Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2004 m. vasario 11 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

 1.SVARSTYTA:

         Seimo narių J.Budrevičiaus ir R.Sinkevičiaus (2004-02-17) pasiūlymas Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui  IXP-2774 (3SP). 

 

NUSPRĘSTA:

1.             Pritarti Seimo narių J.Budrevičiaus ir R.Sinkevičiaus (2004-02-17) pasiūlymui Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-2774 (3SP) pakeisti 33 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

             "3. Konfiskuoti alkoholio produktai sunaikinami arba panaudojami biodegalų gamybai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos  institucijos nustatyta tvarka." (“už” balsavo 6, “prieš” – 3, “susilaikė” – 1 komiteto narys).

 

 

2.SVARSTYTA:

          Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo pakeitimo įstatymo 1 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo  projektas IXP-2650.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1.              Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui, atsižvelgus į Seimo Kanceliarijos Teisės departamento pastabas.

2.             Komiteto paskirtas pranešėjas: Pranas Vilkas.

 

 

3.SVARSTYTA:

         Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo3, 4, 5, 6, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo nauju šeštuoju skirsniu įstatymo projektas IXP-2165.

 

NUSPRĘSTA (“už”-7, “prieš”–1):

         1. Projekto svarstyme daryti pertrauką.

2. Pasiūlyti  Ūkio ministerijai kartu su Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacija bei kitomis suinteresuotomis organizacijomis išnagrinėti 2003 m. naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sudarymo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo praktiką, ir iki š.m. kovo 10 d. pateikti Ekonomikos komitetui išvadas bei pasiūlymus, kaip sumažinti naftos atsargų kaupimo, tvarkymo, saugojimo ir naudojimo kaštus.

 

 

4. SVARSTYTA:

Tabako kontrolės įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2594.

 

NUSPRĘSTA (“už”-7, “prieš”–1)::        

              1.  Įstatymo projektą atmesti, kadangi::

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/37/EB nustato, kad įspėjamieji užrašai turi būti spausdinami ne vienoje vietoje, bet abiejose pakuotės pusėse;

- siekiant suderinti Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo nuostatas su direktyva, 2003 m. lapkričio 20 d. priimtas naujos redakcijos tabako kontrolės įstatymas, kuris įsigalios nuo 2004 m. gegužės 1 dienos;

- spausdinimas įspėjamųjų užrašų vienoje pakuotės pusėje vizualiai pasitarnautų tabako gaminių reklamai.

2. Komiteto paskirta pranešėja: Sigita Burbienė.

 

 

5. SVARSTYTA:

Įstatymo “Dėl 1996 m. tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra, ratifikavimo”  projektas IXP-3190.

 

NUSPRĘSTA (“už”-5, “prieš”–2)::        

1. Atsižvelgiant į tai,  kad:

- Konvencija dar nėra įsigaliojusi;

-  šiuo metu dar tik rengiama Konvencijos įgyvendinimo tvarka;

- Konvencijos ratifikavimas padidins ūkio subjektų sąnaudas, ypatingai -  vykdantiems pervežimus jūra -

įstatymo projektą atmesti.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas Rimas Valčiukas.

 

 

6. SVARSTYTA:

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-2968.

 

NUSPRĘSTA (“už”-8, “prieš”–1)::        

1. iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui:

 

1) patikslinti įstatymo projekto 1 straipsniu siūlomą Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo  21 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

“5) už vieną per 3 metus įsigytą kompiuterinės įrangos vienetą su programine įranga ir (arba) vienos per 3 metus interneto prieigąos per metus įrengimą sumokėtos sumos. Jei už įsigytą kompiuterinės įrangos vienetą su programine įranga ir (arba) interneto prieigos įrengimą  sumokėta skolintomis lėšomis (tam tikslui paimta iš kredito įstaigos paskola), tai iš pajamų gali būti atimama per mokestinį laikotarpį grąžinta šios paskolos dalis.”

 

2) patikslinti įstatymo projekto 2 straipsnį ir  jį išdėstyti taip:

“2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas Baigiamosios nuostatos

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.Šio įstatymo 1 straipsnio nuostatos taikomos nuo 2004 m. sausio 1 d. gautoms pajamoms.”

 

3) apsvarstyti, ar nebūtų tikslinga nustatyti maksimalią gyventojų išlaidų užįsigytą kompiuterinės įrangos vienetą su programine įranga ir (arba)  interneto prieigos įrengimą sumą, kurią galima atimti iš pajamų.

 2. Komiteto paskirta pranešėja: Sigita Burbienė.

 

 

7. SVARSTYTA:

         Pasirengimas Žuvininkystės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto  IXP-3239svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Valčiuką, S.Lapėną komiteto patarėją D.Šimkų ir padėjėją R.Duburaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

 

 8. SVARSTYTA:

            Pasirengimas Akcinės bendrovės Lietuvos telegramų agentūra ELTA naudojamų patalpų ir valstybei priklausančių akcijų pardavimo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto IXP-3238svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, A.Vazbį komiteto patarėją V.Strimaitį ir padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).
Naujausi pakeitimai - 2004 02 20.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas