Lietuvos Respublikos Seimas

2004 02 02 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Po svarstymo Aplinkos apsaugos įstatymo 1 ir 2 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 27 straipsniu ir priedu įstatymo projekto Nr. IXP-3211 nuspręsta: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A.Baurą, A.Poplavskį ir V.Einorį; paskelbti spaudoje, kad Aplinkos apsaugos komitetas pasiūlymų, pastabų ir pataisų iš suinteresuotų asmenų dėl Aplinkos apsaugos įstatymo 1 ir 2 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 27 straipsniu ir priedu įstatymo projekto Nr. IXP-3211 laukia iki 2004 m. vasario 6 d.; prašyti Seimo papildomų komitetų pateikti išvadas iki 2004 m. vasario 6 d.; Aplinkos apsaugos įstatymo 1 ir 2 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 27 straipsniu ir priedu įstatymo projekto Nr. IXP-3211 svarstymo data Aplinkos apsaugos komitete - 2004 m. vasario 9 d.

Po svarstymo Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymo ketvirtojo skirsnio pavadinimo ir 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-3171 nuspręsta bendru sutarimu pritarti Įstatymo projektui Nr. IXP-3171 ir komiteto išvadoms. Komiteto paskirtas pranešėjas Vydas Baravykas.

Po svarstymo Seimo nutarimo "Dėl 2001-2002 metų ataskaitos apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą" projekto + ataskaitos Nr. IXP-2790 nuspręsta: pritarti Seimo nutarimo "Dėl 2001-2002 metų ataskaitos apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą" projektui Nr. IXP-2790, Aplinkos ministerijos nuomonei dėl teikiamo projekto, taip pat siūlyti pagrindiniam komitetui savo išvadoje atkreipti Vyriausybės dėmesį, kad: 1) projektu tvirtinamoje ataskaitoje išimtinei valstybės nuosavybei yra priskirta tik Kuršių nerijos nacionalinio parko ir rezervatų žemė. Šių teritorijų, išskyrus Kuršių nerijos nacionalinį parką, žemė įrašyta lentelės dalies “Valstybinis žemės fondas” 3 punkte. Todėl sunku iš pateiktų duomenų nustatyti, ar Kuršių nerijos nacionalinio parko žemė nebuvo įtraukta į kitas lentelės skiltis, pvz. “Miškų urėdijų valdoma žemė” ar “Nacionalinių parkų direkcijų valdoma žemė”. Tačiau bet kuriuo atveju, reikėtų atkreipti dėmesį, kad ne tik Kuršių nerijos miškai, bet ir visa likusi jos teritorija priklauso valstybei išimtine nuosavybės teise. Todėl siūlytume “Valstybinio žemės fondo” lentelės dalį, jos skiltis papildyti atitinkamais skaičiais; 2) projektu tvirtinamoje ataskaitoje informacija apie Valstybinį žemės fondą galėtų būti papildyta Valstybinės miškų apskaitomis duomenimis, pateiktais atskiroje lentelės dalyje, apie valstybinių miškų plotus ir jų pasiskirstymą pagal valdytojus nepriklausomai nuo tikslinės žemės naudojimo paskirties.

Komiteto paskirtas pranešėjas Alfonsas.Macaitis.

Po svarstymo Seimo nutarimo "Dėl draudimo statyti hidroelektrinę ant Nemuno" projekto Nr. IXP-3176 nuspręsta: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A.Macaitį, V. Baravyką; vadovaujantis Seimo statuto 138 straipsnio 3 dalimi kreiptis į Seimo valdybą, kad ji paprašytų Vyriausybės pateikti išvadas Seimui dėl Seimo nutarimo "Dėl draudimo statyti hidroelektrinę ant Nemuno" projekto Nr. IXP-3176; paskelbti spaudoje, kad pasiūlymų, pastabų ir pataisų iš suinteresuotų asmenų Seimo nutarimo "Dėl draudimo statyti hidroelektrinę ant Nemuno" projekto Nr. IXP-3176 komitetas laukia iki 2004 m. 06 d.; prašyti Seimo papildomų komitetų pateikti išvadas po to kai Vyriausybė pateiks išvadas dėl svarstomo projekto; Seimo nutarimo "Dėl draudimo statyti hidroelektrinę ant Nemuno" projekto Nr. IXP-3176 svarstymą numatyti po papildomų komitetų išvadų pateikimo.
Naujausi pakeitimai - 2004 02 04.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas