Lietuvos Respublikos Seimas

Prof. habil. dr. Vilenas Vadapalo knygos „Tarptautinė teisė: pagrindiniai dokumentai ir jurisprudencija“ (viešosios tarptautinės teisės pagrindinių dokumentų rinkinys) Pristatymas Seimo Europos informacijos centre 2003 m. lapkričio 11 d.

Gerbiamas prof. V.Vadapalai,

Gerbiami kolegos,

Mieli svečiai,

Šiandienos mūsų susitikimas Seimo Europos informacijos centre skirtas Jums, gerbiamas profesoriau ir Jūsų bene keturiasdešimt antrajai publikacijai - viešosios tarptautinės teisės pagrindinių dokumentų rinkiniui, pavadintam „Tarptautinė teisė: pagrindiniai dokumentai ir jurisprudencija“.

Visų pirma, norėčiau priminti keletą iškalbingų prof. V.Vadapalo biografijos faktų, atskleidžiančių jo begalinį iniciatyvumą, darbštumą ir atsidavimą tarptautinės teisės bei Europos Sąjungos teisės studijoms.

 1982 m. Maskvos M. Lomonosovo Universitete apgynė teisės mokslų kandidato disertaciją tema "Aplinkybės, pašalinančios valstybės atsakomybę tarptautinėje teisėje" (rusų kalba)

 1995 m. Varšuvos Universitete apgynė habilituoto teisės mokslų daktaro disertaciją tema "Tarptautinės valstybių atsakomybės realizavimas" (prancūzų kalba)

 1997 - 1998 m. ėjo Teisės biuro prie Europos reikalų ministerijos direktoriaus nuo 1998 m. - Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pareigas

 Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto profesorius

 Jean Monnet Europos Sąjungos teisės profesorius

 Tarptautinės teisininkų komisijos narys

 Europos Konstitucinės teisės tinklo narys

 Europos Sąjungos studijų asociacijos – Lietuva pirmininkas

 1987 – stažavosi Sorbonos universiteto Paryžiaus aukštųjų tarptautinių studijų institute, 1990 m. Vokietijos Makso Planko tarptautinės teisės institute ir Šveicarijos Lozanos Lyginamosios teisės institute

 1988 įgijo Olandijos Hagos Tarptautinės teisės akademijos Studijų ir tyrimų centro diplomą

 1989 - 1990 - Aukščiausiosios Tarybos ekspertų grupės, parengusios išvadas dėl Molotovo-Ribentropo paktų teisinių pasekmių, vadovas

 1991-1993 – Lietuvos Respublikos Vyriausybės patarėjas tarptautinių santykių klausimais

 1991-1993 - Valstybinės delegacijos derybose dėl Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų išvedimo narys

 1991-1993 - Lietuvos Respublikos Vyriausybės delegacijos vadovas derybose su Europos Rekonstrukcijos ir Plėtros Banku, Šveicarijos Konfederacijos Vyriausybe; Tarptautine darbo organizacija

 1995 - 1998 - Valstybinių delegacijų derybose su Rusija ir Latvija dėl sienų narys

 1996-1997 – Europos žmogaus teisių komisijos sekretoriato teisininkas

 1998 - 2000 - Pasirengimo deryboms su Europos Sąjunga delegacijos narys

 nuo 2000 - Derybų dėl Lietuvos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą delegacijos narys

 nuo 1998 – Seimo valdybos sudarytos darbo grupės Konstitucijos pataisoms, reikalingoms stojimui į ES, narys, jos vadovas

 2002 m. Seimo valdybos sprendimu sudarytos darbo grupės Seimo darbo Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare koncepcijai ir reikalingiems teisės aktų pakeitimų projektams parengti Lietuvos Respublikos Konstitucijos pataisų pogrupio vadovas

 Lietuvos atstovams Konvente dėl Europos ateities talkinusios ekspertų grupės aktyvus narys

 Šiuo metu - Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generaliniam direktorius.

 (Moka anglų, lenkų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbas).

Naudodamasis proga, kaip Seimo Pirmininko pavaduotojas ir Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkui, noriu padėkoti už Jūsų knygas, publikacijas, intensyvų mokslinį darbą, pagalbą LR Seimui ir Seimo Europos reikalų komitetui.

Nors tarptautiniuose santykiuose neegzistuoja jokia autoritetinga valdžios institucija, kuri priverstų valstybes laikytis tarptautinės teisės normų, šalys vis dėlto gerbia šias taisykles.

Tarptautinė teisė tarptautiniuose santykiuose nustato visiems aiškias žaidimo taisykles. Tokiu būdu tarptautinė teisė sudaro taikaus sugyvenimo pasaulyje prielaidas, sumažina valstybių netikrumo jausmą ir į jų tarpusavio santykius įneša humaniškumo ir nuspėjamumo pradą.

Šiandien tarptautinė teisė ne tik nustato žaidimo tarptautinėje arenoje taisykles, bet taip pat bando apginti individą nuo valstybės prievartos. Tokiu būdu, tarptautinė teisė tampa vis svarbesne net tik šalių tarpusavio santykių, bet ir vidaus politikos dalimi.

Atsižvelgiant į tarptautinės teisės reikšmę, prof. Vileno Vadapalo sudarytas rinkinys „Tarptautinė teisė: pagrindiniai dokumentai ir jurisprudencija“ yra nepaprastai aktuali knyga.

Ypač noriu padėkoti prof. V. Vadapalui ir jo sūnui Mindaugui už daugelio šio rinkinio dokumentų vertimus į lietuvių kalbą. Jūsų dėka Lietuvos visuomenė galės susipažinti su daugeliu iki šiol į lietuvių kalbą neišverstų viešosios tarptautinės teisės šaltinių. Paminėsiu tik keletą iš jų - tai Šiaurės Atlanto sutartis, Vienos konvencija dėl Valstybių teisių perėmimo sutartims, kai kurie svarbūs Tarptautinio teisingumo teismo sprendimai, Jungtinių tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucija “Dėl agresijos apibrėžimo” ir t.t.

Jūsų, gerb. profesoriau, sudarytas dokumentų rinkinys atspindi istorinį šiuolaikinės tarptautinės teisės vystymąsi ir apima platų tarptautinės viešosios teisės sričių spektrą: pagrindinius tarptautinės teisės principus, jėgos ir grasinimo jėga normas, sutarčių teisę, žmogaus teisių apsaugą.

Esu įsitikinęs, kad ši knyga bus labai naudinga ir reikalinga darbo priemonė tarptautinės teisės specialistams, puikus vadovėlis studentams bei įdomi knyga visiems, besidomintiems tarptautine teise, įskaitant ir Seimo narius bei Seimo kanceliarijos darbuotojus.

Dar kartą dėkoju Jums, gerbiamas profesoriau, už dar vieną Jūsų knygą. Linkiu Jums neišsenkančios energijos ir kūrybinio įkvėpimo.
Naujausi pakeitimai - 2004 02 19.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. komandiruočių ir kelionių statistika  >   Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS  >   Pranešimai, kalbos  >   2003

LR Seimas