Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2004 m. vasario 11 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

1.SVARSTYTA:

          Prekių ženklų įstatymo 2, 5, 7, 8, 11, 12, 30, 38, 40, 43, 45, 46, 49, 50 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 55(1) straipsniu įstatymo projektas  IXP-3223ES.

           

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

 1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui atkreipti dėmesį į teismų galimybes nagrinėti ginčus dėl Bendrijos prekių ženklų pagal Reglamento nuostatas, įsigaliojus (nuo 2004-05-01) ES Bendrijos prekių ženklams.

2. Komiteto paskirta pranešėja: Sigita Burbienė.

 

 

2.SVARSTYTA:

         Seimo narių B.Bradausko (2004-02-05), G.Dalinkevičiaus (2004-02-04) pasiūlymai Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui  IXP-2774 (3SP),  Teisės ir Teisėtvarkos komiteto 2004-02-02 raštas Nr.102-s-94 dėl 2004 m. sausio 26 d. LR Konstitucinio Teismo nutarimo įgyvendinimo ir LR Seimo Pirmininko A.Paulausko pavedimas dėl Teisės departamento 2004-02-03 rašto Nr. 420-s-21 “Dėl alkoholio kontrolės įstatymo pataisų”

 

NUSPRĘSTA:

1.      Nepritarti Seimo nario B.Bradausko (2004-02-05) pasiūlymui išbraukti 34 straipsnio 19,  20 ir 21 dalis (“už” balsavo 3, “prieš” – 4, “susilaikė” – 3 komiteto nariai).

 

2.      NepritartiSeimo nario G.Dalinkevičiaus (2004-02-04)pasiūlymams (bendru sutarimu).

 

3.      Atsižvelgiant Teisės ir Teisėtvarkos komiteto 2004-02-02 raštą Nr.102-s-94 dėl 2004 m. sausio 26 d. LR Konstitucinio Teismo nutarimo įgyvendinimo, bendru sutarimu nuspręsta konstatuoti, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. sausio 26 d. nutarimo 3 dalies, kurioje nuspręsta “Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 44 straipsnio 4 dalis (2002 m. birželio 20 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nenumatyta teisė baudą skirti atsižvelgiant į įstatymo pažeidimo pobūdį ir kitas aplinkybes, prieštarauja konstituciniams teisingumo ir teisinės valstybės principams.” nuostatos jau įgyvendinamos Alkoholio kontrolės įstatymo projekto (IXP-2774(3SP)) 34 straipsnio nuostatomis.

 

4.      Atsižvelgiant į LR Seimo Pirmininko A.Paulausko pavedimą dėl Teisės departamento 2004-02-03 rašto Nr. 420-s-21 “Dėl alkoholio kontrolės įstatymo pataisų”, kuriame teigiama, kad Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto 29 straipsnio 6 dalies nuostata neatitinka Konstitucinio Teismo 2004 m. sausio 26 d. nutarime suformuluotos alkoholio reklamos sampratos, siūlome pakeisti 2004-01-29 Seime priimto Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-2774 (3SP) 29 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip (“už” balsavo 6, “prieš” – 1, “susilaikė” – 3 komiteto nariai): 

“6. Reklama nelaikoma informacija apie alkoholinius gėrimus informaciniuose pranešimuose, kurie skirti tik alkoholio verslo specialistams, taip pat alkoholinius gėrimus gaminančių arba jais prekiaujančių įmonių registruoti pavadinimai (jei alkoholinių gėrimų gamintojo pavadinimas yra sudedamoji šių įmonių registruoto pavadinimo dalis) bei prekių ženklai, kai šie pavadinimai ir prekių ženklai pateikiami iškabose ant šių įmonių buveinės ar padalinio pastato bei įmonių valdomo transporto.”.

 

 

 

2004-02-11 Ekonomikos komitete vyko pasitarimas “Dėl  nacionalinės regioninės politikos formavimo ir įgyvendinimo Lietuvoje”, kuris  buvo išklausyta ir aptarta Vidaus reikalų ministerijos sekretoriaus A.Astrausko, Regioninės politikos departamento direktorės G. Kasmačiauskienės ir kitų šios ministerijos darbuotojų informacija apie nacionalinės regioninės politikos esmę ir jos  sąsajas su ES regionine politika bei  atliktus darbus ir kylančias problemas ją įgyvendinant. Daug dėmesio buvo skiriama klausimams, kaip užtikrinti, kad nedidėtų regionų socialinio ekonominio išsivystymo skirtumai, kaip pasiekti optimalų pinigų srautų (įskaitant įvairių rūšių finansinę paramą iš ES struktūrinių fondų) pasiskirstymą pagal regionus ir jų viduje, kaip užtikrinti projektų iš probleminių teritorijų paramai iš ES struktūrinių fondų gauti kokybę. Taip pat aptarti projektų atrankos komitetų veiklos koordinavimo, galimybės koreguoti Bendrojo programavimo dokumento priedą ir kiti su regionų plėtra susiję klausimai.

 

 

4.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Pašto įstatymo pakeitimo straipsniu įstatymo projekto IXP-3236ES  svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:        

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, V.Martišauską, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

 

5-9.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo projekto IXP-3229ES, Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymo 2 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-3230,Įmonių bankroto įstatymo 10 ir 14 straipsnių pakeitimoįstatymo projekto IXP-3231, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektoIXP-3232, Lietuvos banko įstatymo 53 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-3233 svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:        

               1. Komiteto išvadų rengėjais projektams IXP-3229 ES, IXP-3230 ir IXP-3233 paskirti S.Burbienę, P.Vilką ir komiteto patarėją G.M.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

               2. Komiteto išvadų rengėjais projektams IXP-3231 ir IXP-3232 paskirti S.Burbienę, P.Vilką, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

 

10.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Konkurencijos įstatymo pakeitimo ir papildymo, Valstybės pagalbos ūkio subjektams kontrolės įstatymo pripažinimo netekusiu galios ir Civilinio proceso kodekso 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-3235ES  svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:        

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Karbauskį, S.Lapėną ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

 

11.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Seimo nutarimo "Dėl draudimo statyti hidroelektrinę ant Nemuno"projekto IXP-3176  svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:        

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Valčiuką, V.Martišauską, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

.

 

12.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio papildymo įstatymo projekto IXP-2968  svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:        

                1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, P.Vilką ir komiteto patarėją G.M.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

 

.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 02 12.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas