Lietuvos Respublikos Seimas

2004m. vasario 2d. komiteto posėdis

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis 2004 02 02 d.

Komitetas bendru sutarimu pritarė Įstatymo dėl Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsnio 2 dalies C punktu ratifikavimo projektui IXP-3184 Įstatymo dėl Protokolo prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų gamybą ir prekybą jais, papildančio Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą ratifikavimo projektui IXP-3185 ir Įstatymo dėl Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, ir jos protokolų, parengtų vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, ratifikavimo projektui IXP-3186.

Bendru sutarimu pritarė ir Žemės reformos įstatymo 7, 8, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-3128.

Išklausę ir pasitarę dėl Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-3127 komiteto nariai nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurioms komitetas pritarė.

 

SVARSTYTA: Pasiūlymas LIETUVOS RESPUBLIKOS ADVOKATŪROS ĮSTATYMO PROJEKTUI IXP-2224 (2SP)

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Seimo narys

A.Sakalas

1. Siūlau pakeisti 7 straipsnio 2 ir 3 punktus, išbraukti 6 punktą, buvusį 7 punktą laikyti 6 punktu ir visą straipsnį išdėstyti taip:

“7 straipsnis. Reikalavimai tapti advokatu siekiančiam asmeniui

Fizinis asmuo (toliau – pareiškėjas) pripažįstamas advokatu, jeigu jis:

1) yra Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos valstybės narės pilietis;

2) turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą turi teisės magistro arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą);

3) turi ne mažesnį kaip penkerių metų teisinio darbo stažą arba yra atlikęs ne trumpesnę kaip trejų metų advokato padėjėjo praktikŕ turi ne mažesnį kaip dvejų metų teisinio darbo stažą ir išlaikė advokato kvalifikacinį egzaminą arba yra atlikęs ne trumpesnę kaip dvejų metų advokato padėjėjo praktiką ir išlaikė advokato kvalifikacinį egzaminą arba turi ne mažesnį kaip penkerių metų teisinio darbo stažą. Teisiniu darbu laikomas darbas, nurodytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame teisinių pareigybių sąraše. Teisinio darbo stažas skaičiuojamas nuo to laiko, kai asmuo įgijo šio straipsnio 2 punkte nurodytą teisinį iđsilavinimŕ teisės bakalauro arba teisės magistro, arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą) ir pradėjo dirbti teisinį darbą;

4) yra nepriekaištingos reputacijos;

5) moka valstybinć kalbŕ;

6) išlaikė advokato kvalifikacinį egzaminą;

7)6) neturi sveikatos sutrikimų, dėl kurių negalėtų atlikti advokato pareigų. Pareiškėjų ir advokatų sveikatos reikalavimus bei sveikatos tikrinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.”

2. Siūlau 25 straipsnį papildyti naujomis 4 ir 5 dalimis:

“4. Advokatas negali būti atstovu ar gynėju teisme, ar ikiteisminio tyrimo įstaigose, kuriose teisėjais ar ikiteisminio tyrimo pareigūnais dirba jo sutuoktinis, sugyventinis, vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės).

5. Advokatų tarybos pirmininkas, advokatų tarybos pirmininko pavaduotojas negali būti atstovu ar gynėju teisme, ikiteisminio tyrimo įstaigose, valstybės ar savivaldybės institucijose bei įstaigose.”

3. Siūlau pakeisti 16 straipnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

“3) turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą;

3) turi teisės magistro arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą);”

4. Siūlau pakeisti 34 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

“2. Advokato padėjėjas turi visas šiame Įstatyme numatytas advokato teises ir pareigas, išskyrus narystę Lietuvos advokatūroje bei proceso įstatymuose nustatytus apribojimus. Advokato padėjėjas turi teisę atstovauti kliento interesams teismuose ir kitose institucijose tik tuo atveju, kai yra rađytinis advokato (praktikos vadovo) leidimas atstovauti konkrečioje byloje, o kitose institucijose - esant raštiškam advokato (praktikos vadovo) sutikimui. Rašytinis leidimas atstovauti kliento interesams apylinkių teismuose gali būti duotas ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo advokato padėjėjo praktikos pradžios, o atstovauti visuose kituose teismuose, išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį teismą, - po dvejų metų nuo advokato padėjėjo praktikos pradžios. Advokato padėjėjas gali atstovauti tik pirmosios instancijos teismuose ir ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo advokato padėjėjo praktikos pradžios

5. Siūlau pakeisti 35 straipnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

“2) turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą;

2) turi teisės bakalauro arba teisės magistro, arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą);”

 

 

Pritarti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

SVARSTYTA: Pasiūlymas LIETUVOS RESPUBLIKOS ADVOKATŪROS ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO PROJEKTUI IXP-2225 (2SP)

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Seimo narys

A.Sakalas

1. Siūlau 1 straipsnį papildyti nauja 5 dalimi ir ją išdėstyti taip:

“5. Advokatūros įstatymo 25 straipsnio 5 dalis įsigalioja 2004 m. liepos 1 d.”

2. Siūlau 2 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių “6 punkto” įrašyti žodžius “3 punkte nustatyto reikalavimo išlaikyti advokato kvalifikacinį egzaminą” ir šią dalį išdėstyti taip”

“4. Buvę advokatais asmenys, išbraukti iš Praktikuojančių advokatų sąrašo Advokatūros įstatymo Nr.VIII-811 24 straipsnio 1, 5 ar 6 punktuose nurodytais pagrindais, jeigu nuo išbraukimo praėjo ne daugiau kaip penkeri metai, pripažįstami advokatais netaikant Advokatūros įstatymo 7 straipsnio 6 punkto 3 punkte nustatyto reikalavimo išlaikyti advokato kvalifikacinį egzaminą.”

3. Siūlau atsisakyti 4 straipsnio, o buvusius 5 – 12 straipsnius laikyti atitinkamai 4 – 11 straipsniais:

“4 straipsnis. Advokatų profesinių bendrijų ir Lietuvos advokatūros registravimas ir dokumentų bei duomenų apie jas kaupimas

Iki pradės veikti juridinių asmenų registras, advokatų profesines bendrijas, Lietuvos advokatūrą registruoja ir dokumentus bei duomenis apie jas kaupia valstybės įmonė Registrų centras įmonių rejestre.”

4. Siūlau 9 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių ir skaičiaus “ir 6 puktų” įrašyti žodį “punkto” ir šią dalį išdėstyti taip:

“1. Asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija teisės aktų nustatyta tvarka buvo išdavusi licencijas verstis teisininko praktika, jų prašymu Lietuvos advokatų tarybos arba Lietuvos advokatūros advokatų tarybos sprendimu pripažįstami advokatais netaikant Advokatūros įstatymo 7 straipsnio 3 ir 6 punktų punkto, jeigu tokie asmenys pateikia įrodymus, kad ne mažiau kaip trejus metus per paskutinius penkerius metus iki Advokatūros įstatymo įsigaliojimo dienos vertėsi teisininko praktika ar dirbo teisinį darbą. Asmenys turi teisę kreiptis į Lietuvos advokatų tarybą arba Lietuvos advokatūros advokatų tarybą iki 2004 m. gruodžio 31 d.

 

Pritarti

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto padėjėja,

Birutė Kovalenkienė,

2396764
Naujausi pakeitimai - 2004 02 04.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas