Lietuvos Respublikos Seimas

G. Dalinkevičiaus ir V.Tretjakovo komandiruotės į Izraelio Valstybę (2003 12 15-19)ataskaita

2003 m. gruodžio 15-19 dienomis Seimo valdybos sprendimu buvome komandiruoti į Izraelį.

Pagrindinis komandiruotės tikslas–toliau tęsti ir vystyti bendradarbiavimą su Izraelio Kneseto nariais, susitikti su Izraelio Kneseto draugystės su Lietuva grupės pirmininku Omri Šaronu, Kneseto parlamentarais nusiteikusiais bendradarbiauti su Lietuvos parlamentarais.

Gruodžio 17d. Kneseto plenariniame posėdyje Kneseto Pirmininkas R.Rivlinas sveikino Lietuvos Respublikos Seimo parlamentarų delegaciją. (Sveikinimo tekstas pridedamas).

Susitikime, įvykusiame su Izraelio Kneseto draugystės su Lietuva grupės nariais dalyvavo grupės pirmininkas Omri Sharon, Kneseto Pirmininko pavaduotojas Michail Nudelman, Kneseto vidaus komiteto pirmininkas Ronie Bar On, Jakob Edery-vidaus reikalų ministro pavaduotojas, Michailas Gorlovskis, Marina Solodkin, Jurijus Šternas, Michailas Gorlovskis, Igal Yasinov. Toks reprezentatyvus Kneseto narių dalyvavimas rodė neformalų nusiteikimą bendrauti su Lietuvos parlamentarais.

Susitikimo metu buvo pastebėta, jog Lietuvos ir Izraelio bendradarbiavimo galimybės ir didžiulės, tačiau jos iki šiol nėra panaudotos. Tokią mintį pareiškė rugsėjo mėnesį Lietuvoje viešėjęs Kneseto vidaus komiteto pirmininkas R.Bar On, kiti susitikimo dalyviai.

Kneseto Pirmininko pavaduotojas prof.M.Nudelmanas pareiškė, jog labai svarbu, kad Lietuvos parlamentarai yra Knesete. Jis palinkėjo, jog abiejų šalių santykių netemdytų tai kas dabar vyksta ES šalyse. “Jie nesupranta tai kas vyksta pas mus.” Čia turima mintyje tai, jog pastaraisiais laikais nemažai Izraelio politikų skeptiškai vertina Europos Sąjungos šalių politiką Izraelio atžvilgiu ir antisemitizmą, kuris pasireiškia kai kuriose Europos valstybėse. Naujų Europos sąjungos narių pagalba kai kurie Izraelio politikai tikisi, jog pavyks pakeisti ES požiūrį į Izraelio vykdomą politiką.

Kneseto narys Jurijus Šternas išreiškė viltį, jog Lietuvos ir Izraelio santykiai bus geresni nei bet kada. Lietuvos Seimo delegacijos vizitas duos tam impulsą.

Susitikime nebuvo akcentuotas Lietuvos žydų tragedijos klausimas, tačiau buvo pažymėta, jog svarbu išmokti suprasti praeitį. Nors ir yra sunku, bet Lietuvoje yra prisimenama praeitis. Pradedama geriau suvokti, jog lietuvių dalyvavimas išnaikinant žydus buvo žymus. Tai yra Lietuvos tragedija. Bet kartu svarbu yra eiti pirmyn ir plėsti bendradarbiavimo diapazoną. Todėl svarbu, jog Lietuvai būtų pristatomas ir būtų žinomas šiuolaikinis Izraelis.

Norėtųsi, jog būtų greičiau sprendžiamas sutarčių ratifikavimo klausimas, kuris yra įstrigęs iš abiejų pusių (dvigubo mokesčių išvengimo sutartis).

Kneseto draugystės su Lietuva grupės pirmininkas Omri Sharonas apibendrindamas susitikimą pasidžiaugė juo ir išreiškė mintį, jog svarbu, kad buvo apsvarstytas praeities klausimas, kas yra svarbu tiek “jums, tiek mums”. Tuo pagrindu sugebėsime eiti į ateitį. Buvo pareikšta nuomonė, jog atsižvelgiant į abiejų pusių interesą plėtoti bendradarbiavimą tikslinga nedelsti Izraelio Kneseto delegacijos atvykimo į Lietuvą.

Gruodžio 18 d. įvyko susitikimas su Izraelio Kneseto Pirmininku Ruvenu Rivlinu. Pažymėtina, jog Kneseto Pirmininkas parodė Lietuvos Seimo delegacijai didelį dėmesį. Jis kartu su Lietuvos Respublikos Seimo delegacija dalyvavo Holokausto aukų įamžinimo memoriale Yad Vashem pagerbiant holokausto aukas. Seimo delegacija dalyvavo vainiko padėjimo ceremonijoje holokausto aukoms. Memoriale, apžiūrėjus ekspoziciją, įvyko pokalbis dalyvaujant Kneseto Pirmininkui, buvusiam Kneseto Pirmininkui Dov Šilanskiui, memorialinio centro direktoriui D.Šalnevui, Teisuolių departamento l.e direktorės pareigas K.Gusarovai.

D.Šilanskis susirinkusiems papasakojo apie savo pergyvenimus Šiauliuose nacių okupacijos metais, žydų tragedijos epizodus šiame mieste.

K.Gusarova detaliai paaiškino kokiais pagrindais Teisuolių departamentas skiria “Pasaulio teisuolių vardus”. Atkreiptas dėmesys, jog skirtingai nei kitur, prieš suteikiant šį vardą departamentui yra būtinas išgelbėto žmogaus liudijimas. Tuo pagrindu komisija pradeda klausimo svarstymą, tikrina surinktą medžiagą. Komisijos sudėtyje, kuri tyrinėja šią medžiagą ir daro išvadas yra buvusi Vilniaus gyventoja Chaja Lifšic. Ji taip pat dalyvavo šiame susitikime.

Vėliau kartu su Knesetu Pirmininku delegacija apsilankė Heickal Shlomo muziejuje, kuriame yra laikomos iš Lietuvos perduotos toros. Buvo parodyta kaip vyksta torų restauravimo darbai (tų kurias pagal žydų papročius galima dar naudoti). Muziejus 2004 m. rugpjūčio mėnesį rengia parodą apie Vilnių. Tikimasi, jog susidomėjimas bus didelis.

Delegacijos pokalbyje su Kneseto pirmininku R.Rivlinas palankiai prisiminė vizitą Lietuvoje ir atkreipė dėmesį į tai, kad reakcija į jo kalbą parodė esančias savitarpio supratimo problemas. Vizito metu įvykę pokalbiai kartu parodė, jog yra Lietuvoje politikų, suprantančių praeities problemas ir nebijančių žvelgti tiesai į akis. Vizitas, pasak Kneseto Pirmininko, parodė, jog Lietuvoje yra žmonių, kuriais galima pasitikėti. Tai suteikia pagrindą plėtoti abiejų šalių bendradarbiavimą.

Susitikimo metu Kneseto Pirmininkas nemaža dėmesio skyrė Izraelio ir Palestinos konflikto aiškinimui. Jis teigė, jog palestiniečiai gyvena keliose valstybėse, jie turi savo valstybę, o žydai be Izraelio kitos valstybės neturi. Izraelyje vykstantis palestiniečių konfliktas su žydais yra nukreiptas į Izraelio valstybės sunaikinimą. Izraelis, pasak Kneseto Pirmininko, gali pralaimėti tik vieną kartą, tik vieną karą. Manytina, jog tokį aiškinimą Kneseto Pirmininkas atliko dėl to, jog įstojus į Europos Sąjungą naujų šalių pagalba Izraelis tikisi, šiek tiek pakeisti ES politiką Izraelio atžvilgiu.

Kneseto Pirmininkas pozityviai vertina Lietuvos ir Izraelio santykių tolesnio vystymo galimybes.

Vizito metu įvyko susitikimas su Lietuvos garbės konsulu Izraelyje Amoz Eiran. Pokalbio metu pagrinde akcentuotas Lietuvos ir Izraelio bendradarbiavimo galimybių išplėtimo galimybės. Konsulas pastebėjo, jog iš abiejų pusių būtų tikslinga nustatyti, kokiose srityse yra partnerių interesas bendradarbiauti. Išanalizavus tiek vienos, tiek kitos šalies poreikius, galimybes galima būtų konkrečiau veikti. Nuspręsta Lietuvos delegacijai sugrįžus į Lietuvą pabandyti išanalizuoti tokias galimybes ir jau Izraelio Kneseto delegacijos vizito Lietuvoje metu apsvarstyti tai.

Konsulas atkreipė dėmesį į tai, jog Izraelis plačiai naudoja praktiką vykdant stambius konkursus, jei juose dalyvauja užsienio partneris, keliamos papildomos sąlygos. Konkurso nugalėtojas dalį lėšų turi investuoti Izraelyje, nupirkti prekių ar paslaugų. Tokiu būdu šalies ekonomikos vystymas vykdomas ne vien tik šios šalies ekonominių pajėgumų pagalba.

Vizito metu įvyko susitikimas su Lietuvos žydų Izraelyje draugijos pirmininku Joseph A.Melamedu, draugijos nariais Uri Chanoch, A. Levin.

Šio susitikimo pagrindinė tema buvo Lietuvos pilietybės įstatymo problemos. J.Melamedas teigė, jog dabartinio Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nuostatos nėra teisingos žydų tautybės asmenų, kurie buvo išvežti į koncentracijos stovyklas, o vėliau atsidūrė Palestinoje atžvilgiu. Šiems asmenims, J.Melamedo nuomone, turėtų būti suteikta galimybė būti Lietuvos piliečiais.

Susitikime buvo paaiškinta dabartinė Lietuvos Respublikoje vykdoma politika žydų bendruomenių turto gražinimo klausimais. Pasikeista nuomonėmis dėl žydų buvusio privataus turto Lietuvoje gražinimo galimybių.

Vizitas parodė, kad yra atverstas naujas puslapis Lietuvos Respublikos ir Izraelio parlamentiniame bendradarbiavime. Jis svarbus abiem valstybėms, abiejų valstybių parlamentarams. Siekiant artimesnio bendradarbiavimo formų-susitikimų, vizitų vieni pas kitus, tarpininkavimo tarp politikų ir verslininkų galima siekti ir tolimesnio bendro supratimo abiejų valstybių ateičiai kurti, taikos stiprinimui tiek regionuose, tiek pasaulyje.

Žmogaus teisių komiteto pirmininkas G.Dalinkevičius

Seimo narys V.Tretjakov
Naujausi pakeitimai - 2004 02 03.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   Kitos šalys

LR Seimas