Lietuvos Respublikos Seimas

R. Šukio kelionės į Rusijos Federaciją 2001 m. liepos 10-13 d. ATASKAITA

Lietuvos Respublikos Seimo narys Raimondas Šukys 2001 m. liepos 10-13 d. Pasaulinio Banko, skatinančio teisingumą pagrindinei savo misijai kovai su skurdu pasiekti, kvietimu lankėsi Europos ir Centrinės Azijos teisės konferencijoje Sankt-Peterburge, Rusijos Federacijoje.

Konferencijos tiklas – aptarti dėl teisinių reformų Rytų Europoje ir Centrinėje Azijoje kylančias problemas, iššūkius ir strategijas. Taip pat sukurti planus bei nustatyti prioritetus, kurie padėtų spręsti kylančius klausimus.

Šioje konferencijoje dalyvavo 125 žymūs teisėjai, teisininkai, teisės profesoriai, kiti specialistai iš Europos, Centrinės Azijos bei Jungtinių Amerikos Valstijų.

Pasaulinio Banko vice-prezidentas Johannes Linn pasakė įvadinę kalbą, kurioje akcentavo prieš dešimtmetį iširusios Sovietų Sąjungos ir vykstančių permainų tiek politinėje, tiek ekonominėje srityse procesų svarbą, ypatingai sąryšyje su teisinės bazės kūrimu bei teisingumo įgyvendinimu. Teisinės sistemos stiprinimas užtikrina ir ekonominį stabilumą bei vystymąsi, ko pasėkoje mažėja nelygybė ir skurdas. Tai svarbu ir žmogaus teisėms užtikrinti.

Nagrinėjant teisinės nepriklausomybės ir atsakomybės klausimą akcentuota, jog pakito teisėjų ir teismų nepriklausomybės ir atsakomybės santykis. Sovietų Sąjungoje buvo labai mažai nepriklausomybės ir atsakomybė politinėm jėgom, dabar gi demokratinių valstybių konstitucijose įtvirtinta teisėjų ir teismų nepriklausomybė bei tik įstatymų klausymas. Kiekvienai šaliai iškyla pusiausvyros klausimas – reikia rasti būdus stiprinti teisėjų ir teismų nepriklausomybę, bet taip pat užtikrinti, kad jie atliktų savo pareigą nešališkai ir atsakingai spręsti tarp piliečių, piliečių ir valstybės kylančius ginčus.

Svarstant teisinės pagalbos prieinamumą ir pilietinį sąmoningumą, R.Šukys pristatė Lietuvoje esančią padėtį. Akcentuota jog Lietuvoje pirmiausia reikia tobulinti bei plėsti valstybės garantuojamos pagalbos mechanizmą, tiems kurie neišgali pasisamdyti advokato. Paminėta, kad nepaisant ekonominės situacijos, kuri neleidžia daug lėšų iš biudžeto skirti valstybės garantuojamai teisinei pagalbai, Lietuvos įstatymai leidžia privačias iniciatyvas. Įvairios organizacijos, kurių žymiausias Atviros visuomenės institutas, steigia teisės klinikas, teisinės pagalbos centrus ir viešųjų advokatų kontoras didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir teikia konsultacijas, atstovauja gyventojus civilinėse ir baudžiamosiose bylose (R.Šukio pranešimo santrauka yra panaudota konferencijai skirtame leidinyje “Europe and Central Asia Legal Forum (St.Peterburg, Russian Federation July 2001)”)

Šioje konferencijoje pabrėžta ir pilietinis sąmoningumas teisiniais klausimais. Tai būtina sąlyga demokratijai palaikyti bei valstybinių institucijų atsakomybės skatinimui. Jau mokyklose reikia supažindinti su savivaldos, valstybės valdymo struktūromis, tarptautiniais įsipareigojimais, sutartimis, konvencijomis ir pan. Teismų, įstatymų leidžiamųjų organų lankymas, specialios literatūtros apie teisinę sistemą leidimas visuomenei, viešos diskusijos spaudoje teisiniais klausimais, pagalbinės informacinės literatūros leidimas yra taip pat svarbu kuriant pilietinį sąmoningumą.

Svarstant teisinį išsimokslinimą liečiančius klausimus pabrėžta, jog reikia reformuoti ir teisininkų ruošimo sistemą. Pastebimi žingsniai šioje srityje yra infrastruktūros, bibliotekų modernizavimas, tarptautinis bendradarbiavimas su kitų šalių teisės mokyklomis, naujų programų kūrimas. Pabrėžta ir stojimo bei mokymosi problemos teisinį išsilavinimą suteikiančiose mokslo įstaigose: siūlyta suvienodinti stojamuosius egzaminus bei egzaminų laikymo tvarką siekiant išvengti korupcijos, į mokslo planus įtraukti daugiau praktinių užsiėmimų (darbas teisės klinikose).

Kalbėta ir apie administracinės teisės reformą, kurios pagrindinis tikslas būtų padidinti valstybės institucijų atsakomybę. Vastybės institucijos būdamos atsakingos prieš nepriklausomą teismą, bus taip pat atsakingos ir prieš visuomenę nepriklausomos spaudos pastangomis.

Šios konferencijos pabaigoje po aptartų klausimų pažymėta kelios išvados: pirmiausia kostatuota, jog donorai (tokie kaip Pasaulio Bankas) turi įsigilinti, susipažinti su esama teisine sistema ir tik tada siūlyti konkrečius planus kaip ją reformuoti. Teisinės sistemos reforma neatsiejama ir nuo politinių procesų, tad donorams reikia rasti būdų dirbti tiek su reformas palaikančiais, tiek su jų oponentais. Teisinės sistemos reforma yra ilgas procesas, paremtas realios situacijos suvokimu ir rimtu donorų ir pagalbos gavėjų bendradarbiavimu.

PRIEDAS. Leidinio “Europe and Central Asia Legal Forum (St.Peterburg, Russian Federation July 2001)” kopija, 29 lapai, anglų kalba.

Pagarbiai,

Seimo narys Raimondas Šukys
Naujausi pakeitimai - 2004 03 03.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   RUSIJA

LR Seimas