Lietuvos Respublikos Seimas

J.Čekuolio komandiruotės į Prancūzijos Respubliką 2004 02 29 - 03 04 d. ataskaita

Š.m. kovo 1 d. LR Seimo Valdybos sprendimu buvau komandiruotas dalyvauti Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos (toliau ETPA) Biuro posėdyje Paryžiuje. Šioje ataskaitoje pateikiu informaciją apie svarstytus klausimus ir priimtus sprendimus.

ETPA Biuras – aukščiausia sprendimus einamaisiais Europos Tarybos klausimais priimanti institucija.

ETPA Biuras išklausė Asamblėjos prezidento, Europos Tarybos generalinio sekretoriaus informacijas apie aktualius Europos Tarybos klausimus bei organizacijos veiklą.

Biuras svarstė artėjančios ETPA balandžio mėnesio sesijos darbotvarkę. Nutarta įtraukti į darbotvarkę diskusijas ir rezoliucijų projektus klausimais, kurie yra aktualūs mūsų kaimyninei valstybei Baltarusijai: “Dingusių be žinios politikų situacija Baltarusijoje”, “Spaudos laisvės padėtis Baltarusijoje”. Taip pat bus svarstomas Monako narystės EuroposTaryboje prašymas, Jungtinių Tautų vaidmens pasaulyje stiprinimas, euro valiutos įtaka Europos vystymuisi, eutanazijos problemos, moterų vaidmens Europos politikoje stiprinimas, kiti klausimai. Į sesiją pakviesti svečiai daryti pranešimus ir atsakyti į parlamanetarų klausimus: Olandijos ministras pirmininkas, Kroatijos ministras pirmininkas, laukiama atvykstant Jungtinių Tautų Organizacijos generalinio sekretoriaus, Kazachstano Senato pirmininko. Jeigu K.Ananas atvykti negalėtų, vietoje jo ketinama pakviesti Azerbaidžano prezidentą I.Alijevą.

Pagal susiklosčiusią tradiciją ETPA Biuras nutarė pakviesti svečiais du Baltarusijos parlamento narius stebėti sesijos darbą. Biuras primygtinai pareikalavo Baltarusijos parlamento vadovybės, kad vienas iš dviejų narių turi atstovauti opoziciją (šiuo atveju turima galvoje “Respublikos” grupė).

Latvijos švietimo reforma. Rusijos delegacija, naudodamasi ET Statute numatytomis teisėmis pareikalavo Latvijai atnaujinti monitoringo procedūrą, teigdama, jog Latvijoje yra diskriminuojamos tautinių mažumų teisės. Biuras nutarė kreiptis į monitoringo komitetą su prašymu paskirti du komiteto narius, kurie išnagrinėtų Rusijos reikalavimą ir pateiktų rekomendacines išvadas. Galutinį sprendimą dėl monitoringo procedūros atnaujinimo turės priimti ETPA Biuras. Po dviejų dienų vykusiame ETPA Monitoringo komiteto posėdyje paskirti šie parlamentarai: E.Jurgens (Olandija) ir K.Sasi (Suomija).

Š.m. kovo 2 d. LR Seimo Valdybos sprendimu buvau komandiruotas dalyvauti Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos (toliau ETPA) Nuolatinio komiteto posėdyje Paryžiuje. Šioje ataskaitoje pateikiu informaciją apie svarstytus klausimus ir priimtus sprendimus.

ETPA Nuolatinis komitetas – tai mini Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos sesija, jame priimti sprendimai turi vienodą galią kaip ir sesijoje priimti sprendimai.

ETPA Nuolatinis komitetas išklausė Asamblėjos prezidento, Europos Tarybos generalinio sekretoriaus informacijas apie aktualius Europos Tarybos klausimus bei organizacijos veiklą.

Nuolatinis Komitetas nagrinėjo naujai pateiktas parlamentarų paraiškas – rezoliucijų projektus. Mano pasiūlymu du klausimai buvo priimti nagrinėjimui su pranešimo formulavimu, t.y. jiems suteiktas didesnis oficialus statusas – dėl M.Chodorkovskio bylos tyrimo atitikimo Europos žmogaus teisių konvencijoms bei dėl tarptautinio Franko totalitarinio režimo Ispanijoje pasmerkimo.

Sveikinimo kalbą sakė Jean-Louis Debre, Prancūzijos Nacionalinės asamblėjos prezidentas.

Posėdžio metu svarstytos ir priimtos šios rezoliucijos bei rekomendacijos valstybėms: “Bioterorizmo pavojus žmonių sveikatai”, “Emigrantų iš Europos valstybių ryšių su kilmės šalimi stiprinimo būtinybė”, “Afrikos kultūros objektų apsauga Europoje”, “Gamtosaugos ir ekonomikos plėtros santykis”, “Tautinės piliečių teisės ir lygių vyrų – moterų galimybių problema”, kiti klausimai.

Š.m. kovo 3 d. LR Seimo Valdybos sprendimu buvau komandiruotas dalyvauti Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos (toliau ETPA) Monitoringo komiteto posėdyje Paryžiuje.

ETPA Monitoringo komiteto užduotis – stebėti, kaip valstybės – Europos Tarybos narės – laikosi prisiimtų įsipareigojimų Europos Tarybai. Komiteto posėdžiai vyksta už uždarų durų, todėl šioje ataskaitoje tik pateikiu informaciją apie svarstytus klausimus ir priimtus sprendimus.

1. Švietimo reforma Latvijoje. Daugiausiai dėmesio komiteto posėdyje buvo skirta Rusijos delegacijos statutiniam reikalavimui atnaujinti Latvijoje monitoringo procedūrą, neva Latvijoje vykstanti švietimo reforma diskriminuoja tautinių mažumų teises. Specialiai dėl šio klausimo svarstymo komiteto posėdyje dalyvavo ir ETPA prezidentas P.Shieder. Jis nurodė, kad pagal ETPA reglamentą galutinį sprendimą dėl monitoringo atnaujinimo priims ETPA Biuras, tačiau Biurui būtų pravartu, jeigu monitoringo komitetas pateiktų savo rekomendacijas. Po ilgų ir aštrių diskusijų komitetas paskyrė du parlamentarus – E.Jurgens (Olandija) ir K.Sasi (Suomija), kurie turės artimiausiu metu apsilankyti Latvijoje, įvertinti situaciją ir pateikti savo išvadas. Faktiškai komiteto posėdis virto diskusija tarp Rusijos ir Latvijos parlamentarų.

2. Turkija. Komiteto pranešėjai pateikė informaciją apie Turkijos įsipareigojimų ET vykdymą. Konstatuota itin ženkli pažanga, faktiškai per pastaruosius trejus metus Turkija žmogaus teisių srityje padarė daugiau teigiamų žingsnių nei per ankstesnius dešimt metų. Buvo konstatuota, kad Turkija parodė savo sugebėjimus vykdyti Europos Tarybos reikalavimus. Vyko balsavimas dėl monitoringo procedūros Turkijai nutraukimo, už šį sprendimą pasisakė visiška dauguma komiteto narių, prieš buvo vienas, du susilaikė. Lietuvos atstovai komitete – J.Čekuolis ir S.Burbienė – pritarė monitoringo procedūros nutraukimui Turkijai. Šis sprendimas iškart sulaukė tarptautinės žiniasklaidos dėmesio, jis įvertintas kaip svarbus žingsnis Turkijai artėjant prie derybų dėl narystės Europos Sąjungoje pradžios.

3. Albanija. Komitetas detaliai apsvarstė ir pritrė rezoliucijos projektui dėl Albanijos įsipareigojimų Europos Tarybai vykdymo. Nutarta tęsti Albanijai monitoringo procedūrą, reikalaujant įvykdyti rezoliucijoje išdėstytus įsipareigojimus.

4. Bosnija – Hercegovina. Išklasyta informacija apie valstybės vystymąsi, pritarta pranešimui apie tai, šis pranešimas bus nusiųstas Bosnijos – Hercegovinos valdžiai jų komentarams ir pastaboms.

5. Serbija – Juodkalnija. Pateikiau informaciją komiteto nariams, kaip monitoringo pranešėjas šiai valstybei, apie vasario viduryje vykusį vizitą į Belgradą ir Podgoricą. Komitetas pritarė pasiūlymui reporteriams – man ir Italijos parlamentarui M.Budin apsilankyti Serbijoje ir Juodkalnijoje su antruoju vizitu š.m. balandžio mėnesio viduryje. Tiksli vizito data ir programa derinama šiuo metu.

Jonas Čekuolis

LR Seimo delegacijos Europos Tarybos

Parlamentinėje Asamblėjoje pirmininkas
Naujausi pakeitimai - 2004 03 15.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   PRANCŪZIJA

LR Seimas