Lietuvos Respublikos Seimas

2004m. kovo 8d. komiteto posėdis

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis 2004 03 08 d.

 

Komitetas, apsvarstęs Akcinės bendrovės Lietuvos telegramų agentūra ELTA naudojamų patalpų ir valstybei priklausančių akcijų pardavimo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą IXP-3238, nusprendė bendru sutarimu pritarti pateiktam įstatymo projektui.

Įstatymo projektą IXP-3252 dėl Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo komiteto nariai nusprendė grąžinti iniciatoriams tobulinti.

Kardomojo kalinimo įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-3194 komiteto nariai bendru sutarimu pritarė.

Balsų dauguma Komitetas pritarė dėl Šiaurės Atlanto sutarties ratifikavimo įstatymo projektui IXP-3287 .

SVARSTYTA: Konstitucijos papildymo Konstituciniu aktu “ Dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungoje” ir Konstitucijos 150 straipsnio papildymo konstitucinio įstatymo projektas IXP-3149.

Po diskusijų nuspręsta pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Vyriausybės pastabas.

SVARSTYTA: Pasiūlymai Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių organizacijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui (IXP-1704(2))

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai

Seimo nariai E.Klumbys,

S.Buškevičius

Siūlome įstatymo projekto 5 straipsnį papildyti 4 punktu:

"4.Politinės partijos pavadinimą ir emblemą (ženklą) draudžiama naudoti be politinės partijos sutikimo. Politinių partijų pavadinimų ir emblemų (ženklų) registrą tvarko Teisingumo ministerija. Valstybinis patentų biuras negali įteisinti pavadinimo ir emblemos (ženklo), kurie atitinka politinių partijų pavadinimus ir emblemas (ženklus).".

Nepritarti

Juridinių asmenų pavadinimo sudarymą ir jo apsaugą reglamentuoja Civilinio kodekso 2.39- 2.42 straipsniai. Visi juridiniai asmenys (tarp jų ir politinės partijos) registruojami Juridinių asmenų registre, Teisingumo ministerija nuo 2004-01-01 politinių partijų neregistruoja. Juridinių asmenų pavadinimai atskirai neregistruojami ir yra saugomi nuo tos dienos, kai Juridinių asmenų registrui pateikiamas prašymas įregistruoti juridinį asmenį (CK 2.39 str. 4 d.).

Dėl emblemų (ženklų) pažymėtina, kad`jeigu ženklas patentuojamas kaip prekės ženklas, jo apsaugą reglamentuoja LR prekių ženklų įstatymas. Atkreiptinas dėmesys, kad emblemų ar ženklų turėjimas politinėms partijoms nėra privalomas. Kilus ginčui, Teisingumo ministerija (jeigu partija bus pateikusi savo ženklų eskizus ar pavyzdžius) galės pateikti informaciją, kuri partija atitinkamą ženklą yra pateikusi ir turi į jį pirmumo teisę.

2. Seimo narė S.Burbienė

Pakeisti projekto 8 str. 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Politinės partijos kasmet iki vasario 1 d. privalo pateikti Teisingumo ministerijai savo narių sąrašus, jei tais metais partija dalyvaus rinkimuose. Juose turi būti nurodyta politinės partijos nario vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas. Šie duomenys turi būti patvirtinti politinės partijos vadovo parašu. Teisingumo ministerijai pateikiama ir šių sąrašų kompiuterinė laikmena. Politinės partijos narių skaičių Teisingumo ministerija praneša juridinių asmenų registrui Vyriausiajai rinkimų komisijai. apie politinės partijos narių skaičiaus atitikimą šio Įstatymo reikalavimams

Pritarti iš dalies

1. Ši dalis formuluotina taip:

“Politinės partijos kasmet iki vasario 1 d.ketinančios dalyvauti rinkimuose, ne vėliau kaip prieš 65 dienas iki pirmųjų tais metais vyksiančių rinkimų, privalo pateikti Teisingumo ministerijai savo narių sąrašus. Juose turi būti nurodyta politinės partijos nario vardas, pavardė, asmens kodasgimimo data, gyvenamosios vietos adresas. Šie duomenys turi būti patvirtinti politinės partijos vadovo parašu. Teisingumo ministerijai pateikiama ir šių sąrašų kompiuterinė laikmena.. Politinės partijos narių skaičių Teisingumo ministerija praneša Vyriausiajai rinkimų komisijai apie politinės partijos narių skaičiaus atitikimą šio Įstatymo reikalavimams juridinių asmenų registrui

2. Ši nuostata neturėtų būti taikoma rinkimams į Europos parlamentą.

3. Atkreiptinas dėmesys, jog rinkimų įstatymuose tokio reikalavimo nėra. Todėl pritarus tokiems siūlymams atitinkamai reikėtų koreguoti rinkimų įstatymų nuostatas.

LR Seimo Teisės departamentas

Alternatyvių projektų Teisės departamente negauta.

Vertinant projektą juridinės technikos požiūriu ir jo santykį su galiojančiais įstatymais, būtų galima pateikti kai kurių pastabų ir pasiūlymų:

1. Atsižvelgiant į tai, kad teisine prasme politinės partijos ir politinės organizacijos yra identiški piliečių susivienijimai, turintys vienodas teises, siūlytume iš keičiamo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies išbraukti žodžius “ir organizacijos”, kaip perteklinius.

2. Atkreiptinas dėmesys, kad naujos redakcijos įstatymo 5 straipsnis, įtvirtinantis steigėjo teisę Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį atstovauti jį politinės partijos steigiamajame suvažiavime (susirinkime, konferencijoje) gali prieštarauti Civilinio kodekso 2.132 straipsnio 1 dalies nuostatai, pagal kurią draudžiama per atstovus sudaryti sandorius, kurie dėl savo pobūdžio gali būti asmenų sudaromi tiktai asmeniškai.

3. Tikslintina naujos redakcijos įstatymo 13 straipsnio formuluotė, po žodžio “partijos” įrašant žodį “valdymo”.

1. Pastabai nepritarti

 

 

 

 

 

 

 

2. Pastabai nepritarti

 

 

 

 

 

 

 

3. Pastabai nepritarti

 

1. Kadangi siūloma taisyti nuostata taikoma kitų valstybių politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms, siūlytina neatsisakyti sąvokos “politinės organizacijos”, nes jos vartojimas užtikrina išsamų nuostatų taikymą.

 

 

 

2. Prieštaravimo CK nebus, kadangi steigimo sandoris nėra asmeninio pobūdžio.

 

 

 

 

 

 

3. Nuostata bus taikoma ne tik valdymo organų atžvilgiu. CK taip pat numato galimybę apskųsti ne tik valdymo organų sprendimus pvz., CK 1.125 str. 4d.

 

SVARSTYTA: Pasiūlymai LIETUVOS RESPUBLIKOS ADVOKATŪROS ĮSTATYMO PROJEKTUI IXP-2224 (3SP)

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Seimo narys J.Sabatauskas

Siūlau išbraukti projekto 20 straipsnio 6 dalį, buvusias 7 – 10 dalis laikyti atitinkamai 6 – 9 dalimis:

“6. Advokato profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo maksimalią įmoką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.”

Pritarti

Seimo nariai:

P.Papovas,

V.Zabiela

1. Siūlau 59 straipsnio 4 dalyje po žodžių “atlieka šio straipsnio 2” išbraukti žodžius “dalyje nustatytas funkcijas, išskyrus 2 dalies 4 punkte nustatytąją taip pat ir kitas šiame Įstatyme visuotiniam advokatų susirinkimui numatytas funkcijas” ir papildyti žodžiais “dalies 3, 5, 6, 7, 8 punktuose visuotiniam advokatų susirinkimui numatytas funkcijas” ir šį straipsnį išdėstyti taip:

59 straipsnis. Visuotinis advokatų susirinkimas

1. Visuotinis advokatų susirinkimas yra aukščiausias Lietuvos advokatūros organas.

2. Visuotinis advokatų susirinkimas:

1) nustato advokatų tarybos bei revizijos komisijos narių skaičių;

2) renka advokatų tarybos narius ir tarybos pirmininką, revizijos komisiją, tris Advokatų garbės teismo narius ir juos atšaukia Lietuvos advokatūros įstatuose nustatyta tvarka;

3) tvirtina metinę advokatų tarybos veiklos apyskaitą ir sąmatą;

4) priima ir keičia Lietuvos advokatūros įstatus, Advokatų profesinės etikos kodeksą, kurį teisingumo ministras skelbia „Valstybės žiniose“. Teisingumo ministras gali atsisakyti skelbti Advokatų profesinės etikos kodeksą, jeigu jis prieštarauja šiam Įstatymui ar kitiems teisės aktams. Teisingumo ministro atsisakymas skelbti Advokatų profesinės etikos kodeksą gali būti skundžiamas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka;

5) advokatų tarybos teikimu tvirtina advokatų įmokų Lietuvos advokatūrai dydį;

6) tvirtina Advokatų drausmės bylų nagrinėjimo tvarką;

7) priima sprendimus steigti, pertvarkyti, reorganizuoti, likviduoti viešąsias įstaigas, kurios teikia valstybės garantuojamą teisinę pagalbŕ;

8) sprendžia kitus Lietuvos advokatūros įstatuose numatytus klausimus.

3. Visuotinis advokatų susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų advokatų, įrašytų į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą.

4. Lietuvos advokatūros įstatuose gali būti nustatyta, kad vietoj visuotinio advokatų susirinkimo šaukiamas advokatų įgaliotinių susirinkimas (konferencija), kuris atlieka šio straipsnio 2 dalyje nustatytas funkcijas, išskyrus 2 dalies 4 punkte nustatytŕjŕ taip pat ir kitas šiame Įstatyme visuotiniam advokatų susirinkimui numatytas funkcijas dalies 3, 5, 6, 7, 8 punktuose visuotiniam advokatų susirinkimui numatytas funkcijas.

5. Advokatų įgaliotinių susirinkimo (konferencijos) dalyvių skaičių, atstovavimo principus nustato Lietuvos advokatūros įstatai.

 

Nepritarti

SVARSTYTA: Pasiūlymas LIETUVOS RESPUBLIKOS ADVOKATŪROS ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO PROJEKTUI IXP-2225 (3SP)

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Seimo narys

J.Sabatauskas

1. Siūlau 1 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių “2004 m. liepos 1 d.” įrašyti žodžius “2005 m. sausio 1 d.” ir šią dalį išdėstyti taip :

“3. Advokatūros įstatymo 20 straipsnis įsigalioja nuo 2004 m. liepos 1 d. 2005 m. sausio 1 d. Iki Advokatūros įstatymo 20 straipsnio įsigaliojimo verstis advokato praktika turi teisę advokatai, apsidraudę profesinę civilinę atsakomybę ne mažiau kaip penkiasdešimt tūkstančių litų.”

2. Siūlau išbraukti 1 straipsnio 4 dalį:

“4. Advokatūros įstatymo 20 straipsnio 6 dalis galioja iki Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą.”

3. Siūlau 4 straipsnyje vietoj skaičiaus “2004” įrašyti skaičių “2005” ir šį straipsnį išdėstyti taip:

“4 straipsnis. Advokatūros įstatymo 39 straipsnio 2 dalies taikymas

Advokatai, įrašyti į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą, ir advokatų padėjėjai privalo pasitikrinti sveikatą iki 2004 2005 m. liepos 1 d. Po šios datos teisę verstis advokato veikla arba atlikti advokato padėjėjo praktiką turi tik sveikatą pasitikrinę advokatai ir advokatų padėjėjai.”

4. Siūlau pakeisti 11 straipsnį ir jį išdėstyti taip :

“11 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2004 m. kovo 1 d. patvirtina Advokatų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles ir advokatų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo maksimalią įmoką.

2. Valstybinė draudimo priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos iki 2004 m. balandžio 1 d. patvirtina leidimų vykdyti advokatų profesinės civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą išdavimo tvarką.

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kartu su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija iki 2004 m. balandžio 1 d. patvirtina pareiškėjų ir advokatų sveikatos reikalavimus bei sveikatos tikrinimo tvarkŕ.

11 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2004 m. liepos 1 d. patvirtina Advokatų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles.

2. Valstybinė draudimo priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos iki 2004 m. rugsėjo 1 d. patvirtina leidimų vykdyti advokatų profesinės civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą išdavimo tvarką.

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kartu su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija iki 2004 m. liepos 1 d. patvirtina pareiškėjų ir advokatų sveikatos reikalavimus bei sveikatos tikrinimo tvarką.”

 

Pritarti

 

 

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

Pritarti

 

 

 

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto padėjėja,

Birutė Kovalenkienė

Tel. 2396794
Naujausi pakeitimai - 2004 03 09.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas