Lietuvos Respublikos Seimas

A.Bauros, S.Burbienės, J.Čekuolio, S.Dmitrijevo, D.Mikutienės, A.Syso, V.Stankevičiaus, G.Šileikio komandiruotės į Prancūzijos Respubliką (2004 01 25-30)ataskaita

Sesijos darbe dalyvavo delegacijos pirmininkas Jonas Čekuolis, pirmininko pavaduotoja Sigita Burbienė, nariai Algirdas Sysas, Vaclov Stankevič, Antanas Baura Sergejus Dmitrijevas, Dangutė Mikutienė, ir Gintaras Šileikis.

Pagrindiniai sesijoje svarstyti klausimai:

1. Asamblėjos Biuro ir Nuolatinio komiteto veiklos ataskaita – pranešėjas Jonas Čekuolis. Ataskaitoje apžvelgti Biuro ir Nuolatinio komiteto priimti sprendimai ir vykusios diskusijos nuo paskutinės ETPA sesijos 2003 m. rugsėjo mėnesį. Asamblėjos specialūs pranešėjai taip pat pristatė ataskaitas apie rinkimų stebėjimus Rusijoje, Serbijoje ir Juodkalnijoje bei Gruzijoje.

2. Europos Tarybos Žmogaus teisių kontrolieriaus Alvaro Gil-Robleso veiklos ataskaita. Žmogaus teisių kontrolierius pristatė situaciją Europos Tarybos valstybėse narėse žmogaus teisių srityje. Ypač didelių pastabų sulaukė Gruzija ir Moldova.

3. Demokratijos funkcionavimas Azerbaidžane. Pranešime pabrėžiama, kad Azerbaidžano įsipareigojimų Europos Tarybai vykdyme lieka daug trūkumų. 2003 m. prezidento rinkimai neatitiko tarptautinių standartų; šalyje nėra tikros žodžio ir organizacijų laisvės; visiškai neišplėtota vietos savivalda. Šalyje lieka politinių kalinių. ET monitoringo procedūra tęsis, kol Azerbaidžanas nepasieks esminės pažangos. Neišsprendus politinių kalinių problemos, Azerbaidžanas gali būti pašalintas iš ET.

4. Demokratijos funkcionavimas Armėnijoje. Armėnija pasiekė tam tikrą progresą, vykdydama savo įsipareigojimus ET: panaikino mirties bausmę, priėmė svarbių įstatymų pakeitimus, pasirašė ir ratifikavo būtinas tarptautines sutartis. Tačiau prezidento ir parlamento rinkimai 2003 m. nebuvo sąžiningi, būtinos tolesnės pastangos pertvarkant teisėtvarkos sistemą, kovojant su korupcija, skatinant demokratinį pliuralizmą.

5. Demokratijos funkcionavimas Gruzijoje. Tikimasi, kad naujoji Gruzijos vadovybė labiau nei ankstesnioji sieks ET standartų, todėl Asamblėjai siūloma derybomis nustatyti naujus įsipareigojimų vykdymo grafikus Gruzijai.

6. Gruzijos prezidento Michailo Saakašvili kalba ir atsakymai į parlamentarų klausimus.

7. Klausimai, susiję su viešaisiais transliuotojais. Viešieji transliuotojai daugelyje ET valstybių narių susiduria su problemomis: Azerbaidžane, Rusijoje, Ukrainoje, kitur viešuosius transliuotojus kontroliuoja valdžia. Kitos šalys susiduria su kitokio pobūdžio problemomis – didelė komercinės žiniasklaidos konkurencija, globalizacijos ir naujųjų technologijų iššūkiai, ekonominių interesų įtaka. Asamblėja siūlo valstybėms stiprinti viešųjų transliuotojų ekonominę ir politinę nepriklausomybę..

8. Europos Tarybos Ministrų komitetui pirmininkaujančio Nyderlandų užsienio reikalų ministro Bernard Rudolf Bot pranešimas ir atsakymai į parlamentarų klausimus.

9. Kipro prezidento Taasos Papadopoulos kalba ir atsakymai į parlamentarų klausimus. Situacijos Kipre svarstymas. Pastaruoju metu situacija yra palanki dialogui tarp abiejų Kipro dalių. Sveikintina konstruktyvesnė Turkijos pozicija. Nepasiekus susitarimo, artėjanti Kipro narystė Europos Sąjungoje gali dar labiau išryškinti turkiškosios Kipro dalies atsilikimą.

10. Ekonominiai Europos Sąjungos plėtros aspektai. Pateiktame pranešime įspėjama, kad išsiplėtusioje ES ne iš karto bus pasiektas visus patenkinantis ekonominis ir socialinis efektas. Pranešime pasisakoma prieš “dviejų greičių” Europą, už Bendrosios žemės ūkio politikos reformą. Raginama išlaikyti finansinę discipliną, spręsti “protų nutekėjimo” problemą. Naujosios narės, nepaisant pažangos, privalo dar įveikti ženklius trūkumus administravimo, teisėsaugos ir kitose srityse.

ETPA Ekonomikos ir plėtros komiteto vardu kalbėjusi Seimo narė S.Burbienė pažymėjo, kad svarbiausias iššūkis ES plėtros kontekste yra būtinybė vykdyti aktyvią socialinę politiką, kad plėtros naudą pajustų kuo platesni gyventojų sluoksniai.

11. Laisvas asmenų judėjimas Europoje po Europos Sąjungos plėtros. Egzistuoja nuogąstavimai, kad išsiplėtus Europos Sąjungai, griežtai kontroliuojančiai savo sienas, tarp jos ir kitų ES šalių atsiras dar didesni barjerai asmenų judėjimui. Pranešime siūloma spręsti šią problemą pasinaudojant Europos Tarybos parengtu tarptautinių sutarčių paketu. ET valstybių, pasirašiusių ir ratifikavusių šias sutartis, piliečiai galėtų keliauti Europoje daug laisviau, tuo pačiu nenaikinant būtinų saugumo priemonių. Pranešėjai siūlo, kad Asamblėja paragintų visas ET valstybes-nares prisijungti prie šių sutarčių.

12. Papildomai į darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl konstitucinės krizės Ukrainoje. Asamblėja svarstys susidariusią politinę krizę Ukrainoje ir suformuluos konkrečius pasiūlymus, kaip ši krizė galėtų būti išspręsta.

13. Kiti klausimai.

Delegacijos nariai taip pat dalyvavo ETPA komitetų ir kitų struktūrų, taip pat politinių grupių posėdžiuose. Seimo nariai priklauso šiems komitetams:

 Jonas Čekuolis - Asamblėjos Biuras, Nuolatinis komitetas, Politinių reikalų komitetas ir Monitoringo komitetas.

 Sigita Burbienė - Ekonominių reikalų ir plėtros komitetas ir Monitoringo komitetas

 Algirdas Sysas – Socialinių, sveikatos ir šeimos reikalų komitetas

 Vaclov Stankevič – Teisės reikalų ir žmogaus teisių komitetas

 Antanas Baura – Aplinkosaugos, žemės ūkio, vietinių ir regioninių reikalų komitetas

 Sergejus Dmitrijevas – Migracijos, pabėgėlių ir demografijos komitetas

 Dangutė Mikutienė – Moterų ir vyrų lygių galimybių komitetas

 Gintaras Šileikis – Kultūros, mokslo ir švietimo komitetas ir Reglamento komitetas.

Seimo delegacijos nariai buvo išrinkti ar perrinkti į aukštas pareigas Asamblėjoje:

 Jonas Čekuolis perrinktas Asamblėjos vicepirmininku, jis taip pat yra Liberalų, demokratų ir reformatorių grupės vicepirmininkas, Politinių reikalų komiteto pakomitečio Baltarusijai pirmininkas, Monitoringo komiteto reporteris Serbijai ir Juodkalnijai.

 Sigita Burbienė išrinkta Ekonominių reikalų ir plėtros komiteto pirmąja vicepirmininke, taip pat Socialistų grupės auditore ir grupės biuro nare.

 Vaclov Stankevič yra Teisės reikalų ir žmogaus teisių komiteto reporteris Baltarusijai.

Delegacijos pirmininkas Jonas Čekuolis
Naujausi pakeitimai - 2004 02 19.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   PRANCŪZIJA

LR Seimas