Lietuvos Respublikos Seimas

Valstybinė lietuvių kalbos komisijos 2003 metų veiklos ataskaita

 

Projektas

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

 

 

 

 

 

 

2003 metų veiklos ataskaita

 

 

 

 

 

Vilnius, 2004

 

Turinys

Valstybinė lietuvių kalbos komisija ………………………………………………………..

3

1. Kalbos programos ………………………………………………………………………..

4

Kalbos programų lėšos ………………………………………………………………...

4

Kalbos programų koordinavimo tarybų veikla ………………………………………..

4

Ekspertų tarybos veikla ………………………………………………………………..

4

Darbai pagal sutartis su institucijomis ………………………………………………...

5

2. Valstybinės kalbos teisinė apsauga ……………………………………………………...

5

Lietuvos Respublikos įstatymai ……………………………………………………….

5

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

6

Kalbos politikos gairių įgyvendinimo priemonių planas ……………………………...

7

Kiti dalykai …………………………………………………………………………….

7

3. Tarptautiniai ryšiai ir projektai ………………………………………………………...

8

4. Norminamoji ir ekspertinė veikla ………………………………………………………

9

Terminija ………………………………………………………………………………

9

Gramatika ir rašyba ……………………………………………………………………

10

Asmenvardžiai ………………………………………………………………………...

10

Vietovardžiai …………………………………………………………………………..

10

Svetimvardžiai …………………………………………………………………….…..

10

Kirčiavimas ……………………………………………………………………………

11

Kiti dalykai …………………………………………………………………………….

11

5. Kiti darbai ………………………………………………………………………………...

12

6. Informacinė veikla ……………………………………………………………………….

12

Informacija internete …………………………………………………………………..

12

Kalbos konsultacijos ………………………………….……………………………….

14

Informaciniai leidiniai …………………………………………………………………

16

Informacija žiniasklaidoje ……………………………………………….…………….

16

7. Renginiai ………………………………………………………………………………….

16

Priedai

 

1. 1 lentelė. Recenzuoti leidiniai ……………………………………………………..

18

2 lentelė. Ekspertų posėdžiai ………………………………………………………

23

3 lentelė. 1.1 programa „Valstybinės kalbos statuso įgyvendinimas ir jo apsauga“

27

4 lentelė. 1.2 programa „Valstybinės kalbos norminimas. Visuomenės švietimas“

31

5 lentelė. 1.4. Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000–2006 m.

programa ………………………………………………………………..

45

6 lentelė. 1.6 programa „Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimas

2001–2010 m.“ …….…………………………………………………...

47

7 lentelė. 1.7 programa „Svetimžodžių keitimas lietuviškais atitikmenimis“ …….

50

8 lentelė. Kalbos programų darbus vykdančių grupių veiklos tikrinimas …………

52

2. Kalbos komisijos posėdžiai ……………………………………………………….

53

3. Kalbos komisijos darbuotojų 2003 metų publikacijos …………………………….

56

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

Valstybinė lietuvių kalbos komisija yra Lietuvos Respublikos Seimo įsteigta valstybės įstaiga. Jos veiklos pobūdis, uždaviniai ir sandara nustatyti 2001 m. lapkričio 20 d. Lietuvos Respublikos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymu (Žin., 2001, Nr. 102-3628).

Valstybinė lietuvių kalbos komisija (toliau – Kalbos komisija) sprendžia Valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo klausimus, teikia Seimui, Respublikos Prezidentui ir Vyriausybei siūlymus kalbos politikos ir Valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo klausimais, nustato lietuvių kalbos tvarkybos kryptis, sprendžia lietuvių kalbos norminimo ir kodifikavimo klausimus, vertina ir tvirtina svarbiausius norminamuosius kalbos veikalus, rūpinasi lietuvių kalbos diegimu į informacines technologijas, svetimybių keitimu lietuviškais atitikmenimis, tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimu, visuomenės kalbos kultūra, svarsto visuomenės keliamus svarbius kalbos vartosenos ir norminimo klausimus ir priima dėl jų sprendimus.

Kalbos komisiją sudaro 17 Seimo skiriamų narių – aukštųjų mokyklų dėstytojų, mokslo institutų, kultūros įstaigų darbuotojų. Iš jų etatiniai darbuotojai yra 2 – Kalbos komisijos pirmininkas ir pavaduotojas.

Kalbos komisijos, jos ekspertų ir pakomisių veiklą aptarnauja Kalbos komisijos sekretoriatas. Jis rengia dokumentų projektus ir kitą medžiagą, konsultuoja piliečius ir juridinius asmenis, koordinuoja ir įgyvendina kalbos programas.

 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sandara ir ryšiai su kitomis institucijomis

 

 

 

 

 

 

1. Kalbos programos

Pagrindiniai Kalbos komisijos veiklos tikslai ir uždaviniai įgyvendinami vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas kalbos programas.

2003 m. toliau vykdytos šešios kalbos programos: „Valstybinės kalbos statuso įgyvendinimas ir jo apsauga“ (1.1), „Valstybinės kalbos norminimas. Visuomenės švietimas“ (1.2), Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000–2006 m. programa (1.4), „Teisinė ir administracinė valstybinės kalbos priežiūra“ (1.5), „Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimas 2001–2010 m.“ (1.6) ir „Svetimžodžių keitimas lietuviškais atitikmenimis“ (1.7).

Kalbos programų lėšos

Lietuvos Respublikos Vyriausybė kalbos programų darbams atlikti 2003 m. skyrė 3122,0 tūkst. Lt (darbo užmokestis – 1748,0 tūkst. Lt, soc. draudimo įmokos – 542,0 tūkst. Lt, spaudiniai – 206,3 tūkst. Lt, kitos prekės – 33,3 tūkst. Lt, komandiruotės – 38,6 tūkst. Lt, kitos išlaidos – 496,8 tūkst. Lt, ryšių paslaugos ir kt. – 57,0 tūkst. Lt), iš jų programoms:

„Valstybinės kalbos statuso įgyvendinimas ir jo apsauga“ – 148,0 tūkst. Lt (darbo užmokestis – 97,0 tūkst. Lt, soc. draudimo įmokos – 30,0 tūkst. Lt, spaudiniai – 20,0 tūkst. Lt, kitos prekės – 0,7 tūkst. Lt, ryšių paslaugos – 0,3 tūkst. Lt);

„Valstybinės kalbos norminimas. Visuomenės švietimas“ – 1590,0 tūkst. Lt (darbo užmokestis – 1084,0 tūkst. Lt, soc. draudimo įmokos – 336,1 tūkst. Lt, spaudiniai – 120,6 tūkst. Lt, kitos išlaidos – 45,8 tūkst. Lt , kitos prekės – 0,3 tūkst. Lt, komandiruotės – 3,2 tūkst. Lt);

Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000–2006 m. programai – 440,0 tūkst. Lt (darbo užmokestis – 3,0 tūkst. Lt, soc. draudimo įmokos – 1,0 tūkst. Lt, kitos išlaidos – 394,5 tūkst. Lt, spaudiniai – 6,5 tūkst. Lt, kitos prekės – 8,0 tūkst. Lt, komandiruotės – 27,0 tūkst. Lt);

„Teisinė ir administracinė valstybinės kalbos priežiūra“ – 639,0 tūkst. Lt (darbo užmokestis – 386,0 tūkst. Lt, soc. draudimo įmokos – 119,7 tūkst. Lt, prekės – 23,1 tūkst. Lt, spaudiniai – 8,0 tūkst. Lt, komandiruotės – 5,5 tūkst. Lt, kitos išlaidos – 40,0 tūkst. Lt, ryšių paslaugos ir kt. – 56,7 tūkst. Lt);

„Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimas 2001–2010 m.“ – 221,0 tūkst. Lt (darbo užmokestis – 131,0 tūkst. Lt, soc. draudimo įmokos – 40,6 tūkst. Lt, spaudiniai – 44,0 tūkst. Lt, komandiruotės – 2,9 tūkst. Lt, prekės – 1,2 tūkst. Lt, kitos išlaidos – 1,3 tūkst. Lt);

„Svetimžodžių keitimas lietuviškais atitikmenimis“ – 84,0 tūkst. Lt (darbo užmokestis – 47,0 tūkst. Lt, soc. draudimo įmokos – 14,6 tūkst. Lt, spaudiniai – 7,2 tūkst. Lt, kitos išlaidos 15,2 tūkst. Lt).

Iš 1.5 programos lėšų finansuota komisijos sekretoriato veikla.

2003 m. planuoti darbai įvykdyti, lėšos panaudotos pagal paskirtį. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei pateikta Programų uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijų įvykdymo ataskaita.

Patikrinta 20 kalbos programų temų, vykdomų 11 institucijų (žr. 1 priedo 8 lentelę).

Kalbos programų koordinavimo tarybų veikla

2003 m. įvyko 18 kalbos programų koordinavimo tarybų posėdžių (30 val.). 1.1 , 1.2 , 1.6 ir 1.7 programų koordinavimo taryba posėdžiavo 14 kartų (22 val.) (žr. 1 priedo 3–7 lenteles).

Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000–2006 m. programos koordinavimo taryba posėdžiavo 4 kartus (8 val.) (žr. 1 priedo 5 lentelę).

Ekspertų tarybos veikla

Atliktos 79 Kalbos komisijai pateiktų rankraščių (terminų žodynų ir standartų, kalbos praktikos ir mokomųjų leidinių, monografijų ir kt.) ekspertizės – gauta 121 recenzija (žr. 1 priedo 1 lentelę).

Kalbos programų ekspertai atliko 66 paraiškų, programų, kalendorinių planų ir 42 metinių ataskaitų ekspertizes (atitinkamai gautos 129 ir 98 ekspertizės).

2003 m. surengta 90 Ekspertų tarybos pakomisių posėdžių (189 val.) (žr. 1 priedo 2 lentelę).

Darbai pagal sutartis su institucijomis

Programą „Valstybinės kalbos statuso įgyvendinimas ir jo apsauga“ 2003 m. vykdė 14 institucijų (15 temų) (žr. 1 priedo 3 lentelę), programą „Valstybinės kalbos norminimas. Visuomenės švietimas“ – 35 institucijos (81 tema) (žr. 1 priedo 4 lentelę), Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000–2006 m. programą vykdė 5 institucijos (9 temos) (žr. 1 priedo 5 lentelę), programą „Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimas 2001–2010 m.“ – 6 institucijos (14 temų) (žr. 1 priedo 6 lentelę), programą „Svetimžodžių keitimas lietuviškais atitikmenimis“ – 4 institucijos (7 temos) (žr. 1 priedo 7 lentelę).

2. Valstybinės kalbos teisinė apsauga

Lietuvos Respublikos įstatymai

Kalbos komisija iškėlė idėją sukurti valstybinį terminų banką, kuris užtikrintų nuoseklų lietuvių kalbos terminijos kaupimą, kūrimą, sisteminimą, derinimą su kitų kalbų terminija, padėtų sunorminti lietuvių kalbos terminų vartojimą, ypač Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Šią idėją Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komitetas pasiūlė įgyvendinti įstatymu. Komiteto pirmininko Vytenio Povilo Andriukaičio vadovaujama darbo grupė (joje dalyvavo ir Kalbos komisijos pirmininkė Irena Smetonienė) parengė įstatymo projektą. Lietuvos Respublikos Seimas 2003 m. gruodžio 23 d. priėmė Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymą (Žin., 2004, Nr. 7-129).

Įstatyme numatyta sukurti bendrą įvairių valstybės institucijų informacinę sistemą, prie kurios galėtų prisijungti ir kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, ja galėtų laisvai naudotis ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje dirbantys įvairių sričių specialistai. Terminų banką tvarkyti įgaliota Kalbos komisija kartu su Seimo kanceliarija.

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui pateiktas pataisytas Vardų ir pavardžių rašymo asmens dokumentuose įstatymo projektas (pirmąjį projekto variantą Kalbos komisijos sudaryta darbo grupė parengė 2000 m.). Pataisos rengtos kartu su Teisingumo, Vidaus reikalų ministerijos, Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų institucijų atstovais.

Įstatymo projekte numatyta užsieniečiams, jų pavardę paėmusiems sutuoktiniams ir vaikams vardus ir pavardes Lietuvos Respublikoje išduodamuose asmens dokumentuose leisti rašyti originalo kalbos (lotyniško pagrindo) rašmenimis. Minėtų asmenų asmenvardžių rašymo problema priminta Prezidentūrai, Seimo Teisės ir teisėtvarkos, Švietimo, mokslo ir kultūros, Žmogaus teisių komitetams.

Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Kalbos komisijos pasiūlytą Vartotojų teisių gynimo įstatymo 5 straipsnio 4 dalies papildymą (Žin., 2003, Nr. 54-2372). Naujoji įstatymo nuostata įpareigoja prekių pardavėjus ir paslaugų teikėjus jų veiklai skirtų patalpų išorėje valstybine kalba nurodyti parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų klasės arba rūšinį prekybos ar paslaugos teikimo vietos pavadinimą valstybine kalba. Toks reikalavimas turėtų sumažinti nelietuviškų prekių ir paslaugų ženklų dominavimą reklamoje, iškabose.

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui pateiktas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymo 8 ir 9 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas, patikslinantis komisijos pirmininko ir pavaduotojo statusą.

Lietuvos Respublikos Seimui ir ministerijoms teiktos išvados dėl šių įstatymų ar jų pataisų projektų:

1. Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsnio papildymo įstatymo projekto. Pritarta, kad į įstatymą būtų įtraukta nuostata, jog gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems savivaldybių teritorijoje esantiems jų nuosavybės objektams pavadinimai suteikiami ir keičiami atitinkamų savivaldybių tarybų sprendimais, pritarus Lietuvos Respublikos įgaliotai institucijai, teikiančiai išvadas dėl personalijų ir įvykių įamžinimo. Tokios nuostatos atsiradimą paskatino Kalbos komisijos ne kartą Vyriausybei, Kultūros ir Vidaus reikalų ministerijoms teiktas siūlymas įsteigti instituciją, kuri rūpintųsi, kad nebūtų įamžinami istoriškai nepagrįsti ar visuomenėje keliantys įtampą įvykiai arba asmenybės.

2. Dėl Lietuvos Respublikos tautinių mažumų įstatymo projekto. Atkreiptas dėmesys, kad kai kurie projekto straipsniai prieštarauja Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijai ir Valstybinės kalbos įstatymui.

3. Dėl prekių ir paslaugų ženklų įstatymo. Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui pateiktos išvados dėl būtinybės į Prekių ir paslaugų ženklų įstatymą įtraukti nuostatą, reglamentuojančią ženklų kalbos taisyklingumą.

4. Dėl Valstybinės kalbos įstatymo. Europos komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateiktas atsakymas dėl Valstybinės kalbos įstatymo atitikties Europos Sąjungos steigimo sutarties 43 ir 49 straipsniams. Komisijos nuomone, 6 ir 13 įstatymo straipsniai sutarties nuostatoms neprieštarauja.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Kalbos komisija kartu su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengė Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2003–2009 metų programos projektą ir pateikė jį tvirtinti Vyriausybei. Programoje patikslinti Kalbos komisijos koordinuojamos Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000–2006 metų programos darbai ir numatyti nauji.

Nepritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 1395 „Dėl Numerių pastatams, namų butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos bei Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui, nes šiuo nutarimu numatytos tvirtinti Pavadinimų gatvėms ir statiniams suteikimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos projekto 37 punktu gatvių pavadinimų lentelėse būtų įteisinti pavadinimų vertimai į tautinių mažumų kalbas. Projektą rengusiai Vidaus reikalų ministerijai paaiškinta, kad tokia nuostata prieštarauja Valstybinės kalbos įstatymui, be to, išverstas vietovardis praranda autentiškumą, o kartu ir savo pagrindinę funkciją – identifikuoti vietą. Pasiūlyta nauja punkto formuluotė, tačiau į naują projekto variantą nuostata dėl pavadinimų pateikimo kitomis kalbomis apskritai neįtraukta.

Kartu atkreiptas Vyriausybės dėmesys į tai, kad „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas“ (Vilnius, 1976) yra dalykiškai ir morališkai pasenęs, o valstybės registrų duomenys yra neprieinami vartotojams. Pagal Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEGN) rekomendacijas turėtų būti sudaryta ir nemokamai prieinama internetu skaitmeninė šalies vietovardžių bazė. Tokios bazės būtinybė pabrėžta Valstybinės kalbos politikos 2003–2008 m. gairėse.

Seimui priėmus Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymą (Žin., 2003, Nr. 115-5194) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos prašymu Kalbos komisija nurodė kriterijus, pagal kuriuos savivaldybių taryboms siūloma vertinti suteikiamus arba keičiamus gatvių ir kitų savivaldybių teritorijoje esančių jų nuosavybės objektų pavadinimus (taisyklingumo, pavadinimuose vartojamų vietovardžių oficialumo ir normiškumo, pastovumo kriterijai). Ministerijai pasiūlyta numatyti tvarką, užtikrinančią kriterijų laikymąsi.

Pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl aukštojo išsilavinimo ir mokslo laipsnių, įgyjamų Lietuvos Respublikoje, diplomų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 549 „Dėl mokslo laipsnių ir pedagoginių mokslo vardų nostrifikavimo diplomų (atestatų) registravimo“ pakeitimo“ projektams, pateikta pastabų dėl terminų ir formuluočių.

Atkreiptas Aplinkos ministerijos dėmesys, kad Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro nuostatuose (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1114; Žin., 2000, Nr. 80-2422) nenumatyta upių, ežerų ir tvenkinių vardų keitimo tvarka. Pasiūlyta nustatyti, kad vandentakių ir ežerų vardai būtų suteikiami ir keičiami pritarus Kalbos komisijai.

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. 1147 „Dėl vertybinių popierių, dokumentų blankų ir banderolių apdorotam tabakui, etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams ženklinti spausdinimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas. Iš nutarimo pasiūlyta išbraukti nuostatą, kad užsakymai spausdinti vertybinius popierius, dokumentų blankus ir banderoles priimami, jeigu jų projektai suderinti su Valstybine lietuvių kalbos komisija. Siūlymas motyvuotas tuo, kad blankų kalbos taisyklingumą privalo užtikrinti valstybės institucijų redaktoriai, juolab privačių bendrovių blankų redagavimas nėra Kalbos komisijos darbuotojų pareiga. Į siūlymą atsižvelgta.

Kalbos politikos gairių įgyvendinimo priemonių planas

2002 m. pabaigoje Kalbos komisija parengė Valstybinės kalbos politikos 2003–2008 m. gairių projektą. Lietuvos Respublikos Seimas 2003 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. IX-1595 „Dėl Valstybinės kalbos politikos 2003–2008 m. gairių“ (Žin., 2003, Nr. 57-2537) patvirtino šį dokumentą, pavedė Kalbos komisijai sudaryti darbo grupę iš Vyriausybės įstaigų, ministerijų ir departamentų atstovų ir parengti gairių įgyvendinimo priemonių planą bei iki spalio 1 d. pateikti tvirtinti Vyriausybei. Darbo grupėje dirbo Švietimo ir mokslo, Vidaus reikalų, Kultūros, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų, Europos, Informacinės visuomenės plėtros komitetų, Mokslo ir studijų, Tautinių mažumų ir išeivijos departamentų, Kalbos komisijos, Lietuvių kalbos instituto, Vilniaus universiteto, Vilniaus pedagoginio universiteto atstovai, daug siūlymų dėl įtrauktinų priemonių gauta iš Lietuvos aukštųjų mokyklų. Dėl užtrukusios derinimo su įvairiomis institucijomis procedūros galutinis projekto variantas baigtas tvarkyti metų pabaigoje.

Kiti dalykai

Teisingumo ministerija informuota apie įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimų registravimo problemas, susijusias su nauja juridinių asmenų registravimo tvarka: Juridinių asmenų registro nuostatuose nenumatyta jokia procedūra, kuri garantuotų registruojamo juridinio asmens pavadinimo taisyklingumą. Registrų centrui pasiūlyta imtis pavadinimų taisyklingumo priežiūros funkcijos. Lietuvos Respublikos notarų rūmų paprašyta informuoti notarus, kad jie steigiamo juridinio asmens dokumentų teikėjams pasiūlytų kreiptis į savivaldybių kalbos tvarkytojus dėl juridinio asmens pavadinimo taisyklingumo įvertinimo. Tokią nuostatą pasiūlyta įtraukti į Notarų rūmų rengiamas rekomendacijas notarams.

Toliau rūpintasi lietuvių kalbos padėtimi mokslo srityje. Švietimo ir mokslo ministerijai priminta, kad keistinos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 899 „Dėl Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų, konkursų valstybinių mokslo ir studijų institucijų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas eiti organizavimo, dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarkos ir pedagoginių vardų suteikimo universitetuose tvarkos patvirtinimo“ nuostatos, įteisinančios publikacijų užsienio kalbomis privalomumą. Kalbos komisijos pirmininkė Irena Smetonienė, komisijos nariai Albertas Rosinas, Algirdas Smilgevičius, Giedrius Subačius, Bonifacas Stundžia Lietuvos mokslo tarybos išplėstiniame posėdyje ir Lietuvos mokslų akademijos sesijoje skaitė pranešimus lietuvių kalbos išsaugojimo ir plėtros mokslo darbuose tema. I. Smetonienė ir A. Rosinas prisidėjo prie Mokslų akademijos sesijos rezoliucijos „Lietuvių kalbos padėtis moksle ir visuomenėje“ rengimo.

Švietimo ir mokslo ministerija paprašyta paaiškinti, kodėl šalies bendrojo lavinimo mokyklose anglų kalba pradeda plisti kaip mokomoji kalba. Kalbos komisijos nuomone, tokiu būdu pažeidžiami Valstybinės kalbos ir Švietimo įstatymai. Atsakymo į raštą negauta.

Kalbos komisijos pirmininkė I. Smetonienė ir komisijos juriskonsultas G. Švetkauskas įtraukti į darbo grupę, kuri turi parengti teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų laikymo tvarką. Lietuvos Respublikos Vyriausybė gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ patvirtino komisijos parengtas naujas valstybinės kalbos mokėjimo kategorijas (Žin., 2003, Nr. 123-5618).

Moterų pavardžių darybos klausimais konsultuotas Klaipėdos civilinės metrikacijos skyrius, teikęs apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimo patenkinti Vilijos Bertašiūtės prašymą po santuokos vadintis Rudis. Klaipėdos apygardos teismas priėmė sprendimą, kuriuo pareiškėjos prašymą leisti pasirinkti vyrišką pavardės formą atmetė.

3. Tarptautiniai ryšiai ir projektai

Kalbos komisija, rengusi Valstybinės kalbos politikos gairių projektą, sulaukė Britų tarybos paramos: šios organizacijos prašymu vasario 4–5 dienomis Lietuvoje viešėjo žinomas Europos Tarybos ekspertas Dave’as Allanas (Deivas Alanas; Didžioji Britanija). Svečias susipažino su Lietuvos kalbos politiką reglamentuojančiais dokumentais, susitiko su Kalbos komisijos darbuotojais, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete su įvairių institucijų ir mokymo įstaigų atstovais aptarė kalbų mokymo problemas, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanate kalbėjosi su mokslininkais. Rudenį gautos raštiškos eksperto išvados dėl mūsų kalbos politikos nuostatų. D. Allano nuomone, Lietuvoje perdėm ryškus gynybinis (kitų kalbų atžvilgiu) pradas, ypač pabrėžiamas kontrolės vaidmuo. Pagarbą savo kalbai reikėtų ugdyti ne draudimais, o didinant jos prestižą, tobulinant mokymą. Kartu būtina skatinti ir kitų kalbų mokymąsi, rūpintis naujausia dėstymo metodika, nes tik mokant užsienio kalbų, pirmiausia anglų, įmanoma gerai jaustis šiuolaikiniame pasaulyje.

Kovo 14 d. Kalbos komisijoje viešėjo Prancūzų kultūros centro direktorė Dominique de Boisjolly (Dominik de Buažoli) ir kalbos politikos specialistas iš Prancūzijos Michelis Rabaud (Mišelis Rabo). Svečias atvyko jau susipažinęs su mūsų Kalbos įstatymu, Kalbos politikos gairių projektu ir pateikė pastabų bei siūlymų. M. Rabaud – Prancūzijos Respublikos kultūros ministerijos Terminologijos komisijos atsakingasis sekretorius, todėl per susitikimą daugiausia kalbėta apie svetimžodžių keitimo savos kalbos atitikmenimis problemas.

Kalbos komisija dalyvauja tarptautiniame projekte „Baltijos šalių kalbos politika besiplečiančioje Europoje“. Birželio 16–18 d. Vilniaus universitete vyko pirmasis projekto renginys – Lietuvos, Latvijos ir Estijos kalbos specialistų seminaras „Kalba ir socialiniai procesai Pabaltijyje“. Komisijos pirmininkė I. Smetonienė konferencijos dalyvius supažindino su Valstybinės kalbos politikos 2003–2008 m. gairėmis. Svečiai konstatavo, kad Lietuvos kalbos politika apima daug daugiau gyvenimo sričių negu kaimynų šalyse. Ir estų, ir latvių pagrindinis uždavinys – valstybinės kalbos statuso įtvirtinimas.

Bendradarbiaujant su Europos Tarybos ekspertais ir vadovaujantis jos dokumentu „Kalbų mokymo politikos aprašas. Gairės ir tvarka“ rengiamas Lietuvos kalbų mokymo politikos gairių projektas. Projektą rengiančioje darbo grupėje Kalbos komisijai atstovauja I. Smetonienė.

UNGEGN Baltijos skyriaus seminare Estijoje (2003 m. gegužės 28–30 d. Kihnu) dalyvavo Kalbos komisijos pirmininko pavaduotoja Jūratė Palionytė (skaitė pranešimą „Gatvių pavadinimai tautinių mažumų kalbomis“) ir vyriausioji specialistė Aistė Pangonytė.

Spalio 16–17 d. I. Smetonienė lankėsi Rygoje. Ji dalyvavo Latvių kalbos komisijos posėdyje, kuriame kalbėta apie abiem šalims šiuo metu aktualius klausimus, galimą bendrą dviejų šalių kalbos politiką, lietuvių ir latvių kalbų vietą daugiakalbėje Europoje. I. Smetonienė domėjosi Latvijos terminų tvarkymo praktika, terminų bazės struktūra, aplankė Rygoje įsikūrusią lietuvišką mokyklą.

Gruodžio 3 d. Kalbos komisijoje lankėsi Europos Komisijos delegacijos Lietuvoje Vertimų biuro vadovas Stephenas Millsas (Stefenas Milsas). Su svečiu aptartos galimybės užtikrinti Europos Sąjungos dokumentų vertimo į lietuvių kalbą taisyklingumą Lietuvai tapus ES nare. Nutarta Europos personalo atrankos biurui (EPSO) į komisiją, tikrinančią konkurse dalyvaujančių Lietuvos vertėjų testus, siūlyti įtraukti kelis kalbos specialistus, kad būtų vertinamas ir lietuvių kalbos mokėjimas. Taip pat nutarta prašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirti lėšų verčiamų dokumentų redaktorių etatams steigti.

Gruodžio 16–18 dienomis I. Smetonienė Briuselyje susitiko su Europos Taryboje dirbančiais teisininkais-lingvistais ir vertėjais. Aiškintasi, kodėl tokia prasta kai kurių Europos Sąjungos dokumentų vertimų kalba. Sutarta dėl skubių Kalbos komisijos konsultacijų teikimo elektroniniu paštu, dėl bendradarbiavimo kuriant Lietuvos Respublikos terminų banką.

4. Norminamoji ir ekspertinė veikla

2003 metais įvyko 9 Kalbos komisijos posėdžiai (žr. 2 priedą). Surengta 90 pakomisių posėdžių: Terminologijos pakomisės – 37, Žodyno pakomisės – 15, Tarties ir kirčiavimo pakomisės – 12, Tipinių kalbos kultūros programų laikinosios pakomisės – 11, Vardyno pakomisės – 7, „Kalbos patarimų“ pakomisės – 5, Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisės – 2, Vadovėlių vertinimo pakomisės – 1 (žr. 1 priedo 2 lentelę).

Įvairioms institucijoms ir asmenims parengta 401 ekspertinė išvada: dėl vietovardžių – 134, dėl asmenvardžių – 97, dėl terminų ir sąvokų – 73, dėl įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimų – 44, dėl dokumentų kalbos – 13, dėl viešųjų užrašų – 8, dėl kitų dalykų – 32.

Terminija

Kalbos komisijos posėdžiuose aprobuota: „Chemijos terminų aiškinamasis žodynas“ (antrasis pataisytas ir papildytas leidimas), „Anglų–lietuvių kalbų aiškinamasis architektūros žodynas“, „Aiškinamasis telekomunikacijų terminų žodynas“, „Artilerijos enciklopedinis žodynas“, vardynai „Paukščių anatomijos terminai“ ir „Vakarų Palearktikos paukščiai“, aiškinamasis žodynėlis „Vadovai ir vadybininkai“, „Linux“ žodynėlis”, „Mokyklinis matematikos terminų žodynėlis“, knygos „Mediena ir jos gaminiai“ žodynėlis; Lietuvos standartai „Sluoksniuotoji mediena. Klasifikacija ir terminija. 2 dalis. Terminija“, „Termoizoliacija. Šilumos perdavimo sąlygos ir medžiagų savybės. Terminų žodynas“, „Apšvietimo stulpai. 1 dalis. Terminai ir apibrėžimai“, „Su maisto produktais susiliečiančios medžiagos ir gaminiai. Nemetaliniai stalo indai. Terminija“, „Galvijų ir veršiukų odos. 1 dalis. Ydų aprašymas“, „Pakuotės. Tūbelės. Terminija“, „Bendrieji konstrukcijų patikimumo principai. Terminai“, „Dažai ir lakai“ (1–3 dalys), „Mechaniniai virpesiai ir smūgiai. Terminai ir apibrėžimai“, „Virpesiai ir smūgiai. Terminai ir apibrėžimai“.

Terminologijos pakomisėje apsvarstyta 10 svetimžodžių ir jų lietuviškų atitikmenų sąrašų (beveik 1000 terminų), 7 iš jų paskelbti „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“: kompiuterių programų lietuviškų pavadinimų (2003, Nr. 12), kompiuterijos (2 sąrašai; 2003, Nr. 20, Nr. 42) ir botanikos (4 sąrašai; 2003, Nr. 32, Nr. 70, Nr. 82, Nr. 92) terminų. Visi Terminologijos pakomisės rekomenduojamų svetimžodžių lietuviškų atitikmenų sąrašai skelbiami Kalbos komisijos tinklalapio skyriuje „Svetimžodžių atitikmenys“.

Apsvarstytos Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto sąvokos, dėl atskirų terminų ar jų sąrašų teiktos išvados Krašto apsaugos, Aplinkos, Švietimo ir mokslo, Vidaus reikalų, Žemės ūkio, Sveikatos apsaugos ministerijoms.

Gramatika ir rašyba

2003 m. toliau svarstytos rengiamų „Kalbos patarimų“ 3-iojo leidimo dalys. Komisijos posėdyje pritarta „Kalbos patarimų“ dalims „Sintaksė: 2. Prielinksnių ir polinksnių vartojimas“ ir „Sintaksė: 3. Įvairūs dalykai“. Abi dalys išleistos atskiromis knygelėmis, 2003 m. taip pat išėjo praėjusiais metais apsvarstyta dalis „Sintaksė: 1. Linksnių vartojimas“. Leksikos skolinių dalį pradėjo svarstyti Žodyno pakomisė.

Rašybos, skyrybos ir gramatikos pakomisė parengė rekomendacijos „Dėl kai kurių religinių vardų, terminų, pavadinimų rašymo didžiąja raide“ projektą. Projektas skelbtas komisijos tinklalapyje. Apibendrinus gautas pastabas nutarta projektą tobulinti.

Asmenvardžiai

Apsvarsčiusi visuomenės reiškiamas nuomones ir Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos išvadą, kad dėl šeiminę padėtį atskleidžiančių pavardžių priesagų moterys gali būti diskriminuojamos, Kalbos komisija 2003 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. N-2 (87) „Dėl moterų pavardžių darymo“ (Žin., 2003, Nr. 65-3009) nustatė, kad moterų ir mergaičių pavardės iš vyriškų pavardžių gali būti daromos ne tik su tradicinėmis priesagomis, bet ir su galūne .

Vietovardžiai

26 savivaldybėms pranešta, kad Vardyno pakomisė patikslino jų teritorijose esančių gyvenamųjų vietų vardų formas arba kirčiavimą. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė (dabar – Registrų centras) paprašytos pradėti 17-os gyvenamųjų vietų vardų (rašytinės formos) pakeitimo procedūras. Registro įmonės paprašyta Gyvenamųjų vietų registre patikslinti 18 kaimų vardų priegaides ir kirčiavimą.

Parengtos 9 išvados dėl kaimų vardų keitimo. Nepritarta vieno kaimo vardo keitimui nenorminiu variantu.

Per metus suderinta apie 200 gatvių pavadinimų.

Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikta pastabų dėl vietovardžių Pasaulio šalių ir teritorijų registre.

Svetimvardžiai

2003 m. priimti nutarimai: spalio 2 d. nutarimas Nr. N-3 (88) „Dėl Valstybinės Lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 97-4389) ir nutarimas Nr. N-4 (89) „Dėl Valstybinės Lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 97-4390). Valstybių ir sostinių pavadinimų keitimai daromi pagal tarptautinio standarto ISO 3166-1 pakeitimus, bendradarbiaujant su Lietuvos standartizacijos departamentu.

2003 m. protokoliniu nutarimu patvirtinti JAV valstijų, Jungtinės Karalystės grafysčių, Šiaurės Airijos ir Airijos provincijų, Vokietijos žemių pavadinimai pagal Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto teikinius („Informaciniai pranešimai“, 2003, Nr. 10).

Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutui užsakyta parengti „Pasaulio vietovardžių žinyną“. Jame bus teikiamos ir originalios, ir adaptuotos kitų šalių vietovardžių formos. Leidinys turėtų tapti parankine žurnalistų, redaktorių priemone.

Norėdama išsiaiškinti Lietuvos gyventojų požiūrį į svetimvardžių vartojimą Kalbos komisija užsakė sociologinį tyrimą. Gauti rezultatai parodė, kad Lietuvos gyventojai iš esmės sutinka su Kalbos komisijos nustatytais svetimvardžių vartojimo principais. Didesnė apklaustųjų dalis manė, kad mokslo leidiniuose bei informaciniuose leidiniuose ir dokumentuose svetimvardžiai rašytini originalo kalba.

2003 m. kovo 13 d. Kalbos komisijos posėdyje aptarus sociologinio tyrimo išvadas nutarta patobulinti 1997 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 60 5 punkte išdėstytus kitų kalbų asmenvardžių ir vietovardžių vartojimo lietuvių kalboje principus ir tai pavesta išplėstinei Vardyno pakomisei. Pakomisė peržvelgė svetimvardžių vartojimo lietuvių kalboje tradiciją, išklausė atskirų sričių specialistų – naujienų agentūrų vertėjų ir redaktorių, Migracijos departamento, Nacionalinės žemės tarnybos atstovų – siūlymus, susipažino su Lietuvos geografų ir kartografų draugijos, Lietuvos vartotojų asociacijos nuomone ir pirmąjį naujos redakcijos principų projektą paskelbė liepos 2 d. Kalbos komisijos tinklalapyje. Projektas sulaukė visuomenės susidomėjimo, paskatino atsinaujinti diskusijas dėl svetimvardžių žiniasklaidoje. Apibendrinusi pastabas pakomisė parengė antrąjį projektą. Jame teikiamos paprastesnės nei galiojančio nutarimo formuluotės, primygtiniau rekomenduojama greta originaliųjų formų nurodyti sulietuvintąsias.

Šis projektas metų pabaigoje buvo pateiktas visuomenei svarstyti Atviros Lietuvos fondo inicijuotoje interneto svetainėje www.svarstome.lt, taip pat pristatytas vertėjų ir redaktorių seminare, Lietuvių kalbos draugijoje ir Lietuvių kalbos institute. Nutarimo projektas bus tobulinamas 2004 m. Numatyta peržiūrėti ir kitus su svetimvardžių vartojimu susijusius nutarimus arba jų dalis.

Kirčiavimas

Tarties ir kirčiavimo pakomisės ir komisijos posėdžiuose apsvarsčius kirčiavimo gretybes („Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ rengimo darbų dalis), komisijos tinklalapyje ir „Gimtojoje kalboje“ paskelbtos 5 rekomendacijos dėl patikslintų kirčiavimo dalykų. Pakeitimai daryti atsižvelgiant į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius. Pakomisės narių komentaruose visuomenei aiškinti pagrindinių ir gretutinių kirčiavimo variantų nustatymo kriterijai ir motyvai.

Kiti dalykai

Atlikta Administracinių teisės pažeidimų kodekso projekto ir pataisyto projekto kalbos ekspertizė (ekspertas dr. P. Kniūkšta).

Nacionalinei Žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos teiktos konsultacijos dėl rengiamo geodezijos ir kartografijos techninio reglamento „Geografinių pavadinimų vartojimas Lietuvos leidžiamuose žemėlapiuose“.

Suderinta 692 įvairių dokumentų (diplomų, pažymėjimų, leidimų) blankų projektai.

Gautas 731 raštas (iš valstybės ir savivaldos institucijų – 484, iš asmenų – 140, iš privačių įmonių – 101, iš visuomeninių organizacijų – 6), išsiųsta 730 raštų. Iš kalbos programas vykdančių institucijų gautas 1001 raštas, išsiųsta 680 raštų.

5. Kiti darbai

Kalbos komisija ėmėsi iniciatyvos kelti kompiuterinės lietuvių raštijos lygį. Iki šiol nėra sukurta originalaus lietuvių kalbai pritaikyto šrifto, ypač daug sunkumų kelia senuosiuose raštuose ir dabar kalbotyros darbuose vartojami ženklai (apie 2500 vnt.), kurie neturi bendrų, standartizuotų kodų, todėl yra neatpažįstami kitose kompiuterinėse sistemose, jų neįmanoma patikimai perduoti internetu. Iš informatikų ir kalbininkų suburta darbo grupė (vadovas doc. dr. V. Tumasonis) ėmėsi kurti šriftą, kuris turėtų atitikti kalbinius, komunikacinius ir akių higienos reikalavimus. Pagrindinę šrifto versiją numatyta sukurti iki 2004 m. gegužės mėn.

Kalbos komisija pasiūlė keisti kalbos kultūros dėstymo principus aukštosiose mokyklose. Sudaryta darbo grupė parengė tipinę Specialybės kalbos programą („Informaciniai pranešimai“, 2003, Nr. 72), skirtą universitetinėms aukštosioms mokykloms. Programos pagrindą sudaro mokslo ir profesinės kalbos (terminijos, akademinio rašymo) mokymas, iš esmės atsisakyta iki šiol vyravusios neveiksmingos kalbos klaidų taisymo metodikos.

Rūpindamasi mokyklinių vadovėlių kalbos taisyklingumu Kalbos komisija parengė ir 2003 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 1 (86) (Žin., 2003, Nr. 54-2421) patvirtino Bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarką. Pagal 2003 m. balandžio 14 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ĮSAK-490 patvirtintą Bendrojo lavinimo dalyko vadovėlio vertinimo ir patvirtinimo žymos teikimo ir registravimo tvarką (Žin., 2003, Nr. 40-1869) vadovėliams patvirtinimo žyma suteikiama tik gavus Kalbos komisijos pritarimą. Sudaryta Vadovėlių vertinimo pakomisė (pirmininkas doc. dr. B. Dobrovolskis) metų pabaigoje gavo vertinti pirmuosius vadovėlius.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir Valstybinės kalbos inspekcijos prašymu Pedagogų profesinės raidos centras atliko pradinių klasių mokytojų kalbos kultūros tyrimą (darbo grupės vadovas B. Dobrovolskis). Pateiktos išvados, kad pradinių klasių mokytojų kalbos kultūros būklė ne visiškai atitinka pedagogams keliamus reikalavimus, todėl būtina iš esmės pagerinti jų kalbinį pasirengimą, pasiūlyta problemos sprendimo būdų. Į tyrimo išvadas atsižvelgta rengiant Lietuvių kalbos ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose strategijos 2004–2009 m. projektą (Švietimo ir mokslo ministerijos sudarytoje projekto rengimo darbo grupėje dirbo I. Smetonienė).

6. Informacinė veikla

Informacija internete

2003 m. kovą pradėjo veikti naujas Kalbos komisijos interneto tinklalapis www.vlkk.lt (sukurtas kartu su UAB „Metasite“). Jis orientuotas į išorinius komisijos ryšius, pirmiausia – į ryšius su visuomene.

Tinklalapio tikslai:

  • išsamiai ir operatyviai informuoti visuomenę apie Kalbos komisijos darbus, priimtus dokumentus ir kt.,
  • efektyviai konsultuoti kalbos klausimais,
  • suteikti visuomenei galimybę dalyvauti Kalbos komisijos veikloje,
  • iš dalies automatizuoti sekretoriato darbą.

Tinklalapyje teikiama informacija apie Kalbos komisijos narius ir darbuotojus, skelbiami pagrindiniai teisės aktai. Skyriuje „Nutarimai“ skelbiamas visas nutarimų sąrašas (1977–2003 m.), nutarimų ir rekomendacijų projektai. Vartotojų patogumui sukurti tam tikras temas apibendrinantys poskyriai su naujausiomis atitinkamos srities teisės aktų redakcijomis: „Asmenvardžiai“, „Vietovardžiai“, „Svetimvardžiai“, „Švietimo įstaigos“, „Tartis ir kirčiavimas“.

Kalbos komisija savo tinklalapio lankytojų klausia nuomonės įvairiais priimamais klausimais, pavyzdžiui, dėl svetimžodžių atitikmenų, kirčiavimo gretybių ir kt.

Atskiras skyrius – „Programos“ – skirtas komisijos koordinuojamoms kalbos programoms. Ieškantiems paramos trumpai paaiškinta, kokie darbai remiami ir ką reikia nurodyti paraiškoje paramai gauti.

Patrauklios įvairenybės skelbiamos poskyriuose „Ar žinote, kad“ (apie žodžių kilmę, svetimžodžių atitikmenis, nevartotinus kalbos dalykus), „Ar tiesa, kad“ (komentuojamos nepagrįstos nuomonės dėl kalbos dalykų).

Tinklalapyje taip pat pateikiama naudingų nuorodų į kalbos institucijų, aukštųjų mokyklų kalbos katedrų, kalbinių leidinių, elektroninių žodynų ir kt. interneto tinklalapius. Vartotojams suteikta galimybė pasiūlyti savo nuorodą.

Apie priimtus nutarimus, siūlomas rekomendacijas, numatomus svarstyti klausimus, renginius ir susitikimus skelbiama „Naujienų“ skyriuje. Sukurta galimybė prenumeruoti pageidaujamą naujienų rūšį. Naujienų prenumeratorių metų pabaigoje buvo 268.

Tinklalapio lankomumas nuo paleidimo dienos nuolat augo.

Kaip rodo tinklalapio priežiūros sistema, pagrindiniai lankytojai – Lietuvoje registruoti vartotojai, tačiau yra lankytojų ir iš kitų šalių: Vokietijos, Lenkijos, Estijos, Šveicarijos, Danijos, Liuksemburgo, Austrijos, Norvegijos, Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Italijos, Belgijos, Vengrijos, Izraelio, Ukrainos ir kt.

2003 m. kovą pradėtas leisti elektroninis savaitraštis „Pastabos paraštėse“. Jį rengia Kalbos komisijos specialistai, leidžia ir platina prenumeratos portalas www.miron.lt. Savaitraščio paskirtis – šviesti visuomenę kalbos (daugiausia kalbos kultūros) klausimais, skleisti žinias apie Kalbos komisijos veiklą. Iki metų pabaigos išleisti 34 numeriai. Metų pabaigoje leidinį prenumeravo 151 interneto vartotojas (leidinio reitingas – 5,46 %).

Pradėjus veikti tinklalapiui komisijos veikla tapo skaidresnė ir suprantamesnė tai visuomenės daliai, kuri naudojasi internetu. Visuomenei sudaryta galimybė reikšti nuomonę dėl komisijos darbų, netiesiogiai dalyvauti kalbos dalykų svarstymuose (per 10 mėnesių diskutuota daugiau kaip 250 įvairių kalbinių temų). Taip įgyvendinamas ir elektroninės valdžios principas.

Kalbos konsultacijos

Nuo birželio mėn. tinklalapyje pradėjo veikti Kalbos konsultacijų bankas, kuriame jau daugiau kaip 5 tūkst. įrašų, per pusę metų įrašyta apie 600 naujų konsultacijų. Iki metų pabaigos į banką lankytojų kreiptasi daugiau kaip 100 tūkst. kartų.

Spalio pradžioje buvo atlikta tinklalapio lankytojų apklausa. Paaiškėjo, kad vieni pagrindinių lankytojų yra redaktoriai ir vertėjai, pirmiausia ieškantys su redagavimu susijusios kalbinės informacijos.

 

Neradus atsakymo banke siūloma įrašyti klausimą specialiame lange, atsakymas išsiunčiamas elektroniniu paštu. Iš viso 2003 m. atsakyta į 2886 elektroninius paklausimus, dauguma iš jų – 2358 paklausimai – buvo gauti pradėjus veikti konsultacijų bankui. Vidutiniškai per darbo dieną buvo atsakoma į 22 paklausimus.

2003 metais suteiktos 16 452 konsultacijos telefonu. Sausio–kovo mėn. konsultuota visą darbo dieną, atsakyta į 5960 klausimų, t. y. vidutiniškai į 96 klausimus per dieną. Pradėjus veikti internetiniam konsultacijų bankui nuo balandžio mėnesio telefonu konsultuota tik pusę darbo dienos, atsakyta į 10 492 klausimus, t. y. vidutiniškai į 56 klausimus per dieną.

Iš viso 2003 m. telefonu ar elektroniniu paštu atsakyta į 19 338 klausimus. Daugiausia buvo klausta dėl leksikos – 27 %, sintaksės – 18 %, rašybos – 16 %, semantikos – 11 %, morfologijos – 10 %, mažiau dėl žodžių darybos – 7 %, skyrybos – 6 %, kirčiavimo ir tarties – 2 %, stilistikos – 1 %, dėl kitų dalykų – 2 %.

 

 

Informaciniai leidiniai

Du Terminologijos pakomisės apsvarstyti svetimžodžių lietuviškų atitikmenų sąrašai išleisti atskiromis knygelėmis – „Lietuviški riešutų ir juos vedančių augalų pavadinimai“ ir „Lietuviški aliejinių augalų ir iš jų spaudžiamo aliejaus pavadinimai“. Jos skirtos prekybininkams, kalbos tvarkytojams ir visiems, kuriems rūpi taisyklingi lietuviški augalų, jų vaisių ir produktų pavadinimai. Spaudai parengti dar du leidinukai – „Lietuviški grūdinių augalų ir jų produktų pavadinimai“, „Valgomų sėklų ir jas brandinančių augalų pavadinimai“.

Išleista knygelė „Vardai ir pavardės: VLKK nutarimai ir patarimai“. Joje aptarti moterų pavardžių darybos ir kirčiavimo, vyriškų pavardžių formų, vardų ir pavardžių registravimo, vardų ir pavardžių tapatybės klausimai. Knygelė pirmiausia skirta civilinės metrikacijos, pasų skyrių darbuotojams.

Informacija žiniasklaidoje

Iš programos „Valstybinės kalbos norminimas. Visuomenės švietimas“ finansuotos Lietuvos radijo laidelės „Taisyk žodžiui kelią“. 16 tokių laidelių parengė Kalbos komisijos darbuotojai. Remtos ir LNK kalbos laidelės „Žodis – ne žvirblis“.

Kartą per mėnesį transliuojamoje Lietuvos radijo laidoje „Valstybinės lietuvių kalbos komisijos informacija“ I. Smetonienė klausytojus supažindina su komisijos veiklos naujienomis. Komisijos pirmininkė dalyvavo Lietuvos radijo laidose „Ryto garsai“, „Toks gyvenimas“, „Akiračiai“, „Tarp Rytų ir Vakarų“, televizijos laidose „Dviguba teisybė“, „Labas rytas“, parengė komentarus dviem televizijos laidoms „Klausimėlis“. Radijo ir televizijos laidose dalyvavo ir Kalbos komisijos nariai A. Rosinas, G. Subačius.

Parengti 3 skyreliai „Kalbos komisijos kronika“ dienraštyje „Lietuvos rytas“, Kalbos komisijos darbuotojų publikacijų išspausdinta „Gimtosios kalbos“ žurnale, mokslinių darbų publikacijų – leidiniuose „Archivum Lithuanicum “, „Kalbos kultūra“ ir kt. (žr. 3 priedą).

6. Renginiai

Surengti 2 seminarai savivaldybių kalbos tvarkytojams (kartu su Valstybine kalbos inspekcija).

Pagal Europos Sąjungos kalbų mokymo ir mokymosi programą „Europos pažymėjimas“ Lietuvos ekspertų komisija rinko geriausią lietuvių kalbos mokymo iniciatyvą. Vieno projekto autoriams įteiktas Kalbos komisijos prizas.

Kalbos komisijos prizais apdovanoti Lietuvos jaunųjų filologų konkurso finalo Klaipėdoje ir tautinių mažumų ir užsienio lietuviškų mokyklų moksleivių XIV lietuvių kalbos olimpiados nugalėtojai.

Kalbos komisijos pirmininkė I. Smetonienė dalyvavo daugelyje susitikimų su šalies mokytojais: balandžio 11 d. Kauno „Purienų“ vidurinėje mokykloje vykusioje tarptautinėje lituanistų mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Lietuvių kalbos ugdymo problemos Vakarų Europos lingvistinės įvairovės kontekste“ skaitė pranešimą apie kalbos politikos kryptis ir uždavinius, gegužės 9 dieną Šilutės rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų seminare „Kalbinio ir literatūrinio ugdymo turinio naujovės bendrojo lavinimo mokykloje“ – paskaitą apie švietimo sistemos vietą kalbos politikos gairėse, apie kalbos kultūros dėstymo problemas bendrojo lavinimo mokykloje ir aukštosiose mokyklose, apie tarmių puoselėjimą ir jų dėstymą per kalbos pamokas, gruodžio 12–13 dienomis Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijoje vykusioje Rytų Lietuvos lietuvių kalbos mokytojų konferencijoje „Gimtoji kalba – nacionalinės kultūros gyvybė“ – pranešimą „Mokyklos vieta bendrojoje kalbos politikoje“. Apie mokyklos vietą kalbos politikoje, moksleivių neraštingumo priežastis ir kitus dalykus I. Smetonienė kalbėjosi susitikimuose su Kauno, Alytaus, Sedos mokytojais, taip pat su Pedagogų profesinės raidos centro renginiuose dalyvaujančiais mokytojais.

Kovo 19 dieną I. Smetonienė dalyvavo Visagino tautinių mažumų centro seminare „Tautinių mažumų teisių apsauga Lietuvoje ir Europoje“.

Gegužės 16 dieną Lietuvių kalbos instituto ir Lietuvių kalbos draugijos surengtame seminare „Reklamos kalba“ I. Smetonienė skaitė pranešimą „Reklamos stilius ir kalba: bendrieji principai“.

Lietuvos geografų ir kartografų draugijos seminare A. Pangonytė skaitė pranešimą „Kalbos komisijos darbai vietovardžių srityje 2002–2003 m.“, redaktorių ir vertėjų seminare (rengė Lietuvių kalbos draugija ir Lietuvių kalbos institutas), Lietuvių kalbos draugijos seminare pristatė Kalbos komisijos 60-ojo nutarimo 5 punkto naujos redakcijos projektą.

 

Komisijos pirmininkė Irena Smetonienė

 

 

 

 

1 lentelė. Recenzuoti leidiniai 1 priedas

Eil. Nr.

Autoriai

Pavadinimas

Ekspertai

1.

Terminų žodynai ir standartai

1.1.

E. S. Kisinas

„Artilerijos enciklopedinis žodynas“

J. Klimavičius, A. Umbrasas

1.2.

P. Švenčianas ir kt.

„Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas“

J. Klimavičius, V. Valiukėnas, P. Zemlevičiūtė

1.3.

A. Sliesaravičius ir kt.

„Selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas“

Z. Gudžinskas, S. Labanauskienė, V. Rančelis

1.4.

V. Tininis ir kt.

„Aiškinamasis karybos terminų žodynas“

V. Palubinskas, J. Klimavičius,

P. Zemlevičiūtė

1.5.

V. Valiukėnas ir kt.

„Aiškinamasis telekomunikacijų terminų žodynas“

A. Auksoriūtė, J. Klimavičius

1.6.

J. Norgėla ir kt.

„NATO terminų žodyno“ antrasis pataisytas ir papildytas leidimas

E. S. Kisinas, J. Klimavičius

1.7.

P. Alekna ir kt.

„Mokyklinis matematikos žodynėlis“

A. Auksoriūtė, A. Kaulakienė, P. Zemlevičiūtė

1.8.

V. Valiukėnas ir kt.

Dvikalbis aiškinamasis žodynėlis „Vadovai ir vadybininkai“

A. Auksoriūtė, D. Diskienė, A. Rosinas, P. Zemlevičiūtė

1.9.

A. Morkevičius, B. Papreckis

„Mediena ir jos gaminiai“

J. Klimavičius

1.10.

A. Iljinas

„Mokyklinis lietuvių–rusų ir rusų–lietuvių kalbų fizikos terminų žodynas“

P. Zemlevičiūtė

1.11.

V. Žalkauskas

„Linux“ terminų žodynėlis“

V. Dagys, A. Umbrasas, A. Žandaris

1.12.

L. Kitkauskienė ir kt.

„Anglų–lietuvių kalbų aiškinamasis architektūros terminų žodynas“

A. Kaulakienė, A. Rosinas

1.13.

V. Valiukėnas ir

P. J. Žilinskas

„Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas“

S. Kaušinis

1.14.

J. Virbickas

„Žuvų pavadinimų žodynas“

E. Bukelskis

1.15.

 

Standartas „Galvijų ir veršiukų odos. 1 dalis. Ydų aprašymas“

A. Kaulakienė

1.16.

 

Standartas „Konditerija. Cukrinė konditerija. Terminai ir apibrėžimai“

A. Kaulakienė, P. Zemlevičiūtė

1.17.

 

Standartas „Naftos pramonė. Terminija. 7 dalis. Įvairūs terminai“

A. Kaulakienė, P. Zemlevičiūtė

1.18.

 

Standartas „Standartizacija ir su ja susijusi veikla. Bendrasis aiškinamasis žodynas“

J. Klimavičius, A. Rosinas

1.19.

 

Standartas „Naftos pramonė. Terminija. 4 dalis. Perdirbimas“

A. Rosinas, P. Zemlevičiūtė

1.20.

 

Standartas „Kontaktiniai lęšiai ir jų priežiūros priemonės. Aiškinamasis žodynas. 2 dalis. Kontaktinių lęšių priežiūros priemonės“

J. Klimavičius, P. Zemlevičiūtė

1.21.

 

Standartas „Oftalmologiniai implantai. Intraokuliniai lęšiai. 1 dalis. Aiškinamasis žodynas“

J. Klimavičius, P. Zemlevičiūtė

1.22.

 

Standartas „Kelių transporto priemonės. Masės. Žodynas ir kodai“

A. Kaulakienė

1.23.

 

Standartas „Kelių transporto priemonės. Variklinių ir velkamųjų transporto priemonių matmenys. Terminai ir apibrėžimai“

A. Kaulakienė

1.24.

 

Standartas „Miškotyra. Miško medžių genetika ir selekcija. Terminai ir apibrėžimai"

A. Kaulakienė

1.25.

 

Standartas „Bendrieji konstrukcijų patikimumo principai. Terminai“

A. Kaulakienė

1.26.

 

Standartas „Trąšos ir kalkinimo medžiagos. Žodynas. 1 dalis. Bendrieji terminai“

A. Rosinas

1.27.

 

Standartas „Trąšos ir kalkinimo medžiagos. Žodynas. 2 dalis. Terminai susiję su trąšomis“

A. Rosinas

1.28.

 

Standartas „Natūralios medienos skydai. Klasifikacija ir terminija“

S. Labanauskienė, A. Rosinas

1.29.

 

Standartas „Neardomieji bandymai. Terminologija. 5 dalis. Sūkurinių srovių bandymų terminai“

A. Kaulakienė, S. Labanauskienė

1.30.

 

Standartas „Miškotyra. Miško apsauga. 2 dalis. Miško ligos. Terminai ir apibrėžimai“

J. Klimavičius, P. Zemlevičiūtė

1.31.

 

Standartas „Miškotyra. Miško apsauga. 3 dalis. Vabzdžiai miško kenkėjai. Terminai ir apibrėžimai“

A. Kaulakienė, P. Zemlevičiūtė

1.32.

 

Standartas „Pakuotės. Lanksčiosios tūbelės. Terminija“

A. Auksoriūtė

1.33.

 

Standartas „Neardomieji bandymai. Terminologija. 4 dalis. Ultragarsinių bandymų terminai“

J. Klimavičius

1.34.

 

Standartas „Neardomieji bandymai. 3 dalis. Techninės radiografijos bandymų terminai“

J. Klimavičius

1.35.

 

Standartas „Naftos pramonė. Terminija. 3 dalis.Žvalgyba ir gavyba“

S. Keinys, P. Zemlevičiūtė

1.36.

 

Standartas „Izoliaciniai ugniai atsparūs gaminiai. 1 dalis. Keraminio plaušo gaminių terminija“

S. Keinys, P. Zemlevičiūtė

1.37.

 

Standartas „Akmens anglių deguto ir pikio rišikliai ir panašūs produktai. Terminija ir klasifikavimas“

A. Auksoriūtė, P. Zemlevičiūtė

1.38.

 

Standartas „Darbo vietos oras. Terminija“

P. Zemlevičiūtė

1.39.

 

Standartas „Žalias degutas ir žalias benzolas. Terminija“

A. Auksoriūtė, P. Zemlevičiūtė

1.40.

 

Standartas „Akmens anglių deguto dervos. Terminija“

A. Auksoriūtė, P. Zemlevičiūtė

1.41.

 

Standartas „Padėklai kroviniams. Terminai ir apibrėžimai“

P. Zemlevičiūtė

1.42.

 

Standartas „Terminis užpurškimas. Terminija, klasifikacija“

A. Kaulakienė, P. Zemlevičiūtė

1.43.

 

Standartas „Anestezijos ir kvėpavimo įranga. Žodynas“

P. Zemlevičiūtė

1.44.

 

Standartas „Lipniosios juostos. Terminija“

P. Zemlevičiūtė

1.45.

 

Standartas „Žemės ir miškų ūkio traktoriai ir mašinos“

A. Rosinas

1.46.

 

Standartas „Mezgimas. Pagrindinės sąvokos. Terminai ir apibrėžimai“

P. Zemlevičiūtė

1.47.

 

Standartas „Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Sąvaržų eksploatavimo reikalavimai. 1 dalis. Apibrėžimai“

P. Zemlevičiūtė

1.48.

 

Standartas „Skerstini naminiai gyvuliai. Kiaulės. Apibrėžimai“

A. Auksoriūtė, P. Zemlevičiūtė

1.49.

 

Standartas „Trąšos ir kalkinimo medžiagos. Žodynas. 3 dalis. Kalkinimo medžiagų terminai“

P. Zemlevičiūtė

1.50.

 

Standartas „Ergonomikos principai, susiję su protinio darbo krūviu. 1 dalis. Bendrieji terminai ir apibrėžimai“

P. Zemlevičiūtė

1.51.

 

Standartas „Juslinė analizė. Žodynas“

P. Zemlevičiūtė

1.52.

 

Standartas „Standartizacija. 3 dalis“

A. Rosinas

1.53.

 

Standartas „Terminologijos darbas. Aiškinamasis žodynas. 2 dalis. Kompiuterių taikymas“

A. Rosinas

2.

Kiti žodynai

2.1.

I. Ermanytė

„Antonimų žodynas“

J. Zabarskaitė

3.

Raštijos paminklai

3.1.

G. Michelini

„Lozoriaus Zengštoko 1612 m. Giesmės Chriksczionischkos ir Duchaunischkos ir jų šaltiniai“

B. Kabašinskaitė, J. Karaciejus

3.2.

Parengė D. Pociūtė-Abukevičienė

„Knyga nobažnystės krikščioniškos“

B. Kabašinskaitė

4.

Kalbos praktikos leidiniai

4.1.

D. Mikulėnienė

„Kalbos patarimų“ dalis „Leksikos skoliniai“

E. Jakaitienė, J. Klimavičius, K. Župerka

4.2.

D. Žukaitienė ir L. Urbonienė

„Lietuvių kalbos kultūros pratimai vadybos studentams“

N. Linkevičienė, V. Žilinskienė

4.3.

R. Vladarskienė

„Dokumentų tekstai“

A. Drukteinis

5.

Mokomieji leidiniai

5.1.

M. Ramonienė,

J. Pribušauskaitė

„Mokomoji lietuvių kalbos gramatika“

B. Dobrovolskis, K. Župerka

5.2.

I. Kruopienė

„Ištark“

A. Pakerys

6.

Monografijos

6.1.

V. Mažiulis

„Prūsų kalbos istorinė gramatika“

A. Sabaliauskas

7.

Tarmių tekstai ir žodynai

7.1.

Ž. Markevičienė ir kt.

Kompaktinių plokštelių rinkinys „Rytų aukštaičiai uteniškiai“

A. Leskauskaitė, B. Stundžia

7.2.

A. Vidugiris

„Zietelos lietuvių tarmė“

Z. Zinkevičius

7.3.

G. Kavaliauskaitė ir kt.

„Aukštaičių uteniškių patarmė: senojo kaimo kasdieniai darbai“

D. Mikulėnienė

7.4.

J. Švambarytė-Valužienė

Kompaktinė plokštelė „Joniškio šnektų pratimai ir tekstai“

V. Kardelis, D. Mikulėnienė

8.

Bendrojo lavinimo vadovėliai

8.1.

I. Valiūnaitė

„Rusų kalba. Pirmieji mokymo metai“

G. Navalinskienė

8.2.

V. Krakauskaitė

Muzikos vadovėlis III klasei „Lakštutė“

A. Leskauskaitė, P. Zemlevičiūtė

8.3.

T. Kriliuvienė, S. Shaw

„Hello! Anglų kalba (šeštieji mokymo metai)“

D. Svetikienė

8.4.

V. Rupainienė, V. Druceikaitė, N. Sabeckienė

„Early School English 2“

A. Leskauskaitė

8.5.

D. Paškauskaitė

„Русский язык (третий год обучения, книга – 2)“

G. Navalinskienė

9.

Kiti leidiniai

9.1.

 

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso projektas

P. Kniūkšta

9.2.

B. Kondratas

„Kūrėjų pėdsakais“

A. Rosinas

9.3.

Sudarė A. Ubeikaitė

Literatūros rodyklė „Lietuvių kalbotyra, 1944–1972“

A. Pakerys

9.4.

 

„Vardai ir pavardės“

V. Maciejauskienė

9.5.

Sudarė R. Sedekerskytė,

A. Ubeikaitė

Literatūros rodyklė „Lietuvių kalbotyra, 1981–1985“

A. Pakerys

9.6.

 

„Leksikografijos ir leksikologijos problemos“

E. Zaikauskas

9.7.

 

Valstybinės kalbos mokėjimo II ir III kategorijos egzaminų aprašai

B. Dobrovoskis

2 lentelė. Ekspertų posėdžiai

Eil. Nr.

Svarstyta

Posėdžių skaičius (posėdžiau-ta val.)

Posėdžiuose dalyvavę ekspertai ir kviestiniai asmenys

1.

Kalbų klasifikatoriaus ir dokumentų klasifikatoriaus projektai

1 (1)

E. Jakaitienė, B. Stundžia, A. Račis, A. Girdenis, D. Liutkevičienė, V. Sakalauskienė

2.

„Open Office “ terminai; L. Daugnora ir kt. „Paukščių anatomijos terminai. Vardynas“

1 (2)

A. Rosinas, A. Auksoriūtė, J. Klimavičius, A. Smetona, A. Umbrasas, P. Zemlevičiūtė; G. Grigas, V. Dagys, R. Budrys, L. Daugnora

3.

Alyvuogių aliejaus pavadinimų sąrašas; terminų sustainable development ir sentinel node lietuviški atitikmenys.

1 (2)

A. Rosinas, A. Kaulakienė, J. Klimavičius, A. Umbrasas; E. Vėbra, R. Juknys, R. Pakalnis

4.

„Kalbos patarimų“ trečiojo leidimo dalis „Sintaksė 3. Įvairūs dalykai“

5 (10)

A. Pupkis, J. Klimavičius, P. Kniūkšta, V. Labutis, L. Laužikas, R. Miliūnaitė, A. Rosinas, R. Urnėžiūtė

5.

S. Paltanavičius. „Vakarų Palearktikos paukščiai. Vardynas“; „Chemijos terminų žodyno“ II pataisytas ir papildytas leidimas

4 (8)

A. Rosinas, J. Klimavičius, S. Labanauskienė; S. Paltanavičius, R. R. Budrys, M. Dagys, P. Kurlavičius, Ž. Preikša, V. Stanevičius, R. Mudėnienė, V. Skominas

6.

Tipinės kalbos kultūros programos

11 (19)

I. Smetonienė, G. Akelaitis, N. Linkevičienė, A. Kaulakienė, A. Malakauskas, L. Murinienė, A. Smetona

7.

Atogrąžų medžių medienos pavadinimų sąrašas; riešutų ir juos vedančių augalų sąrašas; aliejinių augalų pavadinimų sąrašas; cukraus ir augalų, iš kurių jis gaminamas, pavadinimų sąrašas; valgomų sėklų ir jas brandinančių augalų pavadinimų sąrašas

6 (12)

A. Auksoriūtė, S. Keinys, J. Klimavičius, S. Labanauskienė; Z. Gudžinskas, J. R. Naujalis, V. Rašomavičius

8.

„Mokyklinis matematikos žodynėlis“, standartai „Sluoksniuotoji mediena. Klasifikacija ir terminija. 2 dalis. Terminija“, „Galvijų ir veršiukų odos. 1 dalis. Ydų aprašymas“, „Termoizoliacija. Šilumos perdavimo sąlygos ir medžiagų savybės. Terminų žodynas“.

1 (2)

A. Rosinas, A. Kaulakienė, S. Keinys, J. Klimavičius, S. Labanauskienė, P. Zemlevičiūtė; A. E. Barkauskas, P. Alekna, Z. Šliavaitė

9.

Svetimvardžių vartojimo principai

6 (13)

V. Ambrazas, V. Maciejauskienė, A. Pakerys, A. Pupkis, A. Račis, B. Savukynas, N. Sližienė, B. Stundžia; K. Seibutis, T. Duksa, I. Merkienė, A. Jusevičienė, G. Beconytė, R. Bagorevičienė

10.

Taisyklingo kirčiavimo reikalavimų nustatymas; tarptautinių daiktavardžių kirčiavimo gretybės; pirminių daiktavardžių gretybių peržiūra; rekomendacijos dėl kai kurių pirminių daiktavardžių gretybių projektas; svetimos kilmės daiktavardžių kirčiavimo gretybės; rekomendacijos dėl kai kurių svetimos kilmės daiktavardžių kirčiavimo rengimas; priesaginių daiktavardžių kirčiavimo gretybės; priesaginių daiktavardžių kirčiavimo gretybių tikslinimas; rekomendacijos dėl į bendrinę kalbą transponuotų žodžių kirčiavimo projektas; galūninės darybos daiktavardžių gretybių tikslinimas; rekomendacijos dėl kai kurių priesaginių daiktavardžių kirčiavimo projekto svarstymas

11 (22)

A. Pakerys, V. Kavaliauskas, D. Mikulėnienė, A. Pupkis, B. Stundžia; D. Liutkevičienė, V. Sakalauskienė

11.

Standartai „Apšvietimo stulpai. 1 dalis. Terminai ir apibrėžimai“, „Su maisto produktais susiliečiančios medžiagos ir gaminiai. Nemetaliniai stalo indai“, „Paviršinio aktyvumo medžiagos“

1 (2)

A. Rosinas, A. Auksoriūtė, A. Kaulakienė, J. Klimavičius, A. Smilgevičius, A. Umbrasas; E. V. Nevardauskas, V. Jocienė, M. Petrėtytė

12.

Dvikalbis aiškinamasis žodynas „Vadovai ir vadybininkai“; standartas „Pakuotės. Lanksčiosios tūbelės. Terminija“; Lietuvos medicinos norma Nr. 30.

1 (2)

A. Rosinas, A. Kaulakienė, S. Keinys, J. Klimavičius; B. Rudgalvis, D. Andriuškevičienė, V. Valiukėnas, L. Petkevičienė, T. Gužauskienė

13.

Standartas „Galvijų ir veršiukų odos. 1 dalis. Ydų aprašymas“; paklausimas dėl teisės terminų; paklausimas dėl terminų mitybinė, mitybos būklė ir kt.

1 (1)

A. Kaulakienė, J. Klimavičius; V. Valeika

14.

„Kalbos patarimų“ trečiojo leidimo dalis „Leksikos skoliniai“

15 (35)

E. Jakaitienė, J. Klimavičius, D. Mikulėnienė, D. Liutkevičienė, J. Girčienė, E. Zaikauskas, V. Žilinskienė, R. Miliūnaitė, A. Auksoriūtė

15.

Kalbos komisijos nutarimo „Dėl moterų pavardžių darybos“ projektas

1 (2)

V. Maciejauskienė, B. Savukynas, M. Ramonienė, P. Kniūkšta

16.

Standartas „Pakuotė. Lanksčiosios tūbelės. Terminija“; statybos techninio raglamento „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ projekto sąvokos; Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto sąvokos

1 (1)

A. Auksoriūtė, A. Kaulakienė, J. Klimavičius, A. Rosinas; V. Jocienė, A. Minius, V. Kačinskas, G. Jucys, R. Vladarskienė

17.

Kai kurių anglų kalbos kontržvalgybos terminų lietuviški atitikmenys; standartai „Dažai ir lakai. Dengimo medžiagų terminai ir apibrėžimai. 1 dalis. Bendrieji terminai“, „Dažai ir lakai. Dengimo medžiagų terminai ir apibrėžimai. 2 dalis. Specialieji terminai, susiję su dažų charakteristikomis ir savybėmis“, „Dažai ir lakai. Dengimo medžiagų terminai ir apibrėžimai. 3 dalis. Paviršiaus paruošimo ir dengimo terminai“

1 (3)

A. Rosinas, A. Kaulakienė, S. Keinys, J. Klimavičius; A. Lazauskienė, S. Vilkinas

18.

Standartas „Bendrieji konstrukcijų patikimumo principai. Terminai“; L. Kitkauskienė ir kt. „Anglų – lietuvių kalbų aiškinamasis architektūros žodynas“

1 (2)

A. Kaulakienė, J. Klimavičius, A. Rosinas,

A. Smilgevičius; B. Užpolevičius, L. Kitkauskienė, N. Kitkauskas

19.

Komercinių žuvų rūšių pavadinimų sąrašas

1 (3)

A. Rosinas, S. Keinys, J. Klimavičius; J. Virbickas,

L. Simonaitytė

20.

Didžiųjų raidžių rašymas (religiniai terminai ir kontekstas)

1 (3)

N. Sližienė; S. Juozaitis, P. Kimbrys, G. Petrauskas,

N. V. Skliutaitė

21.

Standartas „Mechaniniai virpesiai ir smūgiai. Poveikis žmogui. Terminai ir apibrėžimai“; LST „Virpesiai ir smūgiai. Terminai ir apibrėžimai“; P. Švenčianas ir kt. „Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas“

1 (3)

A. Rosinas, A. Kaulakienė, A. Smilgevičius,

A. Auksoriūtė, J. Klimavičius, A. Umbrasas; V. Palenskis, V. Volkovas, P. Švenčianas

22.

E. Kisinas. „Artilerijos enciklopedinis žodynas“

1 (2)

A. Rosinas, A. Kaulakienė, A. Auksoriūtė, J. Klimavičius, A. Smetona, A. Umbrasas; E. Kisinas

23.

Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo projektas

1 (3)

A. Rosinas, A. Kaulakienė, A. Auksoriūtė, J. Klimavičius, A. Umbrasas

24.

Standartai „Naftos pramonė. Terminija. 1 dalis. Žaliavos ir produktai“, „Naftos pramonė. Terminija. 2 dalis. Savybės ir bandymai“

1 (3)

A. Rosinas, J. Klimavičius, A. Umbrasas, P. Zemlevičiūtė; J. Šeštakauskas

25.

B. Papreckis ir kt. „Mediena ir jos gaminiai“; valgomųjų sėklų ir jas brandinančių augalų pavadinimų sąrašas; grūdinių augalų ir iš jų gaminamų maisto produktų pavadinimų sąrašas; eterinius aliejus kaupiančių augalų pavadinimų sąrašas; atogrąžų medžių, iš kurių gaminama mediena, pavadinimai; socialiai reikšmingų augalų pavadinimų sąrašas

5 (11)

A. Auksoriūtė, S. Keinys, J. Klimavičius; B. Papreckis,

M. Šaltytė; Z. Gudžinskas, J. R. Naujalis, V. Rašomavičius

26.

V. Žalkauskas. „Linux“ žodynėlis“

2 (5)

A. Rosinas, A. Kaulakienė, A. Smilgevičius,

J. Klimavičius, A. Umbrasas, V. Palenskis, V. Valiukėnas, V. Žalkauskas, A. Žandaris, V. Dagys, G. Grigas

27.

V. Valiukėnas ir kt. „Aiškinamasis telekomunikacijų terminų žodynas“

3 (7)

A. Kaulakienė, A. Rosinas, A. Auksoriūtė, J. Klimavičius, A. Smilgevičius; J. Gabijūnienė, R. Plėštys,

R. Sabaliauskaitė, J. Ūsas, V. Valiukėnas; V. Dagys,

G. Grigas, V. Palenskis, V. Žalkauskas, K. Ušpalis

28.

Lietuvos medicinos normos Nr. 30 terminai

1 (2)

A. Auksoriūtė, J. Klimavičius; L. Petkevičienė,

T. Gužauskienė

29.

Standartas „Standartizacija ir su ja susijusi veikla. Bendrasis aiškinamasis žodynas“; elektroniniu paštu gautas klausimas dėl termino eco-shool atitikmens

3 (6)

A. Rosinas, A. Kaulakienė, J. Klimavičius, A. Umbrasas, E. Zaikauskas

30.

V. Rupainienės, V. Druceikaitės, N. Sabeckienės vadovėlis „Early School English 2“; D. Paškauskaitės vadovėlis „Русский язык. 3 год обучения. Книга 2“

1 (2)

A. Auksoriūtė, B. Dobrovolskis, L. Laužikas,

P. Zemlevičiūtė

3 lentelė. 1.1 programa „Valstybinės kalbos statuso įgyvendinimas ir jo apsauga“

Eil. Nr.

Tema

Vadovas

2003 m. atlikta

Finansuojama (metai)

2003 m. skirta (tūkst. Lt)

1.

Visagino valstybinės kalbos centras

1.1.

Valstybinės kalbos mokymo kursai

kitakalbiams Visagino gyventojams (2.5.3 punktas)

E. Čekienė

Pagal I valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos reikalavimus mokėsi 3 grupės (39 asmenys). Kiekvienos grupės mokymo apimtis – 120 a. val.

2003 m.

4,2

2.

VšĮ Tautinių bendrijų namai

2.1.

Valstybinės kalbos mokymo kursai (2.5.3 punktas)

A. Gedamins-kienė

Mokėsi 35 socialiai remtini asmenys (3 grupės) pagal 48 val. mokymo programą. Beveik trečdalis klausytojų (12 asmenų) išlaikė valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinių kategorijų egzaminus.

2003 m.

4,2

2.2.

Valstybinės kalbos mokymo kursai (2.5.3 punktas)

A. Gedamins-kienė

Mokėsi 16 socialiai remtinų asmenų (1 grupė) pagal 48 val. mokymo programą.

2003 m.

1,06

3.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija

3.1.

Valstybinės kalbos mokymo kursai tautinių mažumų atstovams (2.5.3 punktas)

D. Zinkevičienė

Suburtos 8 grupės, kuriose mokėsi 72 rajono kitakalbiai. Dauguma kursų lankytojų – socialiai remtini asmenys.

1998–2005 m.

8,65

4.

VšĮ Romų visuomenės centras

4.1.

Valstybinės kalbos mokymo kursai (2.5.3 punktas)

S. Novopolskaja

Kursus lankė 3 taboro gyventojų grupės (41 klausytojas).

2003 m.

4,6

5.

Visagino miesto savivaldybė

5.1.

Valstybinės kalbos tarnyba (3.4 ir 3.5 punktai)

A. Sieliūnienė

Daugiausia dėmesio skirtas viešiesiems užrašams. Savivaldybės darbuotojams ir parduotuvių vadovams parengtos atmintinės apie teisės aktus, susijusius su valstybine kalba bei jos vartojimu. Tikrinta kai kurių Visagino viešųjų įstaigų bei organizacijų darbuotojų asmens bylos. Domėtasi valstybine kalba viešųjų renginių metu, rinkti duomenys apie Visagino švietimo įstaigose dirbančius lietuvių kalbos mokytojus, savivaldybės teritorijoje veikiančių įstaigų ir įmonių darbuotojų valstybinės kalbos mokėjimą. Baigta redaguoti A. Kavaliausko knyga „Visaginas. Istorijos fragmentai (1972–2002)“. Versti tekstai iš rusų kalbos ir atvirkščiai, redaguoti įvairūs savivaldybės dokumentai. Dirbta su kalbėjimo bei rašymo įgūdžių tobulinimo grupėmis. Miesto laikraštyje „V každyj dom“ spausdinti informaciniai pranešimai, straipsneliai aktualiais kalbos klausimais. Konsultuoti miesto gyventojai kalbos, egzaminų ir testavimo klausimais.

1997–2005 m.

40,4

6.

Pedagogų profesinės raidos centras

6.1.

Valstybinės kalbos mokymo kursai kitakalbiams (2.5.3 punktas)

I. Raščiuvienė

Vilniuje balandžio–birželio mėn. ir spalio–gruodžio mėn. 4 kitakalbių grupės (74 klausytojai) mokėsi pagal 48 a. val. pradedančiųjų lygio programą. Klaipėdoje gegužės–birželio mėn. ir spalio–gruodžio mėn. pagal I kvalifikacinės kategorijos programą 60 a. val. mokėsi 29 socialiai remtini asmenys.

2003 m.

3,4

7.

Ignalinos rajono savivaldybė Švietimo ir sporto skyrius

7.1.

Valstybinės kalbos mokymo kursai Didžiasalyje gyvenantiems socialiai remtiniems kitakalbiams (2.5.3 punktas)

R. Lisauskienė

Mokėsi 8 socialiai remtini asmenys pagal 120 val. programą.

2003 m.

1,84

8.

Vilniaus rajono savivaldybės Švietimo skyriaus Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisija

8.1.

Valstybinės kalbos mokymo kursai kitakalbiams Vilniaus r. gyventojams (2.5.3 punktas)

S. Lukoševi-čienė

Suburtos 5 mokymo grupės. Kursuose iš viso mokėsi 70 žmonių, dirbta 250 a. val. Dauguma kursų dalyvių socialiai remtini. Beveik visi lankiusieji kursus laikė valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinius egzaminus.

2003 m.

3,4

9.

Kauno rajono savivaldybės administracija

9.1.

Kauno rajono LEZ kalbos tvarkymas (1.16 punktas)

N. Miodušaus-kienė

Konsultuota kalbos klausimais, patikrintos maisto įmonių gaminių etiketės.

1997–2005 m.

18,17

10.

Klaipėdos universiteto Kalbos konsultacijų punktas

10.1.

Kalbos konsultacijų punktas (1.15 ir 1.16 punktai)

doc. dr.

A. Drukteinis

Suteikta apie 700 konsultacijų. Klaipėdos dienraštyje „Klaipėda“ kalbos konsultacijų skyrelyje paskelbta 14 straipsnelių, 3 straipsneliai išspausdinti Klaipėdos universiteto laikraštyje. Kalbos taisyklingumo klausimais kalbėta vietinės kabelinės televizijos „Balticum“ laidoje.

1998–2005 m.

8,25

11.

Šiaulių universiteto Kalbos konsultacijų punktas

11.1.

Kalbos konsultacijų punktas (1.15 ir 1.16 punktai)

doc. R. Petke-vičienė

Suteiktos 2465 konsultacijos: leksikos (862), sintaksės (746), morfologijos ir žodžių darybos (180), kirčiavimo (178), skyrybos (132), keliolika kartų teirautasi dėl reikalų raštų, bibliografijos tvarkymo ir kt. „Šiaulių krašte“ paskelbti 7 straipsneliai.

1998–2005 m.

13,2

12.

Vytauto Didžiojo universiteto Kalbos konsultacijų punktas

12.1.

Kalbos konsultacijų punktas (1.15 ir 1.16 punktai)

doc. dr. V. Va-siliauskienė

Suteikta per 1550 įvairaus pobūdžio kalbos ir raštvedybos konsultacijų. Teiktos konsultacijos VDU Anglų kalbos katedros dėstytojams, studentams, organizuotos paskaitos. Paskelbti 3 straipsneliai VDU laikraštyje „Universitas Vytauti Magni“.

1997–2005 m.

9,6

13.

UAB „Sugardas“

13.1.

Laikraštyje „V každyj dom“ skelbiamų lituanistinių puslapių leidyba (2.5.3 ir 4.2.4 punktai)

L. Martynova

Paskelbta 18 puslapių lietuvių kalba.

2003 m.

17,0

14.

Lietuvių kalbos institutas

14.1.

„Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinių kategorijų lietuvių–anglų kalbų minimaliųjų žodynų“I, II, III kat. leidyba (2.5.3 ir 4.2.4 punktai)

doc. dr.

J. Zabarskaitė

Žodynai išleisti 1000 egz. tiražu.

2003 m.

3,0

15.

Kalbos programų koordinavimo taryba

15.1

Kalbos programų koordinavimo tarybos veikla

V. Ragaišienė

Paskirstytos 1.1 programos „Valstybinės kalbos statuso įgyvendinimas ir jo apsauga“ ir 1.2 programos „ Valstybinės kalbos norminimas. Visuomenės švietimas“ lėšos institucijoms, atliekančioms darbus pagal sutartis, patvirtintos Koordinavimo ir Ekspertų tarybų narių bei kviestinių ekspertų darbo sąnaudos, apsvarstytos ir patvirtintos programų darbus vykdančių institucijų metinės ir ketvirčių ataskaitos, apsvarstytos paraiškos darbams 2003–2004 m. remti, patvirtintas 2004 m. kalbos programų biudžeto projektas, paskirti darbų ir paraiškų recenzentai, patvirtintos recenzijų ir ekspertizių išvados ir kt.

2003 m.

5,43

16.

Kalbos programų ekspertų taryba

16.1

Kalbos programų ekspertų tarybos veikla

V. Ragaišienė

Atlikta mokomųjų leidinių kitakalbiams ir institucijų paraiškų ekspertizė.

2003 m.

1,29

 

4 lentelė. 1.2 programa „Valstybinės kalbos norminimas. Visuomenės švietimas“

Eil. Nr.

Tema

Vadovas

2003 m. atlikta

Finansuojama (metai)

2003 m. skirta

(tūkst. Lt)

1.

Matematikos ir informatikos institutas

1.1.

Kompiuterinės terminų bazės kūrimas (1.15 punktas)

dr. V. Čer-niauskas

Susisteminta terminų žodynų, perkeltų į kompiuterinę terpę, duomenų struktūra. Parengta patobulinta terminų žodynų duomenų tvarkymo sistema, parengtos programinės priemonės. Susistemintos terminų kilmių kalbos, vartojimo sritys, tinkamumo kategorijos. Programiškai sustruktūrinti 3 žodynai, 2820 p. terminų žodynų duomenų. Iš „Anglų–lietuvių kalbų hidrotechnikos terminų žodyno“ parengti nauji lietuviškų terminų straipsniai. Atlikti parengiamieji darbai terminų skaidymui į dedamąsias. Išskaidyti struktūros požiūriu daugiaprasmiai terminai į dedamąsias ir nurodyti išskaidytų dedamųjų tarpusavio ryšiai. Atliktos trižodžių ir ilgesnių terminų skaidymo dėmenimis ekspertizės. Plėstos kompiuterinės terminų bazės galimybės.

1997–2005 m.

73,7

2.

Kauno technologijos universitetas

2.1.

Kalbos kultūros ir specialybės kalbos dėstymas (2.2.1 punktas)

doc. dr.

R. Marčėnas

Specialybės kalba ir kalbos kultūra dėstyta 40 magistrantų grupių (iš viso 1331 val.). Ištaisyti 703 magistrantų diplominiai darbai.

1999–2005 m.

35,4

2.2.

„Aprangos terminų žodyno“ rengimas (1.4 ir 4.2.2 punktai)

doc. dr.

S. A. Ratautas

Parengta daugiau kaip 1400 avalynės ir įvairių aprangos gaminių terminų, peržiūrėta daugiau kaip 590 terminų (mada, dizainas, siuvinių konstravimas, siuvimo mašinos, siūlai ir kt.), papildyta ir pakoreguota apie 250 kitos tematikos terminų. Peržiūrėti ir patikrinti visų terminų atitikmenys prancūzų kalba, pakoreguota apie 1000 atitikmenų. Žodyno medžiaga redaguota.

2001–2004 m.

30,1

2.3.

„Mechanikos terminų žodyno“ rengimas (1.4 ir 4.2.2 punktai)

prof. habil. dr. A. Žiliukas

Baigtas terminų atitikmenų anglų ir rusų kalbomis rinkimas (surinkta 24000 terminų). Parinkti 2027 terminų atitikmenys kitomis kalbomis.

2002–2004 m.

26,7

2.4.

Kalbos kultūros ir specialybės kalbos dėstymas Panevėžio institute (2.2.1 punktas)

A. Jurkauskas

Kalbos kultūra dėstyta 29 magistrantų grupėms (iš viso 649 val.). Baigiamuosius magistrinius darbus rašantys studentai konsultuoti visus metus.

2002–2003 m.

9,2

2.5.

„Aiškinamojo elektrotechnikos terminų žodyno“ rengimas (1.4 ir 4.2.2 punktai)

doc. dr.

S. Žebrauskas

Numatyta žodyno sandara. Atrinkti literatūros šaltiniai. Sudarytas žodyno vardynas (5915 pagrindiniai ir 3895 papildomi terminai). Parengta žodyno programinė įranga.

2003–2005 m.

38,1

3.

Lietuvių kalbos institutas

3.1.

Kalbos konsultacijų ir rekomendacijų kompiuterinių bankų kūrimas (1.15 ir 4.1.2 punktai)

dr. R. Miliū-naitė

Surinkta apie 6000 rekomendacijų vnt., suredaguota apie 3400 rekomendacijų vnt. (iš jų 1000 perkeltas į duomenų bazę). Duomenys Kalbos rekomendacijų bazei rinkti iš naujausių kalbos norminamųjų leidinių. Suredaguotos duomenų bazėje pastebėtos korektūros klaidos ir sisteminiai nevienodumai. Tęsti duomenų bazės programavimo darbai: tvarkytos ir pildytos duomenų bazės priežiūros ir paieškos programos.

1998–2005 m.

11,7

3.2.

„Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ rengimas (4.2.2 punktas)

dr. V. Saka-lauskienė

Per metus parašyta 10 a. l. žodyno teksto. Palyginti „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ ir „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ trečiojo leidimo tekstai.

1999–2004 m.

18,1

3.3.

„Kupiškėnų tarmės žodyno“ 1 t. rengimas spaudai (1.5 punktas)

doc. dr.

J. Zabarskaitė

Iš rankraščio surinkti 585 p. „Kupiškėnų tarmės žodyno“ teksto.

2003–2004 m.

4,06

3.4.

Lietuvių senųjų raštų ir tarmių kompiuterinių bazių sudarymas (1.3 ir 1.5 punktai)

dr. O. Alekna-vičienė

Iš mikrofilmo nuskaitytas Morkūno „Postilės“ (1600) antrosios dalies tekstas. Nuskaitytas tekstas retušuotas. Atpažintas tekstas lygintas su originalo kopijomis, rengtas pataisyto teksto maketas korektūroms. Skaityta nuskaitytos „Postilės“ dalies korektūra (apie 30 a. l.). Kompiuteriu surinktas visas L. Zengštoko giesmynas „Giesmės Chrikščioniškos ir Duchauniškos“ (1612), perskaitytos korektūros. Kompiuteriu surinkta 10 a. l. J. Rikovijaus giesmyno „Naujos pagerintos giesmių knygos“ (1685). Iš D. Kleino „Grammatica Litvanica“ (1653) ir „Compendium Litvanico–Germanicum“ (1654) išrinkti lietuviški žodžiai, perskaitytos korektūros. Parengtas abiejų šaltinių lietuviškų žodžių sąrašas ir atskiri sąrašai su lotyniškais ir vokiškais atitikmenimis. Aprašytos K. Lukausko „Pamokslų“, K. Sirvydo „Punktų sakymų“ , J. Jaknavičiaus „Ewangelie polskie y litewskie“ (1647) konkordancijose pateiktų žodžių formos: nustatytos antraštinės formos ir nurodytos gramatinės charakteristikos. Sukurta programinė įranga D. Kleino „Grammatica Litvanica“ (1653) ir „Compendium Litvanico–Germanicum“ (1654) lietuviškų žodžių bei S. M. Slavočinskio giesmyno „Giesmes tikėjimui katolickam priderančios“ (1646) elektroninėms konkordancijoms rengti.

1996–2005 m.

57,6

3.5.

Akademinio „Lietuvių kalbos žodyno“ kompiuterinės kartotekos kaupimas ir tvarkymas (1.1 punktas)

dr. G. Nakti-nienė

Nuskaitytos 88 sąlyginės K, L, M, N, O, P, R raidėmis prasidedančių žodžių duomenų dėžutės, įrašyti antraštiniai žodžiai. Peržiūrėta 88 dėžutės LKŽ papildymų kartotekos duomenų prieš nuskaitant. Surinkta 20641 vnt. leksikos duomenų (13716 vnt. iš tarmių ir 6925 vnt. iš raštų). Patikrinti nauji LKŽ kartotekai pateikti duomenys (apie 27000 vnt.).

1996–2005 m.

47,8

3.6.

„Kaltanėnų šnektos žodyno“ rengimas (1.5 punktas)

A. Rimše-vičienė

Papildomai užrašyta apie 300 leksikos vienetų iš Kaltanėnų apylinkės, iš juostų ir kitų šaltinių – apie 300 vnt., iš LKŽ kartotekos išrinkta apie 200 vnt. su iliustraciniais sakiniais. Medžiaga sutvarkyta (patikrintas kirčiavimas, transkripcija), sudėta pagal abėcėlę į žodyno kartoteką. Pradėtas rašyti žodyno tekstas, su konsultantais aptarti žodyno sandaros ypatumai, fonetinė transkripcija. Patikrinta apie 700 leksikos vnt. su iliustraciniais sakiniais. Parašyta apie 4 a. l. žodyno teksto (raidės A, B, C, Č; rašoma D raidė). Tekstas suredaguotas, papildytas, surinktas kompiuteriu, perskaitytos korektūros.

2001–2004 m.

16,1

3.7.

S. B. Chylinskio 1660 m. Londono Biblijos rengimas spaudai (1.3 punktas)

dr. G. Kava-liūnaitė

Sukurtas šriftas ChST rinkimui kompiuteriu. Surinkta 12,3 a. l. ChST teksto. Perskaitytos pirmosios surinkto teksto korektūros. Rinkta medžiaga moksliniam įvadui: surastos ligšiolinės ChST publikacijos, formuluoti tekstologiniai leidinio rengimo principai, tirtas ChST santykis su pagrindiniu vertimo šaltiniu – olandiška Statenbijbel.

2003–2005 m.

11,8

3.8.

Lietuvos Respublikos vardyno duomenų rinkimas ir kompiuterinis jų tvarkymas (1.13 punktas)

habil. dr.

V. Maciejaus-kienė

Surinkta 21158 vnt. vardyno duomenų. Iš 26 istorinių šaltinių (tik 2 iš jų publikuoti) surinkti 18356 istoriniai asmenvardžiai. Be šių, iš istorinių šaltinių išrašytų asmenvardžių, dar 2627 asmenvardžiai sukartotekinti. Istorinių vietovardžių surinkta 2802. Jie išrašyti iš 7 įvairių Lietuvos vietų rankraštinių bažnytinių knygų, rašytų XVII–XIX a. Į kompiuterį perkelti 4 a. l. kartotekos teksto (dalis B, C ir Č raidės). Perskaityta 7,5 a. l. 1999–2000 m. kompiuterizuoto kartotekos teksto korektūra.

1996–2005 m.

31,4

3.9.

Mažosios Lietuvos vardyno duomenų rinkimas iš istorinių rankraščių, kompiuterinis jų tvarkymas (1.13 punktas)

dr. V. Čepienė

Vardyno duomenys šifruoti ir rinkti iš istorinių vokiškų dokumentų, buvusių Karaliaučiaus archyvuose ir bibliotekose. Iš Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje ir Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje saugomų XVIII–XX a. aktų ir iš Berlyno archyve esančių XVII a. dokumentų kopijų į lapelius išrašyta 7330 vnt. vardyno duomenų. Dar 7026 vnt. išrašyti iš bažnytinių ir kt. knygų. Surinkta medžiaga patikrinta, sutvarkyta. Rašomas šaltinių ir jų santrumpų sąrašas. Kompiuteriu surinkta 1980 vnt.

1997–2005 m.

17,8

3.10.

„Mosėdžio tarmės žodyno“ rengimas spaudai (1.5 punktas)

L. Butkūnaitė

Surinktas žodyno tekstas (apie 1000 p.).

2003 m.

6,6

3.11.

Kazimiero Jauniaus „Rinktinių raštų“1 t. ir priedo „Aistiški studijai“ rengimas spaudai (1.3 ir 4.1.4 punktai)

doc. dr.

D. Mikulė-nienė

Ieškota naujos dokumentinės medžiagos Kauno archivyskupijos archyve, Mokslų akademijos bibliotekos archyvuose. Studijuota reikalinga literatūra ir rengtas straipsnis apie K. Jauniaus mokslinę veiklą. Nuskaitytas beveik visas 1911 m. ir 1908–1916 m. K. Jauniaus gramatikų tekstas (518 p.). Padaryti 7 tarmių aprašams skirti žemėlapiai. Parašytas straipsnis apie K. Jauniaus gyvenimą (2 a. l.). Baigiamas rengti straipsnis apie K. Jauniaus mokslinę veiklą (1,5 a. l.). Rašyti K. Būgos „Aistiškų studijų“ komentarai.

2003 m.

8,46

3.12.

„Antonimų žodyno“ leidyba (4.1.2 punktas)

doc. dr.

J. Zabarskaitė

Žodynas išleistas 1000 egz. tiražu.

2003 m.

16,0

3.13.

Bibliografijos „Lietuvių kalbotyra, 1944–1972. Papildymai“ leidyba (4.2.4 ir 4.3.5 punktai)

doc. dr.

J. Zabarskaitė

Knyga išleista 1000 egz. tiražu.

2003 m.

12,0

3.14

Rasuolės Vladarskienės knygos „Dokumentų tekstai“ leidyba (4.2.3 punktas)

doc. dr.

J. Zabarskaitė

Knyga išleista 1000 egz. tiražu.

2003 m.

8,0

3.15

Knygos „Leksikografi–jos ir leksikologijos problemos“ leidyba (4.1.8 punktas)

doc. dr.

J. Zabarskaitė

Knyga išleista 400 egz. tiražu.

2003 m.

10,0

4.

Vilniaus universitetas

4.1.

Kalbos kultūros ir specialybės kalbos dėstymas (2.2.1 punktas)

doc. dr.

N. Linkevi-čienė

Kalbos kultūra ir specialybės kalba dėstyta 60 grupių (iš viso 4290 val.).

1999–2005 m.

89,6

4.2.

„Fizikos terminų žodyno“ rengimas (1.4 ir 4.2.2 punktai)

doc. dr.

V. Valiukėnas

Kompiuterinėje žodyno terminų duomenų bazėje sutvarkyta 13000 terminų lizdų. Į juos įrašyta 15600 prancūziškų atitikmenų.

2002–2003 m.

24,1

4.3.

„Zanavykų šnektos žodyno“, t. 2 rengimas spaudai (1.5 punktas)

dr. V. Saka-lauskienė

Suredaguotas L, M, N, O, P, R raidžių tekstas. Tikrinti šaltiniai, žodynas pildytas naujais antraštiniais žodžiais, nepatekusiais iliustraciniais sakiniais, frazeologizmais ir kt. Kompiuteriu surinkti P, R raidžių tekstai (14,4 a. l.), perkeltos leksikografinės ir transkripcijos pataisos į L, M, N, O, P, R raidžių tekstus. Perskaityta pirmoji P raidės korektūra (10 a. l.), pirmoji ir antroji L, M, N, O, R raidžių korektūra (59,4 a. l.).

2003 m.

27,6

4.4.

„Lingvodidaktikos terminų žodyno“ rengimas (1.4 ir 4.2.2 punktai)

doc. dr.

M. Ramonie-nė

Patikslintas žodyno vardynas (jį sudaro 538 terminai). Nagrinėti terminų apibrėžimai, jų turinys ir forma, pateiktos pataisos ir rekomendacijos apibrėžimų taisymui.

2002–2003 m.

22,7

4.5.

Jono Palionio „Atrankinio lietuvių senųjų raštų žodyno“ rengimas spaudai (1.3 punktas)

prof. habil. dr. B. Stundžia

Knyga parengta spaudai.

2003 m.

3,97

4.6.

Vytauto Mažiulio knygos „Prūsų kalbos gramatika“ rengimas spaudai (1.3 punktas)

prof. habil. dr. B. Stundžia

Knyga parengta spaudai.

2003 m.

1,14

4.7.

„Lietuvių kalbos etimologinio žodyno“ kompiuterinio duomenų banko kūrimas (1.15 ir 1.4 punktai)

dr.

B. Kabašins-kaitė

Kompiuterinė programa pritaikyta etimologinio žodyno duomenų bazei kurti. Parinktas tinkamas šriftas, sukurta rinkimo programa, korektūros tvarkyklės, parengti automatiniai tekstai; nustatyti kortelių aprašymo rodikliai ir parametrai. Parengtas kompiuterinis kartotekoje panaudotos mokslinės literatūros ir jos santrumpų fondas. Kompiuteriu surinkta ir aprašyta 1000 kortelių iš Lietuvių kalbos etimologinio žodyno kartotekos. Surinkti tekstai suredaguoti, ištaisyta korektūra, suvienodinti sutrumpinimai.

2003–2005 m.

8,9

5.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

5.1.

Kalbos kultūros ir specialybės kalbos dėstymas (1.2.1 punktas)

dr.

A. Kaulakienė

Specialybės kalba ir kalbos kultūra dėstyta 17 antrojo kurso magistrantų grupių (iš viso 408 val.). Kalbinei magistrantų darbų priežiūrai skirta 570 val., konsultacijoms –18 val.

1999–2005 m.

43,1

5.2.

„Elektrosaugos terminų žodyno“ rengimas (1.4 ir 4.2.2 punktai)

doc. dr.

L. Radzevičius

Parengta žodyno struktūra, parinkti šaltiniai, sudarytas lietuviškų terminų su angliškais, vokiškais, prancūziškais ir rusiškais jų atitikmenimis vardynas, atrinkti terminai susisteminti, parengta žodyno pratarmė.

2003–2004 m.

11,4

6.

Vilniaus pedagoginis universitetas

6.1.

Kalbos kultūros ir specialybės kalbos dėstymas (2.2.1 punktas)

prof. habil. dr. A. Gaižutis

Kalbos kultūra dėstyta 45 grupėms (iš viso 3096 val.). Konsultuoti bakalaurai ir magistrai, recenzuoti jų darbai.

1999–2005 m.

89,6

6.2.

„Lietuvių kalbos leksikos raida“ (1.16 punktas)

prof. habil. dr. A. Pakerys

Baigtas redaguoti bendrinių žodžių ir jų formų dažninis žodynas (apie 4000 p.). Sukurtas pirmasis elektroninio žodyno programos variantas. Tvarkyta antroji tikrinių daiktavardžių žodyno korektūra.

2002–2004 m.

12,6

6.3.

Kompiuterinės priemonės „Leksikos vartosenos treniruoklis“ bandomojo varianto rengimas (2.4.3 punktas)

doc. dr.

V. Rudaitienė

Parengta kompiuterinės mokymo priemonės dalies „Neteiktini vertiniai“ bandomoji versija (166 užduotys).

2003 m.

5,9

6.4.

J. Brodovskio rankraštinio žodyno „Lexicon Germanico–Lithvanicum“ rengimas spaudai (1.3 punktas)

prof. dr.

V. Drotvinas

Parengtas apžvalginis straipsnis „Jokūbas Brodovskis ir jo „Lexico Germanico–Lithvanicum“. Parengtas žodyno rankraščio kompiuterinis perrašas (1011 psl.).

2003 m.

15,1

6.5.

„Aiškinamojo entomologijos terminų žodyno“ ir „Iliustruotos entomologinių vardų enciklopedijos“ rengimas (1.4 ir 4.2.2 punktas)

prof. habil. dr. R. Puplesis

Pradėta kurti elektroninė duomenų bazė rengiamam terminų žodynui, atrinkta apie 300 entomologinių terminų, surasti jų atitikmenys rusų ir anglų kalbomis, parengti išsamūs entomologinių terminų aiškinimai, sudarytas entomologinių vardų enciklopedijos turinys, parengta apie 100 originalių spalvotų piešinių, reikalingų entomologinių vardų iliustravimui.

2003–2005 m.

20,08

6.6.

Kompaktinės plokštelės ir kirčiuotų tekstų knygelės „Lietuvių kalbos bendrinė tartis“ rengimas (2.4.3 punktas)

V. Vasiliaus-kas

Parengti plokštelės tekstai „Balsiai, priebalsiai, dvigarsiai“. Iš laikmenų atrinkti aktoriaus J. Jaruševičiaus skaitomi žodžiai, sakiniai, tekstai. Atlikta garso kokybės kontrolė, vinilinių plokštelių mechaninis valymas suspaustu oru. Vinilinės plokštelės „Balsiai, priebalsiai, dvigarsiai, priebalsių asimiliacija, kirtis ir priegaidė, kūrinių ištraukos“ įrašytos į kompiuterio kietąjį diską. Kirčiuotų tekstų knygelės skyriai surinkti kompiuteriu, perskaityta korektūra.

2003–2004 m.

2,3

7.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

7.1.

Kalbos kultūros ir specialybės kalbos dėstymas (2.2.1 punktas)

plk.

A. Vyšniaus-kas

Kalbos kultūra dėstyta 8 kariūnų grupėms (iš viso 544 val.).

1999–2005 m.

13,1

8.

Lietuvos teisės universitetas

8.1.

Kalbos kultūros ir specialybės kalbos dėstymas (2.2.1 punktas)

doc. dr.

V. Žilinskienė

Specialybės kalba ir kalbos kultūra dėstyta 77 grupėms (iš viso 4799 val.).

2000–2005 m.

39,0

9.

Lietuvos muzikos akademija

9.1.

Kalbos kultūros ir specialybės kalbos dėstymas (2.2.1 punktas)

prof. dr.

J. Antanavi-čius

Specialybės kalba ir kalbos kultūra dėstyta 2 grupėms (iš viso 60 val.).

1999–2005 m.

2,1

9.2.

„Muzikos žodyno“, d. 2 rengimas (1.4 ir 4.2.2 punktai)

doc. dr.

J. Gustaitė

Redaguota žodyno I dalis, pradėta rengti II dalis. Parengta daugiau kaip 1500 terminų vardynas ir apie 350 terminų straipsnių.

2003–2005 m.

11,8

9.3.

Leidinio „Žemaičių dainos“ kalbinis rengimas (1.5 ir 4.1.6 punktas)

G. Četkaus-kaitė

Parengti nurodymai žemaičių tarmės įvairių patarmių ypatybėms žymėti; perklausytos 83 žemaičių dainų fonogramos ir pažymėtos poetinių tekstų tarminės ypatybės; sudarytas žemaičių tarmei būdingų ir rečiau vartojamų žodžių žodynėlis.

2003 m.

2,61

9.4.

V. Daniliauskienės ir kt. knygos „Gervėčių melodijos“ leidyba (4.1.6 punktas)

V. Dani-liauskienė

Knyga išleista 500 egz. tiražu.

2003 m.

6,0

10.

Vilniaus dailės akademija

10.1.

Kalbos kultūros ir specialybės kalbos dėstymas (2.2.1 punktas)

prof.

A. Šaltenis

Specialybės kalba ir kalbos kultūra dėstyta 42 grupėms (iš viso 936 val.).

1999–2005 m.

16,1

11.

Vytauto Didžiojo universitetas

11.1.

Kalbos kultūros ir specialybės kalbos dėstymas (2.1.2 punktas)

prof. habil. dr.

R. Marcinke-vičienė

Specialybės kalba ir kalbos kultūra dėstyta 19 grupių (iš viso 950 val.).

1999–2005 m.

24,0

11.2.

Tęstinio lietuvių kalbos tekstyno rengimas (1.15 punktas)

prof. habil. dr. R. Marcinke-vičienė

Sukaupta 10 mln. žodžių apimties tekstų. Beveik visų tekstų sutvarkytas kodavimas, užfiksuota jų metrika, nustatyta tema ir žanras. Sukaupta nemažai periodinių leidinių. Atnaujintas šnekamosios kalbos atmainos – stenogramų – tekstų kaupimas. Beveik baigtas automatiniu būdu parengto, morfologiškai anotuoto tekstynėlio kūrimas. Peržiūrėti anksčiau anotuoti, lingvisto tvarkyti tekstai. Pakeisti ankstesni kalbos dalių, morfologinių kategorijų žymėjimai, įvestos kelios naujos pažymos. Pažymėtos iš kelių žodžių sudarytos, bet tą pačią reikšmę turinčios frazės.

2000–2005 m.

11,8

11.3.

„Aiškinamojo ekologijos terminų žodyno“ rengimas (1.4 ir 4.2.2 punktas)

doc. dr.

A. Paulauskas

Iš žodynų, enciklopedijų ir kt. šaltinių išrinkti ir pateikti A, E, F, K, L, R, S ir Z raidžių pagrindiniai lietuviški ekologijos terminai ( apie 6200 ir jų atitikmenų anglų, vokiečių, rusų kalbomis).

2003–2004 m.

18,6

12.

Lietuvos žemės ūkio universitetas

12.1.

Kalbos kultūros ir specialybės kalbos dėstymas (2.2.1 punktas)

prof. habil. dr. A. Kusta

Specialybės kalba ir kalbos kultūra dėstyta 32 grupėms (iš viso 1429 val.).

1999–2005 m.

27,5

13.

Kauno medicinos universitetas

13.1.

Kalbos kultūros ir specialybės kalbos dėstymas (2.2.1 punktas)

prof. habil. dr. R. Žaliūnas

Specialybės kalba ir kalbos kultūra dėstyta 42 grupėms (iš viso 1638 val.).

1999–2005 m.

33,8

14.

Lietuvos veterinarijos akademija

14.1.

Kalbos kultūros ir specialybės kalbos dėstymas (2.2.1 punktas)

prof. habil. dr. H. Žilinskas

Specialybės kalba ir kalbos kultūra dėstyta 40 grupių (iš viso 522 val.).

1999–2005 m.

11,4

15.

Lietuvos kūno kultūros akademija

15.1.

Kalbos kultūros ir specialybės kalbos dėstymas (2.2.1 punktas)

prof. habil. dr. A. Skurvydas

Specialybės kalba ir kalbos kultūra dėstyta 37 grupėms (iš viso 807val.).

1999–2005 m.

17,5

15.2.

Sociologinio tyrimo „Būsimųjų kūno kultūros ir sporto pedagogų kalbinės kompetencijos ypatumai“ atlikimas ir mokomosios priemonės „Sporto pedagogų kalbos kultūra“ rengimas (1.16 ir 2.4.3 punktai)

prof. habil. dr. K. Kardelis

Peržiūrėta testų bazė. Atrinkti tyrimui tinkami testai. Apskaičiuotas imties tūris ir parinkti tyrimo dalyviai. Paskelbtos mokslinės publikacijos apie gimtosios kalbos ugdymą pradinėse klasėse per kūno kultūros pamokas: „Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kalbinės elgsenos ypatumai konfliktinėmis situacijomis per kūno kultūros pamokas“ ir „Pradinių klasių mokytojų požiūris į lietuvių kalbos ugdymą taikant tarpdalykinę integraciją“. Atliktas būsimųjų sporto pedagogų profesinės kalbos tyrimas. Gauti duomenys išanalizuoti bei pristatyti straipsnyje „Būsimųjų sporto pedagogų profesinė kalba: socialinės lyties aspektas“. Vaikų kalbinės elgsenos tyrimas taikant testą ir šio tyrimo duomenys apibendrinti publikacijoje „Kalbinės kompetencijos didaktika profesinės etikos aspektu“. Stebėtos kūno kultūros pamokos ir sudarytas situacijų, aktualių kalbinės elgsenos aspektu, sąvadas. Parengtos anketos. Atliktas bandomasis tyrimas, įvertintas kalbinių situacijų sąrašo tinkamumas. Gauti duomenys analizuoti, analizė įvertinta ekspertiniu metodu. Sukurtas specialybės kalbos tyrimo testas ir anketa, skirta šio testo bandomajam tyrimui.

2003–2004 m.

14,0

16.

Šiaulių universitetas

16.1.

Kalbos kultūros ir specialybės kalbos dėstymas (2.2.1 punktas)

prof. habil. dr. K. Župerka

Specialybės kalba ir kalbos kultūra dėstyta 20 grupių (iš viso 809 val.).

1999–2003 m.

31,7

16.2.

„Joniškio šnektų žodyno“ rengimas (1.5 punktas)

doc. dr. J. Švambarytė-Valužienė

Parengtas 90 p. „Joniškio šnektų žodyno“ pirmasis variantas. Patikrinta ir patikslinta apie 12000 leksikos vnt. reikšmių. Surinkta per 2000 Joniškio šnektų vietovardžių iš gyvosios kalbos atstovų.

1999–2005 m.

21,0

17.

Klaipėdos universitetas

17.1.

Kalbos kultūros ir specialybės kalbos dėstymas (2.2.1 punktas)

doc. dr.

A. Drukteinis

Specialybės kalba ir kalbos kultūra dėstyta 33 grupėms (iš viso 1600 val.).

1999–2005 m.

28,8

18.

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

18.1.

Smulkiosios tautosakos kompiuterinės bazės kūrimas (1.15 ir 4.1.6 punktai)

L. Kudirkie-nė, dr. D. Vaitkevi-čienė

Tęsta užkalbėjimų paieška LII ES Tikėjimų kartotekoje, MA Etnomuzikologijos instituto rankraštyne. Į duomenų banką įvesti užkalbėjimų vertimai iš rusų kalbos, lenkiškų tekstų taisymai, lietuvių ir lenkų užkalbėjimų papildymai. Įvestos užkalbėjimų sąsajos pagal tipų pavadinimus. Parengtos rusiškų ir lenkiškų tekstų metrikos (apie 200 vnt.), lietuviškų užkalbėjimų papildymų metrikos. Atlikta pirminė į duomenų banką įvestų tekstų redakcija. Atrinkti ir į kompaktinį diską perrašyti užkalbėjimų garso įrašai iš Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekos. Atrinkta ir nuskenuota vaizdo medžiaga. Užpildytos garso įrašų ir vaizdinės medžiagos duomenų aprašymo lentelės.

Parengti „Lietuvių užkalbėjimų“ leidinio priedai (4, 5 a. l.) ir pagrindinės teksto dalies papildymai (0,5 a. l.). LLTI Parašyti užkalbėjimų tipų komentarai.

Į elektroninę patarlių ir priežodžių bazę įrašyta 28500 naujų įrašų. Toliau rinkta ir pildyta informacija apie Lietuvos gyvenamųjų vietų vardus ir jų geografines koordinates. Surinkta informacija paskelta interneto tinklalapyje.

1998–2005 m.

39,1

18.2.

„Knygos nobažnystės krikščioniškos“ rengimas spaudai (1.3 ir 4.1.3 punktai)

doc. dr.

D. Pociūtė-Abukevičienė

Parašytas 3 a. l. įvadas faksimiliniam „Knygos nobažnystės krikščioniškos“ leidimui. Pradėti knygos skaitmeninės fotokopijos rengimo darbai. Komandiruotės Švedijoje metu ištirtas šaltinio originalo ir kopijos santykis, įvertinta originalo būklė knygotyriniu požiūriu. Peržiūrėti kiti svarbūs LDK reformatų leidiniai, saugomi Upsaloje, kurių tekstų istorija yra artimai susijusi su lietuviškais „Knygos nobažnystės krikščioniškos“ kūriniais, užsakytos jų kopijos. Įvadui papildyti surinktos unikalios iliustracijos.

2002–2003 m.

21,3

18.3.

„Knygos nobažnystės kriščioniškos“ leidyba (4.1.3 punktas)

G. Vaškelis

Knyga išleista 500 egz. tiražu.

2003 m.

26,0

18.4

Liudviko Rėzos rankraščio „Lietuvių kalbos seminaro istorija“ leidyba (4.1.4 punktas)

G. Vaškelis

Knyga išleista 1000egz. tiražu.

2003 m.

4,0

19.

Pedagogų profesinės raidos centras

19.1.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos interneto svetainės rengimas ir atnaujinimas (1.15 ir 1.16 punktai)

Ž. Mikolaitytė

Patikslinta svetainės struktūra, parengti paveikslėliai ir kt. Informacija apie svetainę siųsta Lietuvos mokykloms. Parengta ir publikuota K. Bizausko knyga „Literatūros teorija“ ir lydimasis straipsnis. Paskelbta medžiaga šiomis temomis: II Žemaitijos lietuvių kalbos konferencija, Rytų Lietuvos lietuvių kalbos mokytojų konferencija, V. Mykolaičio-Putino, B. Vilimaitės, J. Endzelyno, K. Puidos, D. Urbo, J. Baltrušaičio, P. Babicko, P. Armino Trupinėlio, B. Pūkelevičiūtės, K. Binkio ir kt. jubiliejai. Nuolat pildytas žargono žodynėlis, nuorodų skyrius, keistos savaitinės citatos, atnaujintas skyrelis „Iš kūrėjų gyvenimo…“, parengtos svetainės santraukos prancūzų ir ispanų kalbomis. Skelbta informacija apie konferencijas, seminarus ir kt. renginius.

2002–2003 m.

6,3

20.

Lietuvos mokslų akademijos biblioteka

20.1.

Bibliografinės rodyklės „Lietuvių kalbotyra, 1996–2000“ redagavimas (4.2.3 punktas).

R. Pukėnienė

Suredaguoti 6547 įrašai. Parengta pratarmė, asmenvardžių rodyklė, įžanginis straipsnis. Papildomai surinkta dar 700 įrašų.

2003 m.

8,1

21.

Leidykla „Justitia“

21.1.

„Teisės terminų žodyno“ baigiamasis redagavimas (1.4 ir 4.2.2 punktai)

R. Jokubaus-kas

Suredaguoti „Teisės terminų žodyno“ administracinės, konstitucinės, baudžiamojo proceso teisės, kriminalistikos ir kt. sričių terminai

2003 m.

5,9

22.

Geologijos ir geografijos institutas

22.1.

„Dekoratyvinių augalų vardyno“ rengimas (1.4 ir 4.2.2 punktai)

D. Kisielienė

„Dekoratyvinių augalų vardyno“ rankraštis įteiktas Komisijos ekspertams vertinti.

2003 m.

18,72

23.

UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“

23.1.

Kalbos valandėlių „Žodis – ne žvirblis“ kūrimas (2.5.2 ir 4.2.3 punktai)

A. Kumpytė-Janušonienė

Sukurta ir išleista į eterį 50 laidų.

2003 m.

10,0

24.

IPĮ „Salix alba“

24.1.

„Aiškinamojo bitininkystės terminų žodyno“ rengimas (1.4 ir 2.2.2 punktai)

doc. dr.

V. Salinka

Parengta beveik 500 žodžių aprašų nuo A iki I raidės (139 p. kompiuterinio teksto) ir daugiau nei 300 pagrindinių medingųjų augalų aprašų. Žodyno tekstas iki I raidės surinktas, iš dalies suredaguotas ir sukirčiuotas, surinkti ir medingųjų augalų aprašai.

2003–2004 m.

10,6

25.

Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas

25.1.

Leidinio „Pasaulio vietovardžiai. Europa “ rengimas (1.4 punktas)

R. Trakymie-nė

Parengta žodyno programa ir rašymo metodika, sukaupta reikalinga kartografinė ir filologinė literatūra. Parengtas kirčiavimo skyrelis, rodyklių sudarymo sistema. Iš VLE Visuotinės istorijos vardynų išrinkti vietovardžiai pagal valstybes. Iš atlasų išrinkta ir kompiuteriu surinkta apie 23000 Europos valstybių vietovardžių. Lyginti Bulgarijos, Didžiosios Britanijos, Kroatijos vardynai.Iš VLE generalinio vardyno išfiltruoti visi bendrieji vardynai, kuriuose buvo Europos vietovardžių. Pradėta kurti duomenų bazė. Galutinai parengti 16 valstybių vardynai. Peržiūrėtos ir pakoreguotos graikiškų vietovardžių adaptavimo taisyklės.

2003–2004 m.

47,8

25.2.

„Gimtosios kalbos“ žurnalo teminių puslapių leidyba (4.2.4 punktas)

R. Urnėžiūtė

Visuose žurnalo numeriuose publikuoti teminiai puslapiai „Valstybinės kalbos norminimas ir priežiūra“. Per metus paskelbta 21 straipsnis ir 5 aktualių lingvistinio gyvenimo įvykių apžvalgos, 52 klausimų kraitelės atsakymai ir 1 komentaras, 9 recenzijos, 17 dokumentų.

2003 m.

8,0

25.3.

Lituanistinių leidinių leidyba (2.4.5, 4.1.5, 4. 1. 7 ir 4.2.2 punktai)

R. Kareckas

 1. „Kalbos patarimai. Sintaksė 1. Linksniai“, 2000 egz. tiražu;
 2. „Kalbos patarimai. Sintaksė 2. Prielinksnių ir polinksnių vartojimas“, 3000 egz. tiražu;
 3. „Kalbos patarimai. Sintaksė 3. Įvairūs dalykai“, 3000 egz. tiražu;
 4. V. Žalkauskas. „Šiuolaikinių kompiuterinių programų ir tinklų žodynas“, 1000 egz. tiražu;
 5. A. Girdenis. „Teoriniai lietuvių fonologijos pagrindai“, 500 egz. tiražu;
 6. J. Palionis. „XVII a. antrosios pusės Punios parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai“, 400 egz. tiražu;
 7. A. Pupkis. „Zanavykų šnektos žodynas“, t. 1, 300 egz. tiražu.

1996–2003 m.

53,7

25.4.

Brošiūros „Gimtajai kalbai – 70 metų“ leidyba (4.2.4 ir 4.3.5 punktai)

R. Urnėžiūtė

Brošiūra išleista 200 egz. tiražu.

2003 m.

2,0

26.

Viliaus Gužauskio firma „Homo liber“

26.1.

G. Navalinskienės ir kt. knygos „Lietuvių kalbos mokymosi knyga“ leidyba (4.2.3 punktas)

V. Gužauskis

Knyga išleista 2000 egz. tiražu.

2003 m.

11,4

27.

UAB spaustuvė „Morkūnas ir Ko“

27.1.

„Paukščių anatomijos terminų žodyno“ leidyba (4.2.2 punktas)

T. Majauskas

Žodynas išleistas 1000 egz. tiražu.

2003 m.

2,8

28.

UAB „Ciklonas“

28.1.

J. Jurkėno knygos „Osnovy baltijskoj i slavianskoj antroponimiki“ leidyba (4.1.7 punktas)

K. Rusytė

Knyga išleista 250 egz. tiražu.

2003 m.

6,0

29.

UAB leidykla „Margi raštai“

29.1.

Bibliografinės rodyklės „Lietuvių kalbotyra, 1991–1995“ leidyba (4.3.5 ir 4.2.4 punktai)

D. Ladukienė

Knyga išleista 700 egz. tiražu.

2003 m.

10,0

29.2.

Bibliografinės rodyklės „Lietuvių kalbotyra, 1981–1985“ leidyba (4.3.5 ir 4.2.4 punktai)

Č. Ladukas

Knyga išleista 700 egz. tiražu.

2003 m.

11,0

30.

UAB „Petro ofsetas“

30.1.

Žurnalo „Archivum Lithuanicum“, t. 5 leidyba (4.1.8 punktas)

P. Kalibatas

Žurnalas išleistas 600 egz. tiražu.

2003 m.

3,5

31.

UAB Baltų lankų leidyba

31.1.

M. Ramonienės ir J. Pribušauskaitės knygos „Mokomoji lietuvių kalbos gramatika“ leidyba (4.1.7 punktas)

doc. dr.

S. Žukas

Knyga išleista 2000 egz. tiražu.

2003 m.

18,5

31.2.

G. Michelini knygos „Lozoriaus Zengštoko 1612 m. Giesmes Chriksczionischkos ir Duchaunischkos ir jų šaltiniai“ rengimas spaudai ir leidyba (4.1.3 punktas)

doc. dr.

S. Žukas

Knygos rankraštis parengtas spaudai.

2003–2004 m.

9,6

32.

VšĮ Tautinių bendrijų namai

32.1.

Knygos „Asmenvardžiai“ leidyba (4.3.5 punktas)

A. Geda-minskienė

Knyga išleista 1000 egz. tiražu.

2003 m.

1,3

33.

UAB leidykla „Gimtasis žodis“

33.1.

Teminių puslapių „Kalbos kaitos tendencijos ir normos“ žurnale „Gimtasis žodis“ publikavimas (4.2.4 punktas)

A. Paulauskas

Paskelbta 16 teminių žurnalo puslapių.

2003 m.

2,0

33.2

Teminių puslapių „Mokytojų rašytinės kalbos ugdymas“ žurnale „Žvirblių takas“ publikavimas (4.2.4 punktas)

Z. Lapinskas

Paskelbti 8 teminiai žurnalo puslapiai.

2003 m.

2,0

34.

Visuomeninė organizacija Dzūkų kultūros draugė

34.1.

Teminių puslapių dzūkų kultūros žurnale „Dainava“ publikavimas (4.2.4 punktas)

S. Nedzins-kienė

Antrajame 2003 m. žurnalo numeryje paskelbti 6 straipsniai.

2003 m.

1,0

35.

UAB Vilniaus universiteto leidykla

35.1.

Vytauto Mažiulio knygos „Prūsų kalbos istorinė gramatika“ leidyba (4.1.7 punktas)

L. Zabulionis

Knyga išleista 300 egz. tiražu.

2003 m.

2,9

35.

Kalbos programų ekspertų taryba

35.1.

Kalbos programų ekspertų tarybos veikla

J. Palionytė,

A. Pangonytė

Ekspertų tarybos pakomisėse svarstyti „Kalbos patarimų“ trečiojo leidimo tekstai, terminų žodynai ir standartai, kirčiavimo gretybės ir kt. (žr. 2 lentelę). Atlikta įvairių leidinių, paraiškų ir metinių ataskaitų ekspertizė (žr.1 lentelę).

2003 m.

78,96

5 lentelė. 1.4. Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000–2006 m. programa

Eil. Nr.

Tema

Vadovas

2003 m. atlikta

Finansuojama (metai)

2003 m. skirta (tūkst. Lt)

1.

Matematikos ir informatikos institutas

1.1.

Automatinio lietuvių šnekos atpažinimo darbai. Lietuvių šnekos požymių tyrimai (4 ir 9.1 punktai)

prof. habil. dr. L. Telksnys

Parengtas dalies HTK (įrankių komplektas, skirtas kalbos atpažinimui naudojant paslėptus Markovo modelius) programų paketo aprašymas. Atliktas atskirai pasakytų žodžių atpažinimo, naudojant neuroninius tinklus, tyrimas. Sukurta ir aprašyta kalbos signalų programinė įranga. Sukurtas atskirai sakomų žodžių atpažintuvo prototipas, atliktas preliminarus darbingumo tyrimas (nagrinėtas prototipo suderinamumas su Windows operacine sistema, greitaveikos klausimai, žodžių atpažinimo efektyvumas ir kt.).

2000–2006 m.

92,0

1.2.

Interneto ir elektroninio pašto dialogo lietuvinimas (9.4 punktas)

doc. dr. G. Grigas

Lituanizuotos interneto programų komplekto Mozilla pokalbių ir dinaminių tinklalapių derinimo programos. Išversti du paskutiniai hipertekstų rašyklės elektroninio žinyno skyriai ir parengta nauja stabili Mozillos versija. Lituanizuota interneto naršyklės Opera bandomoji versija.

2000–2006 m.

58,0

2.

Vilniaus universitetas

2.1.

Lietuvių kalbos dalykų informacijos technologijoje norminimas (9.6 punktas)

doc. dr. V. Tumasonis

Parengti naujos lietuviškos klaviatūros tvarkyklės metmenys. Sukurta keletas eksperimentinių tvarkyklių pagal Keyman. Parengtos formos lietuviškai lokalei įtraukti į Europos lokalių registrą; aprašyta lokalės dalis, susijusi su Nusakomąją kultūros specifikacija. Aprašyti ir formalizuoti lietuviškos lokalės datos formatai. Parengti tekstai kompozicinių sekų vizualizavimui ir elektroninėms publikacijoms tirti.

2000–2006 m.

58, 0

2.2.

Kompiuterinio vertimo darbai (9.2 ir 9.3 punktai)

dr. V. Žalkauskas

Toliau rengtas „Didysis anglų- lietuvių kalbų politechnikos žodynas“. Per metus parinkti lietuviški atitikmenys 24000 terminų anglų kalba.

2000–2006 m.

33,0

2.3.

Lietuvių kalbos rašto ženklų kūrimas (9.6 punktas)

doc. dr. V. Tumasonis

Sudaryti kirčiuotų raidžių, dialektologinių, senųjų raštų ir ide. ženklų rinkiniai. Sukurta vidutinės šrifto versijos normal versija. Parengtas ir pateiktas oficialus pasiūlymas įtraukti zigzago ženklą į Unicode standartą (pasiūlymas priimtas). Toliau kurta vieninga ir unifikuota ženklų ir rinkinių sistema pagal Unicode kompozicines sekas.

2002–2004 m.

31,5

3.

Kauno technologijos universitetas

3.1.

Lietuviški kompiuteriniai dialogai balsu (4.3 ir 4.4 punktai)

doc. dr. A. Rudžionis

Sukurtos pagrindinės lietuviško teksto skaitymo ir teksto paieškos balsu kompiuterinės programos neįgaliesiems. Atlikti atpažinimo ir sintezės priemonių plėtros darbai.

2000–2006 m.

70,0

4.

Vytauto Didžiojo universitetas

4.1.

Lygiagretusis lietuvių kalbos tekstyno rengimas (2.8 ir 9.5 punktai)

prof. habil. dr. R. Marcinkevičienė

Toliau gausintas lygiagretusis lietuvių kalbos tekstynas. Plačiau nagrinėti automatiniai ir statistiniai pastovių junginių nustatymo metodai.

2000–2006 m.

10,0

4.2.

Automatinis lietuvių šnekamosios kalbos segmentavimas ir lietuvių šnekos automatinė transkripcija (4 ir 9.1 punktai)

dr. A. Raškinis

Toliau kurtas universalus trumpų rišlių frazių garsynas ir rengta dokumentacija. Atlikti bendrinės lietuvių šnekos požymių, skirtų automatiniam šnekos anotavimui, ir bendrinės lietuvių šnekos fragmentų atpažinimo tyrimai.

2001–2006 m.

31,0

5.

Lietuvių kalbos institutas

5.1.

Lietuvių automatinio morfologinio atpažinimo ir sintezės kūrimas (2.1 punktas)

V. Zinkevičius

Sukurta duomenų bazė ir programinė įranga kompiuteriui automatiškai manipuliuoti lietuvių kalbos morfologija.

2002–2004 m.

20,5

6.

Kalbos programų koordinavimo taryba

6.1.

Kalbos programų koordinavimo tarybos veikla

V. Ragaišienė

Paskirstytos 1.4 programos lėšos institucijoms, atliekančioms darbus pagal sutartis, apsvarstytos paraiškos, metinės ir ketvirčių ataskaitos, patvirtintas programos 2004 m. biudžeto projektas.

2003 m.

4,0

6 lentelė. 1.6. programa „Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimas 2001–2010 m.“

Eil. Nr.

Tema

Vadovas

2003 m. atlikta

Finansuojama (metai)

2003 m. skirta (tūkst. Lt)

1.

Lietuvių kalbos institutas

1.1.

Kompiuterinio žodyno „Lietuvių tarmės“, d. 2 rengimas (5.1 ir 5.4 punktai)

dr.

A. Leskauskaitė

Nupieštas 101 žemėlapis, parengta 3 a. l. žodžių etimologijų aprašų, 2,3 a. l. linksniavimo paradigmų ir sakinių, sutranskribuota 0,4 a. l. tarminių tekstų, suredaguota 6 a. l. tekstų lietuvių kalba, į anglų kalbą išversta 6,2 a. l. žodyno medžiagos. Parengta garsinė ir rašytinė medžiaga skaitmenuota, kurtos kompaktinės plokštelės jungtys ir valdymo sistema.

2002–2004 m.

33,82

1.2.

Tarmių įrašų archyvo ir duomenų bazės kūrimas (5.2 punktas)

dr. D. Vaišnienė

Atrinkta pagal tarmes ir sugrupuota pagal „Lietuvių kalbos atlaso“ punktus apie 160 kasečių. Atlikti šie darbai: tarmių įrašų skaitmenavimas, jų perklausymas, turinio aprašų kūrimas, pirminis įrašo redagavimas, perrašymas į kompaktines plokšteles, perrašytų įrašų redagavimas ir patikra (parengta 110 kompaktinių plokštelių). 400 įrašų perkelta į Access duomenų bazę. Dalis įrašų perkelta į internetinę duomenų bazę. Kasečių duomenų bazė papildyta 692 įrašais. Tarmių žemėlapis sujungtas su duomenų baze.

2002–2004 m.

28,5

1.3.

Etninių vietovardžių kompiuterinės bazės kūrimas (5.8 punktas)

dr.

M. Razmukaitė

Iš rašytinių šaltinių (V. Kalvaičio, K. Būgos, A. Salio, Kuršaičio žodynų ir kt.), kalbininkų (E. Grinaveckienės, A. Vidugirio, T. Buch, K. Garšvos, L. Balodės ir kt.) straipsnių bei enciklopedijų rinkta medžiaga. Kiekvienas vietovardis tiksliai lokalizuotas. Sutvarkyta 2100 pagrindinio sąrašo vietovardžių ir 2391 atvirkštinio sąrašo vietovardis. Iš sudarytų pagrindinės lietuviškų vietovardžių kartotekos lapelių ir papildomų duomenų į kompiuterį perkelta 3,6 a. l. teksto.

2002–2004 m.

17,02

1.4.

Leidinio „Ramaškonių šnektos tekstai“ rengimas (4.3 punktas)

N. Tuomienė

Parašytas daugiau nei 1 a. l. apimties įvadinis straipsnis. Kompiuteriu surinkta ir su šnektos garso įrašais sutikrinta 5 a. l. transkribuotų tekstų su komentarais. Parengtas daugiau nei 0,5 a. l. Ramaškonių šnektai būdingų autentiškų žodžių žodynėlis (iki R raidės).

2003–2004 m.

6,24

1.5.

Leidinio „Švėkšnos tarmės tekstai“ rengimas (4.3 punktas)

A. Judeikienė

Susipažinta su J. Gerulio ir A. Salio fonetine transkripcija, V. Grinaveckio darbais. Sukaupta tarminė medžiaga susisteminta. Iššifruota apie 4,5 a. l. tarminio teksto.

2003–2004 m.

6,24

1.6.

Leidinio „Zietelos šnektos tekstai“ rengimas (4.3 punktas)

doc. dr.

D. Mikulėnienė

Sutvarkyti Marijonos Lubakaitės-Burokienės pasakojimai (32 psl.). Baigti tvarkyti Petronėlės Dicevičiūtės-Chaleckienės pasakojimai (22 psl.). Pradėti nagrinėti Adomo Žukelio tekstai (numatoma apimtis 47 psl.). Visų pasakotojų tekstams parašytos pastabos ir aiškinimai (apie 2 a. l. teksto).

2003–2004 m.

11,34

1.7.

Leidinio „Pelesos šnektos tekstai“ rengimas (4.3 punktas)

doc. dr.

D. Mikulėnienė

Perklausyta 30 val. tarminių įrašų, sudarytas Pelesos šnektos balsyno ir priebalsyno inventorius. Atliktas bandomasis šifravimas. Šifruoti Bronės Paulavičienės įrašai. Iš magnetofono kasečių iššifruota apie 2 a. l. tarminių tekstų. Iš rankraščio kompiuteriu perrašytas Janinos Stračinskienės įrašas.

2003–2005 m.

10,82

1.8.

D. Atkočaitytės knygos „Pietų žemaičių raseiniškių tarmės prozodija ir vokalizmas“ leidyba (5.4 punktas)

doc. dr.

J. Zabarskaitė

Knyga išleista 500 egz. tiražu.

2003 m.

4,5

2.

Vilniaus pedagoginis universitetas

2.1.

Kompaktinių plokštelių rinkinio „Aukštaičių tarmių tekstai“ rengimas (5.4 ir 6.3 punktai)

doc. dr.

Ž. Markevičienė

Atlikta tekstų atranka. Atrinktieji tekstai perrašyti kompiuteriu. Perklausant įrašus surastos šalintinos vietos, jos iškarpytos. Įrašyti diktorės pranešimai ir pridėti prie konkrečių įrašų. Surinkti maždaug 75 min. trukmės tekstai iš artimų šnektų. Atliktos galutinės korektūros. Įrašai perrašyti į kompaktines plokšteles. Parengti kiekvienos plokštelės aprašai.

2003 m.

7,86

3.

Vilniaus universitetas

3.1.

Mokomojo leidinio „Šiaurės žemaičių tarmių chrestomatija“ rengimas (5.1 ir 5.4 punktai)

doc. dr.

Z. Babickienė

Kompiuteriu surinkta daugiau negu 100 p. „Šiaurės žemaičių tarmių chrestomatijos: kretingiškių patarmė“ teksto. Kulių šnektos kartoteka papildyta 1500 leksinių vienetų. Suorganizuotos 6 išvykos į Plungės, Kretingos ir Klaipėdos rajonus, kurių metu įrašyta 20 kasečių tarmės pasakojimų. Parašytas mokslinis straipsnis „Balsio a· labializacija šiaurės žemaičių kretingiškių tarmėje

“.

2002–2005 m.

22,82

3.2.

Mokomosios priemonės „Rytų aukštaičiai vilniškiai: tekstai, užduotys, pratimai“ rengimas (5.1 ir 5.4 punktai)

dr. V. Kardelis

Sudaryta kompiuterinė Palūšės parapijoje įrašytų kasečių duomenų bazė. Įrašyta medžiaga iš kasečių perkelta iš pradžių į kompiuterį, vėliau – į kompaktines plokšteles (105 val. įrašų). Perklausyti visi į kompaktines plokšteles perkelti įrašai, apibūdinta jų tematika. Sudaryta įrašų turinio kompiuterinė duomenų bazė. Atrinkti tinkamiausi įrašai tekstams, užduotims, pratimams. Iššifruoti 3 a. l. Palūšės šnektos tekstų. Rinkta medžiaga Daugėliškio parapijoje, įrašyta 75 val. tekstų. Į kompiuterį įvesta ekspedicijų metu pildyta sociolingvistinė anketa.

2002–2005 m.

22,72

4.

VšĮ Tautinių bendrijų namai

4.1.

Knygos „Aukštaičių uteniškių patarmė“ leidyba

A. Gedamins-kienė

Knyga išleista 300 egz. tiražu.

2003 m.

7,1

5.

UAB „Tyliaus grafika“

5.1.

Teatralizuotų lietuvių kalbos pamokų „Mitinės lietuvių sakmių būtybės“ plakatų ir lankstinukų leidyba (5.6 punktas)

V. Zaveckas

Išleista 500 vnt. plakatų ir 500 vnt. lankstinukų.

2003 m.

1,0

6.

UAB „Presvika“

6.1.

Aloyzo Vidugirio knygos „Zietelos lietuvių šnekta“ leidyba (5.4 punktas)

V. Bilaišytė

Knyga išleista 200 egz. tiražu.

2003 m.

21,0

7.

Kalbos programų koordinavimo taryba

7.1.

Kalbos programų koordinavimo tarybos veikla

V. Ragaišienė

Paskirstytos 1.6 programos lėšos institucijoms, atliekančioms darbus pagal sutartis, patvirtintos Koordinavimo ir Ekspertų tarybų narių bei kviestinių ekspertų darbo sąnaudos, apsvarstytos ir patvirtintos programos darbus vykdančių institucijų ketvirčių ataskaitos, apsvarstytos paraiškos darbams 2003–2004 m. remti, paskirti darbų ir paraiškų recenzentai, patvirtintos recenzijų ir ekspertizių išvados ir kt.

2003 m.

3,09

8.

Kalbos programų ekspertų taryba

8.1.

Kalbos programų ekspertų tarybos veikla

V. Ragaišienė

Atlikta monografijų ir kt. leidinių ekspertizė.

2003 m.

1,93

 1. lentelė. 1.7. programa „Svetimžodžių keitimas lietuviškais atitikmenimis“

Eil. Nr.

Tema

Vadovas

2003 m. atlikta

Finansuojama (metai)

2003 m. skirta (tūkst. Lt)

1.

Lietuvių kalbos institutas

1.1.

Kompiuterinės bazės „Lietuviški tarptautinių terminų atitikmenys“ rengimas (8 punktas)

dr.

A. Auksoriūtė

Atrinkti šaltiniai, tinkantys įtraukti į kompiuterinę bazę. Parengta reikalingos duomenų paieškos užduotis. Atlikta kaupiamų duomenų patikra, tikslintos duomenų bazėje pažymėtų antraštinių terminų ir jų sinonimų kategorijos. Toliau tęstas duomenų rinkimas iš pradėtų žodynų ir rinkta iš naujų žodynų ir enciklopedijų. Išrinkti ir į kompiuterinę bazę įrašyti lietuviški ir tarptautiniai tą pačią sąvoką įvardijantys terminai, jų apibrėžtys bei atitikmenys kitomis kalbomis iš 23 žodynų ir enciklopedijų. Iš viso surinkta per 3500 tarptautinių ir lietuviškų terminų sinonimų eilučių. Toliau pildytas ir tikslintas darbinis kompiuterinės bazės kaupimo ir duomenų rūšiavimo programos variantas, pradėta kurti duomenų paieškos programa.

2002–2006 m.

39,3

2.

VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

2.1.

Radijo valandėlių „Taisyk žodžiui kelią“ rengimas (2.3 punktas)

O. Rastenytė

Sukurtos 205 kalbos valandėlės. Daugiausia dėmesio skirta tarptautiniams žodžiams, svetimybėms ir jų lietuviškiems atitikmenims. Parengta keliolika laidelių, kuriose nagrinėtas vietovardžių ir asmenvardžių kirčiavimas.

2003 m.

5,2

3.

Socialinių tyrimų institutas

3.1.

Sociologinis tyrimas dėl svetimžodžių vartosenos moksliniuose, informaciniuose ir kt. leidiniuose (2.3 punktas)

prof.

A. Matulionis

Atliktas sociologinis svetimvardžių vartosenos moksliniuose, informaciniuose ir kt. leidiniuose tyrimas.

2003 m.

10,0

4.

VšĮ Tautinių bendrijų namai

4.1.

Knygos „Lietuviški riešutų ir juos vedančių augalų pavadinimai“ leidyba (6 punktas)

A. Gedamins-kienė

Knyga išleista 1000 egz. tiražu.

2003 m.

1,2

4.2.

Knygos „Lietuviški aliejinių augalų ir iš jų spaudžiamo aliejaus pavadinimai“ leidyba (6 punktas)

A. Gedamins-kienė

Knyga išleista 1000 egz. tiražu.

2003 m.

1,45

4.3.

Knygos „Lietuviški grūdinių augalų ir jų produktų pavadinimai“ leidyba (6 punktas)

A. Gedamins-kienė

Knyga išleista 600 egz. tiražu.

2003 m.

2,7

4.4.

Knygos „Lietuviški valgomų sėklų ir jas brandinančių augalų pavadinimai“ leidyba (6 punktas)

A. Gedamins-kienė

Knyga išleista 1000 egz. tiražu.

2003 m.

1,85

5.

Kalbos programų koordinavimo taryba

5.1.

Kalbos programų koordinavimo tarybos veikla

V. Ragaišienė

Paskirstytos 1.7 programos lėšos institucijoms, atliekančioms darbus pagal sutartis, patvirtintos Koordinavimo ir Ekspertų tarybų narių bei kviestinių ekspertų darbo sąnaudos, apsvarstytos ir patvirtintos programų darbus vykdančių institucijų metinės ir ketvirčių ataskaitos, apsvarstytos paraiškos darbams remti, paskirti darbų ir paraiškų recenzentai bei patvirtintos recenzijų ir ekspertizių išvados ir kt.

2003 m.

0,88

6.

Kalbos programų ekspertų taryba

6.1.

Kalbos programų ekspertų tarybos veikla

A. Ivanauskienė

Terminologijos pakomisės posėdžiuose svarstyti botanikos, kompiuterijos ir kt. sričių svetimžodžių ir jų lietuviškų atitikmenų sąrašai (žr. 2 lentelę). Atlikta svetimų kalbų terminų kalbinė ir dalykinė ekspertizė.

2003 m.

21,31

8 lentelė. Kalbos programų darbus vykdančių grupių veiklos tikrinimas

Eil. Nr.

Tikrinta tema

Institucija

1.1 programa „Valstybinės kalbos statuso įgyvendinimas ir jo apsauga“

1.

Valstybinės kalbos mokymo kursai

VšĮ Romų visuomenės centras

2.

Valstybinės kalbos mokymo kursai

Šalčininkų r. savivaldybė

3.

Kalbos konsultacijų punktas

Klaipėdos universitetas

4.

Kalbos konsultacijų punktas

Vytauto Didžiojo universitetas

5.

Kalbos konsultacijų punktas

Šiaulių universitetas

1.2 programa „Valstybinės kalbos norminimas. Visuomenės švietimas“

1.

„Aiškinamojo elektrosaugos terminų žodyno“ rengimas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2.

Kompiuterinės terminų bazės kūrimas

Matematikos ir informatikos institutas

3.

Kalbos kultūros ir specialybės kalbos dėstymas

Vilniaus pedagoginis universitetas

4.

Kalbos kultūros ir specialybės kalbos dėstymas

Klaipėdos universitetas

5.

„Zanavykų žodynas“ 2 t. rengimas spaudai

Vilniaus universitetas

6.

S. B. Chylinskio 1660 m. Londono Biblijos rengimas

Lietuvių kalbos institutas

7.

Žurnalas „Gimtoji kalba“. Teminių puslapių leidyba

Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas

1.4. Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000–2006 m. programa

1.

Lygiagrečiojo lietuvių kalbos tekstyno kūrimas

Vytauto Didžiojo universitetas

2.

„Didžiojo anglų–lietuvių kalbų politechnikos žodyno“ rengimas

Vilniaus universitetas

3.

Lietuvių kalbos dalykų informacijos technologijoje norminimas

Vilniaus universitetas

4.

Lietuvių kalbos rašto ženklų kūrimas

Vilniaus universitetas

1.6 programa „Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimas 2001–2010 m.“

1.

„Šiaurės žemaičių chrestomatijos“ rengimas

Vilniaus universitetas

2.

„Ramaškonių šnektos tekstų“ rengimas

Lietuvių kalbos institutas

3.

„Švėkšnos tarmės tekstų“ rengimas

Lietuvių kalbos institutas

1.7 programa „Svetimžodžių keitimas lietuviškais atitikmenimis“

1.

Kompiuterinės bazės „Lietuviški tarptautinių terminų atitikmenys“ kūrimas

Lietuvių kalbos institutas

 

 

2 priedas

Kalbos komisijos posėdžiai

 

Eil. Nr.

Data

Svarstyta

Nutarta

1.

01-30

1. 2003 m. asignavimų paskirstymo projektas

Pritarti 2003 m. asignavimų paskirstymui

 

 

2. 2003 m. darbo planas

Įpareigoti pakomisių pirmininkus pateikti siūlymų

 

 

3. Tipinių kalbos kultūros programų laikinosios pakomisės sudarymas

Sudaryti pakomisę: I. Smetonienė, G. Akelaitis, N. Linkevičienė, A. Smetona, A. Kaulakienė, A. Malakauskas, L. Murinienė

 

 

4. Dėl „Kalbos patarimų“ leksikos dalies svarstymo

„Kalbos patarimų“ leksikos dalį svarstyti išplėstinėje Žodyno pakomisėje.

 

 

5. Terminų žodynų aprobavimas

Aprobuoti vardyną „Paukščių anatomijos terminai“ ir „Chemijos terminų aiškinamąjį žodyną“ (antrasis pataisytas ir papildytas leidimas)

 

 

6. Terminų sustainable development, dipolis atitikmenys, Vokietijos žemės Meklenburgas-Artimoji Pomeranija pavadinimas

Teikti lietuviškus atitikmenis darnus vystymas(is) ir dvimiestis, pavadinimą Meklenburgas-Pomeranija

2.

02-27

1. Kalbos komisijos 2002 metų veiklos ataskaita

Pritarti 2002 metų veiklos ataskaitai

 

 

2. Kalbos inspekcijos 2002 m. veiklos ataskaita

Pritarti 2002 metų veiklos ataskaitai

 

 

3. Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos paklausimas dėl moterų pavardžių

Informuoti, kad Kalbos komisija palaiko tradicinę moterų pavardžių darybą, tačiau mano, kad pavardės su galūne (vietoj tradicinių priesagų) neprieštarauja lietuvių kalbos gramatikos sistemai

 

 

4. Terminų žodynų aprobavimas

Aprobuoti vardyną „Vakarų Palearktikos paukščiai“

3.

03-13

1. Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2003–2009 metų programos projektas

Pritarti (su pataisomis)

 

 

2. Vadovėlių vertinimo pakomisės sudarymas

Sudaryti Vadovėlių vertinimo pakomisę: B. Dobrovolskis (pirmininkas), A. Auksoriūtė, V. Kavaliauskas, L. Laužikas, L. Murinie-nė, G. Navalinskienė, P. Zemlevičiūtė. Įpareigoti pakomisę parengti Vadovėlių aprobavimo tvarkos projektą.

 

 

3. Terminų žodynų ir standartų aprobavimas

Aprobuoti „Mokyklinį matematikos terminų žodynėlį“, standartus „Sluoks-niuotoji mediena. Klasifikacija ir terminija. 2 dalis. Terminija“ ir „Termoizoliacija. Šilumos perdavimo sąlygos ir medžiagų savybės. Terminų žodynas “

4.

04-10

„Kalbos patarimų“ 2-os knygelės („Sintaksė“) trečiosios dalies svarstymas

Pritarti (su pastabomis)

5.

05-29

1. Kalbos komisijos nutarimo „Dėl bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos patvirtinimo“ projektas

Priimti nutarimą Nr. 1 (86) „Dėl bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos patvirtinimo“

 

 

2. Rekomendacijos dėl kai kurių pirminių (paprastųjų) daiktavardžių kirčiavimo projektas

Patvirtinti rekomendaciją

 

 

3. Rekomendacija dėl valiutos pavadinimo euras kirčiavimo

Patvirtinti rekomendaciją dėl valiutos pavadinimo euras kirčiavimo 2 kirčiuote

 

 

4. Terminų žodynų ir standartų aprobavimas

Aprobuoti aiškinamąjį žodynėlį „Vadovai ir vadybininkai“, standartus „Apšvietimo stulpai. 1 dalis. Terminai ir apibrėžimai“, „Su maisto produktais susiliečiančios medžiagos ir gaminiai. Nemetaliniai stalo indai. Terminija“, „Galvijų ir veršiukų odos. 1 dalis. Ydų aprašymas“

6.

06-26

1. Kalbos komisijos nutarimo „Dėl moterų pavardžių darymo“ projektas

Priimti nutarimą Nr. N-2 (87) „Dėl moterų pavardžių darymo“

 

 

2. Specialybės kalbos programos projektas

Pritarti Specialybės kalbos programai. Programą rekomenduoti aukštosioms universitetinėms mokykloms

 

 

3. Rekomendacijos dėl kai kurių dviskiemenių svetimos kilmės daiktavardžių kirčiavimo projektas

Patvirtinti rekomendaciją

 

 

4. Terminų žodynų ir standartų aprobavimas

Aprobuoti „Anglų–lietuvių kalbų aiškinamąjį architektūros žodyną“, standartus „Pakuotės. Tūbelės. Terminija“, „Bendrieji konstrukcijų patikimumo principai. Terminai“, „Dažai ir lakai“ (1–3 dalys)

7.

10-02

1. Kalbos komisijos nutarimo „Dėl valstybių pavadinimų“ pakeitimo projektas

Priimti nutarimą Nr. N-3 (88) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ pakeitimo“

 

 

2. Kalbos komisijos nutarimo „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ pakeitimo projektas

Priimti nutarimą Nr. N-4 (89) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ pakeitimo“

 

 

„Kalbos patarimų“ 2-os knygelės („Sintaksė“) antrosios dalies svarstymas

Pritarti (su pastabomis)

 

 

3. Rekomendacijos dėl kai kurių daugiaskiemenių svetimos kilmės daiktavardžių kirčiavimo projektas

Patvirtinti rekomendaciją

 

 

4. Terminų žodynų ir standartų aprobavimas

Aprobuoti „Artilerijos enciklopedinį žodyną“, knygos „Mediena ir jos gaminiai“ žodynėlį, standartus „Mechaniniai virpesiai ir smūgiai. Terminai ir apibrėžimai“, „Virpesiai ir smūgiai. Terminai ir apibrėžimai“

 

 

5. Pirmojo originalaus lietuviško šrifto kūrimo darbai

Šrifto kūrimo darbus įvertinti teigiamai

8.

10-30

1. Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2005-2015 m. programos uždavinių ir priemonių plano projektas

Pritarti programos uždavinių ir priemonių plano projektui

 

 

2. Humanitarinių ir socialinių mokslų strategijos projektas

Informuoti projekto rengimo grupę, kad strategijos dalis „Kalbotyra“ parengta paviršutiniškai, todėl taisytina

 

 

3. Kitų kalbų asmenvardžių ir vietovardžių vartojimo lietuvių kalboje principų projektas

Pataisyti projektą atsižvelgiant į pastabas ir tęsti svarstymą pakomisėje

 

 

4. Terminų žodyno aprobavimas

Aprobuoti „Linux“ žodynėlį“

9.

12-04

1. Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2005–2015 m. programos projektas

Pritarti programos projektui

 

 

2. Rekomendacija dėl kai kurių priesaginių daiktavardžių kirčiavimo

Patvirtinti rekomendaciją

 

 

3. Terminų žodyno aprobavimas

Aprobuoti „Aiškinamąjį telekomunikacijų terminų žodyną“

 

3 priedas

Kalbos komisijos darbuotojų 2003 metų publikacijos

Dobelienė R. Lytį galima pasikeisti ir be chirurgo įsikišimo? – Lietuvos rytas. 2003-09-11

Gerbk savo kalbą kaip pats save [interviu su I. Smetoniene]. – Lietuvos aidas. 2003-08-02

Informuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija: Švietimo įstaigų pavadinimai [Parengė A. Pangonytė]. – Gimtoji kalba. 2003, Nr. 11, p. 26–31

Iš valstybinės lietuvių kalbos komisijos veiklos [Parengė J. Palionytė]. – Kalbos kultūra. 2003, Nr. 76, p. 141–145

Ivanauskienė A. Ar prigis Lietuvoje dvimiestis. – Lietuvos rytas. 2003-03-25

Ivanauskienė A. Knygelėje – riešutų pavadinimai. – Lietuvos rytas. 2003-07-14

Kazlauskaitė G. Fonetikos terminų antonimijos bruožai. – Terminologija III tūkstantmečio pradžioje (Tarptautinės mokslinės konferencijos tezės). Vilnius, 2003, p. 27–31

Kazlauskaitė G. Leidinys apie aliejinius augalus. – Lietuvos rytas. 2003-10-21

Palionytė J. Moterims laisvė rinktis pavardę. – Lietuvos rytas. 2003-07-14

Pangonytė A. Kunigaikštystė ar kunigaikštija? – Gimtoji kalba. 2003, Nr. 10, p. 9–10

Pangonytė A. Naujos kirčiavimo rekomendacijos. – Lietuvos rytas. 2003, Nr. 246

Pangonytė A. Tinklalapis besidomintiems kalba. – Lietuvos rytas. 2003-03-25

Smetonienė I. Language policy in Lithuania. – Res Balticae. 2003 (9), 147–162.

Smetonienė I. Tropai ir okaziniai dariniai reklamos tekstuose. – Kalbos kultūra. 2003, Nr. 76, p. 126–130

VLKK informacija [parengė G. Kazlauskaitė]. – Gimtoji kalba. 2003, Nr. 9, p. 28

Zubaitienė V. Kristijono Milkaus (1800) pakeitimai Pilypo Ruigio (1747) žodyne. – Archivum Lithuanicum 5. 2003, p. 127–178.

Zubaitienė V. Vilhelmo Frydricho Hako „Vocabvlarivm“ (1730 m.) lietuvių–vokiečių registro žodžiai Pilypo Ruigio žodyne (1747 m.). – Respublikinė doktorantų mokslinė konferencija „Naujausi humanitariniai tyrinėjimai – 2003“ (Pranešimų tezės). 2003, Vilnius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Žydrė Butkevičienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Parlamentinė kontrolė  >   Institucijų, atskaitingų Seimui, ataskaitos  >   2003 metų ataskaitos

LR Seimas