Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Europos Reikalų komiteto pirmininko Vytenio Povilo Andriukaičio pranešimas Vyriausybės metinės veiklos ataskaitos eurointegracinio aspekto įvertinimas 2003 m. balandžio 10 d. Seimo plenarinis posėdis

Šiandien ryte įvykusios Seimo Europos reikalų komiteto posėdyje 2002 m. Vyriausybės veikla eurointegracinėje srityje įvertinta gerai ir labai gerai. 2002 m. gruodžio 13 d. Kopenhagos Europos Viršūnių Tarybos susitikime išgirstas kvietimas Lietuvai tapti Europos Sąjungos nare yra geriausias šio darbo įvertinimas.

Norėčiau padėkoti šiai Vyriausybei už sėkmingą 13 sudėtingiausių derybinių skyrių uždarymą energetikos, regioninės politikos, žemės ūkio, teisingumo ir vidaus reikalų, mokesčių srityse. Taip pat verta padėkoti už lankstų ir kūrybišką požiūrį atidarant ir uždarant laisvo kapitalo derybinį skyrių. Nuoseklių ir principingų Vyriausybės narių bei derybininkų pastangų dėka Lietuvos narystės Europos Sąjungoje sąlygos, lyginant su kitomis stojančiomis valstybėmis, vertinamos kaip vienos iš palankiausių. Sveikintinas ir glaudus bei konstruktyvus Vyriausybės bendradarbiavimas su Seimu, derantis su Europos Komisija dėl tokių opių klausimų kaip Ignalinos atominės elektrinės likimas, Kaliningrado tranzitas, parama žemės ūkiui, žemės pardavimas užsieniečiams.

Bendrų pastangų dėka, pavyko išsiderėti papildomą finansavimą Ignalinos atominei elektrinei uždaryti ir su tuo susijusioms problemoms spręsti. Atskiru protokolu ES 2004-2006 m. Lietuvai papildomai įsipareigojo skirti 285 mln. eurų finansavimą, kuris atitinkamai bus tęsiamas po 2006 m..

Buvo sutarta, kad Kaliningrado tranzitą reglamentuojantys teisės aktai taps sudėtine Šengeno sutarties teisyno dalimi. Atskiru protokolu ir deklaracija prie Stojimo sutarties ES įsipareigojo Lietuvai padengti visas papildomas išlaidas susijusias su susitarimų dėl asmenų tranzito per Lietuva įgyvendinimu. Susitarimai neįtakos ir nepavėlins Lietuvos narystės Šengeno sutartyje. Pasirengimui narystei Šengeno sutartyje ES 2004-2006 m. įsipareigojo skirti Lietuvai 135,7 mln. eurų.

ES kaimo plėtrai remti 2004-2006 m. Lietuvai bus skirta iki 434,2 mln. eurų finansinė parama.

Sveikintinas Vyriausybės ruošimasis Lietuvos atstovavimui Europos Sąjungos institucijose, stiprinant administracinius gebėjimus šioje srityje. Tikiu, kad 2002 m. atlikta studija “Lietuvos atstovavimo Europos Sąjungos institucijose poreikis ir poveikis valstybės tarnybai” bei pradėtas svarstyti Europos Sąjungos reikalų koordinavimo Lietuvoje modelis, padės efektyviai ginti Lietuvos interesus Europos Sąjungoje.

Įvertinus 2002 metais pasiektą eurointegracinio proceso pažangą, norėčiau atkreipti dėmesį į poreikį stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą šiame procese.

Keletas rodiklių:

 Iš 2002 m. Teisės derinimo priemonių plane (TDPP) suplanuotų 280 teisės aktų buvo įvykdytos 243 priemonės (86,78 proc.). Pavyzdžiui, iš numatytų 45 eurointegracinių įstatymų, būtinų priimti 2002 metais, Seimui nebuvo pateikta 10.

 2002 m. iš Acquis įgyvendinimo priemonių plane suplanuotų 182 priemonių, kurių įvykdymo terminas buvo 2002 m., įvykdyta 162 (89 proc.).

Nereikia pamiršti, kad Europos Komisija ir po Stojimo sutarties pasirašymo tęs priežiūrą, kaip stojančios šalys vykdo stojimo derybose prisiimtus įsipareigojimus. Kopenhagos sprendimai davė pradžią naujam stojimo į ES etapui iki narystės, kuriame Lietuvos pasirengimas narystei bus vertinamas nebe Kopenhagos narystės kriterijų, o Bendrijos teisės įgyvendinimo pagrindu. 2003 m. lapkričio 5 d. Europos Komisija parengs apie tai pranešimą - Baigiamąjį Monitoringo Raportą. Todėl palinkėčiau konstruktyvesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo, siekiant kad derybų įsipareigojimai būtų įvykdyti suderėtais terminais.

Baigdamas, dar kartą norėčiau padėkoti Vyriausybei už sėkmingą darbą, nuveiktą 2002 m. Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą srityje.

Dėkoju už dėmesį.
Naujausi pakeitimai - 2004 02 19.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. komandiruočių ir kelionių statistika  >   Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS  >   Pranešimai, kalbos  >   2003

LR Seimas