą;

3) turint ne mažesnį kaip penkerių metų teisinio darbo stažą.

Kaip matyti, pirmais dviem atvejais, asmenys norintys tapti advokatais, privalėtų laikyti kvalifikacinį egzaminą, o trečiuoju – egzamino laikyti nereikėtų. Kiti projekto straipsniai detalizuoja egzamino laikymą.

R.Šukio 2004-03-11 pasiūlymu siūloma grįžti prie ankstesnės projekto redakcijos, buvusios iki svarstymo plenariniame posėdyje ( iki pritarimo A.Sakalo 2004-02-02 pasiūlymui), t.y. siūloma, 7 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyti 2 tapimo advokatu būdus:

1) turint nemažesnį kaip penkerių metų teisinio darbo stažą

2) atlikus ne trumpesnę kaip dvejų metų advokato padėjėjo praktiką,

6 naujame punkte nustatant abiem atvejais privalomŕ kvalifikacinio egzamino laikymŕ.

Kadangi pasiūlymas dėl 7 straipsnio pakeitimo yra vientisas, jis turėjo būti svarstomas visas, o ne atskiromis dalimis. Tačiau projekto priėmimo metu svarstant šį pasiūlymą 7 straipnio papildymui 6 punktu, kaip išreiškiančiam pasiūlymo esmę ir grąžinančiam ankstesnę straipsnio redakciją, nebuvo pritarta (nebuvo 29 Seimo narių palaikymo), bet buvo pritarta 1 dalies 3 punkto pakeitimui (kaip tikslesnei formuluotei). Tačiau taip pakeitus 7 straipsnio 1 dalies 3 punktą egzamino nereikėtų laikyti nei turint 5 metų teisinio darbo stažą, nei atlikus advokato padėjėjo praktiką - o kituose projekto straipsniuose nuostatos dėl egzaminų laikymo išlieka: 4 straipsnis – Advokatų kvalifikacinis egzaminas; 15 str. – Advokatų kvalifikacinio egzamino komisija; 36 str. 1 d. 2 p. - padėjėjo išbraukimas iš advokatų padėjėjų sąrašo, jei jis per vienerius metus nuo praktikos pabaigos neatvyko laikyti kvalifikacinio egzamino; 60 str. 2 d. 3 p. – advokatų tarybos funkcija skirti narius į advokatų kvalifikacinio egzamino komisiją.

Atsižvelgiant į tai ir remiantis Seimo statuto 160 straipsniu, siūlome sulaikyti įstatymo pasirašymą, ir tam, kad įstatymo nuostatos būtų suderintos tarpusavyje, pagal 160 straipsnio 5 dalį pakartotinai svarstyti R.Šukio pasiūlymą dėl projekto 7 straipsnio pakeitimo.

 

 

 

 

 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto padėjėja,

Aidena Jankauskaitė,

2396795

e-paštas:aidena.jankauskaite@lrs.lt

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 15.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas