Lietuvos Respublikos Seimas

2003 m. balandžio 3-4 d. Konvento posėdžio aptarimas

V.P.ANDRIUKAITIS. Dėkoju, gerbiamas Seimo pirmininke. Gerbiami, Seimo nariai, kaip ir buvo sutarta, po Kiekvieno Konvento dėl Europos ateities posėdžio, jums pateikiame medžiagą apie diskusijų eigą Konvente. Šį kartą norėčiau jums trumpai pristatyti kas buvo kalbama balandžio 3-4 dienomis vykusiame Konvento posėdyje.

Visą su tuo susijusią medžiagą, Seimo atstovų Konvente ataskaitą, taip pat mano ir kolegos A.Griciaus pasisakymus paskutiniame Konvento posėdyje bei Konvento prezidiumo pateiktus naujus būsimosios Konstitucinės sutarties I dalies 33-36, 42 ir 43-46 straipsnių bei III dalies straipsnių projektus, rasite jums išdalintame sąvade.

Praėjusios savaitės pabaigoje vykusiame Konvento dėl Europos ateities posėdyje buvo diskutuojama dėl būsimosios Konstitucinės sutarties straipsnių, reglamentuojančių bendradarbiavimą teisingumo ir vidaus reikalų srityje bei apibrėžiančių Europos Sąjungos finansus.

Rimčiausia diskusija vyko dėl šiuo metu trečiuoju Europos Sąjungos ramsčiu vadinamo, bendradarbiavimo teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Konvento prezidiumo pateiktame Konstitucinės sutarties projekte šią sritį norima pervadinti - laisvės, saugumo ir teisingumo erdve.

Iki šiol bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus klausimų srityje pagrinde buvo vykdomas tarpvyriausybiniame lygmenyje, o sprendimai priimami vienbalsiai. Ateityje norima palaipsniui atsisakyti šiandien galiojančios ramsčių sistemos. Taigi, pradėta galvoti ir kaip reformuoti bendradarbiavimą šioje srityje.

Dauguma Konvento narių pritaria, jog šioje srityje būtų išplėstas kvalifikuotos daugumos balsavimo principas. Tiesa, jautriose srityse išlaikant vienbalsiškumą.

Lietuvos atstovai Konvente teigiamai įvertino pasiūlymus, jog vidaus reikalų srityje būtų vadovaujamasi solidarumo, įskaitant finansinį solidarumą, principu. Tai turi didelę reikšmę Lietuvai, kurios siena sudarys penktadalį būsimos Europos Sąjungos išorinės sienos.

Konvente taip pat buvo kalbama ir apie Europos prokuroro institucijos reikalingumą. Aiškios daugumos šis pasiūlymas nesulaukė. Kaip kompromisas buvo pateiktas pasiūlymas, jog ateityje, tik norinčios Sąjungos valstybės taptų šios institucijos steigėjomis. Kaip dabar yra su Šengeno erdve ar valiutų sąjunga.

Antra posėdžių dieną Konvente buvo svarstomi būsimosios Konstitucinės sutarties 38-40 straipsnių projektas dėl Europos Sąjungos finansų. Iš esmės šie straipsniai reglamentuoja pagrindinius Europos Sąjungos finansų tvarkymo principus.

Svarbiausias klausimas – koks finansavimo modelis yra optimalus 25 ir daugiau narių turinčioje Sąjungoje. Kaip turėtų būti finansuojama išsiplėtusios Europos Sąjungos veikla bei kaip šioje srityje turėtų būti priimami sprendimai.

Dauguma Konvento narių labai atsargiai kalbėjo apie galimą Sąjungos finansavimo reformą. Lyg ir sutarta, kad Europos Sąjunga turėtų turėti didesnius nuosavus išteklius, tačiau nė vienas Konvento narys atvirai neparėmė Europos mokesčio idėjos. Šiandien Sąjungos veikla finansuojama iš keturių skirtingų šaltinių ir yra gana paini bei socialiai neteisinga.

Finansinio Europos Sąjungos savarankiškumo stiprinimas turėtų būti siejamas su socialiniu ES modeliu ir socialinio solidarumo principu. Galima teigti, kad kuo daugiau lėšų perskirstytų ES, tuo teoriškai tokia sistema būtų naudingesnė Lietuvai.

Bet tai ateities diskusija. Šiandien ES valstybės narės nėra pasiruošusios radikaliai finansų reformai.

Tiek informacijos apie praėjusį posėdį. Kita Konvento sesija vyks balandžio 24-25 dienomis. Kaip jau minėjau, jums išdalintame medžiagos sąvade galite rasti naujus Konvento prezidiumo pateiktus būsimosios Konstitucinės sutarties straipsnius, dėl kurių bus diskutuojama mėnesio pabaigoje. Tai I dalies 33-37 straipsniai dėl “Demokratinio Sąjungos gyvenimo”, I dalies 42 straipsnis dėl “Sąjungos ir jos artimiausios aplinkos”, I dalies 43-46 straipsniai dėl “Narystės Sąjungoje” bei III dalies straipsniai - “Bendrosios ir baigiamosios nuostatos” Siūlymus dėl šių straipsnių projektų pataisų reikia pateikti iki š.m. balandžio 11 dienos.

Dabar jau visa informacija, mieli kolegos.
Naujausi pakeitimai - 2004 02 19.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. komandiruočių ir kelionių statistika  >   Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS  >   Pranešimai, kalbos  >   2003

LR Seimas